عوامل موثر در جذابیت بورس


بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 لغایت 1387 می‌پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت‌های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه‌گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک‌های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه‌ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک‌های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت‌های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال‌های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت‌های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت‌های مالی و غیرمالی می‌توان به مدل‌های معناداری برای پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

 • واژه‌های کلیدی: سرعت گزارشگری مالی
 • کیفیت گزارشگری مالی
 • نسبت‌های مالی و غیرمالی
 • بورس اوراق بهادار
 • مدل پیش‌بینی کننده

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Speed of Financial Reporting in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Gh. H Mahdavi 1
 • M Jamalian Pour 2

1 Department of Accounting Shiraz University

2 M.A Student, Shiraz University

چکیده [English]

 Current article explore for factors that associated with speed of financial reporting for 276 of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 1378 to 1387. In this study we used date different between ends of fiscal year and issued date of annual financial reporting as index for speed in financial reporting. In addition financial ratio, firm's size and ratio of reinvestment current net income used as factors that effect on speed of financial reporting. For purpose of this article, Kruskal-Wallis test , Median test and test of Multi-Regression Analysis used for testing hypotheses.  Our results show that any of variables don't have normal distribution, so using non-parametrical statistic tests preferred. In addition corporations with different speed of financial reporting have different financial and non-financial ratios and corporations that work in different industry have different speed in financial reporting. Speed of financial reporting has become faster during the period of study. Majority of financial and non-financial variables have significant relations with speed of financial reporting. The result indicates that financial and non-financial ratios can make predictive models for speed of financial reporting.    Â

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial and non-financial ratios
 • Keywords: Speed of Financial Reporting
 • Quality of Financial Reporting
 • Financial and non
 • Financial ratios
 • Stock exchange
 • Predictive models
اصل مقاله

صورت‌های مالی که نتیجه سیستم اطلاعاتی حسابداری است، چیزی جز یک کالا نیست. علت وجود حسابداری تقاضای موجود برای اطلاعات مالی است و افزون بر این، حسابداران و واحد تجاری نیز توانایی و علاقه لازم را برای ارائه این اطلاعات دارند [13]. پس مفاهیمی نظیر کیفیت که برای کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی مطرح شده است، برای خدمات حسابداری، از جمله محصول نهایی آن؛ یعنی گزارش‌های مالی نیز قابل بحث و پیگیری است. کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از سایر اطلاعات منفک کرده، سودمندی اطلاعات را افزایش می‌دهد [10]. بموقع بودن گزارش‌های مالی، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست، چرا که بهنگام بودن اطلاعات است که می‌تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده‌کنندگان اطلاعاتی منجر بشود که محصول نهایی سیستم حسابداری مخابره می‌کند. بنابراین، سرعت گزارشگری، به معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌ها باید مورد توجه ویژه تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده بموقع‌تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران، می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی شرکت‌ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود که این موضوع به نوبه خود می‌تواند تأثیر بسزایی بر جذابیت بازارهای مالی و سرمایه‌ داشته باشد.

از آنجا که گزارش‌های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می‌گیرد، در صورت بهنگام بودن می‌تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه‌گذاران شود. بنابراین، می‌توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات بموقع‌تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‌گذاران خواهد شد. افزون بر این، میان کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه‌گذاری رابطه منطقی وجود دارد. این رابطه بدین صورت است که شرکت‌های دارای کیفیت گزارشگری بالاتر در مواجهه با پیامدهای کلان اقتصادی دارای حساسیت کمتری هستند. این موضوع بیان می‌کند که میان ساز و کار گزارشگری و کارآیی سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد و وجود کیفیت گزارشگری بالا به کاهش خطر اخلاقی و انتخاب نادرست منجر خواهد شد [14]. تاکنون توجه خاصی به موضوع تأخیر زمانی گزارشگری و عوامل مؤثر بر آن نشده است. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که علاوه بر بررسی رابطه میان برخی از نسبت‌های مالی و غیرمالی با میزان تأخیر در گزارشگری مالی به بررسی روند سرعت گزارشگری در طی سال‌های مالی اخیر پرداخته شود.

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری هیأت استانداردهای حسابداری مالی، بهنگام بودن اطلاعات را یکی از ارکان مربوط‌بودن اطلاعات مالی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: "در دسترس بودن اطلاعات برای تصمیم گیری قبل از اینکه تأثیر‌گذاری آن بر تصمیم‌ها از بین برود" [18].

اسچرودر و همکاران (2008) معتقدند که بهنگام بودن اطلاعات ویژگی پشتیبانی‌کننده‌ای برای مربوط بودن اطلاعات است [23]. هندریکسن و بردا (1992) ویژگی بهنگام بودن اطلاعات را مختص گروه خاصی از استفاده‌کنندگان نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که همه استفاده‌کنندگان اطلاعاتی بموقع را طلب می‌کنند. آن‌ها چنین بیان می‌دارند که جمع آوری، تلخیص و انتشار اطلاعات باید از سرعت لازم برخوردار باشد تا چنین برداشت شود که در زمان لازم در دسترس استفاده‌کنندگان قرار خواهد گرفت [19]. به عقیده ولک و همکاران (2001)، بهنگام بودن اطلاعات با دیگر جنبه‌های مربوط بودن اطلاعات رابطه متضادی دارد؛ به نحوی که بین این عامل کیفی و سایر ویژگی‌های کیفی مربوط بودن نوعی سازش وجود دارد [26]. بهنگام بودن همانند دیگر ویژگی‌های اطلاعات، معیاری کیفی است و کمّی کردن آن به منظور استفاده در آزمون‌های آماری و کسب دانش لازم در خصوص آن کاری دشوار تلقی می‌شود. یکی از راه‌های غلبه بر این دشواری، همان‌طور که در بند 57 بیانیه شماره 2 مفاهیم حسابداری آمریکا آمده است، استفاده از اختلاف زمانی در قالب روز و یا در مراحل بسیار حساستر در واحد ساعت است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه‌گیری بهنگام بودن گزارش‌های مالی از مقیاس سرعت گزارشگری به معنای اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده توسط شرکت‌ها در واحد روز استفاده شده است.

نسبت‌های مالی به عنوان اجزای یک سیستم تجزیه و تحلیل با توجه به رسالت و نتیجه‌ای که سیستم به دنبال آن است، به دسته‌ها و گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. لیو (1974)، نسبت‌های مالی را به پنج دسته کلی شامل نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بازدهی، نسبت‌های عملکرد، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار تقسیم‌بندی کرد [20]. فاستر (1986)، نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های اهرمی و نسبت‌های سودآوری را به عنوان چهار دسته‌بندی از نسبت‌های مالی ارائه کرد [18]. رز و همکاران (2002)، بیان می‌دارند که نسبت‌های مالی به طور معمول به پنج دسته تقسیم می‌شود: سیالیت کوتاه‌مدت، سیالیت بلندمدت، مدیریت دارایی، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار [22]. کورنیت و همکاران (2008)، نسبت‌های مالی را در پنج شاخه با عنوان‌های نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های مدیریت دارایی، نسبت‌های مدیریت بدهی، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های ارزش بازار مطرح کردند [15].

سلطانی (2002)، با بررسی بیش از 5000 گزارش مالی شرکت‌های فرانسوی، به بررسی موضوع بهنگام بودن گزارش‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرسی آن‌ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که شرکت‌های فعال در بازه زمانی 1986 تا 1995 سعی در توسعه بهنگام بودن گزارش‌های خود داشته‌اند. افزون بر این، شرکت‌هایی که گزارش تعدیل شده حسابرسی داشته‌اند، با تأخیر بیشتری گزارش‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند [25].

شاو (2003)، به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات، هموارسازی سود و بهنگام بودن سود پرداخت. وی با استفاده از داده‌های 1112 سال شرکت به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که دارای کیفیت گزارشگری بالاتری هستند، از حساب‌های تعهدی اختیاری بیشتری استفاده می‌کنند و بیشتر به مدیریت سود و هموارسازی آن توجه می‌کنند. همچنین، به هنگام بودن سود در زمانی که اخبار بد (سودآور نبودن) وجود داشته باشد، با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس دارد [24].

آنسا و لونتیس (2006)، با بررسی 95 شرکت فعال در بازار سرمایه آتن به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگتر، شرکت‌های خدماتی و شرکت‌هایی که توسط پنج مؤسسه بزرگ حسابرسی رسیدگی شده‌اند، گزارشگری سریعتری به نسبت بقیه شرکت‌ها داشته‌اند. همچنین، نتایج پژوهش آنان نشان داد که میانگین تأخیر زمانی این شرکت‌ها 161 روز بوده است و شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز و شرکت‌های با گزارش مقبول حسابرسی، تلاش بیشتری برای گزارشگری بموقع‌تر دارند [11].

دوگان و همکاران (2007)، به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع بودن زمان گزارشگری برای شرکت‌های فعال در بورس بین المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های سودآور در مقابل شرکت‌های زیانده علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش‌های مالی داشته‌اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل موثر بر گزارشگری بموقع بودند [16].

اوبرت (2009)، به بررسی دلایل متفاوت بودن علایق مدیران واحد تجاری در تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه در شرکت‌های فرانسوی پرداخت. وی به این نتیجه رسید که تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه با اهرم مالی رابطه مستقیم و با تأخیر زمانی در دوره قبل رابطه‌ای منفی دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش اوبرت نشان داد که میانگین تأخیر زمانی 250 شرکت مورد مطالعه 05/116 روز بود [12].

سرهنگی (1380)، در پژوهشی با عنوان "عوامل مؤثر بر بموقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت‌ها در بازار سرمایه" به بررسی پنج عامل اندازه، سودآوری، اهرم، عمر شرکت و نزدیکی پایان سال مالی، به فصل شلوغی حسابرسی با بموقع بودن گزارشگری مالی پرداخت. وی در پژوهش خود به بررسی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1374 لغایت 1378 پرداخت. نتایج پژوهش سرهنگی نشان داد که تنها عامل سودآوری با بموقع بودن گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوس داشت؛ به گونه‌ای که با افزایش سودآوری اطلاعات بهنگام تر می‌شدند. افزون بر این، وی بیان کرد که 99/99 درصد شرکت‌ها دارای گزارشگری فوری و در بازه قانونی هستند [3].

اعتمادی و یارمحمدی (1382)، به بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میان‌دوره‌ای بموقع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن‌ها با مطالعه 40 شرکت به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت، سودآوری شرکت، پیچیدگی عملکرد شرکت، عمر شرکت، ترکیب سهامداران و وجود سیستم بهای تمام شده بر بهنگام بودن اطلاعات میان‌دوره‌ای بی‌تأثیر بوده و تنها میزان معاملات سهام در دوره میان‌دوره‌ای رابطه مستقیم آماری با سرعت گزارشگری میان‌دوره‌ای داشته است [2].

مرادی و پورحسینی (1388)، به بررسی رابطه بین خصوصیات مالی و غیرمالی با مدت زمان اجرای عملیات حسابرسی پرداختند. آن‌ها با بررسی 152 شرکت برای دوره زمانی سال‌های 1377 الی 1385 به این نتیجه رسیدند که اندازه، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سوددهی، نوع اظهار نظر و عمر شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی رابطه دارند [6].

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های پژوهش در پنج گروه به شرح زیر طراحی شده است:

فرضیه اول: شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مالی مختلف دارای نسبت‌های مالی و غیرمالی متفاوت هستند. سرعت گزارشگری به عنوان یکی از ملاک‌های سلامت گزارشگری مالی با توجه به وجود شرایط داخلی و محیطی هر شرکت متفاوت است. به منظور بررسی این موضوع، همان‌طور که در فرضیه اول مشهود است، بررسی موثر بودن ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها در سرعت گزارشگری آن‌ها بررسی شده است.

فرضیه دوم: سرعت گزارشگری مالی در طی سال‌های مختلف تغییر یافته است. با توجه به افزایش نظارت‌های مالی مسؤولان بازار سرمایه و سطح آگاهی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، سرعت گزارشگری مالی شرکت‌ها تغییر خواهد کرد. در فرضیه شماره دو این موضوع مورد تحقیق قرار گرفته است.

فرضیه سوم: صنایع مختلف دارای سرعت گزارشگری مالی متفاوت هستند. با توجه به اهمیت ویژه رقابت و شرایط درون صنعتی بررسی موضوع پژوهش در صنایع مختلف، از جمله ضرورت‌های انکار ناپذیر هر پژوهش مالی محسوب می‌شود. بدین منظور، در فرضیه شماره سه موضوع پژوهش در گروه صنعت‌های مختلف بررسی گردید.

فرضیه چهارم: نسبت‌های مالی و غیرمالی با سرعت گزارشگری مالی رابطه آماری معنادار دارد. در این فرضیه وجود رابطه آماری میان میزان سرعت گزارشگری مالی و نسبت‌های مالی و غیرمالی بررسی گردید. به بیانی دیگر، در فرضیه اول وجود رابطه علی میان سرعت گزارشگری مالی و ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت بررسی شده است، در حالی که در این فرضیه میزان با اهمیت بودن این ارتباط مدنظر است.

فرضیه پنجم: نسبت‌های مالی و غیرمالی توانایی پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی را دارند. الزام ارائه یک مدل پیش‌بینی کننده به منظور هرچه بیشتر کردن جنبه کاربردی پژوهش، موجب شد تا توانایی پیش‌بینی سرعت گزارشگری مالی با استفاده از نسبت‌های مالی و غیرمالی بررسی گردد.

روش پژوهش

طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، پیمایشی و همچنین پژوهشی نیمه‌تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. بنابراین، ابتدا به منظور استفاده از آزمون آماری مناسب به بررسی نحوه توزیع (نرمال یا غیرنرمال) متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس به منظور بررسی متفاوت بودن عوامل مورد مطالعه بر روی شرکت‌ها با سرعت گزارشگری مختلف، شرکت‌ها به شش دسته، با توجه به شاخص سرعت‌ گزارشگری (اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش صورت‌های مالی) تقسیم شدند. پس از آن به بررسی سرعت گزارشگری در صنایع مختلف و همچنین روند سرعت گزارشگری مالی طی سال‌های مورد مطالعه پرداخته شد. افزون بر این، رابطه معنادار میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بررسی گردید. در نهایت، به منظور ارائه مدل پیش‌بینی‌کننده سرعت گزارشگری، از تجزیه و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد.

متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، علاوه بر طبقه‌بندی مطرح شده توسط کورنیت و همکاران (2008)، از اندازه شرکت به معنای لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها و لگاریتم طبیعی کل درآمد و نسبت سرمایه‌گذاری مجدد سود جاری به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. نسبت‌های استفاده شده در هر دسته در نگاره‌ شماره (1) آورده شده است.

عوامل موثر در جذابیت بورس

مقاله پژوهشی

ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد

محمد عزیزی؛ سحر بهادری فر؛ امیر اخلاصی

استفاده از تکنیک زیمت برای بررسی تصویر برند فعلی و مطلوب

مسعود کیماسی؛ مژده خوشنویس

بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

ابراهیم عباسی؛ حسین اعتمادی؛ آزاده ادیبی

بررسی جایگاه برند فرش دستباف ایرانی از نگاه مشتریان اروپایی

میثم شفیعی؛ زهرا داودی

تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر ادراک مشتریان از تصویر برند آنها (مورد مطالعه: شعب بانک ملت بوشهر)

مجید اسماعیل پور؛ فرشاد آرام

عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند

علیرضا صارمی؛ سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ یحیی حمدی

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند

شماره‌های پیشین نشریه

دسترسی سریع

آخرین اخبار

 • گزارش سه ماهه زمستان 981399-03-20
 • گزارش سه ماهه پاییز 981399-03-20
 • گزارش سه تابستان 981399-03-20
 • گزارش سه ماهه بهار 981399-03-20
 • گزارش سه ماهه زمستان 971398-01-28


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

خروج 6 هزار میلیارد تومان از بورس در یک ماه اخیر/عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه را بشناسید

(تصویر شماره 1)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دی ماه نیز روند نزولی به خود گرفت و بازار سرمایه 18 ماه قرمز رنگ را پشت سر گذاشت، در این راستا سهامداران‌ ناامید از تغییر روند بورس در حال ترک این بازار و ورود به بازارهای موازی هستند تا اندکی از سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند.
دولت سیزدهم هنوز زمان نیاز دارد تا بازار سرمایه را به ساحل آرامش برساند واین بازار در دی ماه سال جاری با افت بیش از 75 هزار واحدی مواجه شد، بازدهی منفی 5 درصدی بورس در دی ماه با همه افت و خیزهای موجود موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شده است.

(تصویر شماره 2)
افت معاملات خرد در بازار سرمایه نیز نشان می دهد سهامداران حقیقی علاقه ای به انجام معامله تا مشخص شدن وضعیت بازار ندارند.
* نوسان‌گیری شرکت‌های حقوقی
البته بررسی نحوه ورود و خروج شرکت‌های حقوقی به بازار سرمایه نشان می دهد، این شرکت ها به نوسان گیری‌ روی آوده و دامنه حد سود و ضرر خود را نیز محدود کرده‌اند و در یک ماه گذشته شاهد آن بوده ایم که گاه حتی با سودهای ۲ الی ۳ درصدی از سهم‌ها خارج می ‌شوند.
از دیگر سو، میزان ارزش ریالی معاملات نسبت به شاخص بازار و ارزش ریالی بازار نسبتا پایین است و میانگین ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در یک ماه گذشته، در وهله اول نشان از ترس و بی ‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه دارد و در کنار این موضوع سهامداران همچنان منتظر مشخص شدن نتایج اتفاقات سیاسی، بین المللی و اقتصادی داخلی و خارجی هستند؛ این اتفاقات و رخدادها می ‌تواند به شدت روی اقتصاد کشور و صنایع گوناگون تاثیرگذار باشد و در نتیجه بر روی درآمدهای عملیاتی شرکت ‌ها نیز تاثیر فراوانی دارد.
نسبت‌های مالی جذابیت بورس را نشان می دهند
در صورتی که بازار سرمایه نتواند برای سرمایه‌گذاری جذابیت لازم را ایجاد کند، پول وارد بازارهای موازی شده و باید منتظر حرکت نقدینگی به این بازارها بود، این مساله می‌تواند اقتصاد کشور را نیز چالش مواجه کند، ارزش معاملات هم همچنان حاکی از روند رکودی بازار دارد و همین امر موجب کاهش نسبت‌‌های P/E و P/S گذشته نگر بازار به محدوده ۷.۹ و ۲.۷ شده است.
در صورتی که این پول از بازار سرمایه خارج نشود می‌توان امیدوار بود، هم مشکل نقدینگی در بازار سرمایه حل شود و هم ارزش کل معاملات و معاملات خُرد افزایش یافته و یک تغییر روند در بورس ایجاد شود؛ به عبارت دیگر، خارج نشدن پول از بورس و افزایش تقاضا برای خرید سهام و در نتیجه آن افزایش ارزش بازاری سهام و در نهایت افزایش شاخص کل بازار سرمایه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر و با کاهش معاملات در بورس، تمایل سهامداران به خرید سهم‌های تدافعی و صندوق ‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شده و با توجه به روند نزولی بازار، سرمایه‌گذاران ریسک خود را به شدت کاهش داده و صندوق‌ها با درآمد ثابت و بانک‌ها مقصد پول سهامداران خواهد شد.
* خروج پول از بازار سهام ادامه دارد؟
با وجود اصلاح شدید قیمتی اغلب نمادهای بازار در ماه ‌های اخیر، همچنان شاهد فشار فروش و خروج نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار هستیم. در یک ماه اخیر روند خروج پول از بازار سرمایه به شدت نگران کننده بوده و تنها در روز اول دی ماه شاهد ورود پول به بازار بوده و در تمام روزهای دی ماه شاهد خروج پول از بازار سرمایه بوده ایم.

(تصویر شماره 3)
در دی ماه مبلغی بیش از 6 هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است، این در حالی است که بازار تشنه نقدینگی بوده و در صورتی که کوچکترین حمایتی از سهم ها صورت گیرد، بازار با تغییر روند روبرو شده و می تواند به وضعیت متعادل بازگردد.

(تصویر شماره 4)
عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه
در دی‌ماه اغلب شرکت‌های بورس گزارشات فصلی و 9 ماهه خود را راهی کدال کرده اند، به نظر می ‌رسد بهترین گزارش ‌های فصلی متعلق به گروه‌های فلزی- معدنی و پس از آن گروه پالایشگاهی باشد؛‌ همچنین گروه اوره‌‌ای نیز گزارش ‌های فصلی جذابی را به ثبت رسانده‌اند. در گروه‌‌های کوچکتر گروه دارویی با توجه به افزایش درآمد عمده شرکت ‌های این گروه با رشد سودآوری همراه بوده اند.
روند نرخ دلار نیمایی در هفته ‌های اخیر رشد ملموسی را با وجود نوسانات منفی نرخ دلار آزاد داشته و خبر بسیار خوبی برای گروه‌ های صادرات محور است.
در بازارهای جهانی، نفت به روند رو به رشد خود ادامه می ‌دهد و محصولات فلزی نیز نوسانات مثبتی را تجربه می ‌کنند. رشد قیمت نفت نوید افزایش نرخ فرآورده‌ های نفتی و پتروشیمی را می‌ دهد که می ‌تواند باعث جذابیت گروه‌ های پتروپالایشی شود.
نوسانات نرخ سود بین بانکی نیز به شدت توسط فعالان بازار رصد می ‌شود که در صورت ثبات این نرخ زیر ۲۰ درصد بازار سرمایه جذابیت بالایی برای سرمایه ‌گذاری خواهد داشت و می ‌تواند محرک جدی برای رشدهای آتی بازار سهام شود.
در نهایت فعالان بازار سرمایه باید توجه داشته باشند که در میان‌مدت شاهد بروز شرایط بهتری در بورس نسبت به آنچه امروز است،‌ خواهند بود.

واژه شناسی این خبر (بازار سرمایه):
بازار سرمایه ، (به انگلیسی : Capital market ) به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار ، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید، اطلاق می شود. در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه (بازار دست اول) و ثانویه (بازار دست دوم) تقسیم می شود.
در یک تقسیم بندی کلی دیگر، بازار سرمایه ای ایران از نظر شرایط شرکت ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه بندی می شود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش بندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را داراست. در این مطلب به بخش بندی بازار بورس اوراق بهادار و شرایط عمومی و اختصاصی هر کدام پرداخته می شود.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

واژه شناسی این خبر (بورس):
بورس (به فرانسوی : Bourse ) به بازاری سازمان یافته گفته می شود که قیمت گذاری ، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می پذیرد.
بورس به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار . طبقه بندی می شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه مورد معامله قرار می گیرد. هر چند کلمهٔ بورس عموماً در معنی بورس اوراق بهادار به کار گرفته می شود.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

به گزارش ایران اکونومیست، بازار سرمایه برخلاف 6 روز گذشته روندی صعودی داشت و شاخص های عملکردی بورس همگی سبزپوش بودند.بورس در جریان معاملات امروز رشد را تجربه کرد؛ اما این رشد چندان زیاد نبوده و ممکن است با هر محرکی جای خود را به افت دهد. در این روزها تکنیکالیست ها به دنبال نقطه برگشت بازار هستند و با محاسباتی شاخص را در موج پنجم و موج انتهایی نزولی می بینند و حالا با رشد قیمت دلار، این انتظار برای فعالان بازار ایجاد شده که دلار می تواند عامل محرک و آغازکننده رشد بازار سرمایه باشد.برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند قیمتها در بازار به کف رسیده و سهام شرکتها در سطح ارزندهای قرار دارد. این مساله در کنار رشد قیمت دلار می تواند در کوتاه مدت منجر به رشد قیمت ها در بازار سهام شود. دلار نیمایی هم .

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۱ شهریور ماه سال جاری روزنامه اعتماد با عنوان " سهام داران بی اعتماد" تاکید کرد: بازگشت اعتماد از دست رفته سهام داران که از دوره گذشته بر جا مانده زمان بر است و دولت سیزدهم در راستای بازگشت بازار سرمایه به جایگاه اصلی خود اقداماتی جدی انجام داده است.اصلاح اساسنامه صندوقدارایکم و پالایشی یکم که ۲۰ شهریور در دولت تصویب شد از آخرین اقداماتی است که در راستای اعتمادآفرینی در سهام داران انجام شده است و البته تنها اقدام نبوده و دولت از همان ابتدا با مصوبه ۱۰ ماده ای حمایت از بازار سرمایه، عزم خود را در بازگردان اعتماد از دست رفته نشان داد.پیگیری سقف گذاری نرخ سوخت و خوراک صنایع، پیگیری کاهش .

تهران- ایرنا- بازار متشکل معاملات ارز ایران با افزودن سامانه مربوط به جدول عمق بازار به وب سایت و سامانه معاملات این شرکت علاوه بر افزایش شفافیت بازار، امکان تحلیل بیشتر را برای عموم مردم، فعالان و معامله گران بازار ارز فراهم کرد. تهران- ایرنا- بازار متشکل معاملات ارز ایران با افزودن سامانه مربوط به جدول عمق بازار به وب سایت و سامانه معاملات این شرکت علاوه بر افزایش شفافیت بازار، امکان تحلیل بیشتر را برای عموم مردم، فعالان و معامله گران بازار ارز فراهم کرد.به گزارش ایرنا از بازار متشکل معاملات ارز ایران، عموم مردم و فعالان بازار ارز می توانند از این پس علاوه بر حجم معاملات، میانگین موزون نرخ ها، نرخ پایانی روز قبل و درصد تغییر نسبت به نرخ پایانی روز قبل، ۱۰ مظنه خرید و فروش ارز توافقی دلار و .

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص اقدام برخی فروشگاهها نسبت به عرضه لوازم خانگی دست دوم با تعمیر و رنگ کردن آن گفت: همه گارانتی های موجود برای کالاهای خارجی بلااستثنا تقلبی است.- اخبار اقتصادی - خبرگزاری تسنیم ، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص تائید برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در موضوع رنگ کردن کالا و فروش لوازم خانگی به اسم کالای نو گفت: برخی از افراد فقط دنبال کالاهای خارجی میگردند و بعضی فروشندگان سودجو اقدام به فروش محصولات دست دوم می کنند. خریداران بیشتر اوقات متوجه دست دوم بودن کالا میشوند؛ اما چون خارجی بودن آن برایشان مهم است اقدام به خرید میکنند. بیشتر این موضوع در صنف دست دوم فروشان و استوک فروشان صورت می گیرد. به طور مثال با بیان .

در معاملات روز یکشنبه بیستم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 702 واحد افت کند و به رقم یک میلیون و 390 هزار و 732 واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت 2 هزار و 544 واحدی در سطح 403 هزار و 25 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 106 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 874 واحد قرار گرفت. خروج سرمایه از بورسامروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی شد و 245 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وپاسار (بانک پاسارگاد) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 16 میلیارد تومان بود. پس از وپاسار، نمادهای بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری .

تهران (پانا) - بازار سرمایه هفته جاری را نزولی آغاز کرد شاخص کل بورس بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس امروز با ۱۲ هزار و ۴۶۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۹۲۷ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۰۷ هزار و ۹۷۲ واحد رسید.در این بازار ۳۰۶ هزار معامله به ارزش ۲۸ هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال انجام شد.ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پالایش نفت اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با کاهشی ۱۴۹ واحدی در رقم ۱۹ هزار و ۱۶۰ واحد ایستاد. در این بازار ۱۸۶ هزار معامله انجام شد که ۱۷۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، فرابورس .

عوامل موثر در جذابیت بورس

می متالز - اگرچه خبر توافق گروه خودرویی و برخی نماد های بانکی را جذاب کرده؛ ولی هنوز بازار سرمایه تحرک چندانی نداشته است. این در حالی است که در چند ماه اخیر، تمامی بازار های مالی بجز بازار سرمایه رشد کرده اند. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

چرا ورود نقدینگی به بورس کاهش یافت؟

داشته باشد که صنعت فولاد و سیمان از جمله صنایع مشمول قطعی برق هستند. ریسک دیگری که به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ شاید کمی نسبت به گذشته رنگ باخته باشد مربوط به توافق برجام است. سماوی در ادامه عنوان کرد: در مورد ابعاد مثبت فعلی بازار سرمایه می توان به افزایش انتظارات تورمی اشاره کرد. هرچند که افزایش تورم و انتظارات تورمی کاهنده رفاه جامعه است اما بازار سرمایه به دلیل خاصیت .

تاثیر برجام بر وضعیت خودرو

پیش فرض دارد، یکی اینکه توافق هسته ای حاصل شود و این اخبار ضد و نقیض به پایان برسد و خبر قطعی توافق برسد. دومین عامل اثرگذار میزان ریزش نرخ ارز است، یعنی باید ببینیم که دولت احتمالا اجازه بدهد تا کجا نرخ ارز ریزش پیدا کند. نکته سوم این است که هرچقدر قیمت خودرو در بازار تهران بالاتر برود میزان تاثیر پذیری از توافق برجام بیشتر است و حتی ممکن است تا 40 درصد ریزش داشته باشد، دلیلش هم دو عامل است، یکی .

فراهم بودن زیرساخت شرط اجرای طرح مالیات بر سرمایه های غیرمولد

طرح خروج سرمایه از کشور و افزایش التهابات در بازار های موازی را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین گفت: مالیات از سرمایه های غیرمولد یکی از مسائل مهمی است که در کشور های پیشرفته براساس ضوابط و اصول اقتصادی اجرا می شود، به نحوی که این امر سبب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در چنین بازار هایی را نداشته باشند. رجایی بیان کرد: در صورت توافق در موضوع رفع تحریم ها (برجام .

جو ایجاد شده در بازار ناشی از احتمال رفع تحریم ها و کاهش نرخ ارز

البته علت اصلی کاهش قیمت شمش جو ایجاد شده در بازار ناشی از احتمال رفع تحریم ها و کاهش نرخ ارز بود. قیمت در بازار میلگرد هم شرایط مشابهی داشت و معاملات در بازار متوقف شد که به روند نزولی قیمت منتهی گردید. در همین زمینه خبرگزاری الجزیره در گزارشی با عنوان توافق هسته ای ایران همراه با حذف تحریم های فلج کننده “قریب الوقوع” است ، نوشت: منابع به الجزیره عربی می گویند که به زودی توافقی برای احیای .

بازار سرمایه در تعلیق مذاکرات

خواهد یافت و تامین مواد اولیه صنایع تسهیل خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که صنایع بورسی، براساس نرخ دلار نیمایی فعالیت می کنند؛ در نتیجه حتی در صورت به تصویب رسیدن دوباره برجام و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، عملکرد صنایع صادراتی، آن قدرها هم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. به ویژه آنکه نرخ تسعیر ارز در بودجه 1401 برابر 23 هزار تومان عنوان شده؛ بنابراین نباید از نشانه های مثبت برجام بر .

سمت و سوی بازار ارز، سکه و سهام در برابر برجام

باورند که با اعلام خبر رسمی انعقاد قرارداد احتمالی بازار ارز شاهد ریزش های چشمگیر دیگری نیز در نرخ دلار غیر رسمی خواهد بود. از دیگر اخبار قابل توجه بازار ارز در روز های اخیر می توان به صورت پذیرفتن عمده معاملات توافقی دلار در عوامل موثر در جذابیت بورس سطوح قیمتی کانال 27 هزار تومانی اشاره کرد.در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات روز گذشته با حدود 800 تومان کاهش نسبت به نرخ روز های پایانی هفته گذشته به رقم .

دلار آماده ورود به کانال 28 هزار تومان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کامران سلطانی زاده درباره وضعیت فعلی بازار ارز و قیمت ها در این بازار اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اخبار مثبت، دلار به کف کانال 29 هزار تومان در بازار آزاد رسیده و طبق آخرین پیش بینی ها، آماده ورود به کانال 28 هزار تومان شده است. وی افزود: چنانچه اخبار مثبت از برجام و توافق ادامه دار باشد، شاهد ریزش نرخ ارز خواهیم بود. رئیس کانون .

فردین آقابزرگی: بیش از اندازه به برجام وزن ندهید/ باید تحلیل واقع بینانه داشته باشیم

می شود. این با اشاره به ورود دلار به کشور در سال 94 پس از توافق هسته ای، خاطرنشان کرد: عوامل موثر در جذابیت بورس ورود 100 میلیارد دلار به کشور در مذاکرات برجام چه دستاوردی برای چرخه اقتصادی کشور داشت که با نرخ تورم، نرخ ارز و با شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در این سال ها همخوانی ندارد؟ فردین آقابزرگی ادامه داد: در توافقنامه ای که حداکثر می خواهیم 7 میلیارد دلار از کره جنوبی بگیریم، وزن دادن بیش .

پیش بینی بورس فردا یک شنبه 30 مرداد 1401

فعلی اوضاع بازار به شکل فعلی باشد. اما اگر گشایشی در زمینه احیای برجام محقق شود می شود انتظار داشت سهم های ریالی و گروه بانکی جهش قابل توجهی را تجربه کنند. البته همانطور که بارها تاکید شده اگر سهم ها کامودیتی محور و دلاری نیز با افت مواجه شوند به هیچ عنوان پایدار نیست. به عبارتی انتظار می رود به دلیل کاهش هیجانی نرخ دلار در صورت توافق، سهم های دلاری روند نزولی را برای مدتی کوتاه در پیش .

اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام

‬اخبار‭ ‬مثبت،‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬کف‭ ‬کانال‭ ‬29‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬آخرین‭ ‬پیش بینی ها،‭ ‬آماده‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬کانال‭ ‬28‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬چنانچه‭ ‬اخبار‭ ‬مثبت‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬ادامه دار‭ ‬باشد،‭ ‬شاهد‭ ‬ریزش‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬رئیس‭ ‬کانون‭ ‬صرافان‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ .

اثرات بود و نبود برجام در بورس

. تصمیماتی که در آن ها رنگ و بویی از دخالت و دستور و اعمال سلیقه و قدرت نباشد. با تمام این مسائلی که مطرح شد، می توان پیش بینی کرد که اگر توافق برجام بار دیگر حاصل شود و مذاکرات موفقیت آمیز باشد، ممکن است برجام به خودی خود تاثیر بسزایی در روند کلی بازار سرمایه نداشته باشد، اما در این میان چند گروه بورسی که به طور مستقیم به برجام گره خورده اند از احیای این توافق سود خواهند برد و در .

دولت و مجلس از عوامل موثر در جذابیت بورس تاریخ اقتصادی کشور عبرت بگیرند

موقعیت بازیگری جدیدی برخوردار خواهد شد. درنهایت حصول توافق برجام چه تأثیری بر نرخ تورم خواهد داشت؟ مطابق پیش بینی شخصی من در افق 1401، نرخ تورم نقطه به نقطه تا اسفندماه به عددی بین 25 تا 30 درصد می رسد، اما اگر توافق به هر دلیل حاصل نشود، نرخ تورم بین 30 تا 40 درصد خواهد بود. در بازار سرمایه ظرفیت انتخاب و نوسان وجود دارد و سایر بازارها در ابتدا تحت تاثیر نرخ ارز خواهد بود و سپس قیمت ها با نرخ ارز تثبیت شده خود را تطبیق خواهند داد. با این وجود وضعیت اقتصادی پیشرو به چگونگی توافق و چگونگی استفاده از دستاوردهای توافق بستگی دارد. انتهای پیام .

توافق برجام نرخ ارز را به 10 هزار تومان می رساند؟

هزار تومانی یک آرزو است و در صورتی که برجام پذیرفته نشود، وضعیت وحشتناک خواهد شد؛ به خصوص با سیاست های نابخردانه ای که دولت در یک سال گذشته داشته است. عده ای از معامله گران با توجه به اخبار ضد و نقیض برجامی همچنان در لاک احتیاط هستند و معتقدند تا روشن نشدن هوای نیمه تاریک برجام، بازار ارز شاهد نوسان محدود و عقب نشینی دلارخواهد بود. با این حال عده ای دیگر با برجسته کردن سیگنال .

دودستگی برجامی در بازار سرمایه / چراغ قرمز فولاد در بازار جهانی

تصور می شود از رفع تحریم ها اثر مثبت بپذیرند. نیمه دیگر بازار که عمدتا شامل سهام کالایی و صادرکنندگان کامودیتی است در رکود نسبی به سر می برند و این فرضیه که توافق احتمالی باعث کاهش نرخ ارز می شود مانع از اقبال تقاضا به سهام صنایع شاخص شده است. بررسی سوابق تاریخی اما نشان می دهد که این نوع قطب بندی ها به اشکال مختلف هیچ گاه پایدار نیستند و به جز ایجاد موج های مقطعی، نقش تعیین کننده ای در .

توافق یا عدم توافق برجام، چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

هیچ چیز در این رابطه قطعی نشده است اما اخباری مبنی بر نزدیک تر شدن به دستیابی به توافق و به دنبال آن افت نرخ ارز به واسطه کاهش ریسک متغیر غیراقتصادی سبب شده معامله گران بازار مسکن به ویژه متقاضیان خرید، درباره معامله در چنین شرایطی مردد شوند. به گفته واسطه های ملکی، در یک هفته اخیر قرارهایی که از پیش برای معامله آپارتمان تنظیم شده بود و اتفاقا توافق کلی بر سر قیمت و شرایط پرداخت نیز در .

پیش بینی بورس یکشنبه 30 مرداد 1401

مورد اشاره خواهد بود. البته برخی نیز اعتقاد دارند دولت با دست بردن در بازار ارز سعی در کنترل قیمت دلار خواهد داشت. از همین رو معتقدند سهم های دلاری و کامودیتی محور با سقوط بی سابقه ای مواجه می شوند که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. اما گروه نخست از کارشناسان بر این باورند که این افت احتمالی پایدار نخواهد بود. چرا که دولت توانایی و امکان پایین نگاه داشتن نرخ دلار برای مدتی طولانی را .

پس از توافق برجام، قیمت دلار باید واقعی و تک نرخی شود

می تواند قیمت را درمدتی محدود، تعیین و به بازار تحمیل کند. این کارشناس بازار تصریح کرد: پس از توافق برجام ممکن است 120 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و در این شرایط بانک مرکزی می تواند قیمت را زیر 25 و یا حتی 20 هزار تومان تعیین کند اما این کار عقلانی نیست و بهتر است اجازه دهد قیمت ها واقعی و واحد باشد. سمیعی تصریح کرد: تعیین قیمت ارز و دلار با نرخ غیر واقعی .

چشمک بورس به دلالان بازار ارز

به گزارش می متالز، اگرچه درچند روز گذشته نماد های گروه خودرویی و بانکی رنگ سبز به تن کرده اند؛ اما سهم های صنایع کامودیتی محور با بی مهری بازار مواجه شده اند. به نظر می رسد دغدغه احتمال کاهش نرخ ارز تحت تاثیر توافق، علت عدم جذابیت سهم های کامودیتی محور بازار سرمایه باشد. مسیح زرگر، خرازی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: آنچه بیش از احتمال کاهش نرخ ارز، گروه های کامودیتی محور .

پیش بینی تحولات دلار و بورس/افت دلار در گروی احیای برجام

گروه خواهندبود. آقابزرگی تصریح کرد: در صورت توافق برجام در ابتدا هیجان فروش ارز از سوی اشخاص حقیقی شاید باعث ریزش قیمت دلار تا 28هزارتومان شود و شرکت های غیروابسته به کامودیتی و ارز بیشتر مورد توجه خواهند بود اما در صورت عدم توافق کماکان نرخ ارز تعیین کننده مرغوبیت صنایع و شرکت های بورسی خواهد بود و در نهایت در صورت بلاتکلیفی که محتمل ترین شکل ممکن از لحاظ ابعاد اقتصادی برجام خواهد بود (برجام امضا می شود اما انتظارات فعالان اقتصادی و بورسی برآوردن نمیشود) کماکان بلاتکلیف خواهیم بود. کد خبر 457720 .

واکنش مثبت دلار به مذاکرات برجامی؛ خبری از رفتارهای هیجانی نیست

سوی دیگر، عامل موثر بین المللی یعنی مذاکرات احیای برجام نیز در این مسیر نقش موثری داشته است. به گونه ای که فعالان ارزی معتقدند در یکی دو هفته اخیر به دنبال اخبار مثبت از نتایج احتمالی مذاکرات هسته ای و برجامی، شاهد کاهش انتظارات تورمی هستند. مسیری که به خروج تقاضای احتیاطی و هیجانی از بازار ارز شده است؛ بنابراین عامل موثر در کنار سیاست های ارزی بازارساز، سیگنال های سیاسی مثبت از مذاکرات بوده است .

برجام مد یریت مالی و پولی کشور را تقویت می کند

متن پینشهاد ی بورل منفی نخواهد بود .بند ه تصور می کنم برجام احیا می شود .این تحلیل ها باعث شد شوک مثبت به بازار د اد ه شود و قیمت ارز رشد منفی پید ا کند .د ر ارتباط با تاثیر اخبار تحولات سیاسی بر بازار ستاره صبح آنلاین گفتگویی با د کتر وحید شقاقی اقتصاد د ان انجام د اد ه که د ر اد امه می خوانید : به نظر شما د لیل واکنش مثبت بازار به اخبار مذاکرات وین چیست؟ مسئله اصلی د ر اقتصاد .

دولت از افزایش قیمت ها سود می کند

به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز ، اگرچه مذاکرات برجام در دوره جدید و در دولت رئیسی بیش از یکسال به درازا کشیده، اما طی روز های گذشته اخباری مبنی بر احتمال نزدیک بودن توافق منتشر شد. با این وجود بازار های مالی ایران از جمله طلا و ارز همچنان با رشد مواجه بودند. شاید انتظار این بود که نتیجه قطعی اعلام شود. اما هرچه هست کسی کتمان نمی کند که برجام دست کم از منظر تاثیر آن بر نرخ تورم اهمیت ویژه ای دارد .

تاثیرات کاهش فاصله دلار رسمی و آزاد

کنترل تورم و بحران مسکن چین است که قیمت کامودیتی ها را تحت تاثیر قرار می دهد و دلیل داخلی کاهش قیمت دلار در اثر توافق برجام است. سهامداران با توجه به عوامل بالا تصور کردند که چشم انداز سودآوری در سهام شاخص ساز بازار سرمایه نزولی خواهد شد و به همین دلیل سهامداران خرد سهام خود در شرکت های شاخص ساز که غالبا کامودیتی محور بودند را فروختند. کار برای رشد بازار سهام سخت می شود اگر .

بازی برد برد بورس با برجام!

به این سمت است که قرار بر صورت گرفتن توافق است. وی افزود: لذا بازار با توجه روند مذاکرات بر روی گروه ها و نمادها بیش تر ضربه دیده از عدم توافق مانند خودرو و بانک مانور می دهد و در زمان های که برداشت آن عکس این است به سراغ شرکت های صادراتی می رود که به اصطلاح دلاری هستند و با افزایش نرخ دلار سود آنها رشد می کند. میرزاباقری ادامه داد: در هفته گذشته شاهد این بودیم که بیش تر سهامی .

چشم بورس به برجام است

اقتصاد24 - کریمی ادامه داد: این روز ها با وجود اخبار مثبت برجام و قوت گرفتن احتمال حصول مذاکره، اما شاخص بورس منفی است و تنها دو گروه خودرویی و بانکی با اقبال سرمایه گذاران روبه رو هستند. خودرویی ها تحت تأثیر اخبار برجامی و خبر های مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته اند که باعث افزایش ارزش معاملات در این صنعت شده است. اولین عرضه خودرو در بورس کالا و اختلاف حدود 13 .

شوک شدید برجام به بازار خودرو

تومان و پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای 404 میلیون تومان به فروش می رود. شوک برجام به بازار ارز در حال حاضر فعالان بازار خودرو در انتطار اعلام نتایج مذاکرات هستند؛ اگرچه سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری اعلام کرد: پیشرفت های جدی در مذاکرات وین را شاهد بودیم و بخشی از انتظارات ما در مذاکرات تامین شد. در این میان، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان نیز گفت: ما .

احتمال ریزش بیشتر یوآن چین در برابر دلار طی هفته جاری

سمپوزیوم جکسون هول خواهیم بود که قرار است چند تن از سیاست گذاران فدرال رزرو در جریان این رویداد سخنرانی کنند. پیش بینی نرخ دلار/یوآن عملکرد قیمت جفت ارز دلار/یوآن در حال آزمایش مقاومت 6.83870 است. شکست بالاتر از این سطح مقاومت 6.90969 را هدف قرار می دهد، جایی که پایین ترین سطح قبلی در 9 مارس 2020 قرار دارد. در صورت پیشرفت بیشتر در این جفت، گاوها می توانند انتظار داشته باشند که .

بازی برد برد بورس با برجام!

های صادراتی می رود که به اصطلاح دلاری هستند و با افزایش نرخ دلار سود آنها رشد می کند. میرزاباقری ادامه داد: در هفته گذشته شاهد این بودیم که بیش تر سهامی که اصطلاحا برجامی هستند و با بازگشت به برجام شرایط آنها بهتر می شود از جمله خودرو ها مورد توجه بازار بوده است. همان طور در روزهای گذشته خبر ارزش گذاری سایپا را داشتیم که حدود 100 همت برآورد می شود که این باعث شد نماد خساپا بسیار مورد .

برجام هراسی در بورس؛ پیش بینی امروز بازار سرمایه

توسعه اقتصادی می تواند به معنای بهره بردن اهالی بازار سرمایه در دوران پسابرجامی است. همانطور که گفته شد بورس تنها بازاری است که حباب منفی داشته و رفع تحریم و به تبع آن رفع انتظارات تورمی می تواند منجر به صعود این بازار باشد. با توجه به گزاره های مطرح شده انتظار می رود بازار واکنش مثبتی به انتشار هر خبری در راستای حصول توافق جهت احیای برجام را از خود نشان دهد. ماجرای نرخ بهره و .

سقوط آزاد قیمت سکه در بازار امروز | قیمت سکه چند میلیون ارزانتر شد؟

. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: سکه طرح قدیم یک میلیون تومان، سکه طرح جدید 900 هزار تومان کاهش، نیم سکه و ربع سکه 400 هزار تومان و سکه یک گرمی 100 هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را ثبت کردند. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه در هفته ای که گذشت، خبر داد و گفت: هفته گذشته کاهش قیمت انواع سکه و طلا رکورد جدیدی را در سال جاری ثبت کرد و .

تاثیر افزایش دامنه نوسان بر بورس چه بود؟

تاثیر افزایش دامنه نوسان بر بورس چه بود؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش دامنه‌ نوسان برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌ خصوص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران کوتاه‌ مدت می‌تواند جذابیت داشته باشد، اما افزایش جذابیت بازار سرمایه و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بیشتر دارای مجموعه عواملی است که باید به تمام آنها توجه کرد.

سید‌سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه نوشت: افزایش یک‌درصدی دامنه‌ نوسان در این مدت به ورود جریان پول به بازار سرمایه و افزایش حجم نقدینگی در برخی از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این بازار کمک کرده است. نکته دیگر در این‌ خصوص این است که افزایش دامنه‌ نوسان برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌خصوص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران کوتاه‌مدت می‌تواند جذابیت داشته باشد، چراکه نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه باعث می‌شود که سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایط جذابی از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به‌خصوص در دید کوتاه‌مدت قرار بگیرند و مورد‌توجه باشند.

بحث به نمایش درآوردن عمق بازار هم خیلی به تصمیمات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در خرید سهم و حضور در بازار سرمایه کمک کرده است. خیلی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حالا تصمیماتشان را مقداری بر اساس تابلوخوانی و تحلیل معاملات لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای همراه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که تمام این نکات دقت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه را بالا برده است. در این میان حذف حجم مبنا برای یک‌سری از نمادها در سیال‌شدن معاملات و جریان نقدینگی بازار و نوسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدن آن تاثیرگذار بوده است که از این موضوع نباید غافل شویم.

در نهایت تاثیر نهایی تمام این اقدامات زمانی است که از یک طرف شاهد مداخلات دولت در بازار نباشیم؛ به بیان دیگر فاکتورهای معاملاتی، قیمت‌گذاری دستوری و ابهاماتی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و بازار سرمایه است از میان برود و از طرف دیگر همان‌طور که به سمت کاهش عوامل موثر در جذابیت بورس محدودیت‌های معاملاتی قدم بر داشته می‌شود، به موازات آن، باید در بحث زیرساخت‌های تحلیلی، داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی و رفع شدن ابهاماتی که روی فاندامنتال و کلان بازار موثر است کار کرد که با مجموع این اقدامات هم در بحث زیرساخت‌ها و هم در بحث رفع محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه افزایش پیدا کند و بتواند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند.

این نکات به این معنا نیست که اقدامات انجام شده تا به امروز یعنی همین رفع عوامل موثر در جذابیت بورس یک‌درصدی دامنه‌نوسان و مسائل دیگر، اقدامات موثری نبوده‌اند اما افزایش جذابیت بازار سرمایه و جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بیشتر دارای مجموعه عواملی است که باید به تمام آنها توجه کرد.

البته که در حال‌حاضر در موقعیت و برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستیم که شاهد اقبال نسبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بازار سرمایه هستیم اما اثرات این موضوعات را باید در دوران رکود بازار بسنجیم و به موازات رفع محدودیت‌های معاملاتی به‌صورت پلکانی و در کنار آن بهبود زیرساخت‌ها، قطعا می‌توان بازار سرمایه را در رده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عوامل موثر در جذابیت بورس بالاتر برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارها قرار بدهد و ورود نقدینگی به این بازار افزایش پیدا کند، اما بازهم تاکید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم تا زمانی‌که شفافیت در بازار شکل نگیرد و دیگر عوامل اثرگذار در بازار، برای بهبود بازار سرمایه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار نیفتند، اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه بازنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد حتی از جانب افراد قدیمی این بازار، پس اگر هدف بهبود وضعیت بازار سرمایه است، این عوامل باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت درست و مرحله به مرحله به اجرا دربیاید و به آنها اهمیت داده بشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.