نمودارهای خطی Line Chart


یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

line chart

معنی [کامپیوتر]: نمودار خطی . [کامپیوتر]: نمودار خطی . [کامپیوتر]: نمودار خطی . [کامپیوتر]: نمودار خطی .

مطالب مرتبط

mixed column line chart

[کامپیوتر]: نمودار ستونی ، خطی ترکیبی .

chart

نمودار نقشه، نمودار، جدول (اطلاعات)، گرافیگ، ترسیم اماری،بر روی نقشه نشان دادن، کشیدن، طرح کردن، نگاره [کامپیوتر]: نمودار . [الکترونیک]: نمودار کاغذ یا ماده

chart

نمودار نقشه، نمودار، جدول (اطلاعات)، گرافیگ، ترسیم اماری،بر روی نقشه نشان دادن، کشیدن، طرح کردن، نگاره [کامپیوتر]: نمودار . [الکترونیک]: نمودار کاغذ یا ماده

pie chart

نمودار گرد، نمودار مدور [کامپیوتر]: نمودار کلوچه ای نوعی نمودار که شبیه به کیک است و اندازه نسبی زیر دسته های گوناگون یک کل را به

chart

chart

نمودار نقشه، نمودار، جدول (اطلاعات)، گرافیگ، ترسیم اماری،بر روی نقشه نشان دادن، کشیدن، طرح کردن، نگاره [کامپیوتر]: نمودار . [الکترونیک]: نمودار کاغذ یا ماده

جعبه لام تا کام

لام تا کام نسخه صفحه کلید نیز راه اندازی شده است. شما با استفاده از کلیدهای موجود بر روی صفحه کلید دستگاهتان می توانید با وب سایت ارتباط برقرار کنید.
لیست کلید های میانبر

تبلیغات توضیحی

اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

رایتینگ تسک 1: نمودار خطی (Line Graph)

مهم است که شما تمام نمودار را به طور کامل توصیف کنید. با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید تمام جزئیات را یادداشت کنید. در بیشتر موارد، اطلاعات زیادی برای ذکر هر شکل برای شما وجود خواهد داشت. بنابراین باید نمودار را با تقسیم به قسمتهای اصلی آن خلاصه کنید. منظور ما از توصیف روندها این است.

به عنوان مثال، در نمودار خط زمانی توصیف توصیف اطلاعات سال به سال یا دوره به دوره معقول به نظر می رسد. نمودار بالا اطلاعات را در بخشهای پنج ساله ارائه می دهد تا بتوانیم گزارش خود را به این صورت بنویسیم:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up gradually to 100 in 1965 and continued up to 200 in 1970 and then went up more sharply to 380 in 1975.

(تعداد موارد بیماری ایکس از 50 مورد در سال 1965 شروع شد و سپس به تدریج به 100 مورد در سال 1965 افزایش یافت و در سال 1970 به 200 مورد رسید و سپس با شیب بیشتری به 380 نفر در سال 1975 افزایش یافت.)

گرچه این روش برای توصیف اطلاعات ممکن است دقیق باشد، اما به طور معنی داری اطلاعات موجود در نمودار را خلاصه نمی کند. در حقیقت، اطلاعات موجود در نمودار به طور معنی دارتر در چهار بخش زمانی به شرح زیر توصیف می شود.

در نمونه کار، نمودار چهار روند اصلی را نشان می دهد:

 • اول، یک افزایش تدریجی از 1960 به 1968
 • دوم، افزایش شدیدتر از 1968 به 1977
 • سوم، یک وضعیت ثابت از سال 1977 تا 1983
 • چهارم، یک افت از 1983 تا 1988

ساختار گزارش باید این چهار روند اصلی را به وضوح نشان دهد.

ساختار گزارش

گزارش شما باید با مقدمه، متن و نتیجه گیری ساخته شود. از زمان ها باید به طور مناسب استفاده شود.

You should spend about 20 minutes on this task.

Write a report for a university lecturer describing the information in the graphs below.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Introduction

برای معرفی نمودار یا نمودارها و گزارش خود از یک جمله استاندارد آغازین استفاده کنید. این جمله آغازین باید پاراگراف اول (introduction) را تشکیل دهد. جمله باید تعریف کند که نمودار مربوط به چیست، یعنی تاریخ، مکان، آنچه در نمودار توصیف می شود و غیره به عنوان مثال:

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995.

(نمودار تعداد موارد بیماری X در بعضی از مناطق بین سالهای 1960 و 1995 را نشان می دهد.)

به زمان استفاده شده توجه کنید. نمودار اطلاعات مربوط به گذشته را توصیف می کند، اما نمودار اطلاعات را در زمان حال نشان می دهد.

توجه داشته باشید که جمله ابتدایی نمونه، تنها کلمات استفاده شده روی گراف را کپی نمی کند. جملات کپی شده توسط ممتحن ارزیابی نمی شوند و بنابراین شما با کپی کردن وقت خود را هدر می دهید.

Overview

پاراگراف دوم، که خود شامل دو جمله است، روند کلی را جمع بندی کند. مثلا:

It can be clearly seen that X disease increased rapidly to 500 cases around the 1980s and then dropped to zero before 1999, while Y disease fell consistently from a high point of nearly 600 cases in 1960 to less than 100 cases in 1995. The graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Someland.

(به وضوح مشاهده می شود که بیماری X در حدود دهه 1980 به سرعت به 500 مورد افزایش یافته و سپس قبل از سال 1999 به صفر رسیده است، در حالی که بیماری Y به طور مداوم از نقطه اوج نزدیک به 600 مورد در سال 1960 به کمتر از 100 مورد در سال 1995 کاهش می یابد. نمودار نشان می دهد که بیماری تا دهه 1980 که ریشه کن شده از فلان سرزمین شیوع بیشتری داشته است.)

به زمان استفاده شده توجه کنید. در اینجا ما در مورد وقوع بیماری در گذشته صحبت می کنیم.

Body

متن گزارش، نمودار یا نمودارها را با جزئیات شرح می دهد. شما باید در مورد واضح ترین و منطقی ترین ساختار برای ارائه مطالب تصمیم بگیرید.

In 1960, the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point the number of cases remained stable until 1984 before plummeting to zero by 1988. From 1988 to 1995 Someland was free of the disease.

(در سال 1960، تعداد پرونده ها تقریباً 100 مورد بود. این تعداد در سال 1969 به طور پیوسته به 200 مورد افزایش یافت نمودارهای خطی Line Chart و در سال 1977 به شدت به 500 مورد رسید. در این مرحله تعداد پرونده ها تا سال 1984 ثابت بود و قبل از سقوط صفر تا سال 1988. از 1988 تا 1995 فلان لند فاقد این بیماری بود.)

نمودارهای خطی به طور کلی اطلاعات را به ترتیب زمانی ارائه می دهند و بنابراین منطقی ترین دستور برای نوشتن اطلاعات، به احتمال زیاد از اولین تا جدیدترین است. نمودارهای میله ای، نمودارهای دایره ای به روش های مختلفی سازمان یافته اند و بنابراین شما باید در مورد سازماندهی هر یک تصمیم بگیرید.

دستور زبان و واژگان

اجتناب از تکرار

اگر در نوشتار خود از طیف وسیعی از ساختارها و واژگان به جای تعداد محدود استفاده کنید، نمره بالاتری دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال، نامزدی که می نویسد:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went نمودارهای خطی Line Chart up to 200 in 1970 and then went up to 500 in 1980 and then went down to zero in 1990.

(تعداد موارد بیماری ایکس از 50 در سال 1965 شروع شد و سپس در سال 1970 به 200 مورد رسید و سپس در سال 1980 به 500 مورد رسید و در سال 1990 به صفر رسید.)

علائم تکراری بودن را از دست می دهد بنابراین باید نوشتن گزارش ها را با استفاده از طیف گسترده ای از اصطلاحات برای توصیف حرکات مختلف در نمودارها و ساختارهای مختلف برای تغییر نوشتن، تمرین کنید.

توصیف روندها

روند تغییر یا حرکت است. این تغییرات به طور معمول در موارد عددی بیان می شود، به عنوان مثال، جمعیت، حجم تولید یا بیکاری. سه روند اساسی وجود دارد:

بیان حرکت: اسم و فعل

برای هر گرایش تعدادی فعل و اسم برای بیان حرکت وجود دارد. می توانیم از فعل تغییر استفاده کنیم، به عنوان مثال:

رایتینگ تسک 1: نمودار خطی (Line Graph)

مهم است که شما تمام نمودار را به طور کامل توصیف کنید. با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید تمام جزئیات را یادداشت کنید. در بیشتر موارد، اطلاعات زیادی برای ذکر هر شکل برای شما وجود خواهد داشت. بنابراین باید نمودار را با تقسیم به قسمتهای اصلی آن خلاصه کنید. منظور ما از توصیف روندها این است.

به عنوان مثال، در نمودار خط زمانی توصیف توصیف اطلاعات سال به سال یا دوره به دوره معقول به نظر می رسد. نمودار بالا اطلاعات را در بخشهای پنج ساله ارائه می دهد تا بتوانیم گزارش خود را به این صورت بنویسیم:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up gradually to 100 in 1965 نمودارهای خطی Line Chart and continued up to 200 in 1970 and then went up more sharply to 380 in 1975.

(تعداد موارد بیماری ایکس از 50 مورد در سال 1965 شروع شد و سپس به تدریج به 100 مورد در سال 1965 افزایش یافت و در سال 1970 به 200 مورد رسید و سپس با شیب بیشتری به 380 نفر در سال 1975 افزایش یافت.)

گرچه این روش برای توصیف اطلاعات ممکن است دقیق باشد، اما به طور معنی داری اطلاعات موجود در نمودار را خلاصه نمی کند. در حقیقت، اطلاعات موجود در نمودار به طور معنی دارتر در چهار بخش زمانی به شرح زیر توصیف می شود.

در نمونه کار، نمودار چهار روند اصلی را نشان می دهد:

 • اول، یک افزایش تدریجی از 1960 به 1968
 • دوم، افزایش شدیدتر از 1968 به 1977
 • سوم، یک وضعیت ثابت از سال 1977 تا 1983
 • چهارم، یک افت از 1983 تا 1988

ساختار گزارش باید این چهار روند اصلی را به وضوح نشان دهد.

ساختار گزارش

گزارش شما باید با مقدمه، متن و نتیجه گیری ساخته شود. از زمان ها باید به طور مناسب استفاده شود.

You should spend about 20 minutes on this task.

Write a report for a university lecturer describing the information in the graphs below.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Introduction

برای معرفی نمودار یا نمودارها و گزارش خود از یک جمله استاندارد آغازین استفاده کنید. این جمله آغازین باید پاراگراف اول (introduction) را تشکیل دهد. جمله باید تعریف کند که نمودار مربوط به چیست، یعنی تاریخ، مکان، آنچه در نمودار توصیف می شود و غیره به عنوان مثال:

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995.

(نمودار تعداد موارد بیماری X در بعضی از مناطق بین سالهای 1960 و 1995 را نشان می دهد.)

به زمان استفاده شده توجه کنید. نمودار اطلاعات مربوط به گذشته را توصیف می کند، اما نمودار اطلاعات را نمودارهای خطی Line Chart در زمان حال نشان می دهد.

توجه داشته باشید که جمله ابتدایی نمونه، تنها کلمات استفاده شده روی گراف را کپی نمی کند. جملات کپی شده توسط ممتحن ارزیابی نمی شوند و بنابراین شما با کپی کردن وقت خود را هدر می دهید.

Overview

پاراگراف دوم، که خود شامل دو جمله است، روند کلی را جمع بندی کند. مثلا:

It can be clearly seen that X disease increased rapidly to 500 cases around the 1980s and then dropped to zero before 1999, while Y disease fell consistently from a high point of nearly 600 cases in 1960 to less than 100 cases in 1995. The graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Someland.

(به وضوح مشاهده می شود که بیماری X در حدود دهه 1980 به سرعت به 500 مورد افزایش یافته و سپس قبل از سال 1999 به صفر رسیده است، در حالی که بیماری Y به طور مداوم از نقطه اوج نزدیک به 600 مورد در سال 1960 به کمتر از 100 مورد در سال 1995 کاهش می یابد. نمودار نشان می دهد که بیماری تا دهه 1980 که ریشه کن شده از فلان سرزمین شیوع بیشتری داشته است.)

به زمان استفاده شده توجه کنید. در اینجا ما در مورد وقوع بیماری در گذشته صحبت می کنیم.

Body

متن گزارش، نمودار یا نمودارها را با جزئیات شرح می دهد. شما باید در مورد واضح ترین و منطقی ترین ساختار برای ارائه مطالب تصمیم بگیرید.

In 1960, the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point the number of cases remained stable until 1984 before plummeting to zero by 1988. From 1988 to 1995 Someland was free of the disease.

(در سال 1960، تعداد پرونده ها تقریباً 100 مورد بود. این تعداد در سال 1969 به طور پیوسته به 200 مورد افزایش یافت و در سال 1977 به شدت به 500 مورد رسید. در این مرحله تعداد پرونده ها تا سال 1984 ثابت بود و قبل از سقوط صفر تا سال 1988. از 1988 تا 1995 فلان لند فاقد این بیماری بود.)

نمودارهای خطی به طور کلی اطلاعات را به ترتیب زمانی ارائه می دهند و بنابراین منطقی ترین دستور برای نوشتن اطلاعات، به احتمال زیاد از اولین تا جدیدترین است. نمودارهای میله ای، نمودارهای دایره ای به روش های مختلفی سازمان یافته اند و بنابراین شما باید در مورد سازماندهی هر یک تصمیم بگیرید.

دستور زبان و واژگان

اجتناب از تکرار

اگر در نوشتار خود از طیف وسیعی از ساختارها و واژگان به جای تعداد محدود استفاده کنید، نمره بالاتری دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال، نامزدی که می نویسد:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up to 200 in 1970 and then went up to 500 in 1980 and then went down to zero in 1990.

(تعداد موارد بیماری ایکس از 50 در سال 1965 شروع شد و سپس در سال 1970 به 200 مورد رسید و سپس در سال 1980 به 500 مورد رسید و در سال 1990 به صفر رسید.)

علائم تکراری بودن را از دست می دهد بنابراین باید نوشتن گزارش ها را با استفاده از طیف گسترده ای از اصطلاحات برای توصیف حرکات مختلف در نمودارها و ساختارهای مختلف برای تغییر نوشتن، تمرین کنید.

توصیف روندها

روند تغییر یا حرکت است. این تغییرات به طور معمول در موارد عددی بیان می شود، به عنوان مثال، جمعیت، حجم تولید یا بیکاری. سه روند اساسی وجود دارد:

بیان حرکت: اسم و فعل

برای هر گرایش تعدادی فعل و اسم برای بیان حرکت وجود دارد. می توانیم از فعل تغییر استفاده کنیم، به عنوان مثال:

آشنایی با نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

برای بررسی رفتار گذشته و حال یک جفت ارز باید بتوانیم روند قیمت آن را بررسی کنیم. نمودارها ساخته شدند تا کار ما را در بررسی قیمت‌ها راحت کنند!

شما برای تحلیل بازار حتما نیاز دارید تا نمودار قیمت آن در گذشته را ببینید. اما نمودارها انواع مختلفی دارند!

در این مقاله با انواع نمودارها آشنا خواهیم شد.

نمودار یا چارت قیمت

grade1 trendlines

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه‌ای، یا 4 ساعته، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده‌های قیمتی برای هر دارایی (حتی برای قیمت دوچرخه!) می‌توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می‌آیند.

نمودارها کاربرپسند هستند، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان‌تر می‌سازند، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می‌آید.

با استفاده از نمودار، حرکات قیمتی، الگوها و روندهای یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می‌گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می‌شود.

pre school candlestick chart2

جالب است بدانید در زمان‌های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می‌شدند!

خوشبختانه به خاطر ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه‌ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند!

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می‌کشد.

یک نمودار، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می‌کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می‌رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت‌ها دوباره تغییر می‌کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می‌کنند. و این چرخه تکرار می‌شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون‌ها شرکت کننده در بازار را، چه انسان باشند و چه ربات با هم ترکیب می‌کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی‌کند، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می‌کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

این‌ها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

۲. نمودار میله‌ای

اکنون هر یک از این نمودارها را توضیح می‌دهیم.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می‌کند.

وقتی خط‌ها به هم وصل می‌شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

line chart 360x360 1

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچک‌ترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می‌کند تا بتواند روندها را راحت‌تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می‌دهد، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم‌تر از سطح باز شدن، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می‌دانند. آن‌ها فقط به قیمت بسته شدن توجه می‌کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می‌شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

pre school line chart

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای به تریدر کمک می‌کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

kindergarten ohlc price bar

میله‌ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می‌دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می‌دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می‌کند.

زائده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زائده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله‌ای برای EUR / USD آورده شده است:

pre school bar chart

توجه داشته باشید، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودارها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله‌ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می‌شوند زیرا نشانگر Open، High، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله‌ای این است که نمودار میله‌ای می‌تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می‌شود:

kindergarten ohlc price bar

OPEN: خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High: سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله‌ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله‌ای را نشان می‌دهند اما در قالبی زیباتر و گرافیکی‌تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خوانش آن نیز آسان‌تر است.

pre school candlestick chart kindergarten colored candlestick kindergarten candlestickcandlesticks1 360x360 1

میله‌های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال، در نمودار شمعی ژاپنی، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع‌ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ‌های مختلف باعث می‌شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه‌های “پر شده” ما، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

kindergarten candlestick

نمودارهای شمعی رنگی دوست داشتنی‌ترند

در اینجا، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان‌تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود، کندل قرمز می‌شود.

در دروس بعدی، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می‌کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده‌ایم و از این به بعد نیز از این رنگ‌ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

kindergarten colored candlestick

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

trade candlesticks only

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله‌ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

 • کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
 • استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله‌ها را می‌گیرند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
 • کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می‌کنند.
 • کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می‌کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

کدام نمودار بهتر است؟

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده‌ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده‌ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می‌توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده‌ایم.

جمع بندی

نمودارهای قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت)، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

برنامه خط نمودار آنلاین

تولید خط نمودار آنلاین از داده های جدول اکسل یا داده های جدول آنلاین.

پشتیبانی شده توسط aspose.com و aspose.cloud .

1. یکی از دو مورد را انتخاب کنید: "بارگذاری فایل" را برای بارگذاری فایل داده جدول از دستگاه خود فشار دهید ، یا "جدول آنلاین" - برای ایجاد داده های جدول بصورت آنلاین.
2. فایل را با الگوی جدول بارگیری کنید ، آن را با داده های خود ویرایش کنید و سپس آن را در قسمت drop file زیر بارگذاری کنید.

* By uploading your files or using our service you agree with our Terms of Service and Privacy Policy.

2. جدول را با داده های نمودار پر کنید تا نمودار روی تصویر زیر ایجاد شود.

با تشکر از شما برای بازخورد شما!

ارسال لینک دانلود به

برای ذخیره مجدد آن در نشانک های خود ، Ctrl + D را فشار دهید تا دوباره جستجو نشود

ما قبلا پردازش کردیم ؟؟؟ فایل هایی با حجم کلی ؟؟؟ مگابایت

با اسناد خود در سایر برنامه های رایگان کار کنید

چگونه می توان با برنامه Aspose.Slides Chart نمودار آنلاین ارائه کرد؟

چگونه می توان با برنامه Aspose.Slides Chart نمودار آنلاین ارائه کرد؟

 1. برنامه Aspose.Slides Chart را باز کنید.
 2. فایل اکسل را از طریق دکمه "بارگذاری فایل" یا منطقه بارگذاری فایل بارگذاری کنید. یا می توانید جدول داده های آنلاین را از طریق دکمه "جدول آنلاین" ایجاد کنید. داده های جدول برای تولید نمودار ارائه استفاده خواهد شد.
 3. نوع نمودار ارائه را برای ایجاد از طریق قسمت "نوع نمودار" انتخاب کنید.
 4. فرمت فایل نمودار ارائه ارائه شده را انتخاب کنید. به طور پیش فرض ، تصویر PNG است.
 5. "ایجاد نمودار" را فشار دهید.
 6. اکنون می توانید نمودار ارائه را از طریق دکمه "بارگیری اکنون" بارگیری کرده یا آن را از طریق ایمیل ارسال کنید.

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides Charts

 • برای ایجاد نمودار نمودار خطی ، از نمایش داده های قالب ساده استفاده کنید.
 • نمایش مجموعه ای از نقاط داده به صورت نمودار خطی.
 • چندین نمودار خطی را همزمان نشان دهید و روابط آنها را نشان دهید.
 • یک خط خط ، نمودار خط ، نمودار منحنی از طریق یک برنامه نمودار خط به صورت آنلاین ایجاد کنید.
 • برای خطوط غیر همپوشان از نمودار خط پشته استفاده کنید.
 • برای ارائه پاورپوینت های تجاری ، علمی ، پزشکی یا آموزشی نمودارهای چند خطی ایجاد کنید.
 • نمودار خط حاصل را در PPT(X)، PNG ، HTML یا هر فرمت دیگری دانلود کنید.

سوالات متداول

برای ایجاد نمودار ارائه آنلاین ، از طریق دکمه "جدول آنلاین" جدول داده ها را به صورت آنلاین ایجاد کنید.

نمودار ارائه توسط Aspose.Slides Chart برنامه به صورت پیش فرض در قالب تصویر PNG ذخیره می شود. با این حال ، شما می توانید هر قالب PowerPoint ، Word ، PDF ، HTML دیگری را برای ذخیره آن انتخاب کنید.

تبدیل سریع و آسان

صفحه گسترده Excel خود را بارگذاری کنید ، نوع نمودار را انتخاب کرده و نوع قالب را ذخیره کنید و روی دکمه "ایجاد نمودار" کلیک کنید. لینک دانلود را دریافت خواهید کرد.

تبدیل از هر کجا

از تمام سیستم عامل ها از جمله Windows ، Mac ، Android و iOS کار می کند. همه پرونده ها روی سرورهای ما پردازش می شوند. هیچ افزونه یا نصب نرم افزاری برای شما لازم نیست

کیفیت تبدیل

فرآیند تبدیل توسط APIهای Aspose.Slides پیشرو در صنعت، که به طور گسترده در بسیاری از شرکت‌های Fortune 100 در 114 کشور استفاده می‌شود، پشتیبانی می‌شود.

سایر نمودارهای پشتیبانی شده

همچنین می توانید را در قالب PNG ایجاد کنید. لطفاً لیست کامل زیر را مشاهده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.