سود خالص و درصد تقسیم


با توجه به جدول زیر می‌توانید برخی از حاشیه سود خالص و ناخالص استاندارد برای صنایع مختلف را مشاهده کنید:

حسابداری

طبق ماده 112 قانون تجارت، در صورتى كه هيچ گونه توافقى در رابطه با پرداخت حقوق و تقسيم سود صورت نگرفته باشد و در شركتنامه نيز نسبت خاصى مقرر نشده باشد، شركاء به نسبت سهم الشركه (سرمايه) خود،‌از سود وزيان شركت منتفع شده و زيان را هم پس از انحلال شركت، به همين نسبت تحمل خواهند كرد.

روشهاى (مبانى) مختلف تقسيم سود عبارتند از:

1- به نسبت ثابتى كه بين شركاء مورد توافق گرفته است.

2- به نسبت سرمايه (سهم الشركه) شركاء.

3- تخصيص حقوق (پاداش) و تقسيم باقيمانده به نسبت ثابت.

4- تخصيص بهره سرمايه و تقسيم باقيمانده سود به نسبت ثابت.

5- تقسيم سود بر اساس مبانى مختلف.

تقسيم سود و زيان به نسبت ثابت

ساده ترين روش براى تقسيم سود و زيان، ارائه يك نسبت ثابت براى هر يك از شركاء بدون توجه به ميزان سرمايه و تخصص آنها مى باشد. اين روش در شرايطى كه اهميت سرمايه گذارى و تخصص شركاء براى شركت يكسان باشد، مناسب است. مثلا ممكن است نسبت تقسيم سود و زيان در شركتى كه دو شريك دارد به صورت مساوى (50%) يا به صورت كسرى، ¼ و ¾ و … باشد.

فرض كنيد آرش و دانش شركاى شركت تضامنى «آرش و برادر» سود و زيان را طبق شركتنامه به ترتيب به نسبت 3 /2 و 3/1 بين خود تقسيم نمايند. سود خالص و قابل تقسيم سال جارى 900000 ريال مى باشد. نحوه تقسيم سود بين شركاء به شرح جدول زير خواهد بود:

شرح سهم آرش سهم دانش سود و زيان قابل تقسيم

سود و زيان قابل تقسيم 900000

تقسيم سود و زيان به نسبت3 /2 و 3/1 600000 300000 (900000)

سهم نهايى هر شريك 600000 300000 - 0 -

براى بستن خلاصه حساب سود و زيان ثبت آرتيكل زير در دفتر روزنامه صورت مى گيرد:

خلاصه حساب سود و زيان

ثبت انتقال سود سال جارى به حساب تقسيم سود

بايت انتقال سود به حساب جارى شركاء

تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركاء

در مواردى كه ماهيت فعاليت شركت به نحوى است كه درآمد آن مستقيما به ميزان سرمايه گذاريها بستگى دارد، تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركاء روش مناسبى است.

زمانى كه سرمايه شركاء مبناى تقسيم سود و زيان قرار مى گيرد بايد مشخص گردد كه سرمايه گذارى در كدام مقطع از دوره مالى، ‌ابتدا يا انتهاى آن صورت گرفته است. اگر سرمايه گذاريها در اواسط دوره مالى و يا به تدريج صورت گرفته باشد، ممكن است مبلغ متوسط سرمايه در طى دوره مبناى تقسيم سود و زيان قرار گيرد.

سرمايه پايان دوره + سرمايه اول دوره = متوسط سرمايه هر شريك

تقسيم سود بر اساس تخصيص حقوق ( و پاداش) ، و تقسيم باقيمانده به نسبت ثابت

در اين روش قسمتى از سود حاصل از فعاليت واحد تجارى ممكن است طبق توافق شركاء به عنوان حق الزحمه به شركايى كه خدماتى در شركت انجام داده اند تعلق گرفته و بقيه به نسبت معين بين شركاء‌ تقسيم شود. اگر پرداخت حق الزحمه به شريك يا شركاء در شركتنامه توافق شده باشد، مبلغ حق الزحمه تعهد شده، صرفنظر از وجود سود و زيان، بايد به حساب اين شركاء منظور گردد.

در شركتنامه واحد تجارى، نحوه تخصيص پاداش ممكن است بر اساس سود قبل از كسر پاداش يا سود بعد از كسر پاداش محاسبه گردد.

تقسيم سود بر اساس تخصيص بهره سرمايه و تقسيم باقيمانده به نسبت ثابت

در مواردى ممكن است شركاء‌توافق نمايند كه به مانده حساب سرمايه (مانده اول دوره يا آخر دوره يا متوسط آن، هر كدام مورد توافق باشد) مبلغى به عنوان بهره پرداخت گردد. «احتساب بهره نسبت به سرمايه بدين دليل است كه معلوم شود سود حاصل از بكارانداختن سرمايه در شركت با توجه به خطرات آن تا چه حد يا سودى كه ممكن بود از بكارگيرى سرمايه در ساير رشته ها و زمينه ها عايد گردد بيشتر يا كمتر است.»

چنانچه تعلق بهره به مانده حساب سرمايه، در شركتنامه تصريح شده باشد، مبلغ بهره صرفنظر از وجود سود و زيان واحد تجارى، بايد به حساب شركاء منظور گردد.

تقسيم سود بر اساس ساير مبانى

در اكثر موارد براى تقسيم سود در شركتهاى تضامنى ممكن است تركيبى از چند مبنا، در شركتنامه پيش بينى شده باشد.

مانده ابتداى دوره سرمايه آقاى الف و ب به ترتيب 500000 ريال و 300000 ريال و سود سالجارى اين شركت بالغ بر 240000 ريال مى باشد. شركتنامه شركت در رابطه با تقسيم سود و زيان نكات اساسى زير را بيان مى دارد:

1- بهره اى معادل 5% به مانده ابتداى دوره سرمايه تعلق مى گيرد.

2- حقوق ساليانه اى معادل 70000 ريال براى آقاى الف و 50000 ريال براى آقاى ب منظور گردد.

3- پاداشى به آقاى ب معادل 20% سود شركت بعد از كسر پاداش تخصيص يابد.

4- باقيمانده سود به نسبت 25% و 75% درصد به ترتيب بين آقايان الف و ب تقسيم گردد.

حاشیه سود و انواع آن

حاشیه سود و انواع آن

حاشیه سود یکی ازنرخ هایی است که از آن برای سنجش میزان درآمدزایی یک شرکت یا تجارت استفاده می کنیم. میزان حاشیه سود یک شرکت برای سرمایه گذاران و صاحبان شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در کل سه نوع حاشیه سود داریم و قصد داریم در ادامه این مطلب از سایت کامل حساب با حاشیه سود و انواع آن بیشتر آشنا شویم.

حاشیه سود چیست؟

یکی از روش های محاسباتی برای مقایسه میزان سوددهی دو شرکت یا تجارت با هم می باشد. معمولا مقدار این نرخ را مانند سایر نرخ ها بصورت درصدی اعلام می کنند. برای مثال اگر حاشیه سود یک شرکت در سال برابر با بیست و پنج درصد باشد این به این معنا است که به ازای مثلا هر صد هزارتومان فروشی که شرکت انجام می دهد بیست و پنج هزار تومان آن درآمد خالص (سود خالص) است.

اهمیت این عدد برای سرمایه گذاران همینجا مشخص می شود زیرا هرچقدر مقدار آن بیشتر باشد معنی آن این است که شرکت از نظر درآمدزایی وضعیت مطلوب تری دارد.با این حال حاشیه سود آنقدر ها هم ابزار حرفه ایی برای سرمایه گذاران به حساب نمی آید و بیشتر یک بحث پایه ایست. این یک توضیح بسیار ساده از مفهوم حاشیه سود است. در ادامه با انواع آن آشنا می شویم.

برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود به کمک نیاز دارید؟ پس صفحه اظهارنامه مالیاتی را از دست ندهید

انواع حاشیه سود

حاشیه سود به سه نوع مختلف خالص، ناخالص و عملیاتی تقسیم سود خالص و درصد تقسیم می شود. در ادامه به توضیح هر سه نوع آن می پردازیم.

۱ حاشیه سود خالص

ما وقتی در صحبت های روزمره از حاشیه سود صحبت می کنیم منظورمان درواقع حاشیه سود خالص است. برای محاسبه آن کافی است که سود خالص را بر درآمد کل در یک بازه معین تقسیم کنیم. این بازه معین می تواند ماه یا سال باشد. ولی معمولا بصورت سالانه محاسبه می شود. توجه کنید درآمد با درآمد خالص تفاوت دارد و در اینجا ما در مخرج کسر درآمد کل را قرار می دهیم نه درآمد خالص. درآمد خالص به نوعی همان سود خالص است که در صورت کسر می گذاریم.

۲ حاشیه سود ناخالص

محاسبه حاشیه سود ناخالص هم مانند خالص انجام می شود. با این تفاوت که در صورت کسر بجای قرار دادن سود خالص، سود ناخالص را می گذاریم. در واقع حاشیه سود ناخالص برابر است با سود ناخالص تقسیم بر درآمد کل. محاسبه سود ناخالص خود نیاز به توضیحاتی دارد که در حوصله این ماله نمی گنجد و در مقالات دیگر به آن می پردازیم.

۳ حاشیه سود عملیاتی

برای محاسبه حاشیه سود عملیاتی که به آن بازده فروش نیز می گویند مانند محاسبه خالص و ناخالص آن از یک کسر استفاده می کنیم. با این تفاوت که به جای سود خالص و ناخالص در صورت، از سود عملیاتی استفاده می کنیم. بنابراین کسر ما برابر می شود با سود عملیاتی تقسیم بر درآمد کل.

۳ نکته درمورد حاشیه سود

۱-با وجود انواع مختلفی که گفته شد وقتی لفظ حاشیه سود را به کار می بریم منظورمان همان حاشیه سود خالص است.

۲-سرمایه گذاران و خود صاحبین مشاغل از آن به عنوان شاخصی برای سنجش سلامت مالی، توانایی رشد و مهارت کنترل هزینه ها استفاده می کنن.

۳-مقایسه حاشیه سود دو شرکت فقط زمانی می تواند نتایج واقع را به ما بدهد که دو شرکت در صنعت مشابهی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است که نتایجی که به ما می دهد بیشتر باعث گمراه شدن و در نهایت به اشتباه افتادن ما بشود.

سخن پایانی

شاید روی کاغذ و از دور محاسبه حاشیه سود به راحتی حل کردن یک کسر به نظر بیاید، اما در عمل به این راحتی ها هم که به نظر می رسد نیست. در بالا به توضیح کلیاتی در مورد حاشیه سود پرداختیم، امیدواریم با خواندن این مطلب کلیات و مفهوم آن را درک کرده باشید.

جزییات تقسیم سود ۲۴ شرکت بزرگ | سهامداران کدام نماد بیشترین سود را دریافت میکنند؟

در دو روز گذشته تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۴ نماد در وبسایت کدال منتشر شد که نتیجه تقسیم سود این شرکت‌های بورسی و فرابورسی هم مشخص شد که با عدم توزیع سود و زیان ۳ شرکت همراه بود و همچنین سهامداران شرکت نورد و تولید قطعات فولادی با ۱۷۰۰ تومان سود بیشترین سود را بین شرکت‌ها دریافت میکنند.

به گزارش نبض بورس، در دو روز گذشته مورخه ۱۲ و ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برخی نمادهای بورسی و فرابورسی در وبسایت کدال منتشر شده و شرکت‌های بورسی ضمن تصویب صورت‌های مالی، میزان سود نقدی تقسیمی میان سهامداران را اعلام کردند که براساس آن بیشترین سود متعلق به سهامداران شرکت فنورد با 1700 تومان سود تقسیمی بود.

شفا و تقسیم سود ۲۰۰ تومانی

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو که با نماد «شفا» در بورس معامله می‌شود مجمع عمومی سالیانه خود را روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱برگزار کرد. سود خالص این شرکت ۳۵۵ میلیارد و ۱۱۴ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۳۰۱۱ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال شفا سودی معادل ۲۰۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کازرو و عدم تقسیم زیان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی کازرون با نماد کازرو روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ برگزار گردید. زیان خالص این شرکت ۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل زیان ۲۶ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کازرو سودی بین سهامدارانش تقسیم نکرد.

زکوثر و تقسیم سود ۷۲ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با نماد زکوثر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۳۰۸ میلیارد و ۸۴۲ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۱۲۳ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال زکوثر سودی معادل ۷۲۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

لخزر و تقسیم سود ۳۰۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی پارس خزر با نماد لخزر روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۵۶ میلیارد و ۵۰۱ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۰۳۵۱ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال لخزر سودی معادل ۳۰۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

پلاسک و عدم تقسیم سود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پلاسکوکار سایپا با نماد پلاسک در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۵ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۶۹ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال پلاسک سودی بین سهامداران تقسیم نکرد.

خاذین و تقسیم سود ۱.۶ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سایپا آذین با نماد خاذین روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۶ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال خاذین سودی بین سهامداران تقسیم نکرد.

فروس و تقسیم سود ۵۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فروسیلیس ایران با نماد فروس روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۲۵۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۶۴۳ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال فروس سودی معادل ۵۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

فنفت و تقسیم سود ۱۲۵ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع تجهیزات نفت با نماد فنفت روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۷۱ میلیارد و ۷۳۳ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۶۳۰ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال فنفت سودی معادل ۱۲۵۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کگل و تقسیم سود ۱۳۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۴ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۹۰۳ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کگل سودی معادل ۱۳۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

بجهرم و تقسیم سود ۸ ریالی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد بجهرم روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۹۸ میلیارد و ۳۰۹ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۸۲ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال بجهرم سودی معادل ۸ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

بایکا و عدم تقسیم سود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران با نماد بایکا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۸۳ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۴ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال بایکا سودی بین سهامداران تقسیم نکرد.

جم و تقسیم سود ۶۵۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی جم با نماد جم روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۰ هزار و ۴۱ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۷۲۷۶ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال جم سودی معادل ۶۵۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

خگستر و تقسیم سود ۴ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد خگستر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱ هزار و ۵۶۷ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۳۹۶ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال خگستر سودی معادل ۴۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

ولبهمن و تقسیم سود ۱۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ با نماد ولبهمن روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۸۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۰۱۸ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال ولبهمن سودی معادل ۱۰۵ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

فنورد و تقسیم سود ۱۷۰۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نورد و تولید قطعات فولادی با نماد فنورد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۳۰۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۲۱۰۲۲ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال فنورد سودی معادل ۱۷۰۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

وساپا و تقسیم سود ۴ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با نماد وساپا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۴۳۹ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۴۱۲ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال وساپا سودی معادل ۴۲ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کچاد و تقسیم سود ۲۱۳ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۷ هزار و ۹۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۳۰۸۰ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کچاد سودی معادل ۲۱۳۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کلوند و تقسیم سود ۱۸۷ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند با نماد کلوند روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۷۹ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۹۸۲ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کلوند سودی معادل ۱۸۷۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

بوعلی و تقسیم سود ۵۵۵ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۶۱۶۷ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال بوعلی سودی معادل ۵۵۵۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

بشهاب و تقسیم سود ۱۵۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۷۹ میلیارد و ۹۶۴ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۴۹۳۶ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال بشهاب سودی معادل ۱۵۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کمنگز و تقسیم سود ۵۲۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معادن منگنز ایران ببا نماد کمنگنز روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۱۳۱ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۶۵۱۹ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کمنگز سودی معادل ۵۲۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کالا و تقسیم سود ۱۵ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بورس کالای ایران با نماد کالا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۲۷۳ میلیارد و ۶۶۱ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۱۰۹۵ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کالا سودی معادل ۱۵۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

کشرق و تقسیم سود ۲۰ تومانی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود با نماد کشرق روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ برگزار گردید. سود خالص این شرکت ۲۲ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل سود ۲۶۸۱ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال کشرق سودی معادل ۲۰۰ ریال به سهامدارانش می‌دهد.

دهدشت و عدم تقسیم زیان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت با نماد دهدشت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ برگزار گردید. زیان خالص این شرکت ۵۷۸ میلیون تومان به تصویب رسید که معادل زیان ۴ ریالی به ازای هر سهم بود. با این حال دهدشت سودی میان سهامداران تقسیم نکرد.

حاشیه سود چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

هر کسب و کاری برای رشد و توسعه خود باید اطلاعات مالی را پیگیری کرده و نحوه عملکرد و میزان پیشرفت خود را اندازه گیری کند. یکی از معیارهایی که باید به آن توجه داشت حاشیه سود یک کسب و کار است. در ادامه این مطلب بیشتر در خصوص حاشـیه سود، انواع آن و نحوه محاسبه حاشیه سود برای کسب و کارهای مختلف صحبت خواهیم کرد.

what is profit margin محک طعم جدیدی از حسابداری (نرم افزار حسابداری فروشگاهی،نرم افزار حسابداری شرکتی،نرم افزار حسابداری تولیدی)

فهرست مطالب

حاشیه سود چیست؟

حاشیه سود چیست؟

برای اینکه بتوانید حاشیه سود کسب و کار خود را تعیین و محاسبه کنید ابتدا باید با مفهوم حاشـیه سود آشنا شوید. حاشیه سود یکی از نسبت‌های سودآوری است که معمولاً برای سنجش میزان درآمد یک شرکت یا یک فعالیت تجاری استفاده می‌شود. این مقدار نشان می‌دهد که چند درصد از فروش به سود تبدیل شده است. به بیان ساده، رقم درصد نشان می‌دهد که یک کسب و کار در ازای هر دلار فروش چند سنت سود ایجاد کرده است.

به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار گزارش دهد که در سه ماهه گذشته به حاشیه سود 35 درصدی دست یافته است، به این معنی است که به ازای هر دلار فروش انجام شده، درآمد خالص 0.35 دلار داشته است.

ردیابی حاشیه سود به شما کمک می‌کند تا بر سلامت مالی کسب و کار خود نظارت داشته باشید و در آینده تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. همچنین، به شما کمک می‌کند تا مسائل و مشکلات مالی را سریع‌تر حل کنید. حاشـیه سود خوب می‌تواند شرکت یا کسب و کار شما را برای سرمایه گذاران جذاب‌تر کند.

انواع حاشیه سود

حاشیه سود انواع گوناگونی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص کل درآمدی است که پس از محاسبه تمام هزینه‌ها و کسر سود خالص و درصد تقسیم آن از مقدار عایدی باقی مانده باشد. این مقدار حاشـیه سود کلی یا «متعارف» شماست. حاشیه سود خالص شما مواردی مانند بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS)، هزینه‌های عملیاتی، پرداخت بدهی‌ها، مالیات‌ها، پرداخت‌های یکباره و هرگونه درآمد حاصل از سرمایه گذاری را در برمی‌گیرد.

حاشیه سود خالص توانایی کلی کسب و کار شما برای تبدیل درآمد به سود را نشان می‌دهد. شما می‌توانید از حاشـیه سود خالص برای تعیین میزان سودآوری شرکت خود و نیز اندازه گیری میزان سود از کل درآمد کسب و کار خود استفاده کنید.

برای محاسبه حاشیه سود خالص کسب و کار خود از فرمول زیر استفاده کنید:

حاشیه سود خالص = (درآمد خالص تقسیم بر عایدی) ضربدر 100

اگر درآمد خالص کسب و کار خود را نمی‌دانید، می‌توانید از فرمول سود زیر نیز برای محاسبه حاشیه سود استفاده کنید:

حاشیه سود خالص = [(درآمد – بهای تمام شده کالای فروخته شده – هزینه های عملیاتی – سایر هزینه ها – بهره – مالیات) تقسیم بر عایدی] ضربدر 100

حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص درآمد باقی مانده پس از حسابداری بهای تمام شده کالای فروخته شده را اندازه گیری می‌کند. حاشـیه سود ناخالص شما شامل هزینه‌های سربار، مانند آب و برق یا اجاره نمی‌شود. حاشیه سود ناخالص یکی از ساده ترین معیارهای سودآوری است زیرا سود را به عنوان درآمد باقیمانده پس از محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده تعریف می‌کند.

به طور معمول، معادله حاشیه سود ناخالص برای تعیین حاشـیه سود یک سرویس یا تولید و فروش یک محصول استفاده می‌شود و به شما این امکان را می‌دهد که میزان درآمدی را که از هر مورد حاصل می‌کنید ببینید. معمولاً از حاشـیه سود ناخالص برای محاسبه حاشیه سود کل یک کسب و کار استفاده نمی‌شود. حاشیه سود ناخالص به شما می‌گوید که کدام اقلام بیشترین و کمترین سود را دارند.

خب، چگونه حاشیه سود ناخالص را محاسبه کنیم؟ برای تعیین حاشیه سود ناخالص از فرمول زیر استفاده کنید:

حاشیه ناخالص = [(درآمد کل – بهای تمام شده کالای فروخته شده) تقسیم بر کل عایدی] ضربدر 100

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود عملیاتی تمام هزینه‌های سربار، عملیاتی، اداری و فروش لازم برای عملیات روزانه تجاری را در نظر می‌گیرد. با این حال، بدهی، مالیات و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی را شامل نمی‌شود. اساساً، حاشیه عملیاتی درآمد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی را به شما نشان می‌دهد.

برای محاسبه حاشیه سود عملیاتی کسب و کار خود از فرمول زیر استفاده کنید:

حاشیه سود عملیاتی = (درآمد عملیاتی تقسیم بر عایدی) ضربدر 100

فرمول حاشیه سود

فرمول حاشیه سود

همانطور که مشاهده می‌کنید، چند راه برای تعیین حاشـیه سود وجود دارد. با این حال، تعیین این مقدار بستگی به نوع حاشیه سودی (به عنوان مثال، عملیاتی، ناخالص، و غیره) دارد که می‌خواهید محاسبه کنید.

برای تعیین حاشـیه سود کلی کسب و کار یا شرکت خود باید از فرمول حاشیه سود خالص استفاده کنید:

محاسبه حاشیه سود = (درآمد خالص تقسیم بر عایدی) ضربدر 100

 1. درآمد خالص کسب و کار خود را تعیین کنید (کل عایدی منهای هزینه ها).
 2. درآمد خالص خود را بر عایدی تقسیم کنید (که فروش خالص نیز نامیده می‌شود).
 3. کل این مقدار را در 100 ضرب کنید تا درصد حاشـیه سود خود را بدست آورید.

مثال هایی از نحوه محاسبه درصد حاشیه سود

در این بخش با ذکر چند مثال نحوه محاسبه حاشیه سود کلی یا خالص و همچنین حاشـیه سود ناخالص و عملیاتی را بررسی می‌کنیم.

مثال اول: محاسبه حاشیه سود خالص

برای این مثال، فرض کنید که نمی‌دانید میزان درآمد خالص کسب و کارتان چقدر است. از آنجایی که میزان درآمد خالص را نمی‌دانید، از فرمول زیر استفاده کنید:

حاشیه سود خالص = [(درآمد – بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS) – هزینه های عملیاتی – سایر هزینه ها – بهره – مالیات) تقسیم بر عایدی] ضربدر 100

 • بهای تمام شده کالای فرخته شده (COGS): 4000 دلار
 • هزینه های عملیاتی: 3000 دلار
 • سایر هزینه‌ها: 1500 دلار
 • بهره: 500 دلار
 • مالیات: 1000 دلار

فرض کنید عایدی شما 20000 دلار است. مجموع هزینه‌های شما به 10000 دلار می‌رسد. حالا این مقادیر را در فرمول بالا قرار دهید تا حاشیه سود خالص خود را پیدا کنید.

[(20,000 دلار – 4,000 دلار – 3,000 دلار – 1,500 دلار – 500 دلار – 1,000 دلار) تقسیم بر 20,000 دلار] ضربدر 100

حاشیه سود خالص کسب و کار شما 50٪ یا 0.50 [(10000 تقسیم بر 20000 دلار) ضربدر 100] خواهد بود.

اگر از قبل میزان درآمد خالص خود را می‌دانید، می‌توانید از مرحله کم کردن هزینه‌های خود از عایدی صرف نظر کنید و به سادگی درآمد خالص خود را بر عایدی تقسیم کنید، سپس کل این عدد را در 100 ضرب کنید (یعنی از فرمول (درآمد خالص تقسیم بر عایدی) ضربدر 100 استفاده کنید).

مثال دوم: محاسبه حاشیه سود ناخالص

فرض کنید که می‌خواهید حاشیه سود ناخالص یک محصول خاص را پیدا کنید. برای یافتن حاشیه سود ناخالص، باید بدانید که این محصول با چه قیمتی یا به چه ارزشی فروخته می‌شود (یعنی عایدی) و هزینه ساخت آن چقدر است (یعنی بهای تمام شده کالای فروخته شده).

تصور کنید یک پیراهن را به قیمت 25 دلار می‌فروشید. هزینه تولید این پیراهن (COGS) 15 دلار است. برای پیدا کردن حاشـیه سود ناخالص خود، این ارقام را به فرمول زیر اضافه می‌کنیم:

حاشیه سود ناخالص = [(درآمد کل – COGS) تقسیم بر کل عایدی] ضربدر 100

حاشیه سود ناخالص = [(25 دلار – 15 دلار) تقسیم بر 25 دلار] ضربدر 100

حاشیه سود ناخالص کسب و کار شما 40 درصد یا 0.40 است. این به این معنی است که شما از هر پیراهنی که می‌فروشید 40 درصد درآمد کسب می‌کنید.

مثال سوم: محاسبه حاشیه سود عملیاتی

فرض کنید می‌خواهید حاشـیه سود عملیاتی کسب و کار خود را پیدا کنید. درآمد عملیاتی شما 10000 دلار و درآمد شما 40000 دلار است. اطلاعات عملیاتی خود را در فرمول حاشیه سود عملیاتی قرار دهید.

حاشیه سود عملیاتی = (درآمد عملیاتی تقسیم بر عایدی) ضربدر 100

حاشیه سود عملیاتی = (10000 دلار تقسیم بر 40000 دلار) ضربدر 100

حاشیه سود عملیاتی کسب و کار شما 25% یا 0.25 است.

حاشیه سود استاندارد

حاشیه سود استاندارد

حاشیه سود در صنایع و حوزه‌های تجاری مختلف متفاوت است. حاشیه سود “خوب” برای یک شرکت ممکن است برای یک کسب و کار دیگر “بد” محسوب شود. به دلیل عوامل اقتصادی هر صنعت، صاحبان مشاغل در برخی از بخش‌ها نسبت به سایر بخش‌ها حاشـیه سود بیشتری دارند.

فرض کنید شما صاحب یک قنادی هستید و بهترین کیک‌های عروسی شهر را درست می‌کنید. شما فروش بسیار خوبی داشته‌اید و پس از انجام محاسبات، به حاشیه سود خالص 21% می‌رسید. اما دوست شما صاحب یک شرکت فناوری اطلاعات است که شبکه‌های کامپیوتری پیچیده‌ای را برای مشاغل مختلف نصب و راه اندازی می‌کند و حاشیه سود خالص آن 16 درصد است. آیا این بدان معناست که شما صاحب کسب و کار بهتری هستید زیرا حاشـیه سود شما پنج درصد بهتر است؟ نه. این درست نیست زیرا حاشـیه سود مختص صنعت است.

بر همین اساس، ممکن است به عنوان یک حسابدار انتظار حاشـیه سود 19.8٪ را داشته باشید. اگر در حوزه خدمات غذایی فعالیت می‌کنید، ممکن است فقط 3.8 درصد سود خالص داشته باشید. آیا این بدان معناست که شما باید قنادی خود را بفروشید و حسابدار شوید؟ خیر. حاشیه سود میزان درآمدی را که خواهید داشت یا می‌توانید داشته باشید اندازه گیری نمی‌کند، بلکه فقط میزان درآمد واقعی از هر تومان فروش را اندازه می‌گیرد.

اگر مشاور هستید، احتمالاً حاشیه‌ سود شما بسیار زیاد است، زیرا هزینه سربار بسیار کمی دارید. شما نمی‌توانید خود را با تولیدکننده‌ای مقایسه کنید که فضا و تجهیزات را اجاره می‌کند و باید مواد خام بخرد.

میانگین حاشیه سود شما به چند عامل مختلف بستگی دارد. برخی از این عوامل شامل تعداد کارمندان، محل کسب و کار، نوع کسب و کار، اندازه، نحوه مدیریت موجودی و سیستم‌های عملیاتی است. از آنجایی که حاشـیه سود هر شرکتی متفاوت است، بنابراین نمی‌توانید حاشـیه سود خود را با شرکت‌های فعال در صنایع دیگر مقایسه کنید. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که حاشیه سود خوب چقدر است؟

راه های بهبود حاشیه سود

با توجه به جدول زیر می‌توانید برخی از حاشیه سود خالص و ناخالص استاندارد برای صنایع مختلف را مشاهده کنید:

راه های بهبود حاشیه سود

آیا حاشیه سود شما نیاز به کمی بهبود دارد؟ اگر چنین است، نگران نباشید … شما تنها نیستید. اگر می‌خواهید حاشـیه سود کسب و کارتان را افزایش دهید، ممکن است فقط نیاز به انجام چند تغییر کوچک داشته باشید. در نهایت، شما می‌توانید هزینه‌ها و مخارج کسب و کار خود را کاهش داده و فروش را افزایش دهید تا حاشیه سود خود را بهبود ببخشید.

 • روابط خود با تامین کنندگان و فروشندگان را بهینه سازی کنید.
 • به دنبال راه حل های جایگزین برای فرآیندهای فعلی باشید.
 • محصولات و خدماتی سود خالص و درصد تقسیم سود خالص و درصد تقسیم را که فروش خوبی ندارند اصلاح و یا حذف کنید.
 • هزینه های تجاری و عملیاتی خود را کاهش دهید.
 • مواردی را که باعث هدررفت سرمایه و کاهش سود شما می‌شوند شناسایی و رفع کنید.
 • موجودی‌های قدیمی خود را با تخفیف به فروش برسانید.
 • قیمت‌ها را به تناسب و با قاعده افزایش دهید.
 • از تکنیک‌های بیش فروشی (Upselling) و فروش مکمل (Cross-selling) استفاده کنید.
 • برای حفظ مشتریان و تبدیل آن‌ها به مشتری وفادار راهکارهایی بیاندیشید.
 • نظارت بر موجودی خود را ارتقا دهید.

شما می‌توانید با استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیشرفته، مثل نرم افزار حسابداری محک، تمام هزینه‌های کسب و کار خود را با دقت زیاد و به راحتی مدیریت کنید و حاشیه سود خود را بهبود دهید.

حسابداري تخصصى

اولین موردی که در سیاست گذاری تقسیم سود مورد توجه قرار می گیرد سود انباشته است زیرا اندوخته کردن سود یکی از منابع تأمین مالی است .

در همین رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف ) هزینه سرمایه

هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمی شود.

ب ) جانشینی برای سهام عادی

اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر

مثلاً در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .

گاهی اوقات شرکت ها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تأخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تأمین مالی است.

2 حفظ ساختار سرمایه

معمولاً در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین می گردد که به دو عامل بستگی دارد:

الف ) انعطاف پذیری در تأمین مالی

یعنی اینکه شرکت تا حد معینی می تواند از استقراض برای تأمین مالی استفاده کند در غیر این صورت ریسک شرکت بالا می رود و شرکت قادر نخواهد بود در سالهای بعد از طریق استقراض تأمین مالی کند ولی انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی می شود که شرکت در آینده به پشتوانه آن از طریق استقراض می تواند تأمین مالی کند.

ب ) سیاست تقسیم سود باقیمانده

اگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تأمین شود باقیمانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد یعنی سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین می گردد که آن میزان از سود شرکت که بر اساس ساختار سرمایه مطلوب مورد نیاز نیست به سهامداران پرداخت گردد. اگرچه اندوخته کردن سود برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال می شود ولی با شروع بهره برداری از طرح های سرمایه ای میزان سود خالص پرداختی شرکت ها در سال های بعد افزایش می یابد.

3 نیاز سهامداران

سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است. اصولاً سهامداران یا به این

هدف سهام را خریداری می کنند که به صورت مستمر و سالانه سود دریافت کنند و یا به امید منفعت از افزایش قیمت سهام اقدام به خرید سهام می کنند و یا با هدف دریافت سود و افزایش قیمت سهام، سهام عادی خریداری می کنند.

اگر شرکتی سیاست ثبات تقسیم سود را در نظر بگیرد آن دسته از سهامداران که هدف آنها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید این سهام خواهند کرد. برخی از شرکت هایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت می کنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر می گیرند و سعی می کنند با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر سال را افزایش دهند.

میزان سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت است. تغییر غیر منتظره سود تقسیمی سود خالص و درصد تقسیم دارای محتوای اطلاعاتی مهمی است به ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلاً پرداخت نشود که نشان می دهد سود سالهای آتی کاهش خواهد یافت.

4 محدودیت های قانونی

چهارمین عامل که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت های قانونی است. معمولاً برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمی دهد هر طور که می خواهد در تعیین و پرداخت سود عمل کند.

دو نمونه از این قیود عبارتند از:

الف ) قید و بندهای قرارداد وام، قرارداد برخی از وام ها به شرکت اجازه نمی دهد که بر میزان سود تقسیمی بیافزایند و حتی گاهی شرکت را مجبور می کنند تا سود تقسیمی را کاهش دهند.

ب ) شرایط مربوط به سهام ممتاز شرکت ها تا سود سهامداران ممتاز را پرداخت نکنند نمی توانند سود سهامداران عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند.

سیاست های متداول تقسیم سود در شرکت ها

اکثر شرکتها در سیاست تقسیم سود از یکی از سه روش زیر استفاده می کنند:

1 – نسبت سود تقسیمی ثابت

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

1 – نسبت سود تقسیمی ثابت

این روش به سه قسمت تقسیم می شود:

الف ) پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصی از سود خالص سالهای قبل

ج ) انتخاب درصدی از سود تقسیمی مطلوب که قرار است در بلند مدت رعایت شود که درصد سود تقسیمی واقعی می تواند کمتر یا بیشتر از درصد مطلوب باشد ولی شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد.

متداول ترین روشی که اغلب شرکت ها در سال های اخیر پیش گرفته اند این است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ بیافزایند. شرکتی که چنین سیاستی را اعمال می کند این پیام را به سهامداران خود می دهد که شرکت از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد.

3 – پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی

سیاست برخی از شرکت ها بدین منوال است که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت می کنند و با افزایش سود شرکت مبلغ این سود را افزایش می دهند. مزیت دادن مبلغ اضافی در این است که شرکت می تواند حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. عیب این سیاست این است که توقع سهامداران را بالا می برد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد احیاناً قیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد.

شیوه پرداخت سود سهامدار در بعضی از کشورها مانند امریکا سود سهام به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار پرداخت می شود در برخی از موارد نیز سهامداران سهام عادی سود تقسیمی را مجدداً در همان شرکت سرمایه گذاری می کنند و به جای پول نقد سهام دریافت می کنند.

1 - پرداخت سود سهام به صورت نقد

فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت اند از تاریخ اعلام ـ تاریخ ثبت ـ تاریخ مؤثر در بورس ـ تاریخ پرداخت سود.

تاریخ اعلام سود روزی است که هیأت مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( در ایران ) در مورد سود پرداختی تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند. مثلاً مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم می گیرد و تاریخ اعلام اول تیر است.

- تاریخ ثبت در دفاتر:

سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد.

طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری می کند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود. در نتیجه زمانی که سود سهام اعلام می شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد. اگر کسی بعد از تاریخ مؤثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام می رسد.

پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران می کند.

2 - سرمایه گذاری مجدد سود سهام

بسیاری از شرکت های بزرگ برنامه هایی را به اجرا می گذارند که به موجب آن سهامداران می توانند به جای دریافت سود سهام به صورت وجه نقد مجدداً در همان شرکت و با خرید سهام جدید سرمایه گذاری کنند که البته مالیات مربوط به آن سود را باید بپردازند ولی از هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام معاف می شوند.

برخی از شرکتها به جای پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمی یا سهام جایزه می دهند. مثلاً اگر شرکتی اعلام کند به صاحبان سهام عادی 10 درصد سهام جایزه می دهد بدان معنی است که هر کس که فرضاً 10 سهم عادی دارد یک سهم جدید دریافت می کند. شیوه حسابداری آن نیز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جایزه بدهکار و سرمایه و صرف سهام بستانکار می شود.

آثار سود خالص و درصد تقسیم مالی از تجزیه سهام مشابه سهام عادی است با این تفاوت که میزان یا نسبت انتشار سهام جدید در تجزیه سهام بسیار بیشتر از سهام جایزه است. مثلاً اگر شرکتی 500000 سهام 1000 ریالی دارد و بخواهد در ازای هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتیجه پس از تجزیه سهام 1000000 سهم 500 ریالی خواهد داشت. می بینیم که بر عکس سهام جایزه سود انباشته و صرف سهام تغییری نخواهد کرد.

نکاتی در مورد سهام جایزه و تجزیه سهام

1 – دادن سهام جایزه باعث تغییر ترکیب حساب های حقوق صاحبان سهام می شود ولی بر کل دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام تأثیری نخواهد گذاشت. تجزیه سهام فقط ارزش اسمی سهام عادی را کاهش می دهد و هیچ تغییری در ساختار حقوق صاحبان سهام ایجاد نخواهد کرد.

2 – سهام جایزه و تجزیه سهام، ثروت سهامداران را افزایش نمی دهد زیرا قیمت بازار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید کاهش می یابد ولی نسبت یا درصد مالکیت سهامداران ثابت خواهد ماند.

3 – سهام جایزه و تجزیه سهام، مشمول مالیات نمی شوند و با توجه به کاهش قیمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جدید این معافیت مالیاتی باعث افزایش ثروت سهامداران نمی شود.

4 – سیاست تقسیم سود برخی از شرکت ها بدین منوال است که هم سهام جایزه بدهند و هم اینکه مقداری از سود سالانه شرکت را به صورت نقدی پرداخت کنند.

ه- یکی از منابع تأمین مالی بلند مدت برای شرکت ها بوده است. معمولاً شرکت های سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیات مدیره می تواند سیاستهای مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

باسلام خدمت شما اوقات خوشی روبراتون ارزومندیم
امیدوارم مطالب وبلاگ موردعلاقه ونظرشماباشد
ازحضور گرمتان بسیارخرسندیم
نظریادتون نره ممنون میشماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.