اصول کاربردی ضریب همبستگی


دکتر فاطمه اسلامیه
دکترای مدیریت آموزشی
پژوهشگر
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مدیریت, بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان|doc

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان) چکیده مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی 33.7 درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی 15.4؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی 20.7 و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی 34.2 رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با 3.13؛ حفظ دانش برابر با 3.09؛ انتقال دانش 3.11؛ خلق دانش 3.13؛ کاربرد دانش 3.29 و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با 3.32 بوده است. کلمات کلیدی: مدیریت دانش نوآوری سازمانی خلق دانش انتقال دانش کسب دانش حفظ دانش کاربرد دانش بیان مسئله نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار است. سازمان ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند، موفق تر خواهند بود(Montes and et al, 2004). ولی این فرآیند کاملا پیچیده است و مستلزم مدیریت موثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت های مختلف است (طالقانی و همکاران، 1390، 153). مدیریت دانش عنصر اصلی و مرکزی در فرآیند مدیریت است، سازمان ها را قادر می سازد تا به طور مداوم تخصص سازمانی خود را به محصولات یا خدمات تبدیل کنند. با کاربرد موثر دانش، افراد ممکن است اشتباهات کمتری کنند یا کارایی خود را بهبود دهند و دوباره کاری یا کاراضافی را کاهش دهند و در نهایت قادر به ایجاد فرآیندها یا سیستم های مدیریتی نوآورانه تر شوند(Sarin and Dermott,2003). سازمان ها با قابلیت مدیریت دانش، نوآوری بیشتری دارد. در حقیقت تاثیر دانش از طریق ایجاد تفکرات جدید در تولید و نوآوری های عمومی می باشد. دانش برای سازمان به تنها یی منبع مهمی نیست ، بلکه در قلب مدیریت دانش، نوآوری را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری پنهان است (صفرزاده و همکاران، 1391، 80). تحقیقات نشان داده مدیریت دانش از طریق ایجاد یک فرهنگ مفید و ارزشمند برای ایجاد و تسهیم دانش و همچنین ایجاد فرهنگ همکاری در سازمان ها نقش مهمی را در فرآیند نوآوری ایفا می کند. محققان برنقش محوری مدیریت دانش به خصوص در ایجاد یک محیط کاری داخلی که خلاقیت و نوآوری را حمایت می کند تاکید کرده اند. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری در سازمان ها وجود دارد(میرفخرالدین و همکاران، 1389، 105). در سال‌های اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور نوآوری در سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. به گونه ای که نوآوری یکی از مزیت های اصلی برای بهبود خدمات ارائه شده مطرح می باشد و سبب بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد. مدیریت دانش به عنوان عامل تولید ایده‌های نو و بدیع در سازمان مورد توجه قرار گفته است. با توجه به ضرورت استقرار مدیرت دانش مسئله تحقیق حاضر اینست در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان نوآوری سازمانی با به کارگیری مولفه های مدیریت دانش به طور کامل محقق نیافته است. از اینرو در این تحقیق درصدد تبیین ارتباط مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی هستیم. فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 3 1-2-بیان مسئله 3 1-3-ضرورت انجام تحقیق 4 1-4- چارچوب نظری 5 1-5-سوالات تحقیق 6 1-5-1- سوال اصلی 6 1-5-2-سوالات فرعی 6 1-6- فرضیه های تحقیق 7 1-6-1-فرضیه اصلی 7 1-6-2-فرضیه های فرعی 7 1-7- اهداف تحقیق 7 1-7-1- هدف اصلی 7 1-7-2- اهداف فرعی 7 1-8- روش گردآوری اطلاعات 8 1-9-کلیات روش انجام کار 8 1-10- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 8 1-10-1- مدیریت دانش 8 1-10-1-1-خلق دانش.9 1-10-1-2-حفظ دانش10 1-10-1-3-انتفال دانش.10 1-10-1-4-کاربرد دانش10 1-10-1-5-کسب دانش.10 1-11-2- نوآوری سازمانی 11 1-11- قلمروپژوهش 11 1-11-1-قلمروزمانی 11 1-11-2-قلمرومکانی 11 1-11-3-قلمروموضوعی پژوهش 11 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه 14 بخش اول: مدیریت دانش 15 2-2-تعاریفی از دانش 15 2-3-مفاهیم مدیریت دانش 15 2-4-عناصر مدیریت دانش 16 2-5-اصول مدیت دانش 16 2-6-دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 17 2-7-مدلهای مدیریت دانش 18 2-7-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام (1999) 18 2-7-2-مدل مدیریت دانش لیبوویتز 20 2-7-3-مدل فیرستون و مک الروی(2005) 21 2-7-4-مدل مفهومی مدیریت دانش 23 2-8-استراتژی‌های دانش 24 2-9-دیدگاه صاحبنظران در خصوص مدیریت دانش 24 2-10-اهداف مدیریت دانش 26 بخش دوم: نوآوری سازمانی 27 2-11-مفهوم خلاقیت و نوآوری 27 2-12-اصول نوآوری 28 2-13-انواع نوآوری از دیدگاه سازمان 28 2-13-شاخص های سنجش نوآوری 29 2-14-فرآیند نوآوری 29 2-14-عوامل موثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری در سازمان 30 2-15-تفاوت خلاقیت، نوآوری و تغییر 31 2-16-تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان 32 بخش سوم: مدیریت دانش و نوآوری سازمانی 34 2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری 34 2-18-ارتباط مدیریت دانش با نوآوری 35 2-19-نقش مدیریت در پرورش خلاقیت و نوآوری در سازمان 39 2-20-تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری 40 2-21-نتیجه گیری 41 2-22-پیشینه تحقیق 42 2-22-1- مطالعات داخلی 42 2-22-2-مطالعات خارجی 46 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه 51 3-2- روش تحقیق 51 3-3- جامعه آماری تحقیق 52 3-4- نمونه آماری 52 3-5- روش نمونه گیری 54 3-6- روش جمع آوری اطلاعات 54 3-7- چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق 55 3-8- روایی و پایایی پرسشنامه 56 3-8-1- روایی 56 3-8-2- قابلیت اطمینان (پایایی)پرسشنامه 56 3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری 58 3-9-1 تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 59 3-9-2- تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی 59 3-9-3- آزمون كلموگروف- اسمیرنف 59 3-10-خلاصه فصل 60 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه 62 4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 63 4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 69 4-3-1- توصیف متغیر کسب دانش 69 4-3-2-توصیف متغیر حفظ دانش 70 3-3-توصیف متغیر انتقال دانش 71 4-3-4- توصیف متغیر خلق دانش 72 4-3-5- توصیف متغیر کاربرد دانش 73 4-3-6- توصیف متغیر نوآوری سازمانی 74 4-4- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 75 4-5-آزمون فرضیه های تحقیق 76 4-6-خلاصه فصل 81 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 83 5-2- نتایج آمار توصیفی 83 5-3- نتایج بررسی فرضیات تحقیق 84 5-4- نتیجه گیری 86 5-4 پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق 87 5-5 محدودیت های تحقیق: 87 5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 88 منابع و مآخذ 89 پیوست پیوست الف – پرسشنامه 98 پیوست ب-خروجی نرمافزار 102 فهرست جداول 33 جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان 49 جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم‌های نوآوری جدول2-3-خلاصه مطالعات داخلی وخارجی 55 جدول3-1-گویه‌های پرسشنامه 58 جدول 3-2-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ) 63 جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 64 جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان 65 جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان 66 جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان 67 جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان 68 جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان 69 جدول4-7- توصیف متغیر کسب دانش 70 جدول4- 8- توصیف متغیر حفظ دانش 71 جدول4- 9- توصیف متغیر انتقال دانش 72 جدول4- 10- توصیف متغیر خلق دانش 73 جدول4- 11- توصیف متغیر کاربرد دانش 74 جدول4- 12- توصیف متغیر نوآوری سازمانی 75 جدول 4-13- نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 76 جدول 4-14) ضریب همبستگی بین کسب دانش و نوآوری سازمانی 77 جدول 4-15) ضریب همبستگی بین خلق دانش و نوآوری سازمانی 78 جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مولفه‌ی حفظ دانش و نوآوری سازمانی 79 جدول 4-17) ضریب همبستگی بین انتقال دانش و نوآوری سازمانی 80 جدول 4-18) ضریب همبستگی بین کاربرد دانش و نوآوری سازمانی فهرست نمودارها 6 نمودار1- مدل مفهومی تحقیق 19 نمودار2-1-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیامز 20 نمودار2-2- مدل مدیریت دانش لیبوویتز 22 نمودار2-3- مدل فیرستون و مک الروی 23 شکل 2-4- مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت؛منبع: جعفری و همکاران1385 26 شکل2-5- ویژگی ‌های اساسی دانش ؛ منبع: بورنمان، 2003 30 شکل 2-6-توالی فرآیند نوآوری در سازمان 63 نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق 64 نمودار 4-1- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان 65 نمودار 4-2- هیستوگرام سن پاسخگویان 66 نمودار 4-3- هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان 67 نمودار 4-4- هیستوگرام وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان 68 نمودار 4-5- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان 69 نمودار 4-6- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان 70 نمودار4-7- هیستوگرام متغیر کسب دانش 71 نمودار4-8- هیستوگرام متغیر حفظ دانش 72 نمودار4-9- هیستوگرام متغیر انتقال دانش 73 نمودار4-10- هیستوگرام متغیر خلق دانش 74 نمودار4-11- هیستوگرام متغیر کاربرد دانش 79 نمودار4-12- هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی 81 نمودار4-13-خلاصه نتایج 99000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پایان نامه نوآوری سازمانی ضرورت استقرار مدیرت دانش در تامین اجتماعی به کارگیری مولفه های مدیریت دانش در تامین اجتماعی رابطه مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی مولفه های مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش

2/56 مگابایت67 مشخصات محصول دسته معماری حجم 2/56 مگابایت صفحه 67 فرمت pptx 21000 دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری جهت رشته معماری دانلود پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری جهت رشته معماری در قالب…

3/79 مگابایت20 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 3/79 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت عوامل خطر تغذیه ای در بيماریهای قلبی عروقی و فشار خون بالا دانلود پاورپوینت عوامل خطر تغذیه ای در بيماریهای قلبی عروقی و فشار…

828/09 کیلوبایت22 مشخصات محصول دسته مهندسی نرم افزار حجم 828/09 کیلوبایت صفحه 22 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوينت نرم افزار های شبکه ای حسگر بی سیم و ادهاک دانلود پاورپوينت نرم افزار های شبکه ای حسگر بی سیم و ادهاک…

617/13 کیلوبایت19 مشخصات محصول دسته گوناگون حجم 617/13 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx 9000 دانلود پاورپوینت آشنایی با بیمه بیمه بیکاری دانلود پاورپوینت آشنایی با بیمه و بیمه ی بیکاری دانلود پاورپوینت آشنایی با بیمه و بیمه ی بیکاری جهت…

226/86 کیلوبایت18 مشخصات محصول دسته پزشکی حجم 226/86 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت مدهای الگوهای تهويه مکانيکی دانلود پاورپوینت مدهای الگوهای تهويه مکانيکی دانلود پاورپوینت مدهای الگوهای تهويه مکانيکی جهت رشته ی پزشکی در قالب 18 اسلاید…

197/59 کیلوبایت40 مشخصات محصول دسته معماری حجم 197/59 کیلوبایت صفحه 40 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت مجتمع های مسکونی و توصیه و الزامات تهیه طرح معماری دانلود پاورپوینت مجتمع های مسکونی و توصیه و الزامات تهیه طرح معماری دانلود پاورپوینت مجتمع های…

بررسی تأثیر وابستگی بین یک سهم و بازار بر خروجی سهام شرکت‌های خصوصی پذیرفته‌شده در سازمان فرا بورس اوراق بهادار تهران

در زمان حال که بازار بورس و فرا بورس به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری برای افراد تبدیل‌شده است و اکثر مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار هستند محققان و پژوهشگران باید پژوهش‌های نوین در این زمینه انجام دهند تا سرمایه‌گذاران بادانش و اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند و همچنین شرکت‌ها نیز بامطالعه‌ نتایج کاربردی این تحقیقات بیشتر مایل به تکمیل نواقصت و عرضه سهام‌ شرکت خود در بورس باشند این پژوهش بررسی‌شده است که آیا بین وابستگی بین یک سهم و بازار (ضریب بتا) و خروجی سهام تأثیر و رابطه‌ای وجود دارد یا خیر و همچنین آیا بتای حسابداری نسبت به بتای بازار توان بیشتری برای پیش‌بینی بازده سهام در ایران دارد؟ نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‌دهد که بازدهی سهام شرکت‌ها تحت تأثیر بتای حسابداری و بتای بازار است. همچنین بتای حسابداری در مقایسه با بتای بازار در پیش‌بینی بازدهی سهام دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.

کلمات کلیدی: بتا، شرکت­های خصوصی، فرا بورس، ضریب همبستگی

Investigating the effect of a relationship between a share and the market on the stock output of private companies listed on the Tehran Stock Exchange Organization

[1] Master of acconting,Islamic azad university,sarab branch.

[2] Phd in accounting,department of acconting,assistant professor,aslamic azad university,sarab branch-iran

abstract

At a time when the stock market and OTC market has become one of the most important investment centers for individuals and most people are looking to invest in the stock market, researchers and scholars should conduct new research in this field so that investors with knowledge and Take more confidence in investing, and also companies, by studying the practical results of this research, are more willing to supplement the shortcomings and offer their company stock in the stock market. This study examines whether the relationship between a share and the market (beta coefficient) And is there an impact on stock output or not returns in Iran than market beta, and also does accounting beta have more power to predict stock In order to test the hypothesis of research the Pearson Correlation Coefficient have been used. Conclusions show that the Return of Companies’ stock is influenced by Accounting Beta and Market Beta Also Accounting Beta have increasing informational Content in Comparison with market Beta in Predicting stock Return.

Key Words: Accounting Beta, Market Beta, price-to-Earning ratio, Firm Size, Book value to Market value ratio& stock return, Tehran Stock Exchange, Stock Return of accepted Companies in Tehran Stock Exchange.

بررسی تاثیراخلاق حرفه ای پرسنل بر رضایت مشتری در بیمارستان دادگستری

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای پرسنل بر رضایت مشتری در بیمارستان دادگستری بوده است. در این تحقیق تاثیر مولفه های اخلاق حرفه ای شامل: حفظ حریم خصوصی بیمار، مواجهه صادقانه پرسنل با بیمار، رازداری پرسنل، پاسخگویی پرسنل به بیماران، نقدپذیری پرسنل در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی میباشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق یافته جمع آوری گردید واز آمار توصیفی واستنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مراجعه کنندگان به بیمارستان دادگستری برای دریافت خدمات درمانی بوده که با استفاده از جدول مورگان 169 نفر پرسشنامه جواب دادند. پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین افراد توزیع و جمع آوری شد. با استفاده از طیف 5 درجه ای لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه برای اخلاق حرفه ای و رضایت مشتری توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی ودر سطح قابل قبول مورد تائید قرار گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیددر این پژوهش مشخص می گردد که میان اخلاق حرفه ای پرسنل و رضایت ارباب رجوع بیمارستان دادگستری از نظر مراجعین به بیمارستان همبستگی متوسط و از نوع مستقیم وجود دارد، به ترتیبی که ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 252/0 در سطح معنی داری 001/0 موید این رابطه می باشدحفظ حریم خصوصی ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 087/0 و سطح معنی داری 261/0 رأی رد فرضیه فرعی اول را صادر نمود. مواجهه صادقانه ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 026/0 و سطح معنی داری 740/0 این فرضیه را مردود اعلام نموده استپاسخگویی پرسنل ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 622/0 و سطح معنی داری 000/0 این فرضیه را به تایید رسانده است نقدپذیری پرسنل ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 104/0 در سطح معنی داری 178/0 موید رد این موضوع است. رازداری پرسنل ضریب همبستگی اسپیرمن با مقدار 299/0 و سطح معنی داری 003/0 رأی به تایید این فرضیه صادر نمود. عبارت دیگر با اطمینان 99 درصد می توان بیان نمود که با اجرای برنامه های بهبود کیفیت در قالب بهبود و افزایش اخلاق حرفه ای کارکنان، می توان انتظار افزایش محسوس و معنی دار رضایت ارباب رجوع را داشت. لذاپیشنهاد می شود با آموزش پرسنل در موردحفظ حریم خصوصی بیمار و مواجهه صادقانه بهبود بخشیدو روحیه نقد پذیری پرسنل را برای رضایت مندی بیشتر بیماران ارتقا داد.

منابع مشابه

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت .

بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی اصول کاربردی ضریب همبستگی منتخب

یکی از جوانب بسیار مهم زندگی زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند.رضایت زناشویی مساله ای حیاتی است که در رابطه با تمامی اقشار جامعه از اهمیت ‌بالایی برخوردار است که یکی از اقشار جامعه مربیان هستند.هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب بود.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی.

بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب

یکی از جوانب بسیار مهم زندگی زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند.رضایت زناشویی مساله ای حیاتی است که در رابطه با تمامی اقشار جامعه از اهمیت ‌بالایی برخوردار است که یکی از اقشار جامعه مربیان هستند.هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطح رضایت زناشویی در میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه ای و غیر حرفه ای رشته های ورزشی منتخب بود.تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی.

ارزیابی رضایت از آینده حرفه ای در دانشجویان پزشکی

سابقه و هدف: رضایت دانشجویان پزشکی و یا پزشکان آینده کشور از آینده شغلی، خود نقش مهمی در زمینه ارتقا دانش آنان و فعالیت های آینده ایشان و بهداشت و درمان آینده کشور خواهد داشت. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در رضایت از وضعیت شغلی آینده دانشجویان پزشکی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 250 کارورز پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران (156 زن و 94 مرد) در بیمارستان های امیرالمومنین (ع).

بررسی اثر ژل آنتی باکتریال بر ارگانیسم‌های دست پرسنل بیمارستان

سابقه و هدف: میزان مقاومت و عوارض و مرگ و میر عفونت‌های بیمارستانی بالاست و مشکلات اصول کاربردی ضریب همبستگی فراوانی در مورد شستشوی دست با آب و صابون وجود دارد. ژل آنتی‌باکتریال به تازگی وارد بازار شده است و ادعا می‌شود که می‌تواند همان اثرات آب و صابون را داشته باشد و علاوه بر آن نیاز به شستشو با آب ندارد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای آب و صابون باشد. بر این اساس این مطالعه روی کشت پوست دست پرسنل بیمارستان شهید بهشتی .

بررسی اثرات بازیابی خدمات بر رضایت مشتری از بهبود خدمات

مفاهیم کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از جمله مفاهیم بسیار مهم در نظریه­های بازاریابی می­باشند. با توجه به اهمیت بخش خدمات، افزایش کیفیت و ایجاد رضایت­مندی در این بخش، حتی از بخش تولید کالا نیز با اهمیت­تر تلقی می­شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات بازیابی خدمات بر رضایت مشتری از بهبود خدمات انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت روش همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل.

آموزش کاربردی نرم افزار spss

نرم‌افزار SPSS نرم افزاری است که جهت تحلیل آماری در تحقیقات دانشگاهی و پژوهش‌های سازمانی استفاده می‌گردد. این نرم افزار مخفف Statistical package for social science به معنای «بسته‌آماری برای علوم اجتماعی» است، که در عین راحتی و سادگی، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل آماری داده‌های اجتماعی و رفتاری می‌باشد. یادگیری آسان، سادگی استفاده و قدرت بالا در انجام محاسبات پیچیده، این نرم افزار را به یکی از رایج‌ترین بسته‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماری مبدل نموده است.

شروع دوره: سه شنبه 16 مهر 98 16:00

پایان دوره: سه شنبه 12 آذر 98 20:00

مدت زمان: 30 ساعت

محل برگذاری: لایتک

مخاطبان دوره
کلیه دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و رشته‌های مرتبط با آن نظیر آمار، جغرافیا، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، پزشکی، فنی و …

توانایی پس ازگذراندن دوره
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، با مفاهیمی همچون :

 • اصول اولیه و کاربردی SPSS
 • نواع نمودارها
 • آزمون های T
 • آمار توصیفی،
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره،
 • روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی،
 • روش های مقیاس سازی،
 • تحلیل پرسشنامه،
 • روش های غیرپارامتریک و .
  آشنا می گردند.

سرفصلهای دوره
بخش اول: مقدمه ای بر روش تحقیق

انواع روشهای پژوهش

دسته بندی روش های پژوهش بر اساس هدف

دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف

انواع متغیرهای پژوهش

مقیاس های اندازه گیری متغیرها

جامعه آماری و نمونه آماری

تعیین حجم نمونه زمانی که حجم جامعه نامعلوم است

نمونه گیری زمانی که هم حجم جامعه نامعلوم و هم واریانس نمونه اولیه موجود نیست

استفاده از جدول مورگان

روشهای گردآوری اطلاعات

روشهای آماری مورد استفاده

خلاصه آزمونهای پارامتریک

خلاصه آزمونهای ناپارامتریک

بخش دوم: شروع کار با نرم افزار SPSS

وارد کردن داده ها در برنامه SPSS

محاسبه فراوانی های داده ها

محاسبه آلفای کرونباخ در SPSS

بخش سوم: انجام آزمون های فرض آماری با SPSS

آزمون t مستقل (Independent samples t-test)

آزمون t زوجی (Paired samples t-test)

آزمون t تک نمونه (One sample t-test)

آزمون تحلیل واریانس (Analysis of variance : ANOVA)

روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)

تحلیل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS

بخش چهارم: کاربردهای آزمون خی دو (x2)

آزمون استقلال خی-دو (x2)

آزمون نیکوئی برازش خی-دو (x2)

بخش پنجم: آزمون همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی کندال

بخش ششم: آزمونهای ناپارامتریک

آزمون همبستگی کندال (Kendall ' s coefficient of concordance)

آزمون علامت و آزمون ویلکاکسون

آزمون کولموگروف اسمیرنف

بخش هفتم: تحلیل مسیر

طراحی یک نمودار تحلیل مسیر

مفاهیم مقدماتی تحلیل مسیر

اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثر كل

تحلیل مسیر با SPSS

بخش هشتم: تمرینات تکمیلی

جدول فراوانی یا جدول یک بعدی

فرمان Recode (دسته بندی متغیر ها)

فرمان Compute (ایجاد متغیر جدید از متغیرهای موجود)

جدول دو بعدی Crosstabs

جدول دو بعدی Crosstabs / دو متغیر رتبه ای

جدول دو بعدی Crosstabs / با متغیر کنترل ( جدول سه بعدی)

آزمون تی (t – test) / بررسی تفاوت میانگین یک متغیر در بین دو گروه

آزمون اف (f – test) / بررسی تفاوت میانگین یک متغیر مقیاسی بین 3 گروه و بیشتر

مديريت آموزشی

مقــــــــالات علمـــــــی مديـــــــريت آمــــوزشــــــــی

ICT و عملکرد

پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بين ميزان استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف، کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را كليه دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به تعداد 12571 نفر تشکیل داده­اند که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 375 نفر برآورد گردید و این تعداد به شیوه نمونه‌گيری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با ضریب آلفای 79/0 و پرسش‌نامه عملکرد بر مبنای مدل هرسی و گلداسمیت با ضریب آلفای 81/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون K-S ، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بين ميزان استفاده دبیران از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و 6/60 درصد تغييرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه­های استفاده از نرم­افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبيين مي­كنند. هم‌چنين، بین نظرات آزمودنی­ها به هر دو مؤلفه تحقیق (استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و عملکرد) از نظر سابقه تدریس، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

عملکرد مدیران

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بر مبنای اصول مدیریتی امام علی (ع) در سال تحصیلی 90-89 انجام شده است. روش اصول کاربردی ضریب همبستگی تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر به تعداد (N= 522) نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ( n=220 ) نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر پنجاه گویه بر مبنای متغیرهای تحقیق و با ضریب آلفای 84/0 در طیف پنج درجه­ای لیکرت بوده است. داده های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون تی تک نمونه­ای و تحلیل واریانس از طریق نرم­افزار آماری SPSS17 مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر بر مبنای اصول مدیریتی امام علی (ع) بوده و آنان از طریق اصول ذکر شده فکر و عمل می نمایند. همچنین بین نظرات آزمودنی­های تحقیق از نظر نوع مدرسه تفاوت معناداری وجود ندارد.

دکتر فاطمه اسلامیه
دکترای مدیریت آموزشی
پژوهشگر
مدرس دانشگاه آزاد اسلامیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.