ارائه کننده خدمات مالی


برای تماس با آگهی، اسکن کنید

خدمات مالی و حسابداری

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمده ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی مالیاتی و هم چنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص ارائه کننده خدمات مالی حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ، برحسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان ، تهیه و اعلام می شود .شرکت حسابداری آراد حساب آماده ارائه خدمات در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی در غرب تهران می باشد.

قبل از ارائه توضیحات در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی می خواهیم شرح کلی در خصوص مالیات داشته باشیم .

مالیات چیست ؟

مالیات عبارت از وجهی است که بر اساس قوانین آمره به صورت بلاعوض و الزامی از طرف جامعه به دولت پرداخت می شود.

مالیات برای دولت ها درآمد و برای جامعه هزینه محسوب می شود و هدف دولت ها از اخذ مالیات عبارت است از :

 1. تامین بخشی ارائه کننده خدمات مالی از هزینه های عمومی جامعه
 2. توزیع عادلانه ثروت با پلکانی کردن نرخ های مالیاتی
 3. کنترل واردات و صادرات و تورم و رکود ، ادامه مطلب.

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمده ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی مالیاتی و هم چنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ، برحسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان ، تهیه و اعلام می شود .شرکت حسابداری آراد حساب آماده ارائه خدمات در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی در غرب تهران می باشد.

قبل از ارائه توضیحات در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی می خواهیم شرح کلی در خصوص مالیات داشته باشیم .

مالیات چیست ؟

مالیات عبارت از وجهی است که بر اساس قوانین آمره به صورت بلاعوض و الزامی از طرف جامعه به دولت پرداخت می شود.

مالیات برای دولت ها درآمد و برای جامعه هزینه محسوب می شود و هدف دولت ها از اخذ مالیات عبارت است از :

 1. تامین بخشی از هزینه های عمومی جامعه
 2. توزیع عادلانه ثروت با پلکانی کردن نرخ های مالیاتی
 3. کنترل واردات و صادرات و تورم و رکود ، ادامه مطلب.

شناسایی درآمد

ضوابط شناسایی درآمد و هزینه در هریک از مبانی نقدی و تعهدی به شرح زیر است:

مبنای نقدی

درآمد: با دریافت وجه نقد شناسایی می شود.

هزینه : با پرداخت وجه نقد شناسایی می شود.

مبنای تعهدی

درآمد: برای شناخت باید دو ضابطه زیر برآورده شود:

 1. تحقق یافتن: مبلغ و زمانبندی درآمد، به طور معقول قابل تعیین باشد، به بیان دیگر، منظور از تحقق وقوع رویدادی است که عدم اطمینان مرتبط با جریان ورودی نقد را کاهش می دهد، بنحوی که شناخت را توجیه می کند.
 2. کسب شدن: فرآیند کسب عایدات کامل یا تقریبا کامل شده باشد. به بیان دیگر ، شرکت تمام تعهدات اقتصادی مرتبط با مبادله را انجام داده باشد و از این رو، هزینه ها (جریان خروجی نقد) قابل تعیین باشد.

هزینه: به محض تحمل شناسایی می شود.

در حسابداری تعهدی، اندازه گیری اثرات خالص جریان نقدی فعالیتهای موجد درآمد مبادلاتی که پی آمد نقدی دارند را ، به جای انتظار تا زمان دریافت وجه آن ، به هنگام وقوع ثبت و گزارش می کنند. درآمد بر مبنای مفهوم تحقق شناسایی و هزینه ها برای تعیین سود، با درآمد ها مقابله می شوند. مبنای تعهدی در مقایسه با مبنای نقدی، معمولا علایم بهتری در رابطه با جریانهای نقدی آتی در اختیار می گذارد، بنابراین اهداف گزارشگری مالی را بهتر برآورده می سازد. لازم به ذکر است که این فرض دوره مالی است که بکارگیری مبنای تعهدی را الزامی می سازد.

فرآیند کسب عایدات و شناسایی درآمد

فرآیند کسب عایدات، فرآیندی مستمر است. درآمد طی این فرآیند که بتدریج به ورودیهای مولد واحد تجاری در قالب مطلوبیت زمانی ، مکانی و شکلی ارزش می افزاید، کسب می شود.

اگرچه کسب عایدات به شکل مستمر صورت می گیرد، اما شناسایی درآمد در یک مبنای مستمر، غیر عملی می باشد. از این رو، می بایست مقطع یا مقاطعی از فرآیند کسب عایدات را برای شناسایی درآمد انتخاب کرد. در این راه، مقاطع گوناگونی وجود دارد که در آنها می توان به شناسایی درآمد اقدام کرد. با توجه به شرایط موجود، درآمد می تواند در خلال تولید ، در مقطع تکمیل تولید (هر چند محصول تولید شده هنوز فروخته نشده باشد)، در مقطع فروش ، و یا درمورد برخی فروشهای نسیه به موازات وصول وجه نقد شناسایی شود. به هر حال در هر یک از مقاطع مذکور که ضوابط شناسایی درآمد (تحقق یافتن و کسب شدن) برآورده شود، می توان درآمد را شناسایی نمود. ادامه مطلب.

شرکت حسابداری در غرب تهران

خدمات شرکت حسابداری در غرب تهران شامل چه مواردی می باشد:

ثبت اسناد حسابداری

سند حسابداری چیست ؟

دارایی =بدهی +سرمایه زبان یا معادله اساسی حسابداری می باشد که وقوع رویدادهای مالی هر دو طرف این معادله را تحت تاثیر قرار می دهد بدین معنی که در سیستم یا علم حسابداری اگر دارایی افزایش پیدا کند حتما دارایی دیگری کاهش پیدا میکند و یا بدهی و سرمایه افزایش می یابد .

به عنوان مثال اگر ساختمانی خریداری گردد ، این ساختمان یا از محل موجودی نقد شرکت خریداری شده است و در نتیجه موجودی نقد شرکت کاهش می یابد و اگر خرید به صورت نسیه باشد بدهی افزایش پیدا می کند. به این نحوه حسابداری ، سیستم حسابداری دوبل یا دوطرفه نیز می گویند .

ثبت وقایع و رویدادهای مالی جهت جلوگیری از فراموشی و هم چنین طبقه بندی اطلاعات مالی شرکت ها به صورت دوبل یا دوطرفه را ثبت سند حسابداری می نامند و این اسناد مواد اولیه تهیه گزارشات مالی ، تهیه صورت های مالی جهت اطلاع از وضعیت مالی شرکت ها می باشد.در زیر نمونه ای از سند حسابداری در سیستم سنتی را ملاحظه می نمایید.

ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق

لیست بیمه چیست ؟

حق بیمه عبارت از وجوهی است که طبق ماده 2 سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد . برخی از این مزایا عبارتند از :

 • حقوق بازنشستگی
 • غرامت دستمزد ایام بیماری
 • کمک هزینه ازدواج
 • مستمری ایام بیکاری
 • انواع بیمه های درمانی

میزان حق بیمه تامین اجتماعی 30% می باشد که از این میزان 23% به عهده کارفرما و 7% به عهده کارمند می باشد .

کارفرمایان بایستی هر ماهه تا 30ام ماه بعد لیست دستمزد کارمندان را ارائه کننده خدمات مالی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده و حق بیمه مذکور را پرداخت نمایند.

در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه ، مشمول 2% جریمه به ازای هر ماه تاخیر می گردند. ادامه مطلب.

حسابداری اجاره ها

اجاره موافقتنامه ای است که به موجب آن، اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی حق استفاده از دارایی ارائه کننده خدمات مالی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند. لازم به ذکر است اجاره دهنده در طول دوره (مدت) اجاره مالک قانونی دارایی می باشد. امروزه قراردادهای اجاره بسیاری از جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار داده و انواع مختلفی از دارایی ها را برگرفته است. برای مثال کامپیوتر ، اتومبیل ، ساختمان ، زمین ، انبار یک کارخانه، هواپیما و ماهواره، دارایی هایی هستند که اجاره می شوند.

شاید فروشگاهی که شما از آن ارزاق مورد نیازتان را خریداری می کنید، توسط فروشنده اجاره شده باشد. یا اینکه ممکن است کامپیوترهای دانشکده شما از یک شرکت تولید کننده کامپیوتر (یا یک موسسه مالی) اجاره شده باشد.

در سطح مصرف کننده امروزه شاهد افزایش فزاینده در شمار افرادی هستیم که در قبال یک قرارداد اجاره بلند مدت (لیزینگ)، اتومبیل از شرکتهای تولید کننده نظیر ایران خودرو خریداری می کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروش شرکتهای تولید کننده اتومبیل از این طریق حاصل می شود.

اجاره با توجه به ماهیت و شرایط قرارداد به دو دسته سرمایه ای و عملیاتی طبقه بندی می شود.

براساس استاندارد حسابداری شماره 21 ایران (با عنوان حسابداری اجاره ها):

طبقه بندی اجاره ها مبتنی بر میزان مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی است که به اجاره دهنده یا اجاره کننده تعلق می گیرد. مخاطرات شامل امکان وقوع زیان ناشی از ظرفیت بلا استفاده یا منسوخ شدن فناوری و کاهش در بازه دارایی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی است. همچنین مواردی از قبیل انتظار عملیات سودآور در طول عمر اقتصادی دارایی و هرگونه سود حاصل از افزایش ارزش دارایی یا تحقق ارزش باقیمانده می تواند معرف مزایا باشد. ادامه مطلب.

ارائه کننده خدمات مالی

موسسات خدمات مالی در

موسسات خدمات مالی در. خدمات مالی در واقع خدمات اقتصادی محسوب می‌شوند که توسط مؤسسات مالی ارائه می‌شوند. از جمله مؤسسات مالی می‌توان به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه

لیست موسسات خدمات حسابداری و مالی موسسه حسابداری شرکت حسابرسی

Aug 02, 2018تعدادموسسات ارائه دهنده خدمات مالی و حسابداری بسیار زیاد است، ولیکن موسسه معتبر بسیار محدود می باشد. ما در زیر لیست شرکت های خدمات مالی و حسابداریمعتبر و قانونی را ذکر می کنیم. • دانا محاسب فکور • معتمد ارقام کیانا • ماکان تراز نو اندیش • شرکت های طرفه نگار • شرکت حسابرسی نوین • شرکت سان برد محاسب • موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران

موسسات خدمات مالی در

بازاریابی خدمات مالی لرن مارکتینگ آموزش بازاریابی اینترنتی. آلبرت میلر و استرون در مقاله­‌ی "تبلیغات خدمات مالی در ۸ کشور غیر انگلیسی زبان"، با بررسی بسیاری از آگهی های تبلیغاتی موسسات مالی خاطر نشان می کنند که

خدمات مالی در تهران موسسه خدمات مالی صالح اندیشان ماندگار

Jan 27, 2019شرکت خدمات مالی در تهران. موسسه صالح اندیشان ماندگار با بهره گیری از تجربه مدیران متدبر و با داشتن 10 سال تجربه در حوزه صنعت، اقتصاد و امور مالی ، بهترین خدمات مالی را در زمینه خدمات مالی حسابداری، اعزام نیرو به شرکت ها و

شرکت و موسسه حسابداری تدبیر حساب خدمات مالی و حسابداری

شرکت حسابداری تدبیر حساب ارائه‌‌دهنده کلیه خدمات حسابداری، خدمات مالیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالی در بالاترین کیفیت و مطابق آخرین استانداردها شرکت حسابداری تدبیر حساب، پشتیبان امور مالی امروز شما، مشاور استراتژیک فردای شما موسسه حسابداری تدبیر حساب ارائه کننده کلیه خدمات مالی شرکت‌ها مشاوره اختصاصی به سبکی مدرن را تجربه کنید

موسسه خدمات مالی شرکت حسابداری در تهران و کرج

از مهم ترین مشغله های ذهنی یک کارفرما، مدیریت مالی در کسب و کارش است و سپردن این مسئولیت به یک موسسه خدمات مالی معتبر می تواند تا حد زیادی از این مشغله بکاهد .. اما چه ویژگی هایی باعث می شود یک موسسه خدمات مالی “معتبر

خدمات مالی ☑️ صفر تا صد خدمات تا مشاوره جهت شرکت ها رایان محاسبان

در این موارد استخدام متخصص امور مالی می‌تواند بیهوده و هزینه بر باشد. به همین دلیل کسب و کارها با موسسات خدمات مالی برای خدماتشان قرارداد می‌بندند. اصلا خدمات مالی به چه خدماتی می‌گویند؟

لیست قیمت خدمات مالی و حسابداری در سال 1401

Jul 10, 2022خدمات مالی در واقع به کلیه اموری که مربوط به امور مالی می باشد، اطلاق می گردد. از مهمترین موسسات مالی می توان به بانک ها، شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری، شرکت ها و موسسات مالی اعتباری، موسسات وام دهنده، موسسات ارائه دهنده بیمه و می توان اشاره کرد. پایه و اساس خدمات مالی، بانک ها می باشد که از طریق وام دهی و نگهداری پس انداز خدمات می دهند.

خدمات حسابداری و مالی لیست قیمت خدمات حسابداری انواع خدمات مالی و

خدمات حسابداری به مجموعه ای از سطحی ترین تا دقیق ترین خدمات، که توسط شرکت های حسابداری به کسب و کار موردنظر ارائه میشود، می گویند. در ارائه خدمات حسابداری به تمامی امور مالی اشخاص حقیقی و

موسسات خدمات مالی در

بازاریابی خدمات مالی لرن مارکتینگ آموزش بازاریابی اینترنتی. آلبرت میلر و استرون در مقاله­‌ی "تبلیغات خدمات مالی در ۸ کشور غیر انگلیسی زبان"، با بررسی بسیاری از آگهی های تبلیغاتی موسسات مالی خاطر نشان می کنند که

خدمات مالی و مالیاتی|خدمات مالی در تهران|حساب اندیش ایرانیان

خدمات مالی و نقش شرکت های خدمات مالی چیست؟. خدمات مالی در واقع همان خدمات اقتصادی محسوب می شوند که توسط موسسات و شرکتهای مالی ارائه می شوند. هر شرکت و یا سازمانی دارای مجموعه ای از فعالیت های مالی می باشد که از حسابداری

لیست موسسات خدمات حسابداری و مالی موسسه حسابداری شرکت حسابرسی

Aug 02, 2018سازمان حسابرسی. قبل از اینکه به شناخت و معرفی لیست موسسات خدمات حسابداری و مالی بپردازیم ابتدا سازمان حسابرسی را معرفی می نماییم. سازمان حسابرسی یکی از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران میباشد.

خدمات مالی در تهران موسسه خدمات مالی صالح اندیشان ماندگار

Jan 27, 2019شرکت خدمات مالی در تهران. موسسه صالح اندیشان ماندگار با بهره گیری از تجربه مدیران متدبر و با داشتن 10 سال تجربه در حوزه صنعت، اقتصاد و امور مالی ، بهترین خدمات مالی را در زمینه خدمات مالی حسابداری، اعزام نیرو به شرکت ها و

ترازینه موسسه خدمات مالی، حسابداری، حسابرسی و مشاوره

Jun 16, 2022موسسه حسابداری و حسابرسی ترازینه با 15 سال تجربه در امر خدمات مالی و مالیاتی ، هدف خود را در پایه ارائه خدماتی جامع و با بهترین کیفیت، همراه با رعایت اصول و صداقت بنا نهاده است. با افزایش

خدمات مالی ☑️ صفر تا صد خدمات تا مشاوره جهت شرکت ها رایان محاسبان

در این موارد استخدام متخصص امور مالی می‌تواند بیهوده و هزینه بر باشد. به همین دلیل کسب و کارها با موسسات خدمات مالی برای خدماتشان قرارداد می‌بندند. اصلا خدمات مالی به چه خدماتی می‌گویند؟

موسسه خدمات مالی شرکت حسابداری در تهران و کرج

از مهم ترین مشغله های ذهنی یک کارفرما، مدیریت مالی در کسب و کارش است و سپردن این مسئولیت به یک موسسه خدمات مالی معتبر می تواند تا حد زیادی از این مشغله بکاهد .. اما چه ویژگی هایی باعث می شود یک موسسه خدمات مالی “معتبر

موسسه حسابداری اصفهان موسسه حسابداری در اصفهان خدمات مالی و

موسسه کوشا اندیشان با در اختیار داشتن تیمی متشکل از بهترین کارشناسان، مدیران مالی متبحر و حسابداران خبره به یکی از بهترین موسسات خدمات مالی و مالیاتی در اصفهان تبدیل شده است.

دستورالعمل جدید فدرال رزرو در رابطه با موسسات مالی کریپتویی

بانک مرکزی آمریکا امروز بعدازظهر دستورالعمل‌های رسمی خود ‌را منتشر کرد تا به وسیله آن بر روند فعالیت موسسات ارائه‌کننده انواع خدمات مالی جدید با اساس نامه‌های مبتنی بر فعالیت در بازار

موسسه حساب اندیش آذرخش

موسسه حساب اندیش آذرخش به شماره ثبت 34448 ارائه دهنده خدمات نوین مالی در تاریخ 25/05/1393 با موضوع فعالیت هایی به شرح ذیل تشکیل و در حال حاضر با بیش از 50 نفر کادر حرفه ای آماده ارائه خدمات می باشد.

آدرس-سایت-موسسات-حسابداری

Jul 18, 2009آدرس موسسات حسابرسی: آدرس موسسات حسابرسی واعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران: 1-موسسه حسابرسی وخدمات مالی راز هزاره آدرس:تهران-خ آپادانا-خ نوبخت-کوچه نهم-پلاک 8- واحد 2 تلفن تماس:88738837-88738838 آدرس

خدمات حسابداری و مالی لیست قیمت خدمات حسابداری انواع خدمات ارائه کننده خدمات مالی مالی و

خدمات حسابداری به مجموعه ای از سطحی ترین تا دقیق ترین خدمات، که توسط شرکت های حسابداری به کسب و کار موردنظر ارائه میشود، می گویند. در ارائه خدمات حسابداری به تمامی امور مالی اشخاص حقیقی و

موسسات مالی تا سه سال آینده به استفاده از کریپتو روی می‌آورند

۷۶ درصد از موسسات مالی به کریپتو روی می‌آورند. این تحقیق نشان می‌دهد که تقریبا ۷۶ درصد از شرکت‌های مالی در سرتاسر دنیا قصد دارند در سه سال آینده سوار بر قطار ارزهای دیجیتال شوند. زمانی که از

لیست موسسات خدمات حسابداری و مالی موسسه حسابداری شرکت حسابرسی

Aug 02, 2018سازمان حسابرسی. قبل از اینکه به شناخت و معرفی لیست موسسات خدمات حسابداری و مالی بپردازیم ابتدا سازمان حسابرسی را معرفی می نماییم. سازمان حسابرسی یکی از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران میباشد.

موسسات خدمات مالی در

بازاریابی خدمات مالی لرن مارکتینگ آموزش بازاریابی اینترنتی. آلبرت میلر و استرون در مقاله­‌ی "تبلیغات خدمات مالی در ۸ کشور غیر انگلیسی زبان"، با بررسی بسیاری از آگهی های تبلیغاتی موسسات مالی خاطر نشان می کنند که

خدمات مالی در تهران موسسه خدمات مالی صالح اندیشان ماندگار

Jan 27, 2019شرکت خدمات مالی در تهران. موسسه صالح اندیشان ماندگار با بهره گیری از تجربه مدیران متدبر و با داشتن 10 سال تجربه در حوزه صنعت، اقتصاد و امور مالی ، بهترین خدمات مالی را در زمینه خدمات مالی حسابداری، اعزام نیرو به شرکت ها و

ترازینه موسسه خدمات مالی، حسابداری، حسابرسی و مشاوره

Jun 16, 2022موسسه حسابداری و حسابرسی ترازینه با 15 سال تجربه در امر خدمات مالی و مالیاتی ، هدف خود را در پایه ارائه خدماتی جامع و با بهترین کیفیت، همراه با رعایت اصول و صداقت بنا نهاده است. با افزایش

خدمات مالی ☑️ صفر تا صد خدمات تا مشاوره جهت شرکت ها رایان محاسبان

در این موارد استخدام متخصص امور مالی می‌تواند بیهوده و هزینه بر باشد. به همین دلیل کسب و کارها با موسسات خدمات مالی برای خدماتشان قرارداد می‌بندند. اصلا خدمات مالی به چه خدماتی می‌گویند؟

موسسه خدمات مالی شرکت حسابداری در تهران و کرج

از مهم ترین مشغله های ذهنی یک کارفرما، مدیریت مالی در کسب و کارش است و سپردن این مسئولیت به یک موسسه خدمات مالی معتبر می تواند تا حد زیادی از این مشغله بکاهد .. اما چه ویژگی هایی باعث می شود یک موسسه خدمات مالی “معتبر

موسسه حساب اندیش آذرخش

موسسه حساب اندیش آذرخش به شماره ثبت 34448 ارائه دهنده خدمات ارائه کننده خدمات مالی نوین مالی در تاریخ 25/05/1393 با موضوع فعالیت هایی به شرح ذیل تشکیل و در حال حاضر با بیش از 50 نفر کادر حرفه ای آماده ارائه خدمات می باشد.

موسسات خدمات مالی موج شکن پاش

موسسات خدمات مالی موج شکن پاش مدیرعامل متروی تهران کمبود منابع مالی را علت تاخیر در افتتاح خطوط 6 و 7 عنوان کرد.مهندس علی امام در مورد علت تاخیرها در افتتاح خط 6 و 7 مترو گفت: شهرداری تهران در

دستورالعمل جدید فدرال رزرو در رابطه با موسسات مالی کریپتویی

بانک مرکزی آمریکا امروز بعدازظهر دستورالعمل‌های رسمی خود ‌را منتشر کرد تا به وسیله آن بر روند فعالیت موسسات ارائه‌کننده انواع خدمات مالی جدید با اساس نامه‌های مبتنی بر فعالیت در بازار

موسسه حسابداری اصفهان موسسه حسابداری در اصفهان

موسسه کوشا اندیشان با در اختیار داشتن تیمی متشکل از بهترین کارشناسان، مدیران مالی متبحر و حسابداران خبره به یکی از بهترین موسسات خدمات مالی و مالیاتی در اصفهان تبدیل شده است.

خدمات حسابداری و مالی لیست قیمت خدمات حسابداری انواع خدمات مالی و

خدمات حسابداری به مجموعه ای از سطحی ترین تا دقیق ترین خدمات، که توسط شرکت های حسابداری به کسب و کار موردنظر ارائه میشود، می گویند. در ارائه خدمات حسابداری به تمامی امور مالی اشخاص حقیقی و

شرکت حسابداری در مشهد و موسسه خدمات مشاوره مالی رایا بیلان

Mar 25, 2022شرکت حسابداری رایا بیلان متشکل از مشاورین مالی، حسابداران و مدیران مالی مجرب و کارآزموده است. مفتخر است امور مالی و حسابداری شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی را در موسسه خدمات‌مالی انجام دهد.

خدمات مالی در محاسبان تلاشگر خبره با تیمی مجرب

از جمله خدمات مالی و حسابرسی موسسه محاسبان تلاشگر خبره در امور مالیاتی به شرح زیر است : تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی. ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش

وجه تمایز خدمات وندار

در وندار برای طراحی محصولات‌مان مشکلات کار با ابزارهای مالی عادی و محصولات مشابه را بررسی می‌کنیم و برای آنها راه‌حل‌های مناسبی می‌سازیم تا استفاده از ابزارهای روزمره تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری باشد.

گزارش تراکنش‌ها، یک حسابرسی کامل

همه‌ی تراکنش‌های ورودی و خروجی یک‌جا فهرست شده‌اند و می‌توان آنها را بر اساس وضعیت و زمان انجام تراکنش مرتب کرد. تک تک تراکنش‌های خاص را می‌توان جستجو کرد یا فایل اکسل کامل گزارش را در هر بازه‌ی زمانی دلخواه دریافت نمود.

تسویه در کمترین زمان ممکن

تسویه به مقصد تمامی بانک‌ها روزی سه بار و در ساعت چرخه‌های پایا و به مقصد حساب‌های شما در بانک آینده تا روزی ۱۶ بار انجام می‌شود. تسویه در وندار رایگان است و کارمزدی روی آن گرفته نمی‌شود. بیشتر بخوانید

تسهیم: واریز پول به مخاطبان

نیازی نیست هر بار کل موجودی کیف پول خود را تسویه کنید و از بانک خود، سهم همکاران یا مشتریانتان را بپردازید. با تهیه‌ی فهرستی از مخاطبان، سهم هر حساب را مستقیم از کیف پول وندار پرداخت کنید و از دردسر ده‌ها سند حسابداری و پیچیدگی‌های محاسبات مالیاتی رها شوید.

نمودارهایی برای ارزیابی جریان مالی

جریان مالی خود را با اعداد و ارقام و نمودارهای معنی‌دار بررسی کنید. نمودارهایی که روند صعودی یا نزولی جریان مالی کسب‌وکار شما را در هر بازه‌ی دلخواه به آسانی نمایش می‌دهند. مثل یک بانک امروزی گزارش‌های مالی مورد نیاز خود را منظم و یکپارچه از وندار بخواهید.

گزارش فراخوانی‌ها، همچون چشمی تیزبین!

همه‌ی تراکنش‌ها و توکن‌های صادرشده در کنار فهرست ورود و خروج، تغییرات تنظیمات یا هر رویداد دیگری مربوط به حساب شما نزد وندار، ثبت شده و به شما گزارش می‌شود. با این گزارش‌ها، هیچ چیزی از چشم تیزبین شما پنهان نمی‌ماند.

مدیریت چند کسب‌و‌کار با یک حساب

نیاز نیست برای هر کسب‌و‌کار خود یک حساب بسازید. شما می‌توانید با یک تلفن و رمز عبور، به صورت متمرکز کسب و کارهای خود را ثبت و مدیریت کنید حساب، کتاب و ابزارها و گزارش تراکنش‌های این کسب‌و‌کارها از هم مجزا هستند. بنابراین شما امکان مدیریت آسان و آنی دارید

چندین کسب‌وکار زیر یک چتر

با یک شماره تلفن و رمز عبور، همه‌ی کسب‌وکارهای خود را ثبت و مدیریت کنید. حساب و کتاب، ابزارها و گزارش تراکنش‌های هر کسب‌و‌کار از دیگران مجزا است تا به آسانی بتوان همه‌ی آنها را در یک لحظه مدیریت نمود.

اطلاع‌رسانی همه‌چیز به سلیقه‌ی شما

چه راهی را برای دریافت اطلاعات حسابتان می‌پسندید؟ پیامک، ایمیل، تلگرام، اعلان درون برنامه‌ای؟ در وندار تنظیمات اطلاع‌رسانی کاملا شخصی‌سازی شده است و می‌تواند برای هر کسب‌وکار، جداگانه تعریف ‌شود.

ارائه مشاوره و خدمات مالی و نرم افزار

ارائه مشاوره و خدمات مالی و نرم افزار

شرکت در راستای تحقق اهداف مالی موسسات و سازمانهای دولتی ، شرکتهای تولیدی ، بازرگانی ، ساختمانی ، خدماتی ، پیمانکاری و فروشگاهها و کاهش هزینه های مازاد موجود بطور پیوسته یا مقطعی با استفاده از پرسنل مجرب و اساتید دانشگاه ها و مشاوران (عضو هیت علمی دانشگاهها) در سطوح مختلف آماده همکاری به شرح ذیل میباشد:
1- انجام کلیه امورحسابداری و مالی شرکتها(سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و ارائه کننده خدمات مالی تعاونی) ، موسسات و کارخانجات .((( به صورت متمرکز-غیرمتمرکز-آنلاین)))
2- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وپاسخ گویی به ممیزمالیاتی وهمچنین تکمیل اظهارنامه های عوارض و مالیات بر ارزش افزوده .
3- تهیه صورتهای مالی وتلفیقی شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای حسابداری .
4- تبدیل صورتهای مالی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی .
5- تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .
6- تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص .
7- اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر ومشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) .
8-نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات .
9-مدیریت و مشاوره مالی .
10-مشاوره ، ارائه ، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی ، انبار ، حقوق و دستمزد شرکتها ، موسسات ، فروشگاه ها ، مراکز خدماتی و اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت .
11-تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه .
12-ارائه کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم مکانیزه و ارائه کننده خدمات مالی اطلاح کدینگ نامناسب
13- آموزش حسابداری ، حسابرسی کاربردی و مدیریت مالی بصورت دستی و مکانیزه به پرسنل مالی شرکتها و موسسات .
14-ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب .
15- انجام عملیات مربوط به امور معوقه و بهم ریخته ، اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .
16-انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته .
17- حسابداری در جهت اصلاح و بستن حسابها .
18-قبول امور مربوط به دارائی و بیمه .
19-طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری و ارتقاء آن متناسب با حجم
وموضوع فعالیتهای موسسه (دستی – مکانیزه) .

20- مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی وسرمایه گذاری .

21- تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی ( BUSINESS PLAN ) - بصورت کاملا تخصص .
22- مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پ‍ژوهشی ، تجزیه وتحلیلهای آماری و. توسط متخصصین .
23-حسابداری پیمانکاری
24-کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری ، کدینگ کالا و کنترل موجودی بر اساس تکنولوژیRFID .
25- مشاوره در بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه نتایج حاصل از تحلیل های مالی .
26-همکاری در زمینه تهیه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها .
27- پیاده سازی نظام نامه مالی شرکتها شامل(گردش اطلاعات اولیه ، کدینگ مالی ، کدینگ اموال ، کدینگ انبار و ایجاد ساختار مراکز هزینه)
28- پیاده سازی قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی و صنعتی .
29-حسابداری انبار و انجام کارهای مربوط به انبار گردانی .
30- تهیه لیست حقوق و مزایا جهت پرداختهای قانونی وتهیه دیسکت بیمه .
31- مشاوره در تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی شرکتها .
32- ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مالی و نظارتی برای مدیران شرکتها و کارخانجات توسط مجرب ترین کارشناسان حرفه ای مالی .
33- ارائه مشاوره و راهکارهای بیمه ای و مالیاتی .
34- تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و بیمه و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی .
35-اجرا وطراحی سیستم ERP(Enterprise Resource Planning)شرکتها و سازمانها
36- ارئه و طراحی کلیه فرمهای مربوط به سازمانها و موسسات جهت تسریع در امور
37- توجیه پذیری و تدوین طرح های جامع اقتصادی
38-تجزیه و تحلیل خط تولید کارخانجات و کارگاه های مرتبط با صنایع و استفاده از نتایج ان
39-توسعه تکنولوژی و ارائه خدمات مشاوره در زمینه اقتصادی
40-ارسال مطالب اموزشی حسابداری ومالی ومالیاتی

قیمت: توافقی

نام aria ایمیل تلفن 02632548564 موقعیت کرج آدرس کرج :شعبه 1گوهردشت شعبه2:عظمیه دفتر مرکزی :تهران

برای تماس با آگهی، اسکن کنید

ارائه کننده خدمات مالی

سبد خرید شما خالی است!

مطالب کتاب بازاریابی و خدمات مالی با بحث در خصوص سهم بالقوه رفاه اجتماعی و اقتصادی در توسعه اقتصادی آغاز می شود. بخش های بعدی نقش خدمات مالی در تامین رفاه، هموارسازی درآمد و مدیریت ریسک را مورد واکاوی قرار میدهد.

بخش ۶-۱: اهمیت محرومیت مالی و تاثیر بالقوه آن در رفاه گروه های فقیرتر در جامعه را مورد بررسی قرار میدهد. نرخ فقر بعد از مالیات نیز در این فصل برای چندین کشور آمده و باهم مقایسه شده است.

جدول ۱- نرخ فقر بعد از مالیات و انتقالات بر اساس ۶۰% متوسط درآمد


بخش ۷-۱: جلوه های مشخص صنعت خدمات مالی، به عنوان مثال، همزیستی شرکت های مضاربه ای و سهامی را مرور می کند.

بخش ۸-۱: به موضوعات مرتبط با قوانین خدمات مالی می پردازد.

بخش ۹-۱: در مورد چگونگی تاثیرپذیری قوانین بخش خدمات مالی توسط شکست های به وقوع پیوسته در بازار از سال ۲۰۰۷ بحث می شود.

اهداف فصول کتاب

فصل اول

در فصل اول تحت عنوان نقش، تاثیر و بستر خدمات مالی، هدف ارائه ی مروری کلی از بستری است که خدمات مالی در آن بازاریابی می شوند و هم چنین توضیح اهمیت اقتصادی این بخش است .

فصل دوم

هدف از فصل دوم، بررسی کلی بخش خدمات مالی از دو دیدگاه می باشد. نخست به تشریح جغرافیای عرضه پرداخته می شود. در بخش های ابتدایی در صدد خواهیم بود که گروه بندی های اصلی سازمان هایی را مورد شناسایی قرار دهیم که اشکال مهم عرضه ی محصول یا خدمات را ایجاد می کنند.


شکل ۱. جغرافیای عرضه (فعالیت کلی و اشکال خاص)

در وهله دوم در پی ارائه ی مبنای مستحکم برای محصولاتی خواهیم بود که خدمات مالی را در بر می گیرند. در این فصل به بحث پیرامون تمامی گونه ها و انواع مختلف محصولاتی که در سراسر جهان می توان یافت، نخواهیم پرداخت، بلکه در صدد شناسایی گونه های عمده ی محصولاتی هستیم که به طور معمول با آن مواجه می شویم.

فصل سوم

در فصل سوم، هدف، پرداختن به چگونگی تفاوت خدمات به طور عام و خدمات مالی به صورت خاص از کالاهای فیزیکی می باشند. همچنین بررسی پیامدهای این تفاوت ها برای فرآیند بازاریابی می باشد. این فصل با تعریف خدمات مالی شروع می شود؛ و سپس از دیدگاه بازاریابی، تفاوت های بین کالاها و خدمات را بررسی می کند.

فصل چهارم

فصل چهارم با هر دو موضع استراتزی و برنامه ریزی مرتبط با بازاریابی سرو کار دارد. این فصل با تعریف بازاریابی استراتژیک آغاز خواهد شد. تمرکز سراسر فصل بر روی جنبه های استراتژیک برنامه ریزی بازاریابی از جمله استراتژی های رشد، منابع مزیت رقابتی و روش های برنامه ریزی سبد کالا می باشد.


شکل ۲. شمایی از یک برنامه بازاریابی

فصل پنجم

در فصل پنجم کتاب، عناصر کلیدی تحلیل محیطی، مرتبط با عرضه کنندگان خدمات مالی معرفی خواهند شد. این فصل از کتاب با تعریف عناصری شروع می شود که محیط بازاریابی را تشکیل میدهند. در بخش های بعدی، فرآیند تحلیل محیط بیرونی (چه در سطح کلان و چه در سطح بازار) بررسی خواهد شد و سپس تحلیل محیط درونی که متمرکز بر منابع و قابلیت هاست ارزیابی خواهند شد.

سرانجام ماهیت تحیلی SWOT به عنوان روشی برای خلاصه کردن اطلاعات مربوط به محیط بازاریابی و تشخیص گزینه هایی برای استراتزی آینده توضیح داده خواهد شد.

فصل ششم

فصل ششم کتاب می کوشد تا به تشریح چگونگی تصمیم گیری مصرف کنندگان در هنگام خرید خدمات مالی بپردازد. تمرکز اصلی بر روی مصرف کنندگان شخصی است اما در هنگام لزوم تجارب مصرف-کنندگان شخصی با تجارب مصرف کنندگان شرکتی مقایسه خواهد شد.


شکل ۳. نشانگر فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده

این بخش با بحث پیرامون فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان بر پایه ی مدل های پردازش اطلاعات منتخب مصرف کننده آغاز می گردد. سپس این بحث به مرور یافته های تخصصی مرتبط با رفتار مصرف کنندگان می پردازد قبل از این که به بررسی برخی از رویکردهای بازاریابی مورد استفاده ی سازمان ها بپردازد. در ارائه کننده خدمات مالی نهایت این فصل با مروری مختصر بر فرآیند تحقیق مصرف کنندگان خدمات مالی پایان می یابد.

کتاب مرتبط: مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری- انتشارات ادیبان روز

فصل هفتم

فصل هفتم به بررسی بخش بندی بازار، هدف گیری و جایگاه یابی در بازار خواهد پرداخت. ابتدا فواید مورد انتظار بخش بندی بازار و هدف گیری برای تامین گنندگان و مشتریان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه الزامات مربوط به بخش بندی موفق بازار به صورت کلی شرح داده خواهد شد. سپس روش های بخش بندی مشتری نهایی و بازارهای شرکتی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بخش های پایانی نیز به تشریح اجزا کلیدی جایگاه یابی و جایگاه یابی مجدد اختصاص خواهند یافت.

فصل هشتم

در فصل هشتم، یک نمای کلی از مسایل مربوط به بین المللی سازی خدمات مالی و مفاهیم بازاریابی آنها ارائه داده است. در بخشی از این فصل به بررسی ویژگی های خدمات مالی در روند بین المللی سازی اختصاص دارد. پس از آن مروری کوتاه و مختصر از محرک های بین المللی سازی خدمات مالی ارائه شده است. سپس به طرح استراتژی های بین المللی سازی و ارتباط آنها با خدمات مالی می پردازد. در نهایت بحث مختصری در مورد چالش های بازاریابی مرتبط با محیط بین المللی مطرح می شود.


شکل ۴. انواع مختلف بین المللی شدن

فصل نهم

فصل نهم، به جنبه های مدیریت بازاریابی به ویژه با جذب مشتریان جدید می پردازد. علی الخصوص بر روی مفهوم تثبیت شده ی آمیخته ی بازاریابی متمرکز می شویم که در این فصل معرفی شده و با جزئیات بیشتر در فصول بعدی توضیح داده می شود.

فصل دهم

فصل دهم با یک بیان کلی از محصولات خدمات مالی و بیان نحوه ی ایجاد چالش های به خصوص برای بازاریابی از سوی آنها شروع می شود. سپس انواع اصلی خدمات مالی اسلامی را معرفی می کند که اخیرا به طور گسترده ای در دسترس قرار گرفته است. بخش بعدی عواملی را بررسی می کند که بر تصمیمات مربوط به توسعه ی عنصر محصول در آمیخته بازاریابی تاثیر خواهند گذاشت. در بخش های بعدی به بررسی جنبه های مختلف استراتژی محصول و فرآیندهای مربوط به توسعه ی محصول جدید در بخش خدمات مالی می پردازیم.

فصل یازدهم

فصل یازدهم، مسائل پیرامون تدوین استراتژی ترویجی موثر در حوزه ی خدمات مالی را بررسی می کند. بخش 2، مروری از فرآیند ارتباطات در خدمات مالی فراهم می نماید.


شکل ۵. فرآیند ارتباطات جمعی سنتی

فصل دوازدهم

فصل دوازدهم مروری دارد بر قیمت گذاری محصولات خدمات مالی. این فصل نخست با بحث مختصری از نقش و ویژگی های قیمت گذاری آغاز می شود وسپس به سمت تحقیق و بررسی جزئیات بیشتر برخی از چالش های مربوط به قیمت گذاری در خدمات مالی پیش می رود. بخش های بعدی به روش های تعیین قیمت، موضوعات مربوط به تبعیض قیمت، فرآیند تعیین قیمت و ماهیت استراتژی کلی قیمت گذاری می پردازند.


شکل ۶. قیمت گذاری بازار محور

فصل سیزدهم

در فصل سیزدهم مروری خواهیم داشت بر ماهیت و مدیریت توزیع برای خدمات مالی. در طول این فصل ما بر روش هایی متمرکز می شویم که در آنها توزیع، هفت نقش اول ذکر شده در بالا را ایفا می کند.

فصل چهاردهم

فصل چهاردهم از کتاب، بر روی بازاریابی تمرکز کرده است که حفظ، مدیریت و توسعه ی مشتریان موجود را مورد توجه قرار میدهد. بنابراین، این قسمت تکمیل کننده ی مثلث استراتژی و برنامه ریزی، جذب مشتری و مدیریت ارائه کننده خدمات مالی مشتری بوده که اساس این کتاب را تشکیل می دهد.

فصل پانزدهم

فصل پانزدهم نیز مروری بر ارائه خدمات در بخش خدمات مالی را دربرداشته و برخی از مسایل مرتبط با مدیریت کیفیت را عنوان می کند. این فصل با ارائه مفهوم زنجیره ی خدمات سود آغاز می شود. سپس بحثی در مورد کیفیت و تعریف کیفیت خدمات مالی و ویژگی های کلیدی آن می آید. مدل های کیفیت خدمات، فرآیند ارائه ی خدمات و حوزه های مشکل ساز در ارائه ی خدمات در بخش بعدی بررسی می شوند. بخش نهایی در این فصل پیامدهای کیفیت خدمات و توجه به بازارایابی خدمات وشکست خدمات را عنوان می کند.

فصل شانزدهم

فصل شانزدهم ارزیابی ارائه کننده خدمات مالی مشتری از یک خدمت با ارجحیت خاص هم برای رضایت و هم برای ارزش را توصیف می کند. این فصل با تعریف رضایت و ارزش شروع خواهد شد و سپس به بررسی نحوه ی رویکرد سازمان در قبال رضایت مشتری می پردازد. بخش دوم این فصل مسائل مرتبط با اعتماد و عدالت و پیامدهای آن بر روش ارتباط سازمان با مشتریانش را بررسی می کند.

فصل هفدهم

فصل هفدهم با بررسی عناصر کلیدی آمیخته ی بازاریابی که در فصل نهم به آنها اشاره شد، آغاز خواهد گردید. در نهایت این فصل قبل از بررسی نقش بازاریابی در ارائه یک مسئولیت اجتماعی سازمان، به ارزیابی موارد مرتبط با عملکرد بازاریابی نیز خواهد پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.