آموزش گام به گام سود مرکب


محاسبه سود در بایننس

آموزش کسب ثروت با سرمایه گذاری شخصی

شما بایستی مبانی ، اصول و تکنیک های سرمایه گذاری را بیاموزید. اگر چنین نکنید و چشم بسته به موسسات سرمایه گذاری مختلف اعتماد کنید ، نتیجه آن چیزی جز از دست دادن سرمایه تان و سو استفاده سودجویان از شما نخواهد بود.
با مشاهده این کورس آموزشی اصول ، تکنیک ها ، باید و نباید ها و راهکارهای سرمایه گذاری شخصی را یاد خواهید گرفت.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

مقدمه :
خوش آمدگویی

چرا باید سرمایه گذاری کنید :
خرید آنچه در لازم دارید
ارزش پول در گذر زمان
سود مرکب
مزایای مالیاتی

آموزش مبانی و زیر و بم و چیستی سرمایه گذاری :
آشنایی با مبانی سرمایه گذاری
هدف گذاری
پنج عنصر تشکیل دهنده بازار سرمایه
آموزش سرمایه گذاری نقدی و معادل
اوراق قرضه
سهام
منابع مالی
آموزش استفاده از بیمه

چطور سرمایه گذاری کنیم :
آموزش مدیریت ریسک
آموزش ایجاد کردن توازن و تعادل لازم در سرمایه گذاری
آموزش بررسی و پی بردن به ارزش کسب شده
آموزش اتومات سازی فرایندهای سرمایه گذاری
آموزش سنجش پروسه های کاریتان

بر روی چه چیزی سرمایه گذاری کنیم :
آشنایی با طیف سرمایه گذاری
آموزش گزینه های سرمایه گذاری شخصی
آموزش گزینه های مشاوره ای
آموزش گزینه های جدید سرمایه گذاری

معنی درس ششم فارسی نهم (آداب زندگی) + حکایت شو، خطرکن!

معنی درس آداب زندگی فارسی نهم (درس 6) + حکایت شو، خطرکن!

🧧 معنی فارسی نهم / درس ششم :: آداب زندگی + حکایت شو، خطرکن!

معنی کلمات آداب زندگی فارسی نهم

بدان: آگاه باش / مادا: همواره، همیشه
اصیل: با اصل و نسب، نژاده / صحبت: هم نشینی و معاشرت
خاصه: مخصوصا / بگریز: فرار کن
طالب: جوینده، خواهان، دانشجو / طعن: سرزنش
استراق سمع: پنهانی و دزدیده گوش دادن / عز: ارجمندی
داعیه: انگیزه، علت / وجه: راه، قصد، صورت
شوکت: شکوه / بی هنر: بی فضیلت و بی معرفت
خیره: بیهوده، بیپروا / پست: فرومایه، خراب، خوار، زبون
رحلت: کوچ، سفر / جاه: مقام، درجه، شکوه
مداخلت: دخالت کردن / خوض نمودن: فرو رفتن
مغیالن: خار، نوعی خار / داد: عدل، حق

بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد، چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد

معنی: ای پسر بدان که انسان بی فضیلت همیشه بی فایده است، مانند درختچه خارشتر که جسم دارد ولی سایه ندارد.(این عبارت آرایه ی تشبیه دارد)

نه خود را سود کند نه غیر خود را؛
معنی: (چنین انسانی) نه برای خود سودمند است و نه برای دیگران.

جهد کن که اگر چه اصیل وگوهری باشی گوهرتن نیز داری که گوهرتن از گوهر اصل بهتر بود؛
معنی: با وجود داشتن اصل و نسب نیکو تلاش کن شایستگی فردی نیز داشته باشی زیرا شایستگی فردی از اصل و نسب نیکو بهتر است.

چنان که گفته اند: بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را،
معنی: زیرا همان گونه که گفته اند: بزرگی انسان به عقل و دانش اوست نه به اصل و نژاد او

اگر مردم را با گوهر اصل گوهر هنر نباشد، صحبت هیچ کس را به کار نیاید.
معنی: اگرانسان همراه با اصل و نسب نیکو شایستگی فردی نداشته باشد، برای همنشینی با هیچ کسی مناسب نیست.

در هر که این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن و از دست مگذار که وی همه را به کار آید.
معنی: درهر کس این دو ویژگی( اصل و نسب نیکو و شایستگی فردی) را یافتی با او ارتیاط برقرار کن و او را از دست نده زیرا چنین انسانی برای همه سودمنده است

*سخن نا پرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن . چون باز پرسند ، جز راست مگو. تا نخواهند ، کس را نصیحت مگوی و پند مده ؛ خاصّه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد.

معنی: تا حرفی را از تو نپرسیده‌اند ، چیز نگو و از سخن بیهوده دوری کن. وقتی از تو چیزی می‌پرسند ، فقط حرف راست بگو. تا از تو نخواسته‌اند کسی را نصیحت نکن و پند نده ؛ مخصوصاً کسی که پندها را نمی‌شنود و نمی‌پذیرد ، زیرا چنین کسی خودش گرفتار می‌شود.

لغت : نا پرسیده : نپرسیده / گفتار : سخن / خیره : بیهوده / خاصه : مخصوصاً / خود اوفتد : خودش گرفتار شود.

نکته دستوری : باز پرسند : فعل پیشوندی / راست : صفت جانشین اسم (= حرف راست)

* در میان جمع هیچ کس را پند مده. از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بد اندیش و بد آموز بگریز. به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم توی شادی نکنند.

معنی: در میان جمع کسی را نصیحت نکن . از رفتن به جایی که مردم به آن گمان بد دارند ، دوری کن و از دوست بدخواه و بد اندیش فرار کن. با غم و اندوه مردم خوشحال نشو تا این که مردم نیز در غم تو شادی نکنند.

تهمت زده : مشتق – مرکّب / بد اندیش و بد آموز : صفت مرکّب / مردمان : ساده / شادی : مشتق / مده و مکن : فعل نهی

* داد ده تا داد یابی . خوب گوی تا خوب شنوی . اگر طالب علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

معنی: حقّ مردم را بده تا به حقّت برسی. حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی ، اگر خواهان علم و دانش هستی ، پرهیزگار و قانع باشد و دوست دار علم ، شکیبا ، کم حرف و آینده نگر باش.

لغت :داد : عدل و انصاف ( داد ده : حق را بده ، با عدل و انصاف ، رفتار کن.) / طالب : خواهنده ، طلب کننده/ پرهیزگار : پارسا / دور اندیش : آینده نگر

نکته دستوری :پرهیزگار : مشتق / علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش : مرکّب / فعل اسنادی « باش » بعد از « دور اندیش » به قرینه‌ی لفظی ، حذف شده است و تمام واژه های « پرهیزگار ، قانع ، علم دوست ، بردبار ، کم سخن و دور اندیش » ، نقش مسندی دارند.

* فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار . کم خصمی خواهی ، به خود مشغول باش . خلق را دوست خواهی مال را دشمن گیر . خود را آسوده خواهی ، بد مکن. شر نخواهی ، بد بگذار. جنگ نخواهی ، تحمّل کن. دعا را بهتر از سپاه دان. امید را بهتر از گنج دان. هرچه دون خدای است همه را باطل دان. بلا از دوست عطاست ، پس ، از عطا نالیدن خطاست.

اگر آسوده خیال می‌خواهی ، تنبلی را رها کن . اگر می‌خواهی که دشمن ، کم‌تر داشته باشی ، به کار خودت مشغول شو. اگر می‌خواهی مردم با تو دوست باشند ، دشمن مال و ثروت باش. اگر می‌خواهی آرامش و آسایش داشته باشی ، کارهای بد ، انجام نده . اگر می‌خواهی از شرّ و بدی در امان باشی ، بدی را کنار بگذار. ( در حقّ کسانی بدی نکن ) . اگر خواستار جنگ و دعوا نیستی ، سختی‌ها و ناملایمات را تحمّل کن . مناجات با خدا را ( کمک خواستن از خدا را) بهتر از قدرت سپاه و لشکر بدان . امیدواری را بهتر از گنج و ثروت بدان.

معنی: هر چیزی که غیر از خداست ، باطل بدان ، بلا و رنجی که از جانب خدا باشد ، بخشش و عطا است و نالیدن از عطا و بخشش اشتباه است.

لغت :فراخ دلی : آسودگی خیال ، بی باکی/ تن آسانی : تنبلی / کم خصمی : کم دشمن بودن / شر : بدی / بگذار : رها کن / دون : غیر / عطا : بخشش / مال را دشمن گیر : مال اندوزی نکن ، بخشنده باش

آرایه :دوست و دشمن : تضاد / جنگ و سپاه : مراعات نظیر / عطا و خطا : جناس و سجع

نوع نثر : ساده و روان

از : اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین توسی

* آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند و هر که حکایتی یا روایتی کند و او بر آن واقف باشد ، وقوف خود بر آن اظهار نکند ، تا آن کس آن سخن به اتمام رساند و چیزی را که از غیر او پرسند ، جواب نگوید.

معنی: آدم نباید بسیار حرف بزند و نباید حرف دیگری را با حرف خود ، قطع کند. اگر کسی حکایتی یا روایتی را بیان می‌کند و او بر آن موضوع آگاهی دارد ، آگاهی خود را آشکار نکند تا آن شخص ، حرفش را به پایان برساند و چیزی را که از دیگران می‌پرسند ، پاسخ ندهد.

لغت :آدمی : انسان / حکایت : قصّه و داستان / واقف : آگاه ، باخبر / وقوف : آگاهی / اظهار : آشکار و بیان / اتمام : پایان

توجه : واقف و وقوف ، هم خانواده هستند.

* اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود ، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود او بر بهتر جوابی از آن قادر بود ، صبر کند تا آن سخن ، تمام شود ، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند.

معنی: اگر از گروهی ، پرسشی شود که او هم در میان آن‌هاست ، در جواب دادن بر دیگران ، پیشی نگیرد و اگر کسی مشغول جواب دادن باشد و او قادر است که بهتر جواب دهد باید صبر کند تا حرف و جواب آن شخص تمام شود ، سپس جواب خود را به گونه ای بگوید که شخص قبلی ، مورد تحقیر و نکوهش قرار نگیرد.

لغت :جماعت : گروه / سبقت : پیشی گرفتن / بر وجهی : به گونه ای ، به صورتی / متقدّم : پیشین ، قبلی / طعن : سرزنش ، نکوهش

* در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند ، استراق سمع نکنند و تا او را با خود در آن مشارکت ندهند ، مداخلت نکند.

معنی: به گفت و گو هایی که در حضور او بین دو نفر انجام می‌گیرد ، دقّت و فکر نکند و اگر آن‌ها ، سخنشان را از او مخفی می‌کنند ، دزدیده گوش نکند و تا وقتی که او را در گفت و گوی خود ، شرکت ندادند ، دخالت نکند.

لغت :محاورت : ج محاوره ، گفت‌وگوها ، گفتارها / خوض نمودن : در امری اندیشیدن ، به عمق و ژرفای چیزی فکر کردن / استراق سمع : پنهانی گوش کردن ، دزدیده گوش کردن / مشارکت : شرکت دادن .

معنی درس 6 فارسی نهم

معنی حکایت شو ، خطرکن!

امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی چیز بودی و شغلی پست داشتی ، به امیری خراسان چون افتادی ؟

معنی: از امیر خراسان پرسیدند که تو شخص تهیدست بودی و کاری بی ارزش داشتی ، چگونه به امیری خراسان رسیدی ؟ ( چگونه امیری خراسان را شروع کرد ؟)

لغت :امیر خراسان : احمد بن عبدالله خجستانی / چون : چگونه / افتادی : ( در این جا به معنی شروع کردی و مشغول شدن . به نقل از فرهنگ سخن دکتر حسن انوری)

* گفت : روزی دیوان « حنظله ی باد غیسی » همی خواندم ، بدین دو بیت رسیدم :

معنی: گفت : روزی ، دیوان اشعار حنظله با غیسی را می خواندم ، به این دو بیت رسیدم :

نکته ی دستوری :روزی : قید زمان / همی خواندم : ماضی استمراری

بیت 1 :مهتری گر به کام شیر در ، است شو خطر کن زکام شیر ، بجوی

معنی: اگر بزرگی و سروری ، در دهان شیر باشد برو و اقدام به کاری خطرناک کن و آن را از دهان شیر بگیر

لغت :مهتری : بزرگی ، سروری / کام : دهان / شو : برو / خطر کن : اقدام به کارهای خطرناک کردن (ریسک کردن)

نکته دستوری :مهتری : مشتق «ی» : مصدری است : مهتر بودن / کام ر مصراع اول : متمّم است که دارای دو حرف اضافه آموزش گام به گام سود مرکب ی « به » و « در » است . این شیوه مربوط به سبک قدیم است. / وش : فعل امری / خطر کن و بجوی : فعل امری

بیت 2 :یا بزرگی و عزب و نعمت و جاه یا چو مردانت ، مرگ رویاروی

معنی: یا باید بزرگی و ارجمندی و ثروت و مقام ، بیابی یا یان که مثل مردان بزرگ با مرگ ، روبرو شوی.

لغت :عزّ : ارجمندی / جاه : مقام ، شکوه

نکته دستوری :بزرگی : مشتق / رویاروی : مشتق ، مرکّب ( روی + ا : میانوند + روی )

* داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم ف راضی نتوانستم بود دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش ، رحلت کردم.

معنی: انگیزه ای در دلم پیدا شد که اصلاً نتوانستم به وضعیتی که داشتم ، راضی باشم . تمام مال و ثروتم را فروختم و اسبی خریدم و از سرزمین خود ، سفر کردم

لغت : داعیه : انگیزه ، علت / باطن : درون ، دل / به هیچ وجه : اصلا ، هرگز / دارایی : ثروت و مال / رحلت : سفر کردن ، کوچ کردن

* به دولت صفاریان پیوستم . هر روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت و اندک اندک ، کار من بالا گرفت و ترقّی کردم تا جمله خراسان را به فرمان خویش در آوردم . اصل و سبب ، این دو بیت بود.

معنی: به حکومت صفاریان پیوستم . هر روز عظمت و مقام و لشکر من بیشتر می شد و کم کم در کارهایم پیشرفت و ترقی کردم تا همه ی خراسان را تحت فرمان خود ، در آورم. علّت این کار ، تأثیر این دو بیت در من بود.

لغت :شوکت : عظمت ، بزرگی / بالا گرفتن : رشد کرد ، پیشرفت کردن / جمله : همه ، همگی

جهت مشاهده دیگر کتاب ها میتوانید از سایت همگام درس استفاده کنید. همچنین پیشنهاد میشود از جواب درس 7 فارسی نهم و همچنین معنی 7 فارسی نهم نیز دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

آموزش جامع صفر تا صد حسابداری با نرم افزار هلو

بطور خلاصه این محصول حاصل ۱ ۵ سال تجربه ما در زمینه راه‌اندازی سیستم حسابداری بیش از ششصد شرکت، فروشگاه و تولیدی است که سریع‌ترین راه میانبر برای آموزش حرفه ای نرم افزار هلو در بین سایر دوره‌ها به‌شمار می‌آید. در این دوره جامع مطالبی را می آموزید که در هیچ دوره دیگری بیان نشده است.

 • ۱۲ ساعت فیلم و ۳۶۰ صفحه جزوه pdf
 • پروژه یک شرکت واقعی و آموزش حل پروژه
 • نسخه آموزشی هلو برای تمرین (تحت وب)
 • پشتیبانی و پاسخگویی سریع توسط مدرس
 • ارائه گواهینامه پایان دوره معتبر
 • فیلم پاسخ به تمامی سوالات پر تکرار
 • به‌روز رسانی : ۲ ۰/ ۰ ۶ / ۰ ۱ (آخرین ورژن)
 • حجم فایل دانلودی : ۲/۶ گیگ با کیفیت HD

توضیحات

اگر کاری به شما پیشنهاد شده که از نرم افزار هلو استفاده می‌کنند یا کاربر این نرم‌ افزار هستید و قصد دارید حسابداری کسب‌و‌کار خود را شخصاً انجام دهید آموزش صفر تا صد حتماً مورد نیاز شماست. در این محصول با آموزش قدم به قدم نرم افزار هلو ویژه بازار کار برای تمامی نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی همراه با پشتیبانی مستمر توسط مدرس دوره در کنار شما هستیم.

آموزش صفر تا صد هلو با کلاس حضوری چه تقاوتی دارد؟

ما در شاپ هلو قبلا این دوره را بصورت حضوری آموزش می‌دادیم، ولی با توجه به فراگیری دوره‌های غیر‌حضوری و از همه مهمتر دسترسی سخت به اساتید با تجربه، کل مطالب مورد نیاز برای یادگیری جامع نرم افزار هلو را به کمک یک تیم حرفه‌ای و با بالاترین کیفیت صدا و تصویر، بصورت پکیج آموزشی ۳۶۰ درجه جمع آوری نمودیم. خیالتان راحت یادگیری شما را %۱۰۰ تضمین می‌کنیم.

دوست عزیز دوره آزمون و خطا تمام شده و امروزه تنها با تهیه پکیج آموزش نرم افزار هلو از مقدماتی تا پیشرفته، می‌توانید هر آنچه لازم است از حسابداری با نرم افزار هلو بیاموزید را بطور یکجا در اختیار داشته باشید. این اطمینان به شما داده می‌شود که بعد از مشاهده این فیلم‌های آموزشی که یادگیری آنها نهایت یک‌هفته زمان خواهد برد بتوانید بصورت جامع و تخصصی با تمامی نسخه‌های نرم افزار کار کنید و تکنیک‌ها و مهارت‌هایی را می‌آموزید که در هیچ دوره آموزشی دیگری بیان نشده است.

آموزش قدم به قدم نرم افزار هلو ویژه بازار کار

 • گام شروع : آموزش نحوه نصب نرم افزار هلو

در این بخش می‌آموزید که چگونه نرم افزار هلو را روی ویندوزهای مختلف نصب و راه اندازی نمایید. امروزه به دلیل استفاده بیشتر کاربران از ویندوز ۱۰ و طبعاً نیاز به نصب بانک اطلاعاتی SQLSERVER 2008 لازم است تا به نحوه نصب و راه اندازی نرم افزار و بانک اطلاعاتی روی این ویندوز تسلط کافی داشته باشید.

 • گام اول : نحوه جمع‌ آوری و ورود اطلاعات اول دوره (ثبت سند افتتاحیه)

ثبت سند افتتاحیه یا همان ورود اطلاعات اول دوره به عنوان نقطه شروع کار با نرم افزار هلو به شمار می‌آید. اما برای ورود این اطلاعات در نرم‌افزار، لازم است تا لیست کاملی از مانده حسابهای ترازنامه‌ای به تاریخ سند افتتاحیه تهیه نمایید. در این بخش از آموزش ابتدا نحوه صحیح جمع آوری این اطلاعات، سپس چگونگی آموزش گام به گام سود مرکب ورود اطلاعات اول دوره را در نرم افزار بطور کامل می‌آموزید.

 • بخش اول : اصول جمع آوری اطلاعات اول دوره و آشنایی با آنها
 • بخش دوم : مفهوم سرمایه اول دوره در نرم افزار و چگونگی ثبت آن
 • بخش سوم : روشهای معرفی کالاها، طرف حسابها و نحوه تفکیک‌سازی آنها
 • بخش چهارم : معرفی بانکها، صندوق، چکهای دریافتی و پرداختی در اول دوره
 • بخش آموزش گام به گام سود مرکب پنجـم : چگونگی ثبت مانده حساب‌های ترازنامه ای در ابتدای دوره
 • بخش ششم : روش‌های اصلاح اطلاعات وارد شده و گزارش اطلاعات اول دوره
 • بخش هفتم : اطمینان از صحت سند افتتاحیه و انتهای عملیات اول دوره

گام دوم : صدور فاکتورها، اسناد، چکها – گزارشات، اصلاحات و تنظیمات

پس از ورود اطلاعات اول دوره، کلیه منوهای نرم افزار در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در حقیقت عملیات طی دوره، گام اصلی شروع عملیات حسابداری با نرم افزار هلو بشمار می‌آید. اگر این فرایند بطور صحیح و کامل انجام شود، گزارشات دریافتی مانند مانده حساب مشتریان یا سود و زیان پایان دوره قابل اطمینان خواهد بود و در غیر اینصورت خسارات جبران ناپذیر مالی و مالیاتی کسب و کار شما را تهدید خواهد کرد.

 • بخش اول : آموزش کامل صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش)
 • بخش دوم : صدور پیش فاکتور و چگونگی تبدیل آن به فاکتور
 • بخش سوم : آموزش تنظیمات مربوط به فاکتور ( کالا و مالی )
 • بخش چهارم : آموزش صدور اسناد دستی و اتوماتیک (درآمد، هزینه، دریافت و پرداخت)
 • بخش پنجم : آموزش کامل عملیات چکها و چگونگی ثبت، واگذاری و وصول آنها
 • بخش ششم : آموزش گام به گام سود مرکب آموزش چگونگی اصلاح فاکتورها، اسناد، چکها و گزارشات فاکتور
 • بخش هفتم : ن حوه دریافت گزارشات مالی مانند ترازنامه، تراز آزمایشی، سود و زیان
 • بخش هشتم : آموزش معرفی جاری شرکا و نحوه سرمایه گذاری و برداشت آنها
 • بخش نهم : نحوه معرفی کارهای خدماتی و نحوه صدور فاکتورهای خدماتی
 • بخش دهم : آموزش کامل فاکتور تک فروشی و فروش فوری با بارکدخوان

گام سوم : ثبت هزینه‌های طی دوره و حقوق و دستمزد

هزینه‌ها در حسابداری طیف گسترده ای دارند، اما در این بخش قصد داریم به متداول‌ترین آنها در کسب و کارها بپردازیم . بطور کلی در تمامی فروشگاه‌ها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی سه نوع هزینه مشاهده می‌شود . اول : هزینه‌های اداری و عمومی ، دوم : هزینه‌های توزیع و فروش ، سوم هزینه‌های مالی . در این آموزش نحوه ایجاد سرفصل حساب در کدینگ، نحوه ثبت سند حسابداری و گزارشات مربوط به این هزینه‌ها را با هم بررسی خواهیم کرد.

 • بخش اول : آموزش ثبت سرفصل هزینه ها در کدینگ و گروه بندی هزینه ها
 • بخش دوم : آموزش ثبت سند ساده و مرکب بصورت دستی و اتوماتیک
 • بخش سوم : آموزش ثبت هزینه کمیسیون واسطه ها به دو روش دستی و اتوماتیک
 • بخش چهارم : آموزش ثبت هزینه اجاره محل به دو روش مستقیم و پیش پرداخت
 • بخش پنجم : آموزش ثبت هزینه تخفیفات، تعدیلِ حساب و سوخت پول
 • بخش ششم : آموزش کامل مراحل ثبت هزینه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل
 • بخش هفتم : آموزش ثبت هزینه های واردات کالا یا ثبت سفارش خارجی

گام چهارم : ثبت و کنترل هزینه‌های در حال انجام (خیلی مهم)

یکی از موارد بسیار مهم در آموزش حرفه ای نرم افزار هلو یادگیری صحیح و کامل ثبت عملکرد، کنترل هزینه‌ها و محاسبه بهای تمام شده پروژه‌های در حال انجام است. این موارد می‌تواند یک شراکت ساده در بخشی از کار، کنترل هزینه‌های بخشی از مجموعه، واردات و صادرات کالا، خط تولید، ساخت و ساز، راه اندازی بخش جدیدی در شرکت، اجاره میز، اتاق و یا هر چیز دیگری باشد.

 • بخش اول : تعاریف حسابداری مربوط به آموزش گام به گام سود مرکب کنترل هزینه‌ها
 • بخش دوم : معرفی مراکز هزینه و مراکز درآمد
 • بخش سوم : نحوه معرفی کدینگ حسابداری آن
 • بخش چهارم : کنترل کالاهای مصرف شده در هزینه‌ها
 • بخش پنجم : دریافت وجه و ثبت پیش دریافت با توجه به مرکز درآمد
 • بخش ششم : ثبت هزینه های مستقیم و دستمزد با توجه به مراکز هزینه
 • بخش هفتم : ثبت وجوه پرداختی و هزینه از تنخواه گردان و تسویه حساب با تنخواه دار
 • بخش هشتم : اصلاحات، گزارشات ریز عملکرد پروژه‌ها و هزینه‌های انجام شده در آن بصورت مجزا

گام پنجم : عملیات تولید و تبدیل مواد اولیه به محصول

بهای تمام شده به عنوان شاکله اصلی هر واحد تولیدی به‌شمار می‌آید و از طرفی امور حسابداری و در نهایت گزارشات مربوطه است که بقای آن مجموعه را پیش بینی خواهد کرد . در آموزش گام به گام سود مرکب نرم افزار هلو با خرید مواد اولیه ، موجودی انبار شما اضافه خواهد شد اما در صورتی که این مواد با تغییر شکل فروخته شود یا در اصطلاح تبدیل به محصول گردد، برای اصلاح کاردکس انبارها و ثبت فرایند تولید در نرم افزار، باید به بخش تولید آن نیز تسلط کافی داشته باشید .

 • بخش اول : معرفی کدینگ و سرفصلهای حسابداری تولید
 • بخش دوم : معرفی فرمول تولید و ثبت عملیات تولید
 • بخش سوم : اصلاحات عملیات تولید و حذف فرمول تولید
 • بخش چهارم : عملیات تولید تک مرحله ای و چند مرحله ای
 • بخش پنجم : صدور اسناد هزینه‌های مستقیم ، سربار و دستمزد
 • بخش ششم : گزارشات تولید و قیمت تمام شده همراه با ریز عملکرد مواد اولیه و محصولات

گام ششم : صورت مغایرت، انبارگردانی و بستن حسابها (سند اختتامیه)

عملیات بستن حسابها و ثبت سند اختتامیه ، به معنی اطمینان از صحت مانده حسابها و در نهایت انتقال آنها به سال مالی بعد است . در واقع اگر سود و زیان، موجودی کالا در انبارها ، مانده حساب اشخاص ، بانکها و چکها برای مدیر یک مجموعه مهم باشد ، شما به عنوان حسابدار هیچگاه با زدن دکمه بستن حسابها، مانده حسابها را بدون اطمینان از عملکرد آنها و در نهایت تایید مدیریت به سال مالی بعد منتقل نخواهید کرد. پس قبل از عملیات بستن حسابها اطلاع از صحت مانده حسابها امری اجتناب ناپذیر است.

 • مرحله اول : بررسی سرفصل حسابها یا کدینگ
 • مرحله دوم : نحوه گزارش‌گیری صحیح و رفع کاردکس منفی کالاها
 • مرحله سوم : مغایرت گیری از سرفصلهای حسابداری
 • مرحله چهارم : انبارگردانی و ثبت کالاهای شمارش شده
 • مرحله پنجم : ثبت‌های حسابداری مربوط به پایان هر دوره مالی
 • مرحله ششم : دریافت گزارشات مالی پایان دوره و اطمینان از صحت آنها
 • مرحله هفتم : دفتر روزنامه و بررسی عدم ثبت اسناد به تاریخ آینده
 • مرحله هشتم : چگونگی انجام صحیح بستن حسابها از طریق منوی نرم افزار

گام تکمیلی : پروژه تمرینی ، نرم افزار تحت وب و پشتیبانی

فایل تمرینی یا پروژه : آموزش گام به گام سود مرکب در این بخش یک پروژه کامل از امور جاری شرکت‌ها و فروشگاه‌ها به همراه فیلم آموزش گام به گام ثبت پروژه در نرم افزار وجود دارد تا بتوانید با صدور اسناد مالی در محیط واقعی نرم افزار هلو قبل از ورود به بازار کار، با نحوه ثبت تمامی رویدادهای مالی آشنا و سطح یادگیری خود را نیز ارزیابی نمایید.

نرم افزار تحت وب آموزشی : برای یادگیری بهتر مطالب آموزشی و همچنین تمرین در محیط نرم افزار ، امکان استفاده از نرم افزار آموزشی تحت وب ، در دسترس شما قرار خواهد گرفت. با استفاده از نرم افزار آموزشی تحت وب بدون نصب نرم افزار روی سیستم و صرفاً با اتصال به اینترنت، امکان کار در محیط واقعی نرم افزار امکانپذیر است .

روشی نوین برای پاسخگویی به سئوالات حین تمرین پروژه : در کلاس حضوری اگر براتون سئوال یا ابهامی پیش بیاد میتونید از استاد بلافاصله سئوال کنید اما در دوره غیر‌حضوری برای رفع ابهامات حین تمرین پروژه چه باید کرد ؟ در این بخش دو سری فیلم منحصر به فرد برای شما آماده کردیم تا هر کجا حس کردید سئوالی دارید مثلا روش معرفی یا ثبت کالا رو نمی‌دونید به این بخش مراجعه کنید و پاسخ صحیح و روش ثبت رو مشاهده کنید .

 • فیلم کامل حل پروژه برای یادگیری بیشتر و مرور منوهای نرم افزار
 • فیلم‌های پاسخگویی به تمامی سئوالات پر تکرار کاربران

پاسخگویی به سئوالات و پشتیبانی مستقیم توسط مدرس دوره: تمام تلاش خود را نموده‌ایم تا تمامی تجربیات خود را در این محصول بصورت کامل و کاربردی بیان کنیم اما اگر در حین و بعد از آموزش سئوالی برای شما پیش آمد یک راه ارتباطی مستقیم برای شما در نظر گرفته شده است . در کنار فایلهای آموزشی شماره واتساپ آقای مهندس مرآتی مدرس این دوره را قرار دادیم تا بتوانید سئوالات خود را مستقیما مطرح و در کوتاه ترین زمان پاسخ خود را دریافت کنید . خیالتان آسوده، هوای شما را داریم.

گواهینامه پایان دوره در صورت نیاز : برای صدور گواهینامه کافی است پس از مشاهده فیلم‌های آموزشی اطلاعات کامل خود را برای ما ارسال کنید تا گواهینامه پایان دوره به نام و کدملی شما صادر گردد . ورود شما را به جمع حسابداران حرفه ای تبریک می‌گوییم.

دانلود رایگان آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو ؟!

آیا شما هم تابحال این عبارت را برای دانلود رایگان آموزش هلو جستجو کردید؟ اگر بله کافیست یک لحظه خود را جای افرادی قرار دهید که زمان ارزشمند و میلیون‌ها تومان سرمایه خود را صرف کسب مهارت در حسابداری با نرم افزار هلو و ساخت کلیپ‌های آموزشی نموده‌اند و سئوال اینجاست که چرا باید این مطالب را رایگان در اختیار کاربران قرار دهند؟

توجه داشته باشید آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو بصورت رایگان همان تکرار آموزش‌های رایگانی است که در سایت‌های اشتراک‌گذاری فیلم قرار دارد یعنی صرفاً آموزش منوها و همان کلیپ های آموزشی که شرکت تولید کننده برای معرفی نرم افزار به اشتراک گذاشته است. اما محتوای آموزش های رایگان با این پکیج چه تفاوتی دارد؟

بطور مثال در دوره صفر تا صد می‌آموزید که برای بستن حسابهای پایان دوره باید هشت فرایند را انجام دهیم تا حسابها به درستی بسته و مانده صحیح به سال مالی بعد منتقل شود . آموزش این فرایند بیش از دو ساعت و انجام آن بیشتر از یک هفته آموزش گام به گام سود مرکب زمان نیاز دارد ولی وقتی عبارت رایگان را در ادامه این بخش جستجو می‌کنیم مطلبی که به شما نمایش داده خواهد شد حدود هفت دقیقه و زمان انجام آنرا نیم ساعت بیان نموده است.

اما سئوال اینجاست تفاوت بستن حسابها با انتقال حسابها چیست؟ چرا بستن حسابها یک هفته و انتقال مانده حسابها نیم ساعت زمان لازم دارد؟ از شما خواهش می‌کنم گول عبارات تبلیغاتی را نخورید چون اگر همین یک فرایند به‌درستی انجام نشود متحمل خسارات جبران ناپذیر مالی و مالیاتی خواهید شد که در خوش بینانه‌ترین حالت موجب از دست دادن شغل شما می‌گردد.

محاسبه سود در بایننس

محاسبه سود در بایننس

محاسبه سود در بایننس

سبد خرید شما خالی است.

سوالی دارید؟🤔 برای دریافت پاسخ کلیک کنید

سوالی دارید؟🤔 برای دریافت پاسخ کلیک کنید

محاسبه سود در بایننس

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به صورت کامل نحوه صحیح محاسبه سود و زیان در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین به صورت ویدیویی آموزش داده می شود تا تمام دغدغه های شما عزیزان از بابت این موضوع مهم حل شود.

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

دریافت اشتراک کانال سیگنال ارز دیجیتال و صرافی بایننس

کوینکس

کوکوین

بای بیت

بایننس

نوبیتکس

والکس

تبدیل

اوکی اکسچنج

دو صرافی کوینکس و کوکوین اعلام کرده اند که با کاربران ایرانی مشکلی ندارند اما به جهت حفظ امنیت، پیشنهاد می شود ثبت نام این دو صرافی را با آیپی خارج ایران انجام دهید.

سپاس آقای فدوی ، توضیحاتون فوق العاده عالی بود.

سلام و وقت بخیر
خوش حالم که آموزش ها براتون مفید بوده
با آرزوی موفقیت

سلام و درود
ضمن تشکر .عالی بود جدای از دانش تون شما بسیار معلم خوبی هستید تشکر

سلام ووقت بخیر :باتشکر از زحمات شما وتیمتون اموزشهاعالی وبسیار اموزنده بود

سلام با تشکر از مطالب فوق العادتون. اگه من اتریوم بخرم و بعد به جای هولد کردن اون برای ۶ماه بیام آلت کوین بخرم و سود کسب کنم و در این ۶ماه هم فرض بگیریم که اتریم ۳برابر شده باشه و من توی ترید آلت کوینها هم ۳برابر سود کرده باشم . این وسط من فقط از ترید آلت کوینها سود به دست آوردم درسته؟

سلام سود مرکب زیاد شنیده بودم ولی بهش توجه نمی کردم چی هست با دیدن این آموزش متوجه شدم چیز خوبی هست من همیشه با تتر ترید انجام میدادم از حالا به بعد با eth یا bnb یا btc انجام میدم

سلام. ممنون از راهنمایی های خوبتون. امکانش هست یک فایل اکسل استاندارد که بشه سود و زیاد خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو باهاش محاسبه کرد در سایت برای دانلود قرار بدید؟ (به عنوان مثال هم از طریق خرید ارز با USDT و هم از طریق جفت ارزهای دیگه مثل بیت کوین یا اتریوم بشه سود مرکب رو در مقایسه با خرید USDT محاسبه کرد و بهترین انتخاب رو انجام داد) در کل نت فارسی، یک فایل اکسل هست که اونم مشکل داره.محاسبه سود در بایننس

دم شما گرم نصحیت و درس های خوبی بود برای من

عالی بود

بسیارمفید وارزشمندبود

خوبه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

مشاهده رزومه کامل

برای اطلاع از تخفیف های دوره ای هر محصول می توانید به صفحه محصول مورد نظر خود مراجعه و شماره موبایل خود را در بخش “اطلاع رسانی پیامکی” که زیر گزینه “افزودن به سبد خرید” محصول قرار دارد، وارد کنید تا تخفیف های آن محصول از طریق پیامک برای شما ارسال شود.

چیزی خاص را وارد کنید:

چیزی خاص را وارد کنید:


کد تایید *


نام کاربری یا آدرس ایمیل *


گذرواژه *

مرا به خاطر بسپار


گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟


آدرس ایمیل *

برای تایید عضویت یک کد 6 رقمی به شماره موبایل شما فرستاده خواهد شد.


ایمیل *


کد تایید *


عضویت


در این مقاله به آموزش نحوه استفاده از ماشین حساب معاملات فیوچرز بایننس می‌پردازیم. آنچه می‌خوانید گام پنجم از مجموعه راهنمای گام به گام فیوچرز بایننس است. طبیعتاً مناسب‌تر است که این مسیر را به ترتیب ارائه شده مطالعه کنید. هدف نهایی این سلسله مقاله، راهنمای کامل انجام معامله در فیوچرز بایننس می‌باشد.

در نوشته‌های قبل مفهوم مارجین ، مارجین اولیه و قیمت لیکوئید شدن را معرفی کردیم. شما نیازی نیست در هر ترید خود قیمت لیکوئید شدن و همچنین مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را دستی محاسبه کنید؛ بلکه با استفاده از ماشین حساب معاملات فیوچرز بایننس این موارد در اختیار تریدرها قرار گرفته‌است.

با استفاده از ماشین حساب بایننس می‌توانید مارجین اولیه مورد نیاز، سود و زیان، درصد بازدهی با احتساب لوریج و قیمت لیکوئید شدن را محاسبه کنید. این موارد در معاملات فیوچرز بسیار مهم بوده که بایننس برای رفع نیاز کاربران خود، ماشین حسابی برای این موارد در نظر گرفته است. در تصاویر زیر نحوه استفاده از این ماشین حساب را آموزش خواهیم داد.

محاسبه سود در بایننس

Initial Margin : مقدار مارجین مورد نیاز برای انجام این معامله را نشان می‌دهد. به عبارتی شما با پرداخت 74.77 دلار، صاحب 1 بیت کوین 8000 دلاری خواهید شد. ( منظور از صاحب، بستن قرارداد این 1 واحد بیت کوین است). مابقی این پول توسط بایننس تامین خواهد شد. در واقع بایننس مابقی پول را به شما قرض داده است. اما این عدد 74.77 چطور بدست آمده است؟ با تقسیم قیمت خرید (8000 دلار) به مقدار لوریج (107) این عدد بدست می‌آید. به عبارت دیگر شما برای انجام این معامله باید 74.77 دلار در حساب خود داشته باشید.

PNL : این عبارت، مخفف Profit and Loss می‌باشد. اگر می‌خواهید بدانید با انجام این معامله ، چه مقدار سود یا زیان خواهید کرد، PNL همین موضوع را برای شما مشخص می‌کند. اما این بدون احتساب لوریج می‌باشد. برای محاسبه بازدهی با احتساب لوریج معامله، ROE% این مورد را نشان می‌دهد. 133.75% مقدار سود حاصل از این معامله می‌باشد. این عدد از ضرب نسبت سود در لوریج بدست می‌آید.

مقالات مرتبط
گام اول: تفاوت معاملات فیوچرز بایننس و معاملات اسپات
گام دوم:حساب مارجین بایننس و تفاوت آن با حساب عادی
گام سوم:راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس

آموزش افتتاح حساب کاربری در بایننس فیوچرز

سلام
مطالب بسیار عالی 👌
فقط دسته بندی مطالب یکم جالب نیست برای مثال مجموعه آموزش گام به گام فیوچرز بایننس تو بحث های مختلف پخش هستند

سلام.ممنون بابت حسن توجهتون. حتما بررسی میشه

سلام. این درصد سود بدون احتساب کارمزد هست درسته؟؟؟

سلام pnl من در اسپات به دینار عراق محاسبه میشه چطوری باید برگردونمش به دلار ؟!

بازه زمانی LONG و SHORT چه میزان است

ممنون مفید بود

اکسچینو مگ با هدف آموزش و خبررسانی در حوزه بلاک چین و ارز دیجیتال راه‌اندازی شد. به‌روزترین اخبار، مقالات، تحلیل ها و آموزش‌های مربوط به حوزه رمز ارزها را در مجله اکسچینو دنبال کنید

کلیه حقوق این سایت نزد اکسچینو محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است


© 2021 binance referral id code | binance futures referral id code

استیکینگ ارز دیجیتال برابر است با خرید کوین و نگهداری آن در یک والت یا کیف پول! به همین سادگی.

تریدرهای زیادی این عمل را با ماینینگ رمز ارزها مقایسه کرده و با توجه به افزایش سختی استخراج کوین‌ها با گذر زمان، روز به روز بیشتر به راهکار مورد بحث ترغیب می‌شوند.

استیکینگ ارز دیجیتال را می‌توان راهکاری جایگزین برای استخراج دانست. یکی از مهمترین مزیت‌های این روش در مقایسه با ماینینگ هزینه به مراتب کمتر است، به طوری که بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های گزاف برای خرید سیستم‌های کامپیوتری قدرتمند یا اسیک‌ها و همچنین تحمل مخارج بالای استفاده از برق زیاد، به طور رایگان ارز دیجیتال به دست خواهید آورد.

خوشبختانه امکان Staking و دریافت پاداش برای ارزهای متعددی فراهم است. البته بهتر است قبل از اقدام به خرید در صورت تمایل به بهره بردن از این روش، اطلاعات کاملی به دست آورید. به عنوان نمونه بعد از خرید بیت کوین امکان استیک کردن آن به خاطر الگوریتم اجماع مورد استفاده فراهم نیست.محاسبه سود در بایننس


در مکانیزم اثبات کار، بلاک‌های تازه به دست استخراج‌کننده و از طریق ماینینگ تولید می‌شوند، اما در مکانیزم اثبات سهام، بلاک‌های جدید و تایید تراکنش‌ها، به واسطه استیکینگ ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. عمل Staking نودهایی از شبکه را شامل می‌شود که مقداری از کوین شبکه بلاک چین را نگهداری می‌کنند.

در ادامه پروتکل شبکه به طور تصادفی و در یک بازه زمانی خاص، از میان این به اصطلاح استیکرها (Stakers)، یک نود را انتخاب کرده و مسئولیت تایید تراکنش‌ها و ایجاد بلاک جدید را بر عهده آن قرار خواهد داد. در این روش، هر گره‌ با مقدار کوین بالاتر، شانس بیشتری برای ایجاد بلاک تازه و در ادامه کسب سود دارد.

مزیت بزرگ PoS در مقایسه با PoW، از بین رفتن نیاز به خرید تجهیزات گران قیمت نظیر دستگاه‌های اختصاصی ماینینگ یا سیستم‌های کامپیوتری گرانبها است. در روش اثبات کار، به منظور ماین کردن بلاک‌های جدید نیازمند ماینرهای قوی، که قیمت سرسام‌آوری دارند، هستیم. به همین دلیل هر کاربری قادر نیست وظیفه تامین امنیت حتی بخش کوچکی از شبکه و در ادامه دریافت پاداش این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

جواب مشخصی نمی‌توان برای این پرسش پیدا کرد، چرا که هر شبکه، بر اساس پروتکل منحصربه‌فردش، سود استیکینگ ارز دیجیتال را تعیین می‌کند. شبکه‌های بلاک چین مبتنی بر مکانیزم PoS اغلب به منظور محاسبه سود و پاداش Staking فاکتورهای زیر را در نظر می‌گیرند:

این‌ها نمونه‌ای از فاکتورهای تاثیرگذار در مقدار سود استیکینگ محسوب شده و معیارهای بیشتری در این امر دخیل هستند.


Staking رمز ارزها دارای روش‌های مختلفی است. به عنوان نمونه باید به استیکینگ سرد (Cold Staking)، استیکینگ قفل شده (Locked Staking) و استیکینگ منعطف (Flexible Staking) اشاره کرد. در ادامه نگاهی به این راهکارها خواهیم انداخت.

لاکد استیکینگ، هولد کردن دارایی‌ داخل والت صرافی با هدف پشتیبانی از یک شبکه بلاک چین محسوب می‌شود. تا وقتی که ارزهای شما شما در والت صرافی قفل شده‌اند، سود دریافت خواهید کرد. به محض برداشت وجه از کیف پول، ارائه سود نیز متوقف می‌شود. هر ارز دیجیتال زمان انتظار منحصربه‌فردی دارد. در صورت درخواست برای برداشت دارایی قفل شده، ارز دیجیتال مورد نظر و سود آن به والت اسپات شما واریز خواهد شد. تصویر زیر، لیستی از ارزهای دیجیتال با قابلیت Locked Staking در صرافی بایننس است.


استیکینگ سرد زیر مجموعه‌ای از روش قفل شده به شمار می‌رود. این راهکار شامل ذخیره کردن یک ارز دیجیتال در یک والت سرد است. منظور از والت سرد، یک کیف پول فاقد اتصال به اینترنت نظیر کیف پول‌های سخت افزاری است. طبق انتظار، این نوع از ذخیره‌سازی یک رمز ارز را می‌توان به واسطه یک والت سخت افزاری انجام داد.

تعدادی از شبکه‌های بلاک چینی، قابلیت ذخیره آفلاین دارایی‌ها را فراهم کرده‌اند. این روش استیکینگ از امنیت بالاتری برخوردار بوده و تا زمانی که هودلر، دارایی خود را در همان کیف پول نگهداری کند، پاداش دریافت خواهد کرد. بعد از انتقال دارایی، سوددهی دیگر ادامه پیدا نمی‌کند. از طرف دیگر، علاوه بر امنیت بالای این روش، Staking رمز ارزها مناسب افراد دارای سرمایه زیاد است.

شبیه به روش قفل شده، راهکار منعطف نیز شامل نگهداری رمز ارز در یک والت ارز دیجیتال برای پشتیبانی از عملیات یک شبکه مبتنی بر بلاک چین است. تفاوت این روش با لاکد استیکینگ ارز دیجیتال، عدم احتیاج به قفل شدن وجوه است. در این حالت، کاربر قادر خواهد بود با وجود هولد کردن دارایی، به ترید با آن‌ بپردازد. به طور واضح، در این روش سود کمتری دریافت خواهید کرد.


به عنوان نمونه‌ای از ارزهای دیجیتال با قابلیت استیک کردن در صرافی بایننس باید به ایاس (EOS)، تزوس (XTZ)، اتم (ATOM)، ترون (TRX)، نئو (NEO)، الگوراند (Algo)، وی چین (VET)، آنتولوژی (ONT)، کومودو (KMD) و تروی اشاره کرد. البته این‌ها تنها بخشی از ارزهای پشتیبانی شده محسوب شده و فهرست کامل گزینه‌های قابل استیک کردن در بایننس، به مراتب طولانی‌تر است.

یکی از بهترین گزینه‌ها در این بین خرید ترون محسوب می‌شود. این ارز دیجیتال در حال حاضر قیمت بسیار مناسبی داشته و فرصت خوبی برای کاربران تازه وارد و فاقد سرمایه زیاد به منظور ترید کردن است. بعد از خرید این ارز نیازی به نگهداری بیهوده آن در کیف پول نیست؛ ترون‌های خود را در صرافی بایننس استیک کرده و سود کسب کنید.


در وب سایت یا اپلیکیشن آموزش گام به گام سود مرکب Binance Exchange، از قسمت Finance، گزینه Staking را انتخاب کنید. در اپلیکیشن موبایل می‌بایست ابتدا از ردیف بالایی، روی گزینه More ضربه زده و در صفحه بعد، از قسمت Finance، گزینه Staking را برگزینید.


در صفحه بعدی، با سه دسته‌بندی رو به رو خواهید شد. همانطور که در مطلب بررسی جامع استیکینگ ارزهای دیجیتال به آن اشاره کردیم، این کار به روش‌های مختلفی بر اساس نحوه و استراتژی پیاده‌سازی، قابل انجام است. هر یک از روش‌های قفل شده، انعطاف‌پذیر و دیفای دارای مزایا و معایب خود است. در این سه تب، گزینه‌های متعددی مشاهده خواهید کرد. با لمس یک گزینه، دارایی خود را استیک می‌کنید.


پاداش استیک کردن در انتهای هر ماه به صورت خودکار به والت شما در همین صرافی منتقل خواهد شد و برای دریافت سود استیکینگ ارزهای دیجیتال در بایننس نیاز به انجام هیچ کاری نیست.

Close

Click here to request access and see full URLs.

محاسبه سود در بایننس

محاسبه سود در بایننس

آموزش گام به گام سود مرکب

آزمون پودمان پنجم کار و فناوری پایه هشتم | پودمان 5: کار با فلز

آزمون پودمان پنجم کار و فناوری پایه هشتم | پودمان 5: کار با فلز

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی پودمان‌های 7 و 8 و 9 کار و فناوری هشتم

آزمون تستی پودمان‌های 7 و 8 و 9 کار و فناوری هشتم

تیم مدیریت گاما

آزمون کار و فناوری هشتم | پودمان شهروند الکترونیکی 1

آزمون کار و فناوری هشتم | پودمان شهروند الکترونیکی 1

تیم مدیریت گاما

پاسخ پژوهش ها، پرسش ها و بارش فکری کارو فناوری هشتم | پودمان 4: صنایع دستی (بافت)

پاسخ پژوهش ها، پرسش ها و بارش فکری کارو فناوری هشتم | پودمان 4: صنایع دستی (بافت)

گام به گام کارو فناوری…

آزمونک کار و فناوری هشتم مدرسه شهید بهشتی | پودمان الکترونیک

آزمونک کار و فناوری هشتم مدرسه شهید بهشتی | پودمان الکترونیک

سوالات آزمون تستی کار و فناوری پایه هشتم | 16 سوال تستی از کل کتاب

سوالات آزمون تستی کار و فناوری پایه هشتم | 16 سوال تستی از کل کتاب

درسنامه و نکات آموزشی کار و فناوری هشتم

درسنامه و نکات آموزشی کار و فناوری هشتم

 آزمونک تستی کار و فناوری هشتم با جواب | پودمان شهروند الکترونيک 1

آزمونک تستی کار و فناوری هشتم با جواب | پودمان شهروند الکترونيک 1

ارزشیابی درس کار و فناوری هشتم | پودمان شهروند الکترونیکی 2

ارزشیابی درس کار و فناوری هشتم | پودمان شهروند الکترونیکی 2

آزمون نوبت اول کار و فناوری هشتم مدرسه امام سجاد شیراز | پودمان 1 تا 3

آزمون نوبت اول کار و فناوری هشتم مدرسه امام سجاد شیراز | پودمان 1 تا 3

ارزشیابی درس کار و فناوری هشتم | پودمان صنایع دستی بافت

ارزشیابی درس کار و فناوری هشتم | پودمان صنایع دستی بافت

امتحان مستمر کار و فناوری هشتم آبان ماه | دبیرستان غیردولتی پسرانه همت

امتحان مستمر کار و فناوری هشتم آبان ماه | دبیرستان غیردولتی پسرانه همت

پاسخ کار کلاسی، پرسش ها و بارش فکری کارو فناوری هشتم | پودمان 6: پرورش و نگهداری از حیوانات

پاسخ کار کلاسی، پرسش ها و بارش فکری کارو فناوری هشتم | پودمان 6: پرورش و نگهداری…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.