ضریب همبستگی چيست؟


یک تریدر فارکس نیازی به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد و علت آن هم وجود جداول ضریب همبستگی در مراجع مختلف است. اما جهت اطلاعات بیشتر فرمول به صورت زیر میباشد:

ضریب همبستگی چيست؟

ویدیو: همبستگی، مثبت، منفی، هیچ و ضریب همبستگی

محتوا

همبستگی صفر یا بدون همبستگی: همبستگی صفر به این معنی است که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد. به عبارت دیگر، هنگامی که یک متغیر به یک سمت حرکت می کند، متغیر دیگر در جهت نامرتبط دیگری حرکت می کند.

عدم همبستگی به چه معناست؟

همبستگی صفر نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین متغیرها وجود ندارد. همبستگی ۱- نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است، به این معنی که با بالا رفتن یک متغیر، متغیر دیگر پایین می‌آید.

اگر همبستگی وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

اگر بین دو متغیر همبستگی وجود نداشته باشد، به این معنی است که متغیرها از نظر آماری مرتبط به نظر نمی‌رسند، که ارزش یک متغیر در ارتباط با افزایش یا کاهش متغیر دیگر افزایش یا کاهش نمی‌یابد.

نمونه ای از عدم همبستگی چیست؟

زمانی که بین دو متغیر رابطه ای وجود نداشته باشد، همبستگی صفر وجود دارد. برای مثال هیچ رابطه ای بین میزان نوشیدن چای و سطح هوش وجود ندارد.

منظور شما از همبستگی چیست؟

همبستگی یک معیار آماری است که میزان ارتباط خطی دو متغیر را بیان می کند (به این معنی که آنها با هم با یک نرخ ثابت تغییر می کنند). این یک ابزار رایج برای توصیف روابط ساده بدون اظهار نظر در مورد علت و معلول است.

همبستگی مثبت و منفی

همبستگی چیست و اهمیت آن چیست؟

(i) همبستگی به ما در تعیین میزان رابطه بین متغیرها کمک می کند. این ما را قادر می سازد تا تصمیم خود را برای مسیر اقدامات آینده بگیریم. (2) تجزیه و تحلیل همبستگی به ما در درک ماهیت و درجه رابطه کمک می کند که می تواند برای برنامه ریزی و پیش بینی آینده استفاده شود.

4 نوع همبستگی چیست؟

معمولاً در آمار، چهار نوع همبستگی را اندازه گیری می کنیم: همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه کندال، همبستگی اسپیرمن و همبستگی نقطه-بیسریال.

3 نوع همبستگی چیست؟

 • همبستگی مثبت: r > 0. .
 • همبستگی منفی: r 0. .
 • بدون همبستگی: r = 0.

5 نوع همبستگی چیست؟

 • همبستگی مثبت، منفی یا صفر:
 • همبستگی خطی یا منحنی:
 • روش نمودار پراکندگی:
 • ضریب همبستگی لحظه محصول پیرسون:
 • ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن:

چگونه می توان تشخیص داد که یک همبستگی معنادار است؟

برای تعیین اینکه آیا همبستگی بین متغیرها معنادار است، p-value را با سطح معناداری خود مقایسه کنید. معمولاً سطح معنی داری (که با α یا آلفا مشخص می شود) 0.05 به خوبی کار می کند. α 0.05 نشان می‌دهد که خطر نتیجه‌گیری از وجود همبستگی - زمانی که واقعاً همبستگی وجود ندارد - 5٪ است.

از کجا می دانید که هیچ ارتباطی وجود ندارد؟

اگر تغییر در X بر Y تأثیری نداشته باشد، همبستگی وجود ندارد. هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد. برای مثال، مدت زمانی که من صرف تماشای تلویزیون می‌کنم، تأثیری بر قبض گرمایش شما ندارد.

آیا رگرسیون بهتر از همبستگی است؟

هنگامی که به دنبال ساخت یک مدل، یک معادله یا پیش‌بینی پاسخ کلیدی هستید، از رگرسیون استفاده کنید. اگر به دنبال خلاصه کردن سریع جهت و قدرت یک رابطه هستید، همبستگی بهترین گزینه است.

آیا 0.01 همبستگی قوی است؟

همبستگی در سطح 0.01 (2 دنباله) معنی دار است. (این بدان معنی است که اگر بین 0.001 تا 0.010 باشد، مقدار قابل توجه در نظر گرفته می شود، به 2 مراجعه کنید. nd مثال زیر). . (این بدان معنی است که اگر بین 0.010 تا 0.050 باشد، مقدار قابل توجه در نظر گرفته می شود).

مقدار r2 0.9 به چه معناست؟

اساساً، مقدار R-Squared 0.9 نشان می دهد که 90٪ از واریانس متغیر وابسته مورد مطالعه با واریانس متغیر مستقل توضیح داده می شود.

چند نمونه از همبستگی چیست؟

 • هر چه زمان بیشتری را صرف دویدن روی تردمیل کنید، کالری بیشتری می سوزانید.
 • افراد قد بلندتر سایز کفش های بزرگ تری دارند و افراد کوتاه قد سایز کفش های کوچک تری دارند.
 • هر چه موهای شما بلندتر شود، به شامپوی بیشتری نیاز خواهید داشت.

همبستگی مثبت کامل به چه معناست؟

همبستگی کاملاً مثبت به این معنی است که 100% مواقع، متغیرهای مورد نظر دقیقاً در یک درصد و جهت با هم حرکت می کنند. همبستگی مثبتی بین تقاضا برای یک محصول و قیمت مرتبط با محصول دیده می شود.

مثال همبستگی مثبت چیست؟

یک همبستگی مثبت زمانی وجود دارد که دو متغیر در یک جهت با یکدیگر حرکت کنند. یک مثال اساسی از همبستگی مثبت، قد و وزن است - افراد قد بلندتر معمولاً وزن بیشتری دارند و بالعکس. . همبستگی مثبتی بین تقاضا برای یک محصول و قیمت مرتبط با آن محصول دیده می شود.

یک همبستگی ساده چیست؟

همبستگی ساده معیاری است که برای تعیین قدرت و جهت رابطه بین دو متغیر X و Y استفاده می شود. یک ضریب همبستگی ساده می تواند از 1- تا 1 متغیر باشد. با این حال، مقادیر حداکثر (یا حداقل) برخی از همبستگی های ساده نمی توانند به آن برسند. وحدت (یعنی 1 یا -1).

از کدام آزمون همبستگی استفاده کنم؟

ضریب همبستگی پیرسون برای اندازه‌گیری‌های گرفته‌شده از مقیاس فاصله‌ای مناسب‌تر است، در حالی که ضریب همبستگی اسپیرمن برای اندازه‌گیری‌های گرفته‌شده از مقیاس‌های ترتیبی مناسب‌تر است.

همبستگی ضعیف چیست؟

همبستگی ضعیف به این معنی است که با افزایش یا کاهش یک متغیر، احتمال کمتری برای وجود رابطه با متغیر دوم وجود دارد. . اگر ابر بسیار صاف یا عمودی باشد، همبستگی ضعیفی وجود دارد.

چند نوع همبستگی وجود دارد؟

به طور کلی سه نوع مختلف همبستگی وجود دارد: همبستگی مثبت، منفی، و خنثی یا بدون همبستگی.

همبستگی پیرسون چه چیزی را نشان می دهد؟

ضریب همبستگی پیرسون آمار آزمونی است که رابطه آماری یا ارتباط بین دو متغیر پیوسته را اندازه گیری می کند. . اطلاعاتی در مورد بزرگی ارتباط یا همبستگی و همچنین جهت رابطه می دهد.

تفاوت بین همبستگی پیرسون و اسپیرمن چیست؟

همبستگی پیرسون: همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر پیوسته را ارزیابی می کند. همبستگی اسپیرمن: همبستگی اسپیرمن رابطه یکنواخت را ارزیابی می کند. ضریب همبستگی اسپیرمن بر اساس مقادیر رتبه بندی شده برای هر متغیر به جای داده های خام است.

همبستگی پیرسون برای چیست؟

ضریب همبستگی پیرسون (همچنین به عنوان ضریب همبستگی محصول- لحظه پیرسون نیز شناخته می شود) r معیاری است برای تعیین رابطه (به جای تفاوت) بین دو متغیر کمی (فاصله/نسبت) و میزان منطبق بودن دو متغیر با یکدیگر - یعنی تا چه حد دو .

چرا همبستگی مهم است؟

هنگامی که همبستگی شناخته شد، می توان از آن برای پیش بینی استفاده کرد. وقتی امتیازی را در یک معیار می‌دانیم، می‌توانیم پیش‌بینی دقیق‌تری از معیار دیگری که ارتباط زیادی با آن دارد انجام دهیم. هر چه رابطه بین / بین متغیرها قوی تر باشد، پیش بینی دقیق تر است.

ضریب همبستگی کندال

در این مقاله ضریب همبستگی کندال به صورت تئوری تشریح داده شده و برای آن به صورت دستی و نرم افزاری مثال حل می شود. کندال (M. Kendall 1907-1983) در حدود سال 1930 به مطالعه یک نوع ضریب همبستگی پرداخت که به نام او شهرت دارد. در سال 1948 رساله ای در این باره منتشر کرد که محتوی تئوری این ضریب همبستگی می باشد.در آمار، ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال که به تای کندال مشهور است و با حرف یونانی τ نمایش داده‌ می‌شود یک آماره ی ناپارامتری است که برای سنجش همبستگی آماری میان دو متغیر تصادفی به کار می‌رود.

کندال

خواص ضریب همبستگی کندال

 • از آنجایی که مخرج این کسر تعداد انتخاب‌های زوج‌ها از بین n مشاهده است، همیشه از صورت بزرگتر است. پس ضریب همبستگی کندال از 1 کوچکتر و از 1- بزرگتر است.
 • اگر همه زوج‌ها با هم هماهنگ باشند مقدار ضریب همبستگی کندال برابر است با 1.
 • اگر همه زوج‌ها ناهماهنگ باشند ضریب همبستگی کندال برابر است با 1-.
 • اگر X و Y‌ مستقل باشند، انتظار داریم که ضریب همبستگی کندال نیز برابر با ۰ باشد.

فرمول محاسبه ضریب همبستگی کندال

[math]T=/[/math] در فرمول فوق n حجم نمونه مورد بررسی می باشد.

مقدار S از مجموع اختلاف ui (تعداد داده هایی که بعد از داده ی مورد نظر قرار گرفته و بیشتر از آن است) و vi (تعداد داده هایی که بعد از داده ی مورد نظر قرار گرفته و کمتر از آن است) بدست می آید :

[math]S=sum_^\n d_=sum_^\n (u_-v_)[/math]

حل مثال دستی ضریب همبستگی Kendall

در جدول زیر نمرات امتحان x و y ده دانش آموز ثبت شده است با استفاده از ضریب همبستگی کندال رابطه بین دو امتحان را محاسبه کنید :

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دانش آموز
5 1 6 4 10 7 2 9 3 8 نمره امتحان x
6 2 4 3 7 8 1 5 10 9 نمره امتحان y

برای بدست آوردن ضریب همبستگی کندال ابتدا نمرات امتحان x را از کوچک به بزرگ مرتب به صورت زیر مرتب می کنیم و نمرات امتحان y را متقابلا در جدول یادداشت می نماییم :

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دانش آموز
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نمره امتحان x
7 10 9 8 4 6 3 5 1 2 نمره امتحان y
0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 vi
0 0 1 2 4 4 6 4 8 8 ui
0 1- 0 1 4 4 6 2 8 7 di

محاسبه زوج های هماهنگ و ناهماهنگ

طریقه محاسبه vi بدین صورت است : نمره امتحان y دانش آموز اول را بررسی کرده (برابر 2 است) و به تعدادی که در نمرات سمت راستش کوچکتر از 2 مشاهده کردیم مقدار ui مشخص می شود (در ضریب همبستگی چيست؟ ضریب همبستگی چيست؟ امتحان y فقط نمره دانش آموز دوم از دانش آموز اول کمتر است) پس مقدار 1 اختیار می کند. برای دانش آموز دوم نیز که نمره امتحان y آن برابر 1 است مشاهده می شود که هیچکدام از دانش آموزان بعدی نمره کمتری از او نگرفته اند، لذا مقدار vi برای دانش آموز دوم برابر صفر می باشد.

طریقه محاسبه ui بدین صورت است : نمره امتحان y دانش آموز اول را بررسی کرده (برابر 2 است) و به تعدادی که در نمرات سمت راستش بزرگتر از 2 مشاهده کردیم مقدار vi مشخص می شود (در امتحان y فقط نمره دانش آموز دوم از دانش آموز اول کمتر است) پس مقدار 8 اختیار می کند (اگر بشماریم نمره y دانش آموز اول از 8 دانش آموز بعدی کمتر است). برای دانش آموز دوم نیز که نمره امتحان y آن برابر 1 است مشاهده می شود که هیچکدام از دانش آموزان بعدی نمره کمتری از او نگرفته اند، لذا مقدار vi برای دانش آموز دوم نیز برابر 8 می باشد (فقط نمرات دانش آموزان سمت راست باقی مانده را در شمارش به حساب می آوریم). در انتها مقدار S به صورت زیر بدست می آید :

حل مثال همبستگی کندال در SPSS

ابتدا به شکل زیر داده ها را وارد نرم افزار SPSS می کنیم : برای دریافت آموزش نحوه ورود داده ها در نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید.

دیتای ضریب همبستگی کندال

سپس از طریق دستور زیر کادر آزمون ضریب همبستگی میان دو متغیر را باز می کنیم :

مسیر اجرای ضریب همبستگی کندال

مانند شکل زیر در پنجره باز شده دو متغیر مورد نظر را وارد کادر Variables کنید و تیک ضریب همبستگی تاو-کندال را فعال نمایید، در انتها بر روی گزینه OK کلیک نمایید :

دستور اجرای ضریب همبستگی کندال

خروجی نرم افزار SPSS برای ضریب همبستگی کندال (KENDALL CORRELATION COEFFICIENTS) به صورت زیر است :

خروجی ضریب همبستگی کندال

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی برابر با 0.689 بدست آمده است که سطح معنی داری آن با توجه به این که کمتر از 0.05 است نشان از معنی داری این ضریب می باشد.

تابع Correl

در اکسل تابع CORREL مخفف Correlation به‌منظور محاسبه ضریب همبستگی بین دو پارامتر استفاده می‌شود، جهت بررسی ارتباط خطی میان آن دو پارامتر استفاده میشود. ضریب همبستگی بی بعد شده پارامتر کواریانس است. مشکل اصلی پارامتر کوواریانس در آمار واحد دار بودن آن است، لذا نمی‌توان کوواریانس دو مشخصه را با کوواریانس دو مشخصه دیگر مقایسه نمود، لذا در آمار برای مقایسه میزان ارتباط و تاثیر پذیری دو پارامتر عموما از ضریب همبستگی استفاده می‌شود تا کوواریانس. ضریب همبستگی دو متغیر همواره عددی بین اعداد ۱- تا ۱+ می‌باشد و هر چه به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد بیانگر شدت بالای ارتباط خطی آن دو متغیر است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده پایین بودن ارتباط کم آن دو متغیر می‌باشد، از طرف دیگر مثبت بودن ضریب همبستگی بیانگر ارتباط مستقیم و منفی بودن آن بیانگر ارتباط معکوس آن دو متغیر را گزارش می‌دهد.

ورودی های تابع

این تابع دو ورودی دریافت می‌کند که در ورودی اول مجموعه اعداد پارامتر اول و در ورودی دوم مجموعه اعداد پارامتر دوم وارد می‌شود و ضریب همبستگی آن دو به‌عنوان خروجی گزارش می‌شود.

لذا به‌منظور محاسبه ضریب همبستگی دو متغیر قد و وزن، کافی است از تابع CORREL به‌صورت =CORREL(B4:B10,C4:C10) استفاده کنیم که عدد ۰٫۹ بیانگر ارتباط خطی مثبت بالا بین قد و وزن افراد می‌باشد، بدین معنی که با افزایش قد وزن هم افزایش پیدا می‌کند.

همبستگی ارز چیست؟

همبستگی ارز

اگر شما در حال معامله با چند جفت ارز به طور همزمان می باشید و هیچ درکی از همبستگی جفت ارزها ندارید، در حقیقت قدم در راه نابودی خود گذاشته­ اید.

در این مقاله شما می آموزید که همبستگی ارز چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش شوید و تصمیمات صحیح بگیرید.

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند .

قدرت ارز یک کشور یا منطقه بستگی به شرایط اقتصادی آن منطقه دارد. بنابراین اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در ضریب همبستگی چيست؟ همین حال اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.

برای مثال قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند، زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.

همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه می شود. برای یک تریدر حرفه ای بودن لازم است که، معامله گر همواره تاثیرپذیری خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند به خصوص اگر در بازار فارکس (Forex Market) فعالیت داشته باشد.

از آنجا که در بازار فارکس ارزها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از همبستگی میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیرگذار بر مجموع معاملات خود اطلاع داشته باشید.

بنابراین همبستگی ارز یا Currency Correlation به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه­ی زمانی حرکت می کنند یا نه.

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ ،در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.

ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت داده های هر دو متغیر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

C:\Users\user\Desktop\amir trader\chavoshi\New folder\1.jpg

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

ضریب همبستگی (0)

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است و یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

ضریب همبستگی مثبت (1+ تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبستگی جفت ارز دوم 0.8+ نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ نسبت به جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1+ به معنی همبستگی مثبت کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند، جفت ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0 تا 1-)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8- یا 80% نسبت به جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند جفت ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

از جدول زیر میتوانید به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

همبستگی ارز

فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها

C:\Users\user\Desktop\amir trader\chavoshi\New folder\3.jpg

یک تریدر فارکس نیازی به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد و علت آن هم وجود جداول ضریب همبستگی در مراجع مختلف است. اما جهت اطلاعات بیشتر فرمول به صورت زیر میباشد:

در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد مفهوم کلی این است که نقاط داده را از دو جفت x و y می گیرد و سپس آنها را با میانگین خوانده شده در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله، کوواریانس و قسمت پایینی انحراف استاندارد است.

به عنوان مثال نقاط داده را قیمت های پایانی برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر پایانی و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها با هم را استخراج کند.

برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند صفحه گسترده Microsoft Excel است. پس از ثبت چندین قیمت بسته شدن ، می توان میانگین را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این مقدار به همراه مقادیر جدید برای x به فرمول وصل می شود.

دلایل استفاده از جعبه ابزار معاملات به شرح زیر است :

1- حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگر هستند :

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید .به طور مثال ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت همدیگر حرکت می کنند، بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین خرید USD/CHF بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت،یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می آورد.

2- سود های افزایشی یا ضررهای افزایشی :

شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر کنید. به طور مثال دو جفت ارز GBP/USD و EUR/USD را در نظر بگیرید. این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می­کند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو برابر کنید.

در این حالت شما در واقع دارید از اهرم استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سودهای بالایی کسب می شود و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

3- توزیع ریسک :

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده و قدرت دید شما را افزایش می دهد . به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ضریب همبستگی چيست؟ ارز معامله کنید، شما می توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید .

جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند ( بین 0.7 ) را انتخاب کنید . به عنوان مثال EUR/USDوGBP/USD تمایل دارند که با هم حرکت کنند ، همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد که ریسک خود را کاهش دهید.

فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد، به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی شما تنوع ببخشد.

در مواقعی که دلار آمریکا ارزش خود را از دست می دهد ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4- محافظت از سرمایه :

حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سودهای کوچکتر شود، همچنین می تواند ضررها را به حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.با این کار بیشتر ضرر شما جبران می شود!

نکته قابل تامل این است که همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف یا تقویت شود، بنابراین لازم است که از همبستگی به روز استفاده شود.

5- تایید شکست مقاومتها و مشخص کردن شکست های غیرواقعی :

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید. به عنوان نمونه فرض کنید EUR/USD ظاهرا در حال حاضر دارای یک سطح حمایتی مهم می باشد .شما واکنش قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین رو برای شکست قیمت هستید .از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی همبستگی دارند بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر .

شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند، این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می­کند، زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند.

بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد معامله کنید.

تغییر در همبستگی ارزها

جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند.

اگر به تصاویر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.

جدول همبستگی ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

جدول همبستگی ارزها در تایم فریم روزانه

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت نیز هستند.

بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.

همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از سایت myfxbook.com استفاده کنید.

ضریب همبستگی چيست؟

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 4: محاسبات و برآوردها

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 4: محاسبات…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 3: تجهیزات و کاربرد آن

آزمون آنلاین دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 3: تجهیزات…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 2: اصول و مبانی

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 2: اصول و…

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت اول دانش فنی پایه پایه دهم هنرستان حرفه ای شهادت | دی 1395

آزمون نوبت اول دانش فنی پایه پایه دهم هنرستان حرفه ای شهادت | دی 1395

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل ١: کلیات

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل ١: کلیات

مهدی سالم کار لنگرودی

حل سوالات خودآزمایی پودمان 4 کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری | صفحه 66 و 67

حل سوالات خودآزمایی پودمان 4 کتاب دانش فنی پایه دهم حسابداری | صفحه 66 و 67

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل 4: محاسبات و برآوردها

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل 4: محاسبات و برآوردها

مهدی سالم کار لنگرودی

راهنمای حل فعالیت های دانش فنی پایه دهم صفحه ۴۴ تا ۵۴ | فصل 4: محاسبات و برآوردها

راهنمای حل فعالیت های دانش فنی پایه دهم صفحه ۴۴ تا ۵۴ | فصل 4: محاسبات و برآوردها

مهدی سالم کار لنگرودی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 4: محاسبات و برآوردها

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 4: محاسبات و برآوردها

سوالات تستی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسی

سوالات تستی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسی

آزمون پودمان دوم دانش فنی پایه دهم | فصل ٢: اصول و مبانی

آزمون پودمان دوم دانش فنی پایه دهم | فصل ٢: اصول و مبانی

آزمون پودمان 1 و 2 درس دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | کلیات، اصول و مبانی

آزمون پودمان 1 و 2 درس دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | کلیات، اصول و مبانی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.