اصول نوسانگر حرکتتمامی مراحل مذکور برای اندام یا مفصلی که با اندام یا مفصل مورد نظر حرکات جفتی دارد، عیناً تکرار می‌شود.
برای آنالیز داده‌ها در مهارت استارت، تمامی داده‌های هماهنگی به 100 درصد (از اولین حرکت آزمودنی تا گام اول بعد از خط استارت نرمال شد [21، 22، 23]. فاز نسبی پیوسته مفاصل ران و زانو، ران و مچ‌پا، زانو و مچ‌پا در طول حرکت استارت محاسبه شد [17، 18، 19].
رایج‌ترین مقادیری که از داده‌های CRP مشتق می‌شود، شامل میانگین طی یک دوره مجزا از سیکل است که زوایا طی هر 10 درصد سیکل میانگین‌گیری می‌شوند [12]. داده‌های نرمال‌شده در این تحقیق نیز در طول هر 10 درصد از سیکل میانگین‌گیری شدند.
برای تحلیل آماری، از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده‌ها و آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. برای مقایسه داده‌های جمع‌آوری شده در صورت نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی وابسته و در صورت نرمال نبودن از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون در سطح معنا‌داری 0/05 استفاده شد.
نتایج
در مواردی که آزمون شاپیرو ویلک توزیع طبیعی داده‌ها را نشان داد (0/05اصول نوسانگر حرکت

1- گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- گروه بیومکانیک ورزشی، پژوهشکده علوم حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مقدمه
دوی سرعت جزء جدایی‌ناپذیر بیشتر حرکات ورزشی است [1]. استارت سریع، یک مهارت مهم برای دونده است تا بتواند حداکثر عملکرد را در طول مسابقه داشته باشد. فاز استارت یک مهارت پیچیده است که توسط چند مفصل و در صفحه‌­های حرکتی مختلف نیاز به هماهنگی پیچیده عضلانی دارد تا بتواند به یک نیروی بزرگ رو به جلو در کوتاه‌­ترین زمان برسد [2].
کسب شتاب مؤثر در بخش اول مسابقه­ دوی سرعت تحت تأثیر نحوه قرارگیری دونده روی بلوک‌ها و مکانیک جدا شدن از بلوک در لحظه­ شنیده شدن صدای تفنگ است [3]. الگوهای کینتیکی و کینماتیکی ورزشکاران نخبه در مرحله فاز استارت و شتاب، در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌­اند [6, 5, 4].
نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که یک جزء ضروری از تکنیک استارت، هندسه و وضعیت بدن هنگام نشستن در وضعیت استارت است، که شامل موقعیت بلوک، وضعیت مرکز جرم و زاویه بدن است. زاویه مطلوب پای جلو و عقب در وضعیت قرارگیری، تعیین‌کننده اصلی شکل بدن برای رسیدن به سرعتِ افقیِ بیشتر در لحظه جدا شدن است [8 ،7].
در حرکات انسان، درجات آزادی در بدن از طریق هماهنگی عضلات در یک یا چند مفاصل کاهش می‌یابد و این هماهنگی به تدریج با بلوغ و یادگیری مهارت تغییر می‌کند [9]. برنشتاین [10] اظهار داشت که به علت تعداد درجات آزادی اضافی بدن انسان، هیچ حرکتی نمی‌تواند به طور کامل عیناً تکرار شود. در مورد این تغییر­پذیری ذاتی در پیشینه تحقیقات بیومکانیک و کنترل حرکت متفاوت بحث شده است. رویکرد­های تجزیه و تحلیل حرکتی مرسوم اغلب تغییر­پذیری حرکتی درون فرد را نادیده می‌گیرند و آن را به عنوان یک نویزِ بیولوژیکی در سیستم حرکت انسان قلمداد می‌­کنند. تئوری سیستم دینامیکی تغییرپذیری درون فردی را به عنوان اطلاعات مهمی در مورد پایداری بردار حالت سیستم در نظر می‌گیرد [12 ،11].
تلسز و دولیتل [3] گزارش دادند که زمان جدایی از بلوک‌های استارت، تقریباً 5 درصد کل زمان مسابقه دوی 100 متر را تشکیل می دهد. هرچند، یک استارت خوب، صرفاً به دلیل کاهش زمان جدایی از بلوک به یک مسابقه کمک نمی‌­کند. اگر چه بسیاری از مربیان موافق‌اند که یک استارت خوب در برنده شدن مسابقات دوی سرعت ضروری است، اما مسئله اینجاست که چه متغیرهای بیومکانیکی در تکنیک استارت نقش دارند و کدام‌یک از این‌ها باید اصلاح شود تا شاهد بهبود عملکرد دونده‌ها باشیم.
با وجود این، اطلاعات دقیق در مورد مرحله استارت و همین‌طور گام‌­های اول دویدن می‌تواند برای مربیان مهم باشد تا با درک بهتری از حرکات در این دو مرحله، آنها را بهبود بخشیده و توسعه دهند. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی دوندگان نخبه زن در دو نوع استارت متفاوت است. این تجزیه و تحلیل، هماهنگی بین مفصل­‌های اندام تحتانی را در فاز استارت نشان می‌دهد.
روش‌شناسی
جامعه آماری این تحقیق بانوان دوومیدانی‌کار 15 تا 25‌ساله شهر تهران که بالای دو سال سابقه فعالیت در رشته دوومیدانی داشته و حدود 30 نفر هستند. از درون جامعه آماری 15 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس با سن 3/57±17/93 سال، وزن 5±66/5 کیلوگرم، قد 4/99±166/26 سانتی‌متر و رکورد دو­ی 100 متر 13/88±0/33 ثانیه، به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کردند.
حداقل تعداد نمونه با استفاده از نرم‌افزار G*POWER و مبتنی بر آزمون تی زوجی دوطرفه با توان آزمون 0/8، آلفای 0/05 و اندازه اثر 0/8 تعداد 15 نفر به دست آمد (پیوست شماره 1).


برای اندازه‌گیری متغیرهای کینماتیکی در مهارت استارت از دستگاه Noraxon-MyoMotion ساخت کشور آمریکا استفاده شد. سیستم تجزیه و تحلیلMyoMotion شامل مجموعه‌ای از سنسورها (یک تا شانزده) است که با استفاده از فناوری سنسور اینرسی عمل می‌‌‌کند [13].
داده‌های جمع‌آوری شده توسط دستگاه MyoMotion نیز به طور خودکار به وسیله خود دستگاه فیلتر می‌شوند [14]. پس از شرح کامل آزمون فرم رضایت‌نامه و اطلاعات فردی در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت. سپس سنسورها روی پا، ساق، ران و استخوان خاجی و پشت برای اندازه‌گیری زوایای مفاصل اندام تحتانی چسبانده شد [15]. فرکانس دستگاه برای ضبط حرکات روی 200 هرتز تنظیم شد.
هر آزمودنی به مدت ده دقیقه به گرم کردن پرداخت و پس از قرار دادن سنسورها، هریک استارت مخصوص به خود را که در مسابقات انجام می‌دهد، سه‌بار به فاصله هر دو دقیقه انجام داد. سپس هر آزمودنی استارت بلند را به شیوه‌ای که در زیر شرح داده می‌شود، پنج‌بار به فاصله هر دو دقیقه انجام داد.
فاصله بلوک جلو تا عقب 45 درصد طول پا و فاصله بین بلوک جلو تا خط شروع 60 درصد طول پا (فاصله بین تروکانتر بزرگ تا قوزک خارجی به عنوان طول پا در نظر گرفته ‌شد)، زاویه دست‌ها با زمین 90 درجه (به طوری که در حالت عادی قسمت قدامی شانه کاملاً بالای انگشت شست قرار گیرد و یا در وضعیت خم زیر بغل خلفی کاملاً در بالای انگشت شست قرار بگیرد) و همچنین زاویه زانوی پای جلو 100 درجه، انحراف بلوک جلو 30 درجه و بلوک عقب 70 درجه تنظیم شد. این استارت مدلی برای به حداکثر رساندن سرعت است که اسکات و کنوتزن [8] و هارلند و استیل [16] آن را پیشنهاد دادند.
برای به دست آوردن هماهنگی در ادبیات پژوهشی از روش‌های مختلفی همچون وکتورکدینگ، فاز نسبی گسسته و فاز نسبی پیوسته استفاده شده است. علی‌رغم اینکه سرعت حرکت، عامل مهمی در تجزیه و تحلیل مکانیک حرکت است، تنها در روش فاز نسبی پیوسته از سرعت اندام‌ها و مفاصل برای محاسبات استفاده می‌شود. این در حالی است که در دو روش دیگر فقط از جابه‌جایی برای به دست آوردن هماهنگی استفاده شده است.
به دلیل اهمیت سرعت حرکت در مهارت استارت، در تحقیق حاضر از روش فاز نسبی پیوسته استفاده شد [17، 18، 19] که در این روش بعد از به دست آوردن مکان زاویه‌ای نرمال‌شده و سرعت زاویه‌ای نرمال‌شده، زاویه فازی به دست می‌آید (فرمول‌های شماره 1، 2، 3).


در روابط بالا øø زاویه‌ی فازی مفصل است. در رابطه سه با توجه به قرارگیری øø در هر ربع مثلثاتی محاسبات زیر روی زاویه فازی انجام می‌شود [20]. برای به دست ‌آوردن فاز نسبی پیوسته زاویه فازی مفاصل تحتانی از زاویه فازی مفاصل فوقانی کم شد (فرمول شماره 4).


تمامی مراحل مذکور برای اندام یا مفصلی که با اندام یا مفصل مورد نظر حرکات جفتی دارد، عیناً تکرار می‌شود.
برای آنالیز داده‌ها در مهارت استارت، تمامی داده‌های هماهنگی به 100 درصد (از اولین حرکت آزمودنی تا گام اول بعد از خط استارت نرمال شد [21، 22، 23]. فاز نسبی پیوسته مفاصل ران و زانو، ران و مچ‌پا، زانو و مچ‌پا در طول حرکت استارت محاسبه شد [17، 18، 19].
رایج‌ترین مقادیری که از داده‌های CRP مشتق می‌شود، شامل میانگین طی یک دوره مجزا از سیکل است که زوایا طی هر 10 درصد سیکل میانگین‌گیری می‌شوند [12]. داده‌های نرمال‌شده در این تحقیق نیز در طول هر 10 درصد از سیکل میانگین‌گیری شدند.
برای تحلیل آماری، از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده‌ها و آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها استفاده شد. برای مقایسه داده‌های جمع‌آوری شده در صورت نرمال بودن داده‌ها از آزمون تی وابسته و در صورت نرمال نبودن از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون در سطح معنا‌داری 0/05 استفاده شد.
نتایج
در مواردی که آزمون شاپیرو ویلک توزیع طبیعی داده‌ها را نشان داد (0/05


الگوی هماهنگی اندام تحتانی در آزمودنی‌ها محاسبه و در نمودارها به صورت صدتایی رسم شد. سپس برای انجام محاسبات آماری در هر 10 درصد سیکل میانگین‌گیری شد و قسمت‌هایی که اختلاف بین دو استارت معنادار شده با علامت در داخل نمودار مشخص شده است.
نتایج آزمون تی وابسته و ویلکاکسون در الگوی هماهنگی زانو به مچ‌پای عقب، فاز اول= (0/021=P) و فاز دوم= (0/03=P)، الگوی هماهنگی ران به زانوی جلو، فاز دوم= (0/025=P)، فاز سوم= (0/041=P)، فاز چهارم= (0/018=P)، فاز پنجم= (0/01=P)، الگوی هماهنگی ران به زانو عقب، فاز اول= (0/035=P)، فاز دوم= (0/012=P) و فاز سوم= (0/008=P)، الگوی هماهنگی ران به مچ‌پای جلو، فاز نهم= (0/018=P)، الگوی هماهنگی ران به مچ‌پای عقب، فاز اول= (0/01=P)، فاز دوم= (0/002=P) و فاز هفتم= (0/00006=P) اختلاف معناداری را نشان داد و در بقیه موارد اختلاف معناداری مشاهده نشد.
همان‌طور که در تصویرهای شماره 1، 2 و 3 مشاهده می‌کنید، عموماً در فازهای ابتدایی بین دو نوع استارت تفاوت وجود دارد و از فاز چهارم به بعد اختلافی بین نمودارها مشاهده نمی‌شود و الگوی دو مفصل در دو نوع استارت شبیه به هم است.


بحث
مطالعه حاضر نشان داد که الگوی هماهنگی اندام تحتانی در فاز­های ابتدایی بین دو نوع استارت تفاوت معناداری داشت، اما از فاز چهارم به بعد الگوی دو مفصل مشابه بود. به طور کلی در نمودار‌های هماهنگی، زمانی که CRP برابر با صفر درجه است، حرکت دو نوسانگر هم‌فاز است؛ یعنی دو نوسانگر حرکتی در یک جهت را انجام می‌دهند و زاویه CRP برابر با 180 درجه نوسان کاملاً ناهم‌فاز دو نوسانگر را نشان می‌دهد، دو نوسانگر حرکتی کاملا مخالف هم به نمایش گذاشته‌اند.
هر زاویه CRP بین صفر تا 180 درجه نشان‌دهنده نوسانات غیرهم‌فاز است که می‌تواند تمایل به هم‌فازی و یا ناهم‌فازی داشته باشد. مقادیر CRP مثبت نشان‌ می‌دهد که اندام دیستال در فضای فازی پیش گرفته و CRP منفی نشان‌دهنده پیش گرفتن اندام پروگزیمال است. همچنین شیب منحنی سریع‌تر بودن حرکت اندام‌ها در طول هر دوره را نشان می‌دهد، که شیب مثبت نشان‌دهنده حرکت سریع‌تر اندام دیستال و شیب منفی نشان‌دهنده حرکت سریع‌تر اندام پروگزیمال است [12 ،11].
هماهنگی زانو به مچ پای جلو: در ابتدای حرکت و در فاز اول حرکت در استارت منتخب زانو و مچ ‌پا هماهنگی غیرهم‌فازی را از خود نشان می‌دهند، به صورتی که زانو در حال اکستنشن و مچ‌پا در حال دورسی فلکشن بوده، که در حال حرکت به سمت هم‌فازی است. این حرکت به سمت هم‌فازی تا فاز دوم ادامه پیدا می‌کند و بعد از آن دوباره به سمت ناهم‌‌فازی می‌رود، در صورتی که در استارت اختیاری حرکت در فاز اول و دوم حالت یکنواختی دارد و از فاز دوم به بعد به سمت هم‌فازی و سپس ناهم‌فازی می‌رود.
در استارت منتخب، در ابتدای حرکت زانو حرکت سریع‌تری نسبت به مچ پا در فضای فازی دارد و از فاز دوم به بعد حرکت مچ پا سریع‌تر می‌شود، در حالی که این حرکت دو مفصل تا فاز دوم در استارت اختیاری یکنواحت است و بعد از فاز دوم همانند استارت منتخب مچ پا حرکت سریع‌تری در صفحه فازی دارد، از فاز سوم به بعد هر دو اندام حرکت مشابهی را نشان می‌دهند. هماهنگی زانو به مچ پای عقب: در این هماهنگی هر دو پا علی‌رغم تفاوت در زاویه و فاصله بلوک‌ها هماهنگی مشابهی را نشان می‌دهند.
هماهنگی ران به زانو­ی جلو: در استارت منتخب دو مفصل ران و زانو حرکت را در حال ناهم‌فازی بیشتری نسبت به استارت اختیاری آغاز کرده که در فاز دوم این ناهم‌فازی ادامه پیدا کند، در واقع با بیشتر شدن اکستنشن در زانو ران به اکستنش بیشتری می‌رود و از فاز دوم به بعد هر دو مفصل در دو استارت رویه مشابهی را پیش گرفته و به سمت هم‌فازی پیش می‌روند و از فاز چهار به بعد دو نمودار بر هم منطبق شدند.
هماهنگی ران به زانو­ی عقب: در فاز اول هر دو اندام از یک حالت هم‌فازی حرکت را آغاز کرده‌اند که در استارت اختیاری این هم‌فازی تا فاز پنجم ادامه پیدا می‌کند، در صورتی که در استارت منتخب این هم‌فازی به سمت ناهم‌فازی‌ پیش رفته و بعد از فاز چهارم مجدد به سمت هم‌فازی پیش رفته و سپس دو نمودار بر هم منطبق شده‌اند.
هماهنگی ران به مچ پا­ی جلو: در استارت اختیاری حرکت به صورت ناهم‌فاز آغاز شده به این صورت که با دورسی فلکشن مچ‌پا ران به اکستنشن می‌رود، در ادامه با افزایش سرعت اکستنش ران در صفحه فازی هر دو مفصل به سمت هم‌فازی پیش می‌روند، در حالی که در استارت اختیاری حرکت از هم‌فازی دو مفصل آغاز شده که از فاز دوم به سمت ناهم‌فازی و دوباره به سمت هم فازی می‌رود.
دو نمودار از فاز ‌چهارم به بعد با هم منطبق می‌شوند. از فاز شش تا هفت استارت اختیاری، یکنواختی در حرکت مشاهده می‌شود، در حالی که استارت منتخب به سمت ناهم‌فازی بیشتر پیش رفته است. هماهنگی ران به مچ‌پای عقب: در دو نمودار استارت اختیاری و منتخب تفاوت چندانی دیده نمی‌شود و دو نمودار بر هم منطبق هستند.
اسکات بیان داشت که استارت کوتاه، سرعت بالاتر و استارت بلند باعث جلو راندن بیشتر فرد می‌شود، همچنین آنالیز دویدن افراد نشان می‌دهد اصول نوسانگر حرکت که استارت بلند با طول گام بیشتر و سرعت بالا همراه است که می‌تواند شروع مناسبی برای دویدن فرد باشد [8]. با توجه به اینکه استارت منتخب در این تحقیق استارت بلند بود، این نکته را می‌توان مشاهده کرد که تفاوت در دو نوع استارت در این تحقیق می‌تواند ناشی از ترجیح دوندگان به استفاده از استارت کوتاه باشد.
پیشنهاد شده است که متغیرهای کینماتیکی مانند زاویه زانو، مچ ‌پا و زاویه چرخش شانه از اهمیت کلیدی در دو­ی سرعت برخوردار هستند و تأثیر روشنی بر عملکرد استارت دو­ی سرعت دارند [24]. در مقابل برخی محققان روابط قابل ملاحظه‌ای بین زوایای زانو، لگن و مفصل مچ پا و عملکرد استارت در دو­ی سرعت پیدا نکردند [25].
محققان مطرح کردند که قوی‌ترین و سریع‌ترین دوندگان سرعت بیشتری هنگام ترک تخته استارت دارند که ناشی از زاویه حاد مفاصل اندام تحتانی در حالت قرارگیری روی تخته استارت است که اجازه می‌دهد دامنه بزرگ‌تری از اکستنشن مفاصل را داشته باشیم [26].
با توجه به اینکه در این تحقیق در استارت نوع منتخب زاویه 100 درجه را در زانوی عقب داشتیم و این باعث کاهش زاویه ران در هر دو پا به دلیل نحوه قرارگیری می‌شد. تفاوت تنها در 40 درصد ابتدا مشاهده شد که می‌تواند ناشی از همین موضوع باشد. هانتر و همکاران [27] بیان کردند که یک شروع خوب در دوی سرعت نه تنها می‌تواند باعث توسعه نیروهای افقی در هنگام ترک تخته استارت شود، بلکه افزایش نیروهای افقی در گام‌های بعدی را در پی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری‌ نهایی
با توجه به اینکه تفاوت در دو نمودار تنها در فازهای ابتدایی حرکت اتفاق افتاده و در استارت منتخب ما تغییر از هم‌فازی به ناهم‌فازی و بالعکس را بیشتر مشاهده کردیم، در واقع بی‌نظمی بیشتری در فازهای ابتدایی استارت منتخب وجود دارد، در حالی که در ادامه نمودارهای هماهنگی منطبق بر هم پیش رفتند.
افراد نوع حرکت در استارت منتخب (استارت منتخب در این تحقیق) را به سمت نوع حرکت همیشگی و روال خود که در ناخودآگاه آنان وجود داشت، پیش بردند و به نوعی بر بی‌نظمی ایجاد شده در هماهنگی دو اندام غلبه کردند. به نظر می‌رسد در صورتی که این روند تأثیری در متغیر­های سرعت و شتاب ورزشکار ایجاد نکند، با احتیاط می‌توان گفت که نشستن به هر صورتی در تکنیک استارت نهایتاً باعث ایجاد یک هماهنگی مشترک می‌شود و تأثیری در ادامه حرکت نخواهد داشت. این مورد به تحقیقات بیشتر و سنجش متغیرهای بیشتر، از جمله سرعت و شتاب حرکت اندام و مفاصل می‌تواند نتایج دقیق‌تری به همراه آورد.

ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش

شایان ذکر است تمامی آزمودنی‌ها فرم رضایت‌نامه کتبی شرکت در مطالعه را تکمیل و امضا کردند و کد اخلاق با شماره 1007/1000 ک.1.پ از پژوهشکده علوم حرکتی دانشگاه خوارزمی توسط پژوهشگر اخذ شد.

حامی مالی
این مقاله از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول در گروه بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی استخراج شده است.

مشارکت نویسندگان
تمامی نویسندگان در انجام و نگارش مطالعه حاضر، به میزان یکسان، مشارکت داشتند.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله هیچ گونه تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی
بدین‌وسیله نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. و وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد اصول نوسانگر حرکت و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک اصول نوسانگر حرکت روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاتیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

اصول نوسانگر حرکت

فیدر با آونگ چرخان تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای فیدر با آونگ چرخان تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن فیدر با آونگ چرخان قیمت

[email protected]

فیدر با آونگ چرخان مقدمه

آونگ ساده

در رابطه فوق زاویه انحراف ، g شتاب گرانش و l طول آونگ است. با استفاده از قوانین معادلات دیفرانسیل به راحتی می‌توان معادله فوق را حل کرد. فرکانس و دوره تناوب اگر چنانچه معادله حرکت آونگ ساده با معادله حرکت نوسانگر هماهنگ .

WALTEC | فیدرهای خطی

WALTEC طیف کاملی از اجزای فیدر را تأمین می کند: پیشانی, رنگ آمیزی پیشانی, سر فیدر و فیدر پلاتین, مکانیسم های لوله چرخان, فیدرهای سرو, برش های سرو, سیستم های هدایت gob و کنترل های همگام سازی خط.

فیدر چیست؟ معرفی انواع فیدر تابلو برق | آموزشگاه فنی برق

فیدر ها در اصل به عنوان تامین کننده منبع تغذیه به شمار می روند. یکی از دستگاه های مهم برای استفاده در تابلوهای برق و تامین انرژی است. می توانیم برای تعریف فیدر چیست معانی دیگری را نیز بیان نماییم. . در اصل فیدرها به عنوان .

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایای آنها | بازار بزرگ کشاورزی

عمل بلند کردن چرخان به منظور حداقل رساندن برش یونجه خشک و دیگر علوفه های ساقه بلند که در زیر اوگر پایینی تجمع یافته اند می باشد تا از کاهش اندازه علوفه های مخلوط شده جلوگیری کند. در بعضی مدل ها در دستگاه یک مخزن به .

انواع فیدر میکسر

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایا اشاره: استفاده از فیدر میکسر برای تهیه tmr در اغلب دامداری های صنعتی ایران به امری ضروری بدل گشته است. در مقاله ذیل به برخی مشخصات کلی انواع فیدر میکسرها و اجراء آنها ، معایب و مزایای .

دستگاه مرجع چرخان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه مرجع چرخان سه شبه-نیرو به وجود می‌آورد. نیروی گریز از مرکز (از دید ناظر لخت این نیرو به صورت نیروی مرکزگرا دیده می‌شود.) نیروی کوریولیس; و برای حرکت‌های چرخان غیریکنواخت نیروی اویلر

دستگاه فیدر ( هاپر ) | طراحی، ساخت، فروش| گروه صنعتی .

فیدر لرزان. موارد مصرف. از موارد استفاده ی دستگاه فیدر می توان به کارخانه های تولید بتن آماده ( جهت ترکیب سیمان و ماسه با مقادیر مشخص )، کارخانه های تولید کود های شیمیایی، تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور و یا کوره های دوار جهت تغذیه ی خاک به کوره استفاده می شود.

فیدر, انواع فیدر, دستگاه فیدر, feeder, سنگ شکن فیدر .

فیدر ( feeder )تغذیه کننده و یا پیشبر وسیله ای برای جابجا نمودن مقدار معینی از نوار فلزی در جهت تعیین شده در هر سیکل کاری می باشد. در فیدر میزان. مکانیزم و طرز کار فیدر پنوماتیک براساس حرکت هایی است که توسط سیلندر (جک) های بادی ایجاد می .

Jostar - آزمایش های مناسب برای نمایش در دومین مسابقه نور

مکانیزم آونگ چرخشی با حرکت نوسانی . مکانیزم اتوماتیک حرکت قطعات کوچک (فیدر) . مکانیزم کاغذی_ شهر بازی چرخان با اسب های متحرک

حفاظت کابل ها - ماه صنعت

با این چنین رله هایی که برای تشخیص خطاها در ۸۰ درصد فیدر ، تنظیم شده اند، ۲۰ درصد باقیمانده به صورت غیرحفاظت شده رها می گردد. که البته این قابل قبول نیست.

طرز کار فیدر میکسر خوراک دام و طیور - نیو پلت | انواع .

طرز کار فیدر میکسر ها به این گونه است که به به نیروی کمتری نیاز دارند و کمتر هم فرسوده می شوند. تنها موضوع قابل توجه در این میکسر ها این است که باید یونجه خشک را قبل از مخوط کردن با اندازه 2.5 تا7.5 سانتی مترخرد کرد.

آموزش مکانیک تحلیلی 2 (Analytical Mechanics) | فرادرس

با فرادرس. سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (FaraDars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۳۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی .

PARS ARC 1203 T(عادی - مخصوص بوم وستون)

23) تنظیم دقیق سرعت فیدر با استفاده از تاکو و فیدبک که سرعت ثابت فیدر حتی در شرایط سخت را به دست می دهد. (در صورت سفارش) ضمائم برای pars • ولتمتر، آمپرمتر و سرعت سنج

مشخصات و قیمت خرید بست فیدر

بستهای فیدر در ابعاد و طرحهای متنوع .جهت اطلاعات تکمیلی فایل اتچ را دانلود کنید بست چرخان کابل های رادیویی,بست دو تایی SCF ثابت i1/2,بست تونلی (بست کابل لیکی),بست دوتایی 7/8 شش راهه,بست دوتایی 6 راهه LCF ½,بست دو تایی چرخان i7/8,بست .

نوسانگر هماهنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بافرض آن‌که میرایی وجود ندارد و دامنهٔ حرکت کوچک است، معادلهٔ دیفرانسیل حاکم بر یک آونگ ساده به صورت زیر است (برای حصول این معادله، می‌توان آونگ را به میزان اندکی منحرف کرد و از قانون دوم اویلر-فرم زاویه‌ای قانون دوم .

طرز کار فیدر میکسر خوراک دام و طیور - نیو پلت | انواع قیمت .

برای کار با فیدر میکسر نیاز است که قطعات مختلف آن را بشناسید و به طور منظم دقت سیستم توزین را بررسی کنید. یکی از اصول مهم طرزکار با فیدرمیکسرها تمیزکاری و نگهداری از آن هاست.

فیدر چیست? (آشنایی با فیدر، معرفی 5 نوع آن در خط تولید .

27.01.2021· 1-4# فیدر پیش بند (apron feeder) از این فیدر بیشتر برای استخراج مواد معدنی سنگین و فله مثل سنگ فلزات و کانی های معدنی استفاده می شود. برای اینکه به درک بهتری از این که این نوع فیدر چیست برسید باید گفت که. این نوع فیدر برای استفاده در عملیاتی که مواد مرطوب، یخ زده یا چسبنده وجود دارد .

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایا

استفاده از میکسرها با ظرفیت کمتر به صرفه تر از خرید فیدر با ظرفیت بالا است. البته در هنگام خرید فیدر باید به امکان افزایش مقدار خوراک در فصول خاصی و تعداد گاوهای گله توجه داشت .

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایا

عمل بلند کردن چرخان به منظور حداقل رساندن برش یونجه خشک و دیگر علوفه های ساقه بلند که در زیر اوگر پایینی تجمع یافته اند می باشد تا از کاهش اندازه علوفه های اصول نوسانگر حرکت مخلوط شده جلوگیری کند. در بعضی مدل ها در دستگاه یک مخزن به صورت دل

فروش کابل مخابراتی هلیاکس/ فیدر Acome - istgah - خدمات .

شرکت فاتح با در اختیار داشتن کادر مجرب فنی اقدام به فروش کابلهای فیدر 1/2 معمولی و سوپر فلکسیبل و 7/8 از شرکتهای معتبر اروپایی چون Acome فرانسه و RFS آلمان نموده است.

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایای آنها | بازار بزرگ کشاورزی

استفاده از میکسرها با ظرفیت کمتر به صرفه تر از خرید فیدر با ظرفیت بالا است. البته در هنگام خرید فیدر باید به امکان افزایش مقدار خوراک در فصول خاصی و تعداد گاوهای گله توجه داشت .

خط تولید نان فانتزی

توضیحات دسته: معرفی شرکت بازدید: 25059 ماشین آلات و وسایل مورد نیاز جهت خط تولید نان فانتزی:. دستگاه برش تست، فرم دهنده خمیر باگت، خمیر گیر اسپیرال، گرد کن، دستگاه استراحت میانی،سینی پخت پوشش دار، قالب تست، چرخ حمل،سینی .

رپیتر و تقویت کننده موبایل indoor&outdo - istgah .

رپیتر و تقویت کننده موبایل indoor&outdoo دستگاه رپیتر جهت تقویت ، تکرار و انتقال سیگنال به نقاط فاقد آنتن دهی تلفن همراه قابلیت ارائه در مدل .

انواع فیدر میکسر ها ، معایب و مزایا - استفاده از فیدر .

عمل بلند کردن چرخان به منظور حداقل رساندن برش یونجه خشک و دیگر علوفه های ساقه بلند که در زیر اوگر پایینی تجمع یافته اند می باشد تا از کاهش اندازه علوفه های مخلوط شده جلوگیری کند. در بعضی مدل ها در دستگاه یک مخزن به .

انرژی پتانسیل کشسانی – فیزیک (۱) و (۳)

انرژی پتانسیل کشسانی

با سلام و احترام خدمت شما مخاطبین عزیز وبلاگ بین جو (Binjo)، در این مقاله قصد داریم تا با زبانی ساده به مبحث انرژی پتانسیل کشسانی بپردازیم. انرژی پتانسیل کشسانی مبحثی است که فیزیک دهم (۱) و فیزیک دوازدهم (۳) در مباحث کار و انرژی و انرژی نوسانگر هماهنگ ساده به کار رفته است. همچنین در درس علوم تجربی دوره اول متوسطه نیز کاربرد داشته و به خصوص برای دانش آموزان پایه هفتم نیز بسیار مهم است.

فهرست مطالب این نوشته

انرژی پتانسیل کشسانی

فرض کنید که مطابق با شکل زیر، فنری داریم که یک سر آن به دیوار بسته شده باشد و در حالت تعادل، یعنی فنر نه کشیده شده باشد و نه فشرده، در نقطه A قرار بگیرد.

فنر

حال گلوله‌ای با جرم و سرعت مشخص به سمت فنر آمده و با آن برخورد می‌کند و در نتیجه فنر را فشرده می‌کند. فرض کنید که مسیری حرکت گلوله و سطحی که فنر روی آن قرار دارد، بدون اصطکاک و تلفات است. در حین برخورد بدیهی است که سرعت گلوله رفته رفته کم شده و در نهایت متوقف می‌شود. مطابق با شکل زیر، نقطه‌ای که گلوله متوقف شده و فنر به میزان مشخصی فشرده شده است را B نامگذاری می‌کنیم.

انرژی پتانسیل کشسانی

قبل از برخورد با فنر و حتی هنگام برخورد و فشرده شدن فنر، گلوله دارای انرژی جنبشی است. چرا که دارای سرعت (حرکت) است. حال سوال پیش می‌آید که در نقطه B که گلوله ساکن می‌شود، انرژی جبنشی آن کجا رفته است ؟

در ادامه، فنر فشرده شده در نقطه B تمایل دارد به وضعیت تعادل خود بازگردد (چگونه؟)، به همین جهت گلوله دوباره به حرکت در آمده و به سمت راست حرکت می‌کند. یعنی دوباره دارای انرژی جنبشی می‌شود. در اینجا هرچه فنر بیشتر فشرده شده باشد، سرعت گلوله پس از حرکت (پرتاب شدن) بیشتر می‌شود. حال سوال دیگری که در اینجا پیش می‌آید، این است که گلوله این انرژی جنبشی را از کجا به دست می‌آورد؟

همان‌طور که می‌دانیم، مطابق با قانون پایستگی انرژی، انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود، بلکه تنها از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود. با توجه به این قانون، نوعی از انرژی در این سیستم (سامانه جرم و فنر) وجود دارد که انرژی جنبشی به آن تبدیل می‌شود و بلعکس.

این انرژی که در مسئله به دنبال آن هستیم، از نوع انرژی پتانسیل یا ذخیره‌ای است. برای انکه با تعریف انرژی پتانسیل بیشتر آشنا شوید، نگاهی بر مقاله زیر داشته باشید.

در واقع انرژی جبنشی گلوله پس از برخود با فنر، به شکل انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می‌شود. این انرژی پتانسیل به انرژی پتانسیل کشسانی موسوم است. به طور کلی به انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر کشیده شده و یا فشرده شده، انرژی پتانسیل کشسانی می‌گویند. توجه داشته باشید که انرژی پتانسیل کشسانی نه تنها در فنر بلکه در سایر محیط‌هایی شبیه به فنر نظیر لاستیک و یا کش نیز وجود دارد.

لازم به ذکر است که هنگام برگشت گلوله نیز، انرژی پتانسیل کشسانی به انرژی جنبشی گلوله تبدیل می‌شود.

انرژی پتانسیل کشسانی

قانون هوک

یک فنر فشرده شده و یا کشیده شده، تمایل دارد تا به حالت تعادل خود بازگردد. مطابق با شکل زیر، جهت نیروی فنر هموراه به گونه‌ای است تا جسم را به نقطه تعادل بازگرداند. البته اگر جسمی وجود نداشته باشید و خود فنر را فشرده و کشیده کنیم نیز این نیرو وجود داشته و جهت آن به گونه‌ای است تا فنر را در وضعیت تعادل قرار دهد.

قانون هوک

وقتی جرم متصل به فنر را به سمت راست می‌کشیم، جهت نیروی بازگرداننده به سمت چپ است چرا که سعی دارد فنر را به حالت تعادل (نقطه O) بازگرداند. همچنین وقتی جرم متصل به فنر را به سمت چپ فشرده می‌کنیم، جهت نیروی بازگرداننده به سمت راست است.

این نیرو که به نیروی بازگرداننده موسوم است، متناسب با میزان تغییر طول فنر است. این نیرو با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

رابطه فوق، به قانون هوک معروف است و در آن ضریب k، ثابت فنر با واحد یا یکای SI، نیوتون بر متر (N/m) است. لازم به ذکر است که هر دستگاه یا سیستمی که نیروی بازگرداننده آن، از قانون هوک پیروی کند، نوسان یا حرکت هماهنگ ساده خواهد داشت.

علامت منفی در رابطه قانون هوک بیانکر این نکته است که جهت نیروی بازگرداننده فنر همواره خلاف جهت بردار مکان جسم است. البته از آنجایی که در عموم مسائل نیرو کمیتی مثبت است، علامت منفی آن را در نظر نمی‌گیرند. همان‌طور که گفته شد علامت منفی تنها بیانگر متفاوت بودن جهت بردار مکان جسم یا فنر و جهت نیروی بازگرداننده است.

در واقع مطابق با شکل فوق، اگر فنر را فشرده کنیم، بردار مکان آن به سمت چپ بوده و نیروی بازگرداننده که تمایل دارد فنر را به حالت تعادل برساند، به سمت راست است. توجه کنید که در یک حرکت نوسانی هماهنگ ساده (فشرده و کشیده شدن تناوبی فنر)، جهت نیروی بازگرداننده مدام عوض می‌شود.

انرژی پتانسیل کشسانی و قانون هوک

نیرو و انرژی پتانسیل کشسانی با مقدار x رابطه مستقیم دارند.

با توجه به رابطه قانون هوک که رابطه‌ای خطی است، در شکل فوق، شیب خط بیانگر k یا همان ثابت فنر با واحد (N/m) است. توجه داشته باشید که اگر فنر را بیش از حالت مجاز (ناحیه خطی) فشرده و یا کشیده کنیم، خاصیت کشسانی خود را از دست می‌دهد.

رابطه انرژی پتانسیل کشسانی

همان‌طور که دیدیم، وقتی فنری کشیده و یا فشرده می‌شود دارای انرژی پتانسیل یا دخیره‌ای کشسانی می‌شود. اما به بیان دقیق‌تر، چگونه می‌توانیم پی ببریم که در حالت کشیدگی و یا فشردگی، انرژی پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره شده است؟ پاسخ این سوال در مفهوم کار نهفته است.

می‌توان گفت کاری که با سرعت ثابت برای کشیدن فنر و یا فشردن آن انجام می‌دهیم، به صورت انرژی پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره می‌شود. در وافع، انرژی پتانسیل فنر در یک وضعیت فشرده و یا کشیده نسبت به حالت آزاد (تعادل) فنر، برابر با کاری است که انجام می‌دهیم تا فنر در حال تعادل (وضعیت آزاد) را با سرعت ثابت به وضعیت مذکور ببریم.

همان‌طور که می‌دانیم کار از رابطه \(W = F.d\) محاسبه می‌شود. در این رابطه d مقدار جابه‌جایی بوده که برخی مراجع آن را با x نیز نمایش می‌دهند. لازم به ذکر است که کل کار انجام شده در یک جابه‌جایی کلی، مجموع تمام کارهای انجام شده طی جابه‌جایی‌های مختلف است. در واقع اگر x را به صورت جز‌‌ء‌های خیلی کوچک در نظر بگیریم و از مفهوم انتگرال کمک بگیریم برای کار کل خواهیم داشت:

  • این محاسبه ریاضی فراتر از سطح کتاب درسی است.

حال با جایگذاری نیروی F از قانون هوک داریم:

\(\large W = \int_^ kx.dx = \frac k x^\)

با توجه به رابطه فوق، کار انجام شده برای بردن فنر از حالت تعادل به یک حالت فشرده اصول نوسانگر حرکت یا کشیده خاص، برابر با انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر است. این انرژی که به انرژی پتانسیل کشسانی موسوم است از رابطه زیر به دست می‌آید:

انرژی مکانیکی فنر (نوسانگر)

همان‌طور که در مقاله (انرژی مکانیکی) دیدیم، مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل برابر با انرژی مکانیکی است. برای یک سیستم جرم – فنر با در نظر گرفتم رابطه انرژی پتانسیل کشسانی داریم:

نوشتن رابطه \(\large E_ = E_\) برای مسائل پایستگی انرژی مکانیکی امکان پذیر بوده و روند حل مسئله نظیر مسائل انرژی جنبشی و پتانسیل گرانشی است. برای مطالعه بیشتر در خصوص انرژی یک سیستم جرم – فنر (نوسانگر) به مقاله زیر مراجعه فرمایید.

معرفی دوره آموزشی نوسان (حرکت هماهنگ ساده)

امیدواریم تا مقاله انرژی پتانسیل کشسانی مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشد. در انتها پیشنهاد می‌کنیم تا اگر علاقه‌مند به یادگیری کامل مبحث نوسان، نگاهی بر این دوره از کانال فیزیک پلاس بین جو داشته باشید. این دوره در مدت زمان ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه برای شما عزیزان، جهت تدریس تمامی نکات درسی تدوین شده است. لینک این آموزش با تخفیف ویژه ۲۰٪ در زیر آمده است:

حرکت نوسانی

در انتها پیشنهاد می‌کنیم تا نگاهی بر سایر مقالات حوزه فیزیک بین جو داشته باشید.

هایپرجی

افزایش جرم در یک سامانۀ جرم – فنر، باعث می شود که دورۀ نوسان ها …..

جرم و فنر – فیزیک دوازدهم (3) » بین جو | بستر آموزش آنلاین

یک سیستم جرم و فنر را در نظر بگیرید. اگر جرم m به فنری با سختی k متصل شود، با دوره تناوب T=2s نوسان می‌کند. حال اگر جرم را ۲kg افزایش دهیم، دوره تناوب T=3s می‌شود. مقدار m چقدر است؟

انرژی در حرکت هماهنگ ساده – فیزیک دوازدهم (3) » بین جو | بستر …

انرژی در حرکت هماهنگ ساده‌، به عبارتی انرژی مکانیکی سامانه جرم و فنر در حرکت نوسانی ساده به صورت زیر است: \(E = \frac k A^\) در رابطه فوق، k ثابت فنر (سختی فنر) و A دامنه نوسان است.

انرژی نوسانگر در حرکت هماهنگ ساده – انرژی جنبشی و انرژی …

در سامانه جرم-فنر، وقتی فنری کشیده یا فشرده شود، انرژی پتانسیل کشسانی در آن ذخیره می شود. به صورتی که با افزایش جابجایی از نقطه تعادل، این انرژی افزایش می یابد. بنابر این انرژی پتانسیل سامانه جرم-فنر در نقاط بازگشتی بیشینه و در نقطه تعادل (x=0) ، کمینه است.

قانون هوک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سامانه‌ای با چندین فنر. دو فنر را می‌توان به شکل سری یا مواری به یک جرم وصل کرد، که در زیر این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

حرکت هماهنگ ساده و بررسی معادله و نمودار های نوسانگر سامانه …

دوره و بسامد نوسان در سامانه جرم- فنر آزمایش های متنوع با جرم و فنر نشان می دهد که افزایش جرم m در سیستم جرم-فنر باعث افزایش دوره تناوب T می انجامد. همچنین اگر جرم وزنه ها ثابت باشد اما سختی فنر (k) متفاوت باشد، با افزایش ثابت فنر Tکمتر می شود. بنابر این از رابطه تجربی زیر برای دوره تناوب سیستم جسم و فنر استفاده می شود. مثال۴:

AzmaCo – مجموعه اندازه گیری ثابت فنر – قانون هوک

نكتة (1) : در آزمایش جرم بر حسب گرم بدست می آید لذا لازم است این مقدار را تقسیم بر 1000 كنیم تا جرم بر حسب Kg بدست آید .نكتة (2) : در آزمایش جابجایی طول فنر ها بر حسب cm بدست می آید لذا لازم است مقدار بدست …

ارتعاشات مکانیکی — بخش اول: اصول و مفاهیم – فرادرس – مجله‌

مثلا جرم و فنری را در نظر بگیرید که در محیطی بدون اصطکاک قرار گرفته است. با جابجا کردن سیستم به میزانی اندک و سپس رها کردن آن، جرم شروع به نوسان خواهد کرد. اگر دقت داشته باشید، در سیستم جرم و فنر فقط نیروی گرانش است که حرکت جرم را رقم می‌زند؛ به همین دلیل، نوسان مذکور به عنوان ارتعاش آزاد در نظر گرفته می‌شود.

افزایش جرم در یک سامانۀ جرم – فنر، باعث می شود که دورۀ نوسان …

افزایش جرم در یک سامانۀ جرم – فنر، باعث می شود که دورۀ نوسان ها …..

انرژی در حرکت هماهنگ ساده – فیزیک دوازدهم (3) » بین جو | بستر …

انرژی در حرکت هماهنگ ساده‌، به عبارتی انرژی مکانیکی سامانه جرم و فنر در حرکت نوسانی ساده به صورت زیر است: \(E = \frac k A^\) در رابطه فوق، k ثابت فنر (سختی فنر) و A دامنه نوسان است.

نوسان و موج، پرسش و پاسخ ، محسن پور

افزایش جرم در سامانه‌ی حرم با فنر یکسان به کند شدن نوسان می‌انجامد؟ با کاهش تندی نوسانگر انرژی….ثابت میماند .موجهای رادیویی برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارن _تاریخ ثبت: 14000128(ثبت شده در …

مقاله تحلیل غیرخطی پاسخ لرزه ای زمین به کمک مدل جرم- فنر …

مقاله تحلیل غیرخطی پاسخ لرزه ای زمین به کمک مدل جرم- فنر- میراگر به روش هیبرید فرکانس- زمان. صفحه اصلی. مقالات فارسی. مقالات ISI. کنفرانس های ایران. ژورنالها و مجلات. مجموعه مقالات. نشستهای علمی …

حل تمرین : حل عددی سیستم جرم و فنر در حضور اصطکاک با انیمیشن

توی این ویدئو سعی کردیم مکانیزم خطی جرم و فنر رو در حالتی که سطح اصطکاک داره حل کنیم. نشون دادیم مسائل ساده در مدل سازی ها چطور میتونن روی خروجی ها تاثیر زیادی داشته باشن.

اندازه گیری ثابت کشسانی فنر ( k ) و مطالعه حرکت نوسانی فنر

ب- تعیین g به وسیله فنر و جرم موثر فنر. فنر را وزن کنید و مانند آزمایش (الف) بعد از آویختن وزنه اصول نوسانگر حرکت 150 گرمی آن را به حال تعادل در آورید و حدود 1 سانتی متر از وضع تعادل پایین کشیده و رها کنید تا نوسان کند.

انرژی پتانسیل کشسانی – فیزیک (1) و (3) » بین جو | بستر آموزش …

حال گلوله‌ای با جرم و سرعت مشخص به سمت فنر آمده و با آن برخورد می‌کند و در نتیجه فنر را فشرده می‌کند. فرض کنید که مسیری حرکت گلوله و سطحی که فنر روی آن قرار دارد، بدون اصطکاک و تلفات است.

نیروی فنر (نیروی كشسانی فنر)

كه در آن F همان نیروی وارد بر فنر و تغییر طول فنر (افزایش یا كاهش) در اثر نیروی F و k نیز همان ثابت فنر است. واحد نیرو مثل قبل نیوتن ( N )، واحد جا به جایی نیز متر ( m ) و در نتیجه واحد ثابت فنر k برابر می …اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.