حاشیه اولیه چقدر است؟


يكي از اين موارد تهيه مكان براي كارگاه است. اصولا کارگاه‌های مبل‌سازی در حاشيه شهرها و به‌دوراز هياهوي شهري است. با توجه به اين موضوع بايد گفت كه مشتريان به‌صورت مستقيم نمی‌توانند محصولات تولیدشده را مشاهده و براي خريد آن اقدام كنند. اين در حالی است كه يك كارگاه مبل‌سازی تنها وظيفه توليد را بر عهده دارد و نياز نيست مشتريان به‌صورت مستقيم از كالاها بازديد كنند.

حاشیه اولیه چقدر است؟

راهنمای نویسندگان

پژوهان فصلنامه علمی تخصصی مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد که هدف از انتشار آن آشنائی محققین و دانشجویان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات جدید در زمینه های علوم پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، داروسازی، علوم توانبخشی و سایر حوزه های مرتبط با علوم پزشکی می باشد. زبان رسمی مجله فارسی است. مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و نباید قبلاً در نشریات داخلی چاپ شده و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد. همچنین حق ویرایش، چاپ و یا رد مقالات پذیرفته شده برای هیات تحریریه محفوظ است. نویسندگان محترم مقالات خویش را با توجه به نکات زیر تنظیم و ارسال نمایند.

- مشخصات مقالات قابل قبول

۱) مقالات اصیل پژوهشی (Research Articles): این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع، منابع، چکیده به زبان انگلیسی، ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از ۳۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و ۴۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر ۳۰ منبع بوده و در آن حداکثر از ۵ جدول یا نمودار استفاده گردد.

۲) مقالات مروری (Review Articles): یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، منابع و چکیده به زبان انگلیسی باشد. مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بیشتر مورد پذیرش است. مقاله مروری باید دارای ۵۰-۷۰ منبع بوده که می بایست حداقل ۳ تا ۵ منبع آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این زمینه باشد. حداکثر حجم مقاله مروری ۵۰۰۰ کلمه می‌باشد.

۳) گزارش کوتاه (Brief Report): این نوع مقالات، گزارش‌های کوتاهی از پژوهش‌های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخلات می‌باشند. این نوع مقالات از نظر ساختاری مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند. مقالات گزارش کوتاه نباید از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز کنند و در آن حداکثر ۲ جدول و یا نمودار و ۱۵ منبع استفاده گردد.

۴) گزارش موردی (Case Report): این نوع مقالات شامل موارد استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی است که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می‌گردد. کل مقاله (با احتساب چکیده فارسی و انگلیسی صرف نظر از منابع) کمتر از ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵ منیع باشد و شامل موارد زیر باشد:
چکیده: حداکثر ۱۵۰ کلمه و شامل مقدمه، معرفی مورد، نتیجه گیری، واژه های کلیدی (۳ تا ۵ کلمه) می باشد.
مقدمه: شامل زمینه، اهمیت و دلیل نادر بودن مورد گزارش با ذکر آمار های گزارش شده قبلی می باشد.
معرفی مورد: شامل شرح حال بیمار، یافـتـه هــای بـالینی و پاراکلینیک تا حدی که منظور از نوشتن مقاله (معرفی بیماری) حاصل گردد می باشد.
بحث: اهمیت یافته های مورد کنونی با آن چه در بررسی های مشابه توسط دیگران گزارش شده است، مقایسه شود و از آن نتیجه گیری لازم به عمل آید.

نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی، توصیه و پیشنهاد مربوط به مورد می باشد.

۵) مقالات مروری نظام مند (Systematic Review Articles): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند. ساختار این مقالات مشابه مقالات مروری است.

۶) نامه به سردبیر (Letter to Editor): معمولا چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از ۵ منبع ندارد. حجم متن نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه باشد.

- شرایط و نحوه ارسال مقاله

مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زبان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسندگان Cover Letter) ، توسط نویسنده مسئول تکمیل و به عنوان فایل پیش نیاز مقاله ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند:

الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان (فارسی و انگلیسی)، عنوان مکرر، نام نویسندگان، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک به زبان فارسی و انگلیسی می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.

ب) چکیده مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های مقدمه، روش کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری می باشد. برای چکیده انگلیسی این بخش شامل به ‌ترتیب شامل قسمت‌های Introduction, Methods, Results, Conclusion است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Key word) با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید.

پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه‌ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد.

ت) روش کار: باید به نوع مطالعه، زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه مورد بررسی، چگونگی انتخاب نمونه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش کار، نحوه تجزیه‌ و ‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، می بایست به‌طور دقیق رفرنس‌دهی صورت پذیرد در غیر این‌صورت جزئیات بطور کامل شرح داده شود.

ث) یافته ها: این بخش در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد. جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. برای ستون های جداولی که شامل مواردی مانند فراوانی و درصد می باشند اعداد در یک ستون و به شکل "فراوانی(درصد)" آورده شوند. تعداد جداول نمودارها باید حداکثر ۵ مورد باشد. تصاویر ارسالی رنگی و دارای کیفیت مناسب باشد و رزولوشن آنها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ DPI باشد. عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی‌ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل (شامل منبع معتبر برای تصاویری که از منابع دیگر آورده شده اند ) و شماره‌گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند.

س) بحث: این بخش شامل تحلیل داده‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و دلایل رد و یا قبول آنها می‌باشد. پیشنهادات برای مطالعات آتی، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

ش) نتیجه گیری: مقاله باید با یک نتیجه‌گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.

ص) تشکر و قدردانی: در این بخش از افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، قدردانی گردد.

ض) تضاد منافع: نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌ صورت مشخص بیان کنند.

- منابع

فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند و در انتها با نوشتن عبارت (Persian)، مشخص شوند. در نگارش منابع، نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود. نام نویسندگان با کاما «،» از هم جدا شود. اگر تعداد نویسندگان ۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر باشد، نام ۶ نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت «et al» ذکر شود.

- مقاله:

Yazdi-Ravandi S, Razavi Y, Haghparast A, Goudarzvand M, Haghparast A. Orexin A induced antinociception in the ventral tegmental area involves D۱ and D۲ receptors in the nucleus accumbens. Pharmacology Biochemistry and Behavior. ۲۰۱۴;۱۲(۱):۱-۶.

- کتاب:

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. ۴th ed. San Francisco:Jossey-Bass publisher;۲۰۰۸.

- فصلی از یک کتاب:

Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern Epidemiology. ۳rd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;۲۰۰۸. pp. ۴۱۸-۴۵۵.

- پایان‌نامه:

Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [Ph.D. Thesis]. Tehran:Tarbiat Modares University;۲۰۱۱.

- خلاصه مقالات:

Joffe M, Santanna J, Feldman H. Partially marginal structural models for causal inference [Abstract]. American Journal of Epidemiology. ۲۰۰۱;۱۵۳(suppl):S۲۶۱.

- مطالب کنفرانس:

Poorolajal J, Mahmoodi M, Haghdoost A, Majdzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Fotouhi A, et al. Long-term protection provided by hepatitis B vaccine and need for booster dose: a meta-analysis. EPS Global-Shanghai ۱st International Biomedicine Forum; September ۱۰ - September ۱۱; Shanghai ۲۰۱۰.

- آدرس اینترنتی:

Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; ۲۰۱۴ [updated ۱۸ January, ۲۰۱۴; cited ۱۰ January, ۲۰۱۴]; Available from: http://www.who.int/dg/speeches/۲۰۱۴/executive_board_۱۲۶_۲۰۱۰۰۱۱۸/en/index.html

- مقالات در نوبت چاپ:

Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. The New England Journal of Medicine. In press.

- علائم و اختصارها

واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد. از بکار بردن اختصارات در عنوان و چکیده مقاله اجتناب شود.

- ملاحظات اخلاقی
اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می‌بایست در قسمت روش کار به تاییدیه کمیته اخلاق موسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند. همچنین کسب رضایتنامه کتبی از شرکت‌کنندگان الزامی خواهد بود. در مورد مطالعات حیوانی در متن اشاره گردد که شرایط نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای سازمان ملی سلامت انجام شده است. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی‌ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۲۶ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود (www.wma.net).

در مطالعات کارآزمایی بالینی ذکر شماره IRCT در قسمت روش کار الزامی می باشد.

- نحوه ارسال مقاله

ارسال الکترونیک از طریق وب ‌سایت مجله تنها راه ارسال مقاله به مجله علمی پژوهان می‌باشد. نویسندگان با دنبال کردن فرآیند ارسال می‌توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بارگذاری کرده و ارسال نمایند. وب سایت بصورت خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با مدیر اجرایی مجله (http://psj.umsha.ac.ir) مکاتبه فرمائید.

- تایید نهایی

به ‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله عودت داده شود.
قابل توجه نویسندگان محترم: پذیرش و چاپ مقاله منوط به دریافت شناسه ORCID از سوی نویسندگان محترم می باشد. لذا خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات بیشتر به files/site1/files/manual_ORCID.pdf مراجعه فرمایید

- هزینه چاپ

بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.

- حق تکثیر مطالب مجله

کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.

باز کردن مغازه تم تولد، راه اندازی مغازه لوازم قنادی [راهنمای جامع]

مغازه تم تولد (مغازه وسایل تولد) یکی از جذاب ترین مغازه هایی هست که اخیرا در ایران به وجود اومده و مشتریان ثابت خودش رو داره که هر روز بیشترم میشن.

در این نوشته قصد داریم شما رو با نکات لازم برای راه اندازی مغازه تم تولد یا اضافه کردن لوازم تولد به مغازه قنادی و در کل شغل تم تولد آشنا کنیم.

در این نوشته قراره تمام سوالات زیر رو به اضافه کلی سوال دیگرو به طور دقیق پاسخ بدیم:

 1. شروع کار تم تولد از کجاست؟
 2. سرمایه اولیه برای مغازه تم تولد حدودا چقدر است؟
 3. سود فروش تم تولد چقدر است؟
 4. راه اندازی مغازه لوازم قنادی چه مراحلی دارد؟
 5. سرمایه اولیه لوازم قنادی چه قدر است؟
 6. درصد سود لوازم قنادی چقدر است؟
 7. وسایل مورد نیاز برای مغازه لوازم قنادی چه هستند؟
 8. چگونه میتوانیم یک مغازه کادویی باز کنیم؟
 9. وسایل مورد نیاز مغازه تم تولد چه هستند؟
 10. دکور مغازه تم تولد به چه شکلی باید باشد؟
 11. میخوام مغازه تم تولد بزنم چیکار باید بکنم؟

شروع کار تم تولد مغازه لوازم تولد از کجاست؟

مراحل باز کردن مغازه لوازم تولد مثل خیلی از مغازه های دیگه ست. یه مغازه اجاره می کنید، دکوراسیون مغازه تم تولد تون رو متناسب با دکور روز مغازه های تم تولد می چینید. لوازم تولد ترند و متناسب با محله ای که مغازه تون رو راه اندازی کردین رو تهیه می کنید و تمام.

حالا هر کدوم از مراحلی که گفتیم جزییاتی دارن که در ادامه بهش دقیق می پردازیم.

سرمایه اولیه برای مغازه تم تولد حدودا چقدر است؟

اول از همه لازمه بگم که این نوشته در شهریور ۱۴۰۱ نوشته شده و قیمت ها متناسب با این زمان هستن.

برای افتتاح یک مغازه تم تولد شما مقداری هزینه برای اجاره و دکور مغازه تم تولد تون دارین. مقداری هم سرمایه برای پر کردن مغازه نیاز دارین که شامل لوازم تولد و تم تولد و بادکنک و خلاصه هر چی که به تولد و جشن مربوطه هست.

در مورد اجاره مغازه ما نمیتونیم حرفی بزنیم چرا که وابسته به مکانی هست که شما انتخاب می کنید و قطعا متراژی که مغازه لوازم تولد قراره داشته باشه.

اما درباره دکور مغازه لوازم تولد میتونیم بگیم که حداقل بین ۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان لازمه. خیلی واضحه که هر چی مغازه شما در محله لاکچری تر باشه میزان هزینه دکور شما بیشتر میشه.

در مورد سرمایه ای هم که برای کالا ها نیاز دارید باز وابسته به محل مغازه تون هست.عموما مغازه هایی که در شهرهایی جز تهران هستند تنوع تم تولد بالایی دارند. اما مغازه هایی که در محله های لوکس یا شهر تهران هستن معمولا شوخی و اسباب بازی هم باید تهیه کنن.

پر کردن یک مغازه با تم تولد و سایر لوازم تولد مثل شمع، کلاه و … حداقل حدود ۸۰ ۹۰ میلیون تومان سرمایه نیاز داره. البته که شما میتونید از بازار تهران حدود ۱۰ درصد بالاتر به صورت چکی هم خرید کنید. پس از این بابت خیالتون میتونه راحت باشه.

اگر مغازه شما در یک محله لاکچری هست پر کردن مغازه زیر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه برنمیداره. هر چی محله لاکچری تر و گرون تر، لوازم تولد بیشتر و با کیفیت تر و گرون تر.

سرمایه اولیه برای مغازه تم تولد

سرمایه اولیه برای مغازه تم تولد

سود فروش تم تولد و لوازم تولد چقدر است؟

همون طور که احتمالا میدونید در هر صنفی یک سری کالاهای پرمصرف وجود دارند که قیمت اونها حاشیه اولیه چقدر است؟ برای مصرف کننده کاملا مشخص شده است و سود کمی دارن. اما در این بین محصولاتی هم هستن که خیلی جدیدن و مشتری از قیمت اونها اطلاعی نداره و به همین خاطر سودشون بالاتره.

همچنین در محله های لاکچری عموما به دلیل هزینه بالای اجاره مغازه، سود مغازه کادویی بیشتر از مغازه های مشابه در محله های پایین تر هست.

اگر بخوایم به صورت کلی یک عدد به شما بدیم باید بگیم که سود فروش لوازم تولد حدود ۱۰۰ درصد هست.

وسایل مورد نیاز مغازه تم تولد رو از کجا باید تهیه کنم؟

در گذشته کالاهای تولدی کاملا به صورت وارداتی بودند و از تامین کننندگان در بازار تهیه می شدند. از سال ۹۶ به بعد به دلیل افزایش قیمت دلارو تحریم های واردات لوازم تزیینی، تولید این لوازم در ایران رونق گرفت. به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۰ تولید کننده لوازم تولد در ایران وجود دارن که به صورت کارخانه ای و کارگاهی فعالیت دارن.

هر کدوم از این تولیدکنندگان حاشیه اولیه چقدر است؟ حاشیه اولیه چقدر است؟ در شهرهای مختلفی هستند به همین خاطر شما باید لوازم تولد، تم تولد و … مورد نیاز خودتون رو از بنکداران و پخش کنندگان عمده تهیه کنید.

تهیه کردن وسایل مورد نیاز مغازه لوازم تولد هم علاوه بر تلفنی و حضوری (در بازار) به صورت اینترنتی هم رونق گرفته. بحث خرید وسایل مورد نیاز مغازه تولدی مفصل تر از این حرفاست و به همین دلیل ما یک مقاله مفصلِ جدا تحت عنوان وسایل تولد از کجا بخریم براش تهیه کردیم که از ۰ تا ۱۰۰ وسایل لازم برای مغازه تم تولد رو توش میتونید پیدا کنید.

اگه به خرید اینترنتی و این که تو خونه بشینید و سفارش تون رو با قیمت های عالی ثبت کنید علاقه دارین بهتون سایت تولده رو پیشنهاد میکنم. کافیه اپ مارو نصب کنید و تمام! برای نصب اپ کافیه دکمه نصب اپلیکیشن رو بزنید و به حدود ۱۲ هزار مشتری ما ملحق بشین:

برای آشنایی بیشتر با تولده می تونید به نوشته راهنمایی مراجعه کنین. مغازه تولد فروشی با تولده یه چیز دیگه ست.

چه میزان فضا برای باز کردن مغازه لوازم تولد نیاز هست؟

در صنف مغازه تم تولد یک اصل وجود داره و اون هم اینه که هر چقدر شما تنوع بیشتری داشته باشین فروش بیشتری دارید. هرقدر هم فروش بیشتری داشته باشید، سود بیشتری دارید.

در حال حاضر بیش از ۱۲۰ مدل تم تولد وجود داره که تهیه همه اینها فضای نسبتا زیادی نیاز داره.

وقتی که مشتری وارد مغازه تم تولد شما میشه انتظار داره که هر تم تولد که میخاد رو بتونه در مغازه شما پیدا کنه. اصلا همین تنوع باعث شده که فرد از قنادی ای که کیک رو تهیه میکنه خرید نکنه و به مغازه لوازم تولد مراجعه کنه. پس باز هم میگم تنوع محصولات شرط اول موفقیت در صنف فروش لوازم تولد هست.

دومین اصل مهم برای بالاتر بودن سود فروش تم تولد به روز بودن محصولات هست. افراد زیادی کالاهایی تزیینی و تولدی و لوازم کادویی رو در اینستاگرام می بینن و به مغازه شما میان که اون رو خرید کنند.

یک نمونه که اخیرا مردم تمایل پیدا کردن خرید دود رنگی هست که چند سال گذشته اصلا وجود نداشته، اما با تولید اون و معرفی در اینستاگرام طرفداران زیادی پیدا کرد.

پس اگر میخواید که مغازه لوازم تولد موفقی داشته باشید حداقل یک مغازه با متراژ ۲۰ متری نیاز دارید.

برای قنادی ها این مسئله کمی متفاوته . اگر قنادی بزرگی دارید باز هم انتظار میره که همون ۲۰ متر رو به بخش فروش لوازم تولد اختصاص بدید. چون که از شما انتظار میره که بهترین باشید و همه ی محصولات لوازم تولد، کادویی، تم تولد، بادکنک، انواع شمع، و …. داشته باشید.

متنوع بودن محصولات برای شمایی که مغازه قنادی دارین یک امر بسیار سودآور هست چون که تنوع فروش کیک بالایی دارین و همون مشتری ها برای جشن تولدشون نیاز دارن که لوازم تولد متنوع هم در دسترس شون باشه و اگه بتونید این تنوع رو در لوازم تولد تامین کنید قطعا سود خیلی بالایی به دست میارید.

اما در مغازه قنادی هایی با متراژ کوچیک یا متوسط، الویت مغازه دار با فروش لوازم قنادی هست و معمولا لوازم تولد بسیار محدود و به شمع و چند مدل کلاه و برف شادی خلاصه میشه. هرچند که توضیه ما اینه که برای افزایش فروش کیک هاتون تنوع لوازم تولد تون رو بیشتر کنید. زیاد اتفاق میفته که فردی به قصد خرید کیک وارد مغازه شما بشه ولی چون لوازم تولد شما کامل نیست خارج بشه و مشتری رو از دست بدین.

آیا مغازه های تولدی در دوران کرونا آسیب زیادی دیدند؟

تجریه ما در زمان کرونا به صورت زیر بود: در دوران کرونا تولد گرفته میشد اما برگزاری جشن خیلی کمتر شد. یعنی این که فروش شمع، کلاه های تولد و لوازم شوخی کاهش چندانی رو تجربه نکرد، اما فروش تم تولد به میزان زیادی کاهش داشت.

افرادی که در این صنف در حال فعالیت بودند با اضافه کردن لوازم کادویی و حتی اسباب بازی میزان کاهش فروش رو تا حد زیادی جبران کردند. هر چند در کرونا کل جامعه ضرر دید و تعطیلی های زیادی وجود داشت اما بر خلاف انتظار عموم ،تولد ها گرفته شد.

به هر حال تولد یک واقعه مهم و احساسی در زندگی هر کس هست. شاید خلوت تر برگزار بشه اما حتما برگزار میشه.

چه جوری میتونم سود فروش مغازه تم تولد و کادویی رو افزایش بدم؟

مغازه تم تولد دارین و میخواین که سود فروش تم تولد و لوازم تولد و لوازم کادویی رو بیشتر از قبل کنید. همون طور که در نوشته های قبلی گفتیم در مورد لوازم تولد مهم ترین عامل سود آوری تنوع و بعد از اون به روز بودن هست.

اگر میخواید باز هم فروش بیشتری داشته باشید باید به دنبال لوازم کادویی و حتی عروسک برین. لوازم شوخی هم میتونه براتون فروش خیلی زیادی داشته باشه. داشتن این ۳ مورد در کنار در یک مغازه تم تولد خوب میتونه درآمد شما را تا ۵۰ میلیون تومن هم برسونه.

سود فروش تم تولد

چگونه سود مغازه تولدیم رو افزایش بدم؟

راه اندازی مغازه لوازم قنادی چه مراحلی دارد؟

تو این قسمت سعی کردیم صفر تا صد لوازم قنادی و باز کردن یه مغازه اختصاصی لوازم قنادی یا گسترش مغازه ی قنادی تون با لوازم قنادی متنوع تر رو بهتون توضیح بدیم:

راه اندازی فروشگاه لوازم قنادی و در واقع شغل لوازم قنادی دقیقا مثل همه ی مغازه های دیگه هست. یه مغازه اجاره می کنید، دکوراسیون براش میچینید و لوازم قنادی تهیه می کنید.

البته نکته ای که برای راه اندازی لوازم قنادی هست اینه که اگر قنادی دارین هم می تونین لوازم قنادی مفصل رو به همراه لوازم تولد برای مغازه تون تهیه کنید و تنوع لوازم قنادی رو فراموش نکنید.

اما همونطور که اشاره کردیم برای راه اندازی مغازه فروش لوازم قنادی حتی اگه قنادی هم نداشیتن باز هم می تونید اقدام کنید و به صورت اختصاصی لوازم قنادی بفروشید. این کار بهتون اجازه میده که تمام فضای مغازه رو به فروش لوازم قنادی اختصاص بدین و رفته رفته به یک فروشگاه برند تبدیل بشین که تمام نیاز های شهر رو برآورده میکنه.

سرمایه اولیه لوازم قنادی چه قدر است؟

با حدود ۲۰۰ میلیون میشه یک مغازه نسبتا بزرگ لوازم قنادی راه اندازی کرد و وارد شغل لوازم قنادی شد. البته باید گفت که سرمایه اولیه برای راه اندازی مغازه لوازم قنادی به تنوع لوازم قنادی ای که قصد دارید برای مغازه تون تهیه کنید داره.

وسایل مورد نیاز برای مغازه لوازم قنادی چه هستند؟

بعد از خوندن مطالب بالا احتمالا میخواید بدونید که وسایل مورد نیاز برای مغازه لوازم قنادی چیا هستن.

یه لیست کوچیک اگه بخوایم از لوازم مورد نیاز بگیم باید به این موارد اشاره کنیم:

 • انواع سینی های فر
 • انواع همزن
 • انواع پالت
 • انواع الک های آشپزخونه
 • انواع قیف و ماسوره ها
 • کاغذ روغنی
 • وردنه
 • انواع قالب کیک پزی و شیرینی پزی مثل قالب مافین
 • انواع وردنه مثل پلاستیکی چوبی و …
 • و ….

ما یه مقاله ی کاملا جامع تحت عنوان بورس لوازم قنادی برای شما تهیه کردیم که توش توضیح دادیم که اولا وسایل مورد نیاز لوازم قنادی چیا هستن و ثانیا این لوازم رو از کجا می تونید به بهترین قیمت و بالاترین کیفیت به صورت نقد یا چکی تهیه کنید.

تهیه لوازم تولد برای مغازه قنادی

همون طور که قبلا توضیح دادیم وجود لوازم تولد با تنوع نسبتا خوب برای قنادی هایی که مایلند فروش خودشون رو بیشتر کنند الزامیه. ضمن این که کیک تولد سود کمی داره و لوازم تولد میتونه براشون تا ۱۰۰ درصد سود داشته بشه.

در نظر بگیرید که شما شاید یک کیک ۴۰۰ هزار تومانی رو با ۳۰ درصد سود بفروشید اما با کمک لوازم تولد میتونید تا ۲۰۰ هزار تومان لوازم جشن با سود ۱۰۰ درصد بفروشید و ۱۰۰ هزار تومان سود کنید.

این یعنی سود فروش لوازم تولد میتونه برای شما از سود فروش خود کیک بیشتر باشه. پس این مورد رو دست کم نگیرید. بازم میگیم که توصیه ما به شما برای افزایش فروش استفاده از لوازم تولد، کادویی، تم تولد، بادکنک، لوازم جشن و … به روز هست.

اکثر قنادی ها تنها به آوردن فشفشه برف شادی و شمع عدد بسنده میکنند. با این که با اضافه کردن لوازم آتش بازی، انواع بادکنک و… که حجم کمی دارن میتونن فروششون رو خیلی بیشتر کنند.

چگونه میتوانیم یک مغازه کادویی باز کنیم؟

همونطور که می دونید مغازه کادویی مغازه ای هست که تو اون میتونید انواع اقسام ایده ها برای کادو رو پیدا کنید. از جعبه های قشنگ و شیک تا گلدون های فانتزی. یه مغازه کادویی در مناسبت های مختلف مثل روز مادر یا پدر یا ولنتاین به شدت فروش بالایی رو تجربه می کنن سود زیادی رو به دست میارن.

یکی از سوالات پرتکرار اینه که سود مغازه کادویی چقدره؟ به طور میانگین حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هر چیزی که می فروشید سود هست. یعنی اگه یه محصولی رو از بازار به قیمت ۱۰۰ هزار تومن تهیه کردین رو می تونید تا ۱۵۰ هزار تومن هم بفروشید. البته لوازم کادویی مختلف سودهای مختلفی هم دارن.

یکی دیگه از سوالات اینه که درامد مغازه کادویی چقدره؟ باز هم باید بگیم که هر چقدر تنوع محصولاتون بیشتر باشه فروش بیشتر و مشتری بیشتری هم خواهید داشت و سود بیشتری هم خواهید کرد. اما به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ هر مغازه کادویی به طور خالص بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون سود میکنه.

امیدوارم که از این نوشته لذت برده باشید. سعی کردیم که تمام تجاربمون رو از مغازه دارهایی که در کل ایران کار میکنیم رو به شما انتقال بدیم.

تجهیزات پزشکی

راه-اندازی-فروشگاه-تجهیزات-پزشکی

تجهیزات پزشکی طیف گسترده ای از کالاها و وسایل پزشکی را تشکیل می دهند که در جهت برآورده سازی نیاز جامعه توزیع می گردند. مغازه تجهیزات پزشکی در کنار فروش بسیار بالای خود به علت تنوع جنس و کالای قابل فروش در این مجموعه از حاشیه سود مناسب و درآمد بالای این شغل بهره‌مند میگردد. شغل کالای پزشکی از جمله مواردی است که همواره و در هر زمانی نیاز به آن وجود دارد و فروش محصولات و کالای پزشکی هیچگاه متوقف نمی شود.

معمولاً برای افزایش میزان فروش شغل تجهیزات پزشکی انتخاب موقعیت مناسب بخصوص در نزدیکی بیمارستان‌ها برای راه اندازی مغازه کالای پزشکی بسیار مناسب است و می‌تواند به صورت ویژه‌ای بر میزان فروش شما تاثیرگذار باشد.

تجهیزات-پزشکی

کالای پزشکی می‌تواند شامل محصولات مختلفی نظیر محصولات مصرفی داروخانه ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی و یا حتی دندان پزشکی باشد که برحسب موقعیت مغازه کالای پزشکی شما و یا روش کاری شما ممکن است تمرکز اصلی شما فروش برخی از این محصولات باشد، معمولا افرادی که به تازگی وارد شغل تجهیزات پزشکی شده‌اند سعی دارند که تمرکز خود را بر کالای پزشکی مصرفی بگذارند زیرا هم میزان فروش آنها ساده‌تر است و هم حاشیه سود مناسبی دارد.

مارجین یا مارژین چیست؟

در این مطلب سعی بر این است که موضوع مارژین و یا مارجین از زوایای سوالات ذیل مورد بحث قرار گیرد.

1-مارژین یا مارجین چیست؟

2-مارجین و مارک آپ چگونه محاسبه می گردد؟

3- رابطه مارجین و زنده مانده محصول، چگونه است؟

4- مارجین در طول عمر محصول چگونه تعریف می شود؟

5-رابطه بین مارجین و پروموشن چیست؟

6- رابطه بین مارژین و سودآور بودن محصول چگونه تعریف می شود ؟

7- دامنه قیمت گذاری و مارجین تا کجاست؟

8-چه اجزایی در تعیین مارژین یک محصول می توانند اثر گذار باشد؟

9- یک مثال از پیچیدگی تعیین مارجین محصول

1-تعریف مارژین یا مارجین چیست

اصطلاح رایج در بازار که امروز به عنوان سود و یا حاشیه سود مطرح می شود .(+) از تفاوت بین قیمت خرید و فروش حاصل می شود و برای هر مشتری میتواند متفاوت تعریف حاشیه اولیه چقدر است؟ شود. هدف از تعیین مارژین تعیین جذابیت خرید برای مشتری است، که منافع حاصل از خرید و عرضه این محصول را بیان میکند.

2-تفاوت مارژین و مارک آپ

مارک آپ نسبت حاشیه سود محصول به قیمت خرید تعریف می شود.

مارجین نسبت حاشیه سود محصول به قمیت مصرف کننده تعریف می شود.

مارجین در واقع حاشیه سود برای مشتری است.

نحوه محاسبه آن، “تفاوت بین قیمت خرید و فروش محصول است.” یکی از راههای سود آوری محصول چگونگی تعریف و تعیین میزان مارجین محصول است.

بین مارجین، میزان فروش محصول، میزان سود آوری، ضریب همبستگی وجود دارد.(+)

حاشیه سود گاهی به عنوان یک مکمل و کاتالیزوری جهت فروش محصول عمل می نماید.

در صنعت پخش مارژین یا مارجین با در نظر گرفتن” نوع محصول، سبد ارائه محصول، کشش بازار، قدرت برند، میزان جذابیت محصولی تعیین می شود.”

راههای تعیین مارجین یا مارژین میتواند از روش های ذیل صورت گیرد.

1-بنچ مارک از رقبا

2-قیمت تمام شده محصول بعلاوه سود مد نظر

3-ترکیبی از دو روش فوق

4-کانال مشتری و نماینده فروش

محاسبه مارژین و مارک آپ با نرم افزار (+)

3- رابطه مارژین و زنده مانده محصول چگونه است؟

یکی از دلایل اصلی زنده مانده محصول در بازار میزان مارژینی است، که برای آن تعیین می شود، شرکتها از مارژین برای اهداف و مقاصد مختلف استفاده میکنند که در طول عمر محصول میتواند متفاوت باشد.

مثلا گاهی برای معرفی محصول، گاهی برای رقابت با سایر رقبا، گاهی برای افزایش تنوع سبد عرضه مارژین یک محصول متفاوت تعریف میشود و هدف اصلی هم ایجاد جذابیت برای خریدار است.

هر چقدر محصول، جز محصولات بادوام و کند فروش باشد، رابطه مارژین و خرید معنا دارتر میشود.( رابطه جذابیت سود حاصل از خرید کبریت و سود حاصل از خرید یخچال).

برخی از شرکت ها به دلیل اشتباه در محاسبه قیمت تمام شده محصول و در نظر نگرفتن برخی از جنبه هایی که مستقیم به میزان مارجین محصول ربط دارند، باعث ضرر و زیان به شرکت شده است.

در نهایت به دلیل عدم تحمل میزان زیان وارده به شرکت، تولید محصول متوقف و از چرخه عرضه خارج و به حذف محصول از بازار منجر می گردد و به اصطلاح بازار ” جوان مرگ” می گردد.

4- مارژین در طول عمر محصول چگونه تعریف می شود؟

مارژین کالا در تمام فرایند طول عمر کالا شامل، مرحله معرفی، رشد، بلوغ و مرگ می تواند متفاوت تعریف گردد. قاعدتا در مراحل اولیه محصول دارای مارژین بهتر و بیشتری برای خریدار خواهد بود و در مراحل بعدی (بلوغ و مرگ) مارژین به نسبت عرف صنعت متعادل تر می گردد.

هنر تعیین مارژین کالا بسیار مهم می باشد و بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با یک محاسبه سرانگشتی و قیمت رقبا میتوان به یک قیمت رقابتی از محصول رسید.

مثلا در همین فروشگاههای زنجیره ای رفاه، اتکا، هاپیراستار، جامبو، کوروش اگر به قیمتها نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که چرا برخی از محصولات در بعضی از فروشگاه ها به راحتی فروش می رود و همان محصول در فروشگاه رقیب به سختی به فروش میرود .

تعیین مارژین محصول برای هر کانال در بازار معمولا جداگانه تعریف می شود و این بستگی نوع کانال عرضه و اهمیت حضور در آن کانال و میزیان و نوع خرید کالا برای شرکت عرضه کننده دارد.

مثلا محصولات تک نفره در کترینگ ها بخصوص هواپیمایی کشور در اکثر مواقع نه تنها سودی برای شرکت عرضه کننده ندارد،، بلکه در بهترین حالت سود در نقطه سر به سر محاسبه می گردد، زیرا حضور در این نوع کانال های فروش، نوعی از دیده شدن در بین معرض بزرگان جامعه است.

5-رابطه بین مارژین و پروموشن چیست؟

مارژین یا مارجین یا حاشیه سود به عنوان نمادی از ارزش افزوده برای مشتری تلقی میگردد.

پروموشن معمولا در قالب یک تخفیف محصولی، که به صورت ریالی،تعدادی، تناژی تعریف می گرد.

با توجه به سیاست های شرکت عرضه کننده می تواند به صورت مقطعی، و یا در پروسه های زمانی خاصی، به عنوان کاتالیزو فروش مورد استفاده قرارگیرد. برای هر کانال فروش می تواند متفاوت باشد، اما هزینه پرموشن را به عنوان اضافه مارژین می توان در نظر گرفت.

6- رابطه بین مارژین و سودآور بودن محصول چیست؟

به دلیل تنوع سیاست شرکت ها در خصوص نوع نگاه به مارژین نمی توان به قطعیت گفت، که هر محصولی که سود آورتر باشد، قاعدتا باید مارژین بالاتری هم داشته باشد.

زیرا سود آوری محصول تابعی از میزان فروش می باشد ، یعنی هر چه محصول بیشتری فروخته شود، برای سازمان سود آورتر است، اما در زمانی که محصول از مقبولیت بالای در فروش برخوردار است. مارژین را به عرف صنعت بسیار نزدیک می کنند.

شرکت ها میتوانند، زمانی که محصول در شرایط رکود و یا معرفی و طفولیت خود است به جهت شدت بخشیدن به فروش محصول و عرضه بیشتر آن با افزایش مارژین مقبولیت کالایی ایجاد نمایند.

7- دامنه قیمت گذاری و مارجین چیست؟

قمیت گذاری و مارجین رابطه تنگاتنگی با هم دارند، در صورت افزایش مارجین محصول قاعدتا قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا می کند، اما این افزایش تا سطحی قابل تعریف است، که کشش بازار و تقاضای مشتری تعیین کند.

هر چه مارجین بالاتری برای محصول خود در نظر بگیرم ریسک کم شدن خرید به دلیل افزایش قیمت نهایی محصول وجود دارد، و بر عکس هر چه مارجین را کمتر از عرف صنعت بگیرم باز هم به دلیل ارزش افزوده کم برای کانال های واسط و توزیع خرید محصول کمتر می گردد و به تبع عرضه آن هم کم می شود.

مثال عرضه آب معدنی به دلیل داشتن وزن زیاد و سود کم در میان شرکت های پخش خیلی جذاب نیست و بیشتر برای تکمیل نمودن سبد عرضه استفاده می گردد.

8-چه اجزای در تعیین مارژین یک محصول می توانند اثر گذار باشد؟

اجزای زیادی در تعیین نوع مارژین دخیل هستند، که به برخی از مهمترین موارد و اجزا ء اشاره نمود :

2- تنوع سبد عرضه.

3-نوع و تعداد کانال های عرضه.

4-بسته بندی محصول (کوچک – بزرگ -متوسط).

5- طبقه محصول(کند فروش- تند فروش).

6- قدرت برند(رهبر- پبرو – حاشیه).

7-تعداد رقبا(زیاد- متوسط- کم).

8- نوع بازار (جدید،فعلی،اشباع،خالی)

مهمترین مقوله اثر گذار مارژین محصول را می توان قدرت برند ذکر کرد، به طور مثال شرکت های که دارای برند قوی تری نسبت به سایر رقبا در بازار هستند، مشتریان و خریداران از حاشیه چانه زنی کمتری در خصوص تعیین میزان مارجین کالا برخوردار هستند، به تبع آن محصولات می تواند داری مارجین پایین تری نسبت به رقبای سوم و چهارم خود در بازار باشد.

عناصر پیچیده و تاثیر گذار بر میزان مارژین محصول به عنوان یک ابزار مشوق کننده و ترغیب کننده خرید محصول:

با یک مثال این موضوع را میتوان بیشتر توضیح داد، یک شرکت تولید فراورده های لبنی آلفا تصمیم می گیرد، دوغ جدید خود را به بازار ارائه کند، متغیر های وابسته در جذابیت و مقبولیت این محصول، شامل بسته بندی، خواص ارگانولپتیگی (طعم و مزه)قدرت برند، ساختار توزیع، سبد محصولات و مارژین و…می باشد.

شرکت الفا تصمیم می گیرد با استفاده از روش بنچ مارک، از رقیب اصلی خود به تعیین حاشیه سود محصول بپردازد. در نهایت این شرکت تصمیم می گیرد که مارژین محصول را 20 درصد بیشتر، نسبت به محصول رقیب روانه بازار مصرف نماید.

در نگاه اول به نظر می آید جذابیت محصول ارائه شده مورد قبول بازار واقع گردیده، میزان فروش محصول افزایش پیدا میکند و شرکت احساس می کند با این روش توانسته محصول را مورد مقبول بازار نماید.

بعد از مدتی که شرکت رقیب اصلی متوجه کاهش سهم بازار این محصول می شود، با استفاده از قدرت برند، یا سبد محصولات و یا قدرت شبکه توزیع ، دست به مقابله به مثل می زند به شبکه عرضه خود فشار می آورد و خرید سبد محصول را منوط به خرید این محصول اصلی می نماید.

این تکنیک باعث می شود برخی از مشتریان که محصول شرکت آلفا را خریده اند با وجود مارژین بالا از خرید بعدی انصراف داده و ترجیح خود را به همکاری با شرکت بعدی تغییر دهند، زیرا شرکت رهبر بازار توانسته با افزایش جذابیت خرید اعتباری میزان مقبولیت کالای مشابه رقیب را به شدت کم نماید.

مشتریان بعد از مدتی از خرید محصول جدید شرکت آلفا خوداری می نمایند، شرکت آلفا مجبور است، این بار با حربه ارائه پروموشن به ازای خرید محصول وارد بازی رقابت وسهم گیری شود .

همین چرخه طور دیگری شکل می گیرد و باعث ارائه امتیازات بیشتر از طرف هر دو رقیب در بازار می شود، تا جایی که گام بعدی به منظور ایجاد رضایت بیشتر مشتریان، گارانتی نمودن صدردصد محصول بدون چانه زنی است، با این حال فروش محصول جدید همچنان از فروش پایین و ضایعات بالا برخوردار است.

شاید به نظر اگر در همان ابتدا شرکت برای کسب سهم بیشتر در کوتاه مدت وارد جنگ رقابتی نمی شد، این محصول میتوانست با استفاده از ویژگی های خود محصول در نیش مارکت ها بازار خوبی را به دست آورد.

به نظر میرسد به علت مقبولیت نداشتن محصول در بازار ، شرکت در هر مرحله مجبور شده است مارجین محصول را با پروموشن افزایش دهد و در نهایت نه تنها سودی حاصل شرکت نشده، بلکه زیانی نیز محتمل شرکت می نماید.

لذا توصیه مشود که در بحث تعیین مارجین حتما شرایط حاکم بر صنعت و بازار و شرایط رقابتی شرکت و شناخت اجزاء تاثیر گذار بر مارجین محصول به دقت بررسی شود تا در برآورد کشش و تقاضای مشتری دچار خطا نشویم.

درست تر این است که هزینه پروموشن و هزینه ضایعات که مستقیم به محصول ربط دارد، را جز هزینه های حاشیه سود محصول در نظر بگیرم و بعد ببینیم آیا این محصول آنقدر ارزشمند است که با این ترکیب حاشیه سود وارد بازار شود؟

نام محصول دوغ بطری

میزان حاشیه سود : از قیمت خرید تا مصرف کننده 20 درصد

میزان هزینه پرموشن:(به ازای هر ۵ عدد یک عدد ) معادل 20 درصد ) بسته ۶ تایی(۵+۱)

میزان هزینه: برگشت محصول 6 درصد

هزینه های توزیع : مارجین برای کانال های واسط و نمایندگان توزیع کننده 20 درصد

هزینه کل و تعیین مارژین : شامل 66 درصد از قیمت تمام شده محصول می باشد.(۲۰+۲۰+۲۰+۶)

لازم به توضیح است که مشتری در یک بسته که شامل ۶ عدد دوغ است، یک عدد را به عنوان اشانتیون خرید دریافت می کند و اگر عدد یک را تقسیم بر عدد ۵ نمایم به عدد ۲۰ درصد میرسیم. یعنی از قیمت خرید مغازه دار ۲۰ درصد جایزه خرید دریافت کرده است.

سوال مهم در پایان بحث مارژین یا مارجین و یا حاشیه سود محصول این است که کدام روش تعیین مارجین می تواند در این مقطع باعث رشد محصول در بازار شود؟

آیا ترکیب مارژین محصول برای همه کانال های عرضه یکسان تعریف شود؟

آیا میزان برآورد فروش اولیه محصول می تواند، هزینه های ناشی از قیمت تمام شده را پوشش دهد؟

و سوالاتی بیشتری که به تعیین درست تر از مارژین محصول و کالا در ذهن ما شکل بگیرد؟

مبل‌سازی کسب‌وکاري با حاشيه سود 20درصدي

مبل‌سازی کسب‌وکاري با حاشيه سود 20درصدي

بسياري از کسب‌وکارهاي كوچك با قدمتي به وسعت تاريخ سال‌هاست كه در كشور ايجاد اشتغال می‌کنند. يكي از اين کسب‌وکارها كه تركيبي از هنر و صنعت به شمار می‌رود، مبلمان است.

محمد قهرماني كوشان: صنعت مبل‌سازی در کشور در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی را به خود اختصاص داده و ازجمله صنایعی است که از گستردگی زیادی با امکانات بالفعل و بالقوه برخوردار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، این صنعت با گردش مالی سالیانه ۶۰ هزار میلیارد تومان و پوشش کسب‌وکارهای مرتبط از پارچه و رنگ گرفته تا خراطی و منبت‌کاری و اشتغال ۸ درصد کشور، جزء معدود صنایع پربازده به شمار می‌رود. در دوره‌های مختلف زماني افراد بسياري وارد اين صنعت شده و کسب‌وکار خود را رونق بخشیده‌اند. صنعت مبلمان به دليل پتانسيل و ماهيت هنري خود می‌تواند يكي از مهم‌ترین كالاهاي صادراتي و استراتژيك كشور باشد.

به همين دليل در دسته کسب‌وکارهاي سود ده با درآمد مناسب قرار دارد. شايد كم نباشند افرادي كه وارد اين حرفه شده و پس از مدتي شكست را تجربه کرده‌اند اما بسيارند كساني كه با ورود به صنعت مبلمان به بزرگ‌ترین توليدكنندگان و صادركنندگان اين محصولات تبدیل‌شده و صاحب ثروت‌های بسياري شده‌اند.

در حال حاضر حوالي محدوده خاوران در شهر تهران، شهريار و شهرک‌های حاشیه‌ای استان البرز مهم‌ترین کارگاه‌های توليد مبل را در دل خود جای‌داده‌اند.

راه‌اندازی يك كارگاه متوسط و مناسب مبل‌سازی بدون شك نیاز به ملزومات فراواني دارد كه براي تأمین آن سرمايه اوليه را می‌طلبد. آن‌چنان‌که به نظر می‌رسد كارگاه مبل‌سازی پرهزينه نيست؛ و با توجه به ميزان سرمايه اوليه می‌توان در کوتاه‌مدت شاهد بازگشت سرمايه بود؛ اما با توجه به پر ریسک بودن اين کسب‌وکار بايد بررسی‌ها و تحلیل‌های اوليه به‌صورت مناسب انجام شود تا تجربه بسياري از شکست‌خوردگان قبلي تكرار نشود.

سرمایه اولیه: بررسی میزان سرمایه اولیه برای راه‌اندازی کسب‌وکار؟ اين سرمايه در چه بخش‌هایی هزينه می‌شود؟ تجهيزات موردنیاز اين کسب‌وکار چه ميزان از سرمايه را از آن خود می‌کنند؟

بدون شك راه‌اندازی يك كارگاه متوسط مبل‌سازی به نسبت بسياري از کسب‌وکارها پرهزینه است اما تقسیم‌بندی سرمايه می‌تواند به الگوي موفقيت تبديل شود. به اين صورت كه در برخي موارد پرهزینه صرفه‌جویی و يا بهینه‌سازی كرد.

يكي از اين موارد تهيه مكان براي كارگاه است. اصولا کارگاه‌های مبل‌سازی در حاشيه شهرها و به‌دوراز هياهوي شهري است. با توجه به اين موضوع بايد گفت كه مشتريان به‌صورت مستقيم نمی‌توانند محصولات تولیدشده را مشاهده و براي خريد آن اقدام كنند. اين در حالی است كه يك كارگاه مبل‌سازی تنها وظيفه توليد را بر عهده دارد و نياز نيست مشتريان به‌صورت مستقيم از كالاها بازديد كنند.

در يك كارگاه محصول فقط توليد می‌شود پس براي بالا رفتن ميزان سفارش‌ها بايد محصولاتي كه به نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های مبلمان ارسال می‌شود داراي وجه تمايز و مزيت رقابتي باشند. در اين صورت است كه كارگاه در مسير موفقيت قدم برمی‌دارد.

در حال حاضر حوالي محدوده خاوران در شهر تهران، شهريار، شهرک‌های حاشیه‌ای استان البرز مهم‌ترین کارگاه‌های توليد مبل را در دل خود جای‌داده‌اند و البته محدوده آزادگان به سمت احمدآباد مستوفي هم بخش مهمي از کارگاه‌های مبل‌سازی را پذیرایی می‌کند. با توجه به موقعيت مكاني اين مناطق هزينه اجاره، رهن و خريد ملك به نسبت مراكز صنعتي و شهري مناسب‌تر است. براي راه‌اندازی يك كارگاه مبل‌سازی به‌صورت متوسط به يك ملك 100 متري نياز است كه در محدوده‌های یادشده می‌توان آن را با 50 ميليون وديعه و ماهيانه 2 تا 5 ميليون اجاره (بسته به موقعيت صنعتي و دسترسي محلي متغیر است) در اختيار گرفت.

البته برخي کارگاه‌ها در شهرهاي دورتر مانند قم (مركز مبل چرمي) ملاير (پايتخت مبل سلطنتي جهان) و … قرار دارد كه اين کارگاه‌ها ازنظر موقعيت جغرافيايي هزینه‌های بالايي ندارد؛ اما يك كارگاه در هر نقطه از كشور كه بنا شود نياز به ملزومات ویژه‌ای دارد.

تمرکز بر سودهای کوتاه‌مدت و عدم توجه به کیفیت محصول و رضایت مشتریان از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی، سبب شده تا تمایل مشتریان به کالای داخلی کاهش‌یافته و به سمت محصولات خارجی گرایش پیدا کنند که این امر زمینه‌ساز ورود کالای خارجی به بازارهای داخلی شده است.

مهم‌ترین ابزارآلات و وسايل موردنیاز يك كارگاه مبل‌سازی عبارت‌اند از دستگاه تزریق فوم انتگرال به قيمت 25 ميليون تومان، دستگاه تزریق فوم سرد مبلی یخچالی به قيمت دو تا سه ميليون تومان، دستگاه لمینت ابر به قيمت چهارتا چهار و نيم ميليون، سوراخ‌کن يك تا يك و نيم ميليون تومان، رول بر (قابلیت برش و رول کردن از یک میل به بالا) به قيمت دو تا سه ميليون تومان، دستگاه لمینت حرارتی به قيمت يك و نيم تا دو میلیون تومان، بالش پرکن با گیره نگه‌دارنده سه تا سه و نيم میلیون تومان، دستگاه‌های برش چوب ده تا 11 ميليون تومان، دستگاه‌های معرق‌کاری 8 تا 9 ميليون تومان، پمپ رنگ دو ميليون تومان، تجهيزات كارگاهي مانند ميز، جعبه‌ابزار و … حدود چهار ميليون تومان و …

بررسي ملزومات و تجهيزات موردنیاز كارگاه نشان می‌دهد كه به‌جز هزينه اجاره ملك حدود 100 ميليون تومان سرمايه براي خريد ملزومات و مواد اوليه كارگاه موردنیاز است. بدون شك تهيه اين ميزان سرمايه براي هرکسی ممكن نبوده و به همين دليل مشاركت يك اصل مهم و اساسي در ميان فعالان صنفي مبلمان است. با توجه به ميزان سرمايه اوليه موردنیاز بايد بررسي كرد كه اين سرمايه پس از ورود به اين صنعت با چه ریسک‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است.

چالش‌ها و ریسک‌ها: کسب‌وکار با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است؟ صاحب کسب‌وکار چه ریسک‌هایی را باید به جان بخرد؟ این ریسک‌ها چگونه برطرف می‌شود؟

با توجه به اينكه صنعت مبلمان 8درصد از اشتغال كشور را به خود اختصاص می‌دهد اما ميزان شکست‌خوردگان اين صنعت بسيار بالا است و افراد بسياري نتوانسته‌اند با ریسک‌هاي اين صنعت مقابله و آن را برطرف سازند. شايد مهم‌ترین دليل اين امر عدم شناخت فعالان بازار از ریسک‌ها و چالش‌های صنعت قبل از ورد به اين کسب‌وکار باشد. وجود هزینه‌های زیاد تولید در صنعت مبلمان باعث می‌شود تولیدکنندگان این صنعت قدرت برابری با خارجی‌ها را از دست بدهند.

به‌علاوه اینکه تولیدکنندگان مبلمان با ماشین‌آلات روز دنیا کار می‌کنند درحالی‌که ضعف ما در مواد اولیه، خدمات پس از فروش ماشین‌آلات وارداتی و همچنین یراق‌آلات و «ام‌دی‌اف» است که باید برطرف شود. این موضوع باعث شده که با توجه به وجود ظرفیت‌های زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاسفانه این صنعت چه در داخل و چه در بازارهای جهانی ناشناخته بماند. در مقابل، جای آن واردات بگیرد.

تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرفه بالا، ناآگاهی از بازارهای هدف، کمبود نقدینگی و ساختار سنتی از مهم‌ترین مشکلات تولید و صادرات صنایع چوبی و مبلمان در کشور است. همچنين بسياري از توليدكنندگان مجبورند محصولات تولیدشده خود را به‌صورت اقساط و يا قرضي به دارندگان فروشگاه‌های مبل ارائه كنند و در صورت فروش دستمزد پرداخت می‌شود.

همچنين بسياري از نمونه‌های داخلي باکیفیت به‌صورت كپي از طريق كشورهاي همسايه به‌خصوص در نوع پارچه و طرح به بازار ارائه می‌شود كه مشتريان در مسير اشتباه وارد می‌کند.

تمرکز بر سودهای کوتاه‌مدت و عدم توجه به کیفیت محصول و رضایت مشتریان از سوی برخی از تولیدکنندگان داخلی، سبب شده تا تمایل مشتریان به کالای داخلی کاهش‌یافته و به سمت محصولات خارجی گرایش پیدا کنند که این امر زمینه‌ساز ورود کالای خارجی به بازارهای داخلی شده است.

با توجه به فصلي بودن درآمد اين کسب‌وکار در برخي از ماه‌های سال مانند دي و بهمن كه اوج آمادگي براي خريد عيد به شمار می‌رود، ميزان كارگران در کارگاه‌ها تا دو برابر هم افزايش پيدا می‌کند.

يكي از چالش‌های مهم و اصلي صنعت مبلمان در كشور پيشروي كشورهايي مانند تركيه در بازارهاي جهاني است كه هنر دستان هنرمنداني مانند مبلمان منبت‌کاری شده ملاير كه از چوب ناب گردوي همدان ساخته می‌شود را در بازارهاي جهاني به خطر می‌اندازد.

با توجه به پيشرفت فناوري در كشورهاي همسايه محصولات داخلي با مشكل نبود نوآوري روبه‌رو هستند كه كيفيت آن‌ها زير سؤال می‌رود. براي برطرف كردن اين چالش‌های می‌توان از ايده توليد مشترك استفاده كرد. كشور ايتاليا را می‌توان مهد دكوراسيون جهان نام گذاشت اگر تولیدکنندگان داخلي توانايي توليد مشترك با شرکت‌های ايتاليايي و يا تركي را داشته باشند رونق بازارهاي جهاني به دست می‌آید.

همان‌طور كه گفته شد مبلمان در كشور حدود 8 درصد از بار اشتغال‌زایی را به دوش می‌کشد حال بايد بررسي كرد اين 8 درصد چگونه و از چه طريقي موفق به اشتغال‌زایی شده است.

میزان اشتغال‌زایی این کسب‌و‌کار چقدر است؟ این کسب‌و‌کار برای چند نفر و چگونه اشتغال‌زایی می‌کند؟ حاشيه سود آن چقدر است؟

هر كارگاه مبل‌سازی براي قرار گرفتن در دسته کارگاه‌های سود ده بايد حدود 100 دست در سال توليد داشته باشد. براي توليد اين ميزان از محصولات نياز به حدود 10 كارگر ساده،‌ 5رویه‌کوب، 2خياط، 3 منبت‌کار، 3تا 4 رنگ‌کار، 2 تا 3برشكار و … نياز است كه به‌صورت متوسط حدود 30 نفر به‌صورت مستقيم در يك كارگاه مشغول به فعاليت می‌شوند. از سوي ديگر يك راننده وانت هميشه به‌عنوان مسئول مستقيم توزيع محصولات در استخدام كارگاه است.

با توجه به فصلي بودن درآمد اين کسب‌وکار در برخي از ماه‌های سال مانند دي و بهمن كه اوج آمادگي براي خريد عيد به شمار می‌رود، ميزان كارگران در کارگاه‌ها تا دو برابر هم افزايش پيدا می‌کند؛ اما در سه‌ماهه فصل بهار تقريبا بازاري راكد به وجود می‌آید.

يك كارگاه موفق مبل‌سازی می‌تواند ساليانه 200 ميليون تومان سود داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت سرمايه اين کسب‌وکار پس از یک سال با رعايت راه‌های جلوگيري از بحران و ريسك می‌تواند یک‌ساله ممكن شود و پس از یک سال نه‌تنها كارگاه به سوددهی می‌رسد ممكن است بيش از 20 تا 25 درصد سود براي توليدكننده داشته باشد.

با توجه به اينكه مبل در دست محصولات لاكچري قرار می‌گیرد مصرف‌کنندگان هزینه‌های قابل‌توجهی را براي خريد آن پرداخت می‌کنند توليدكنندگان هم می‌توانند با ايجاد يك ارزش‌افزوده ساده در قيمت و مزيت رقابتي محصول نقش قابل‌توجهی را ايفا كنند. اگر يك كارگاه ساليانه 100 سفارش داشته باشد و با توجه به اينكه منظور از يك كارگاه متوسط كارگاهي است كه محصولات آن از 8 میلیون‌تا 15 ميليون قیمت‌گذاری می‌شود می‌توان گفت كه 800 تا 900 ميليون فروش ساليانه يك كارگاه است كه 75 درصد آن را هزینه‌های تأمین مواد اوليه، اجاره، خريد و بازيابي دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد، ماليات و … تشكيل می‌دهد.

با يك حساب سرانگشتی می‌توان گفت كه يك كارگاه موفق مبل‌سازی می‌تواند ساليانه 200 ميليون تومان سود داشته باشد. البته کارگاه‌هایي هم وجود دارند كه مبل‌های ارزان‌قیمت با رنج قيمتي 1 تا 3 ميليون تومان توليد می‌کنند كه در ماه نهايتا 2 تا 3 ميليون تومان درآمد داشته و بيشتر بر روي كالاهاي بی‌کیفیت و دست چندم تمركز دارند با توجه به ميزان مشتريان اين كالاها نمی‌توان اين کارگاه‌ها را در دسته تولیدکنندگان سود ده و موفق قرارداد. اين كارگاه بيشتر عمري كمتر از ده سال داشته و با کوچک‌ترین تغيير در بازار دچار بحران می‌شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.