الگوریتم تجارت


الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار مقاله

امروزه جهانی شدن از عبارات کلیدی بوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها را وادار به رقابتی جهانی می نماید، در این فضای رقابتی نقش تصمیم گیری‌ها در حل مسائل به حد‌اکثر رسیده و فرصت محدودی برای آزمون و خطا باقی مانده است. در این سند به کارگیری الگوریتم‌های نوآوری تریز در مدیریت را بررسی خواهیم کرد. الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله علاوه بر دیدگاه مهندسی به علت میدانی بودن می‌توانند ضریب تصمیمات خطا را در حوزه‌های مختلف سازمان به پایین ترین حد ممکن برسانند و خطای ناشی از تصمیمات مدیریتی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند..از همین رو در سطح جهانی از این الگوریتم‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی استفاده می‌شود. در این سند به بررسی الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله پرداخته شده است، که با روش‌های تشخیص مسائل و حل سیستماتیک به ما کمک می‌کنند تا افراد سازمان در تمامی سطوح بتوانند با استفاده از آن در سریعترین زمان به محتمل‌ترین و صحیح‌ترین راه حل‌های موضوع دستیابی پیدا کنند،. روش انجام این پژوهش، مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و تلاش شده تا آخرین اسناد علمی و تخصصی این حوزه مورد مطالعه و کاوش قرار بگیرد. در این پژوهش سعی بر آن شده تا به TRIZ از منظر دیگری نگریست و به بررسی جنبه‌ی مدیریتی آن در کسب و کار پرداخته شود. تریز بیان می کند که بیشتر از 90 درصد از مسائل سازمان‌ها تکراری بوده و می‌توان برای آنها از راه حل‌های نوآورانه استفاده کرد.

الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار مقاله

امروزه جهانی شدن از عبارات کلیدی بوده و شرکت‌ها و سازمان‌ها را وادار به رقابتی جهانی می نماید، در این فضای رقابتی نقش تصمیم گیری‌ها در حل مسائل به حد‌اکثر رسیده و فرصت محدودی برای آزمون و خطا باقی مانده است. در این سند به کارگیری الگوریتم‌های نوآوری تریز در مدیریت را بررسی خواهیم کرد. الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله علاوه بر دیدگاه مهندسی به علت میدانی بودن می‌توانند ضریب تصمیمات خطا را در حوزه‌های مختلف سازمان به پایین ترین حد ممکن برسانند و خطای ناشی از تصمیمات مدیریتی را تا حد قابل قبولی کاهش دهند..از همین رو در سطح جهانی از این الگوریتم‌ها در حوزه‌های مختلف مدیریتی استفاده می‌شود. در این سند به بررسی الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله پرداخته شده است، که با روش‌های تشخیص مسائل و حل سیستماتیک به ما کمک می‌کنند تا افراد سازمان در تمامی سطوح بتوانند با استفاده از آن در سریعترین زمان به محتمل‌ترین و صحیح‌ترین راه حل‌های موضوع دستیابی پیدا کنند،. روش انجام این پژوهش، مطالعه‌ی اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و تلاش شده تا آخرین اسناد علمی و تخصصی این حوزه مورد مطالعه و کاوش قرار بگیرد. در این پژوهش سعی بر آن شده تا به TRIZ از منظر دیگری نگریست و به بررسی جنبه‌ی مدیریتی آن در کسب و کار پرداخته شود. تریز بیان می کند که بیشتر از 90 درصد از مسائل سازمان‌ها تکراری بوده و می‌توان برای آنها از راه حل‌های نوآورانه استفاده کرد.

رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری

تجارت دوجانبه یا دادوستد متقابل به تجارتی گفته می‌شود که بین دو کشور و معمولاً تحت مذاکرات حکومتی انجام می‌شود. تجارت دوجانبه عموماً به‌دلایل سیاسی یا به‌دلیل مشکلاتی که در پرداخت‌ها پیش می‌آید، ترتیب داده می‌شود. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به‌علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می‌کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می‌باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. برای حفظ مقام ایران (به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران) در بازارهای جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول باارزش، شناخت و تعیین درجه اهمیت عوامل مؤثر بر آن، می‌تواند گام مهمی در این راستا باشد. از این‌رو، مطالعه حاضر به‌دنبال بررسی رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری طی دوره‌زمانی 2016-2007 می‌باشد. بدین‌منظور از الگوی جاذبه و برای تعیین درجه اهمیت عوامل مؤثر از الگوی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل جاذبه نشان داد که تمام متغیرها معنی‌دار می‌باشند. متغیر حجم واردات، هزینه حمل و نقل و فاصله تأثیر منفی بر تجارت دوجانبه دارند. همچنین نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک نشان می‌دهد که متغیرهای مورد مطالعه با توجه به ضرایب اهمیتشان در زمره متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل مؤثر در تجارت دوجانبه زعفران ایران با شرکای تجاری می‌باشند. اندازه عددی آماره ضریب خودهمبستگی نیز بیان‌گر پوشش خوب داده-ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک می‌باشد

کلیدواژه‌ها

 • واژه‌های کلیدی: تجارت دوجانبه
 • زعفران
 • الگوی جاذبه
 • الگوی الگوریتم ژنتیک

مراجع

Ahmadvand, M., and Deylaminezhad, الگوریتم تجارت R., 2018. Investigating the process of globalization of the industrial and mining sector in Iran. J. Econ. Res. Policy. 40, 6-26. [in Persian with English Summary].

Aqaei, M., and Gholizadeh, M.R., 2011. Iran's comparative advantage in saffron production. Econ. Agric. Dev. 25(1), 121-132. [in Persian with English Summary].

Barattieri, A., 2014 Comparative advantage, service trade, and global imbalances. J. Int. Econ. 92(1), 1-13.

Beigzadeh Abbasi, F., 2007. Factors affecting export development of Ian's pistachio, Ph.D. thesis, Islamic Azad University of Kerman, Kerman, Iran. [in Persian].

Customs of the Islamic Republic of Iran., 2016. Planning and Appraisal, Business Statistics Yearly Iran. Office of Statistics and Machine Services. [in Persian].

Gani, A., and Scrimageour, F., 2016. New Zealand’s trade with Asia and the role of good governance. Int. Rev. Econ. Finance. 42, 36-53.

Institute for Agricultural Planning and Economics Research., 2008. Summary of reports from the study group. [in Persian].

Iran Trade Development Organization., 2016. Reviewing the state of production and export of saffron. Office of Exports of Commodities and Services. Available on the website http://www.civilika.com. [in Persian].

Jalaei esfanAbadi, S., Taleghani, F., Mangali, H., and Aramesh, H., 2013. Non-oil simulation and pre-exports of Iran up to 1404 horizons. J. Econ. Strat. (4), 148-166. [in Persian with English Summary].

Kashi, K., and Lynn Kennedyp, P., 2012. Exchange rate volatility and bilateral agricultural trade flows: the case of the United States and OECD countries. LSU Master's Thesis. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.

Koochakzadeh, A., Jalaee Esfand Abadi, A., and Koochakzadeh, S., 2014. Investigating the effect of real exchange rate uncertainty on foreign trade in Iranian crops: Case Study: Date, Pistachio, Raisin and Walnut. Quarterly J. Economics of Agric. and Dev. 88, 109-125. [in Persian with English Summary].

Koochakzadeh, S., and Karbasi, A., 2015. Investigating the Factors Affecting Saffron Trading in Iran. Saffron Agron. Technol. 3(3), 217-227. [in Persian with English Summary].

Mohamadzadeh, S.H., Karbasi, A., and Kashefi, M., 2016. Comparison of logit, probit and tobit in the factors affecting the adoption of saffron insurance Case study: Qaen city, Case study: Cain. Saffron. J. Agron. Technol. 4(3), 239-254. [in Persian with English Summary].

Naanwaab, C., and Diarrassouba, M., 2013. The impact of economic freedom on bilateral trade: A Cross-Country Analysis. Int. J. Buss. Mgt. Eco. Res. 4(1), 668-672.

Rajabi, Z., and Moghaddasi, R., 2014. Investigating the cost of trade in agricultural products and the factors affecting it in Iran's trade with developing countries. International Green Economy Online Conference, p. 1-13. [in Persian].

Shakibaee, A., and Beta, F., 2010. Economic convergence in the Southwest Asia. J. Commerce Res. 53, 23-47. [in Persian with English Summary].

Tinbergen, J., and Endeicus, K., 1962. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy.

الگوریتم گورخر گوگل چیست؟ بررسی Google Zebra Algorithm در سئو

الگوریتم گورخر گوگل چیست؟ Google Zebra چگونه کار می کند؟ گورخر گوگل چه تاثیری در سئوی وب سایت دارد؟ خب همان طور که می دانید در این گروه مطلب به بررسی الگوریتم های متنوع گوگل می پردازیم و قصد دارم شما را با انواع مختلف آنها و اینکه هریک دقیقا چه وظیفه ای را برعهده دارد آشنا کنم.درواقع می توان گفت الگوریتم های مختلف گوگل همچون کارگران این شرکت بزرگ فناوری هستند که وظایف متنوعی برای مدیریت بیشتر در جهان وب به آنها سپرده شده است از این رو به عنوان یک متخصص سئو باید بدانید که هریک چه ساختار کاری را دارند و عملکرد آنها چگونه است تا از جریمه شدن یا پنالتی گوگل در امان بمانید.در این مطلب قصد دارم شما را با یک الگوریتم بسیاربسیار کاربردی آشنا کنم ، الگوریتمی که این روزها احتمالا سرش خیلی شلوغه و کاربرد بسیار زیادی هم پیدا کرده است.بنابراین پیشنهاد میکنم در ادامه با TOSINSOهمراه باشید.

 1. الگوریتم گورخر گوگل چیست؟
 2. نکات مهم الگوریتم گورخر در رعایت تجارت الکترونیک :

الگوریتم گورخر گوگل چیست؟

الگوریتم گورخر گوگل یا Google Zebra الگوریتمی است که با هدف نظارت بیشتر و بهتر بر تجارت الکترونیک توسط گوگل بروزرسانی شد.اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که مبحث سئو ، دیجیتال مارکتینگ و تجارت الکترونیک الگوریتم تجارت و حتی طراحی و توسعه وب در یک گروه قرار دارند یعنی به یکدیگر وابسته اند پس به عنوان یک متخصص کاربلد در حوزه ی سئو باید درباره ی این موضوعات مطالعه کرده و اطلاعات کافی داشته باشیــد. امروزه با گسترش هرچه بیشتر ارتباطات و دنیای دیجیتالی ، شبکه های اجتماعی ، فروشگاه های اینترنتی و پدید آمدن تجارت در بستر اینترنت که در اصطلاح فنی به آن تجارت الکترونیک می گوییم گوگل احساس کرد برای اینکه مردم دنیا بتوانند بیشتر از این تکنولوژی ها برای زندگی راحت تر استفاده کنند و با اطمینان خاطر و اعتماد بیشتر از این فروشگاه های اینترنتی خرید کنند الگوریتمی به نام گورخر را بروزرسانی کرد.

ساختار کاری این الگوریتم به این شکل است که کلیه ی وبسایت های فروشگاهی را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار می دهد و اگر متوجه شود که وبسایتی درحال فریب کاربران و کلاهبرداری از آنان است آن را به گوگل گزارش کرده و جریمه خواهد کرد به این ترتیب وبسایت های فروشگاهی برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و فروش بیشتری داشته باشند باید اصول اساسی و قوانین تجارت الکترونیک را رعایت کنند تا گوگل نیز با این الگوریتم Zebra آنها را تایید نماید.اما ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چرا اسم این الگوریتم گورخر است؟؟؟. در دنیای واقعی گورخر راه راه به رنگ مشکی و سفید است و به همین سبب حشرات موذی و مگس ها و. را از خود دفع می کند در دنیای اینترنتی نیز به این دلیل این الگوریتم گورخر نامیده شده که کلاه برداران و فروشگاه های نامناسب و بی کیفیت را از گوگل دفع می کند.

نکات مهم الگوریتم گورخر در رعایت تجارت الکترونیک :

 • اگر فروشگاه اینترنتی دارید حتما برای آن نماد اعتماد الکترونیکی تهیه کنید.
 • تجربه کاربری و رابط کاربری مناسبی برای مشتریان خود فراهم کنید.
 • برای خدمات و محصولات خود ضمانت نامه یا پشتیبانی پس از فروش درنظر بگیرید.
 • به نظرات کاربران خود اهمیت داده و رضایت مشتریان را جلب کنید.
 • تولید محتوای مناسب برای خدمات و محصولات خود انجام دهید.
 • برای مشتریان چندین درگاه پرداخت امن ایجاد کنید.
 • از اطلاعات مشتریان خود حفاظت کنید.
 • مطمئن شوید که محصولات و خدماتتان بدست مشتری می رسد.
 • مشکلات فنی سایت خود را برطرف سازید.
 • و.

مواردی که گفته شد نمونه عوامل موثر در داشتن تجارت الکترونیک بهتر است بنابراین برای اینکه از این الگوریتم گوگل درامان بمانید و خطری تجارت الکترونیکی شما را تهدید نکند بهتر است قوانین را رعایت کرده و در جلب رضایت مشتریان کوشا باشید.درنهایت امیدوارم که مطالعه ی این مقاله برایتان مفید واقع شده باشد و با ویژگی و ساختار کاری این الگوریتم گورخر و اینکه چه تاثیری می تواند بر سئو و تجارت الکترونیک داشته باشد آشنا شده باشید. TOSINSO را به همه معرفی کنید

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی الگوریتم تجارت از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به الگوریتم تجارت کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود الگوریتم تجارت بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و الگوریتم تجارت سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل الگوریتم تجارت دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

برد / ضرر، الگوریتم تجارت سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.