مدیریت دارایی چیست؟


Merrill Lynch برای تأمین نیاز مشتریانی که مایل بودند از طریق یک کانال حساب‌های بانکی مختلف و سرمایه‌گذاری‌های متعدد خود را پیگیری کنند، پیشنهاد یک حساب مدیریت نقدی (CMA) را ارائه کرد. این حساب به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به یک مشاور مالی شخصی را می‌داد.

مدیریت دارایی چیست؟

به هر كالا، تجهيز، ابزار، ساختمان، سيستم، داده و اطلاعات و حتي نيروي انساني كه نيازمند نگهداري يا پشتيباني باشد دارايي گفته مي شود. بطور کلی انواع دارایی عبارتند از:

 • دارايي پولي و اعتباري
 • دارايي فيزيكي
 • منابع انساني
 • دانش و مهارت

اصطلاح مديريت دارايي در صنعت به معني مديريت جامع همه فازهاي طول عمر يك واحد صنعتي از جمله طرح واحد صنعتي، خريد كالا و تجهيزات، ساخت، بهره برداري، نگهداري، بازسازي و نهايتاً توقف كامل بهره برداري و اسقاط دارايي ها مي باشد به گونه اي كه با ارتقاء فرايند تصميم گيري، حداكثر نرخ بازگشت سرمايه در عين رعايت استانداردهاي اجباري حاصل شود. مديريت دارايي در واقع يك فرايند تجاري است كه با استفاده بهينه از همه منابع موجود توليد ارزش افزوده مي نمايد. براي اين منظور، مديريت دارايي از همه فرايندها، ابزار و اطلاعات و داده هاي موجود استفاده مي نمايد تا دارايي ها را به بهترين نحو مديريت نمايد و در نتيجه مي تواند كل شركت صنعتي را مديريت مدیریت دارایی چیست؟ كند.

دارايي هاي يك شركت صنعتي سرمايه بر كه مجموعاً از ارزش چند ده يا چند صد ميليون دلاري برخوردار مي باشد به منظور توليد محصول يا تأمين نياز مشتري و ارائه خدمات پشتيباني به آنها و يا تسهيل انجام اين خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد. مالكين شركتهاي صنعتي اين دارايي ها را تدارك، بهره برداري و نگهداري نموده تا به اين منظور دست يابند. لذا يك شركت صنعتي به منظور توليد محصول يا ارائه خدمات و نيز حفاظت از سرمايه هاي خود نيازمند آگاهي كامل از دارايي ها و از اين رو نيازمند سيستمي براي مديريت دارايي هايشان هستند. كمك عمده يك سيستم مديريت دارايي به حداقل رساندن هزينه هاي كلي بهره برداري در عين حفظ قابليت اطمينان بالا در توليد محصول يا تأمين نياز مشتري است.

سطوح مدیریت دارایی:
 • مدیریت کوتاه مدت (مدیریت بهره برداری)

وظایف اصلی یک شركت صنعتي در کوتاه مدت عبارتست از بهره برداری و کنترل شركت در راستای امنیت و قابلیت اطمینان در تأمین نیاز مشتری. پایش و ردیابی به موقع شرایط دارایی ها و رفع عیوبی که منجر به توقف بهره برداری و به تبع آن توفق توليد محصول يا توقف ارائه خدمات به مشتریان می گردد از وظایف بحرانی یک شركت می باشد.

 • مدیریت ميان مدت (مدیریت نگهداري)

مديريت ميان مدت دارايي ها چيزي جز نگهداري دارايي ها نيست. از آنجا كه نگهداري دارايي ها عملياتي هزينه بر مي باشد به همين منظور اقدامات زيادي براي بهينه سازي برنامه ريزي نگهداري و ايجاد يك سيستم نگهداري بهينه صورت پذيرفته است تا در اقتصادي ترين حالت ممكن موجب تداوم عملكرد مطلوب دارايي ها در عين تحقق نيازهاي مشتريان گردد. برنامه ريزي نگهداري مستلزم ايجاد توازن بين افزايش تعداد ارزيابي هاي شرايط دارايي ها براي تعيين مشكلات بالقوه و به تبع آن ممانعت از خرابي دارايي از يك طرف و كاهش مدت و تعداد توقفهاي بهره برداري از طرف ديگر است.

 • مدیریت بلند مدت (برنامه ريزي استراتژيك)

مديريت بلند مدت دارايي ها عبارتست از تبيين برنامه هاي توسعه و ارتقاء دارايي ها به گونه اي كه موجب تحقق اهداف عاليه صاحبان شركت گردد. انتخاب چنين برنامه هايي با تحليل وضعيت نيازهاي بخش مصرف به محصولات و خدمات شركت با در نظر گرفتن رشد تقاضا و محاسبه هزينه هاي اقتصادي و مالي مرتبط با هر برنامه انجام خواهد شد. برنامه اي كه حداقل هزينه هاي اقتصادي و مالي را به همراه داشته باشد انتخاب و پياده سازي مي گردد. در دنياي امروز مقوله هايي از جمله قابليت اطمينان و كيفيت تأمين نيازهاي مشتري و محيط زيست به اندازه مدیریت دارایی چیست؟ رشد مصرف مهم بوده و بايد در هر برنامه توسعه لحاظ شود.

استراتژيهاي مديريت دارايي:

با توجه به اينكه عمدتاً مديريت دارايي بر نگهداري دارايي متمركز است استراتژيهاي نگهداري به عنوان استراتژيهاي مديريت دارايي تلقي مي گردد. لذا در اين بخش به شرح استراتژيهاي نگهداري پرداخته شده است.

استراتژيهاي نگهداري مشتمل بر روشهاي متفاوتي است كه هر يك هزينه هاي متفاوتي داشته و منجر به قابليت اطمينان متفاوتي در بهره برداري از دارايي ها مي شود. در روش معمول طبقه بندي استراتژيهاي نگهداري از يك سو شرايط فيزيكي دارايي ها و از سوي ديگر اهميت دارايي ها در عملكرد واحد صنعتي مورد توجه واقع مي گردد

ساده ترين استراتژي نگهداري در طبقه بندي مذكور نگهداري اصلاحي (Corrective Maintenance) است. در اين استراتژي هيچ گونه اقدام پيشگيرانه اي انجام نشده و بهره برداري از دارايي ها تا از كار افتادنشان بي وقفه ادامه مي يابد. آنگاه كه بهره برداري از آنها متوقف شد در خصوص تعمير يا تعويضشان تصميم گيري مي شود. هزينه هاي اين استراتژي با توجه به هزينه هاي بالاي تعمير يا تعويض نهايي ممكن است بيشتر از ساير استراتژي ها باشد. ضمناً اين استراتژي از حداقل قابليت اطمينان برخوردار است.

معمولترين استراتژي نگهداري رايج در دنيا نگهداري مبتني بر زمان (Time Based Maintenance) است. در اين استراتژي، بازرسي و فعاليتهاي نگهداري در دوره هاي زماني مشخصي انجام مي شود. اين دوره هاي زماني يا بوسيله سازندگان دارايي ها تعيين مي گردد يا بر اساس تجربيات بهره بردار مشخص مي شود. اين استراتژي اغلب براي مواردي مناسب است كه عيوبي چون خوردگي، سايش و فرسايش روي دهد يا خواص فيزيكي يا مكانيكي مواد تغيير يافته و استحاله شود. اين استراتژي اگر چه مي تواند هزينه هاي نگهداري بالايي به دنبال داشته باشد ولي بسته به تعداد دوره هاي زماني بازرسي و نگهداري از قابليت اطمينان قابل قبولي برخوردار است.

شرايط فيزيكي دارايي ها بوسيله شاخصهاي معيني توصيف مي شود كه زير بناي يك استراتژي نسبتاً نوپا در نگهداري است كه به نگهداري مبتني بر شرايط (Condition Based Maintenance) موسوم است. زمان و نحوه نگهداري در اين استراتژي بر اساس اين شاخصها تعيين مي گردد. دستاورد اين استراتژي قابليت اطمينان بالا و هزينه هاي نگهداري متوسط است.

با توجه به اينكه در برخي صنايع، قابليت اطمينان نقش كليدي ايفا مي كند لذا استراتژي نگهداري مبتني بر قابليت اطمينان (Reliability Centered Maintenance) بهترين استراتژي نگهداري مي باشد. در اين استراتژي نه فقط شرايط فيزيكي دارايي ها مد نظر است بلكه اهميت و تأثير آنها بر عملكرد صنعت نيز مورد توجه قرار مي گيرد. اين استراتژي علاوه بر تعيين تقدم و تأخر فعاليتهاي نگهداري ابزاري كارآمد براي تعيين نوع نگهداري اعم از تعويض و يا تعمير است. اين استراتژي در صورت لحاظ تبعات اقتصادي فعاليتهاي مختلف نگهداري به خلق يك استراتژي جديد موسوم به نگهداري مبتني بر ريسك (Risk Based Maintenance) منجر مي شود.

اجزاء یک سیستم مدیریت دارایی:

اجزاء فرعي يك سيستم مديريت دارايي عبارتند از اهداف، سياستها، پايگاه داده ها و اطلاعات دارايي ها، روش ارزيابي شرايط فيزيكي دارايي ها، مدل پيش بيني عملكرد و شرايط دارايي ها، مدل تخصيص منابع و تحليل سرمايه گذاري، مدل تعيين قيمت دارايي ها، بهينه سازي، توسعه و پايش عملكرد و بازخورد نتايج به سيستم. اجزاء اصلي يك سيستم مديريت دارايي عبارتند از:

 • استراتژي مديريت دارايي:

استراتژي مديريت دارايي مسير حركت در مديريت دارايي را مشخص مي كند بطوريكه با كمترين هزينه به بيشترين دستاوردها دست يابد.

فرايندهاي MRO (Maintenance, Repair and Operation) به فرايندهايي گفته مي شود كه با بهره گيري از آنها مي توان به حداكثر كارايي و عملكرد بهينه دست يافت.

 • تكنولوژيهاي مديريت دارايي:

تكنولوژيهاي مديريت دارايي به تكنولوژيهايي گفته مي شود كه از فرايندهاي MRO پشتيباني نموده و همزمان اطلاعات عملكردي لازم را براي تحليل و پيگيري KPI (Key Performance Indices) توليد مي نمايد.

 • داده هاي مهندسي:

داده هاي مهندسي به همه اطلاعات دارايي ها مدیریت دارایی چیست؟ از جمله فهرست موجودي دارايي ها، اطلاعات بهره برداري، اطلاعات نگهداري و … گفته مي شود كه بصورت الكترونيكي در يك پايگاه داده ها ذخيره مي گردد.

نيروي انساني شامل همه افرادي است كه مستقيم يا غير مستقيم در فرايندهاي MRO نقش ايفا نموده و عمدتاً در اين خصوص نيازمند آموزش و سازماندهي هستند از جمله مديران، كارمندان دفاتر فني، كارمندان عملياتي و غيره.

فرايند استقرار و بهره برداري سيستم مديريت دارايي:

مراحل استقرار و بهره برداري سيستم مديريت دارايي عبارتند از:

 • تهيه پايگاه داده ها و اطلاعات دارايي ها:

قبل از مديريت دارايي ها نياز به آگاهي از همه اطلاعات مربوط به دارايي ها مي باشد.

 • اولويت بندي دارايي ها:

از آنجا كه معمولاً بودجه يك سيستم مديريت دارايي محدود است بايد دارايي ها از نظر اهميت بهره برداري و نگهداري و به تبع آن اولويت تخصيص منابع مشخص گردند.

 • توسعه طرح مديريت دارايي:

در توسعه طرح مديريت دارايي، هزينه ساليانه بهره برداري و نگهداري دارايي ها برآورد مي گردد.

 • پياده سازي طرح مديريت دارايي:

پس از توسعه طرح مديريت دارايي بايد طرح مديريت دارايي در قالب فرايندهاي MRO با استفاده از پايگاه داده ها و اطلاعات دارايي ها و تكنولوژيهاي مورد نياز پياده سازي شده و بهره برداري گردد.

 • بازبيني و تجديد نظر در طرح مديريت دارايي:

در حين بهره برداري از سيستم مديريت دارايي، عملكرد سيستم و نواقص احتمالي مشاهده شده و اطلاعات جديدي توليد مي گردد كه به منظور بهبود عملكرد سيستم استفاده مي شود.

مدیریت دارایی چیست؟ بررسی مزایای آن در سازمان ها

مدیریت دارایی چیست؟

قطعأ تا به حال برای شما هم پیش آمده است که به دنبال سرمایه‌گذاری باشید و بخش اعظمی از دارایی خود را به پول نقد تبدیل کرده ولی به دلایل مختلف مانند تورم پیش‌بینی نشده، از انجام این سرمایه‌گذاری ناکام مانده باشید. در چنین حالتی نه تنها سودی کسب نکرده‌اید، بلکه ارزش پولتان نیز کاهش یافت. در این مقاله قصد داریم با مفهوم مدیریت دارایی بیشتر آشنا شویم.

بنابراین می‌توان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌‌گذاری را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات بشر دانست. اما ریسک موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نمی‌تواند مانعی برای افراد باشد چرا که انسان کمال طلب است و به دنبال کسب درآمد و بالطبع رفاه بیش‌تر، تأمین پرداخت هزینه‌های غیر منتظره زندگی، پس‌انداز و… است.

در کنار میل کمال طلبی انسان‌ها، وجود بازارهای مالی گوناگون (بورس، ارزهای دیجیتال، ارز، طلا، مسکن، خودرو و …) و نوسانات قمیتی شدید حاکم بر بازار، عواملی است که افراد را به سوی سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش پول و کسب سود، سوق می‌دهد.

دقیقأ در همین نقطه است که وجود مفهومی به نام “مدیریت دارایی” خودنمایی می‌کند و لزوم استفاده از آن در جریان سرمایه‌گذاری‌ها مشخص می‌شود.

با توجه به ضروری بودن این موضوع، در این پست قرار است که به معرفی مفهوم مدیریت دارایی و تأثیر آن بر نحوه سرمایه‌گذاری‌هایمان بپردازیم. اما پیش از آن شما را با مفهوم دارایی و انواع آن آشنا خواهیم کرد. بنابراین با ما همراه باشید.

دارایی چیست؟

دارایی، شامل تمامی اموال و حقوقی است که قابلیت تبدیل به پول نقد را دارد. به طور کلی می‌توان دارایی را این گونه تعریف کرد:

“تمامی منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و مالکیت آن در اختیار افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هاست و انتظار ایجاد منافعی در آینده از محل این منابع‌ می‌رود، را دارایی می‌گویند.”

دارایی‌ها شامل تمامی منابع ملموس مثل ساختمان و زمین و منابع ناملموس مثل سرقفلی، حق ثبت اختراع و برند شناخته شده یک شرکت است.

دارایی‌ها همچنین با توجه به زمان نقدشوندگی به دو دسته دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیرجاری تقسیم می‌شوند.

دارایی جاری:

مدیریت دارایی چیست؟

در حساب ترازنامه شرکت‌ها، بخشی به نام دارایی جاری وجود دارد که بیان‌گر ارزش تمامی دارایی‌هایی است که در طی یکسال قابلیت نقدشوندگی دارند. از انواع دارایی جاری می‌توان به وجه نقد، اوراق بهادار قابل خرید و فروش در بازار، هزینه‌های از پیش پرداخت شده، حساب‌های دریافتنی و کلیه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت اشاره کرد.

با توجه به ماهیت نقدشوندگی این دارایی‌ها، می‌توان آن‌ها را جزیی از منابع مالی مهم برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفت.

دارایی غیرجاری:

در حساب ترازنامه شرکت‌ها بخش دیگری به نام دارایی غیرجاری نیز وجود دارد که بیان‌گر ارزش تمامی دارایی‌هایی است که به سرعت به وجه نقد تبدیل نمی‌شوند و بازه زمانی نگهداری آن‌ها بیش از یک سال است. در واقع هدف از خرید این دارایی‌ها، نگهداری آن‌هاست. از انواع دارایی‌های غیرجاری می‌توان به ساختمان، زمین، امکانات و تجهیزات شرکت‌ها، حساب‌های پرداختنی و کلیه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اشاره کرد.

مدیریت دارایی مدیریت دارایی چیست؟

با توجه به ریسک‌های موجود در بازار سرمایه‌گذاری و عدم اطلاعات کافی در رابطه با شناخت بازار و زمان لازم برای این شناخت و البته لازمه وجودی سرمایه‌گذاری در زندگی، شاید بهترین گزینه این باشد که از متخصصان این حوزه کمک دریافت کنیم. به فرآیندی که این مؤسسات و متخصصان برای حفظ ارزش دارایی موجود و کسب سود، طی می‌کنند؛ مدیریت دارایی(Asset Management) می‌‌گویند. در واقع این متخصصان از طریق سازماندهی و استفاده بهینه از منابع، اقدام به ارزش‌آفرینی بر روی دارایی‌های شما می‌کنند.

بنابراین شما با سپردن دارایی خود به مؤسسات مالی و متخصصان فعال در این حوزه، اقدام به مدیریت حرفه‌ای دارایی خود خواهید کرد و به این ترتیب، ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش می‌یابد و می‌توانید بیش‌ترین سود ممکن را از سرمایه‌گذاری خود به دست آورید.

ممکن است این سؤال برایتان مطرح شود که آیا مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها تنها برای سرمایه‌گذاری فردی مؤثر است و یا این‌که شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز می‌توانند از این مزیت بهره ببرند؟

جواب سؤال شما این است که شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز می‌توانند از این فرآیند بهره‌مند شوند. به توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد، توجه کنید:

مدیریت دارایی، در دو حوزه کاربرد دارد:

مدیریت دارایی چیست؟

 • یکی از متداول‌ترین مفاهیم تعریف شده برای Asset Management، با دارایی‌های فیزیکیِ قابل اندازه‌گیری و البته غیرقابل اندازه‌گیری مرتبط است. مدیریت دارایی فیزیکی، به مفهوم استفاده بهینه از منابع موجود درسازمان‌ها اشاره دارد. و این سیستم در سازمان‌ها، توسط گروهی از متخصصان که مسؤولیت سیاست‌گذاری‌ها و اهداف مرتبط با مدیریت دارایی را دارند، انجام مدیریت دارایی چیست؟ می‌شود.
 • یکی دیگر از مفاهیم تعریف شده برای Asset Management، که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به مدیریت دارایی‌های مالی مربوط می‌شود که به نوعی سرمایه‌گذاری و خدمت‌رسانی مالی است. این مفهوم از Asset Management، به مدیریت سرمایه و کسب بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. در واقع، سرمایه‌گذاری افراد توسط متخصصان و مدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات مالی، کنترل و مدیریت می‌شوند.

اما اگر به صورت تخصصی‌تر و در صنایع اقدام به معرفی مدیریت دارایی کنیم، می‌توانیم این سیستم را به این صورت تعریف نماییم:

” مجموعه‌ای از سیستم‌ها و فرآیندهای روشمند است که با هدف نگهداری، به‌کارگیری و توسعه دارایی‌های یک نهاد، شرکت یا گروه فعالیت می‌کند. این چهارچوب از ترکیب روش‌های مهندسی با تجربیات و تئوری‌های اقتصادی ایجاد می‌شود.

به واسطه تکمیل این فرآیند، می‌توان ابزاری را ایجاد کرد که به‌طور منظم و با روندی منطقی در تصمیم‌گیری‌های آتی به کار برده ‌شود؛ به عبارت دیگر، می‌توان بیان کرد که مدیریت دارایی، چهارچوبی را برای طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آینده‌ی یک گروه یا مجموعه شکل خواهد داد.”

در واقع، این روش، اقدام به ترکیب ارزیابی‌های اقتصادی در سطوح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های پروژه‌ای، شبکه‌ای و سیستمی می‌کند. و دقیقأ به دلیل فرآیند کاملأ علمی که برای اخذ نتیجه طی می‌کند، می‌توان بیان کرد که اطلاعات به دست آمده از این روش، به تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری‌های سودده آینده سازمان، کمک می‌کند.

مدیریت دارایی در سازمان‌ ها چه مزایایی دارد؟

 1. شناسایی دارایی‌های کاذب
 2. پیش‌بینی هزینه و بودجه
 3. رصد آنی دارایی‌ها
 4. دستیابی به اطلاعات و جزییات دقیق
 5. کارایی بیش‌تر در فعالیت‌های عملیاتی
 6. بهبود چرخه مالی
 7. کاهش آلودگی‌های زیستی
 8. شناسایی دارایی‌های کاذب

1- شناسایی دارایی های کاذب

در شرکت‌ها از این ویژگی می‌توان برای حذف دارایی‌هایی که به هر دلیلی در حال حاضر در مالکیت ما نیستند (سرقت، استهلاک و …) را شناسایی کرد و براساس دارایی‌های موجود در سازمان، تصمیمات صحیح مرتبط با سرمایه‌گذاری را اتخاذ نمود.

2- پیش‌بینی هزینه و بودجه

دسترسی به سابقه عملیاتی یک دارایی (خرید و راه‌اندازی یک دارایی و استهلاک آن)، این امکان را فراهم می‌آورد تا در آینده و زمانی که قصد خرید و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های عملیاتی را داریم، تصمیمات مناسب‌تری اتخاذ شود و به این ترتیب، به سازمان کمک می‌کند تا با توجه به ساختار هزینه و بودجه خود، سرمایه‌گذاری نماید.

3- رصد آنی دارایی‌ها

با توجه به نقش حیاتی و مهمی که دارایی‌ها در هر سازمان و هر شرکت ایفا می‌کنند، می‌توان به این نتیجه رسید که رصد و بررسی لحظه‌ای دارایی‌ها تا چه اندازه می‌تواند در مدیریت و کنترل آن‌ها تسهیل‌کننده باشد و به رشد سازمان کمک کند.

4- دستیابی به اطلاعات و جزییات دقیق

سیستم اطلاعات جغرافیایی این امکان را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد تا به صورت لحظه‌ای، اطلاعات و هرگونه جزییات مرتبط با دارایی را پیگیری کنند. بنابراین در صورت تخریب، مفقودی و یا سرقت یک دارایی، می‌توان اطلاعات مورد نظر را به دست آورد و گزارشات لازم را به تصمیم‌گیران ارایه نمود.

5- کارایی بیش‌تر در فعالیت‌های عملیاتی

به کمک سیستم مدیریت دارایی، می‌توان از نقشی که هر کدام از دارایی‌ها در هر نقطه از سازمان انجام می‌دهند، مطلع شد. که این ویژگی به سازمان کمک می‌کند تا از ظرفیت هر کدام از دارایی‌ها و نحوه عملکردشان در سازمان آگاه شوند و در صورت نیاز، اقدام به حذف برخی از دارایی‌ها نمایند. به این ترتیب، کارایی شرکت افزایش خواهد یافت.

6- بهبود چرخه مالی

زمانی که بتوانید زیرساخت‌های لازم برای مدیریت صحیح دارایی‌ها را در سازمانتان پیاده‌سازی کنید، این شانس را خواهید داشت تا با وارد شدن کم‌ترین آسیب به اهداف سازمان، ارزش دارایی‌هایتان را در بلندمدت حفظ کنید و شاهد بهبود در نرخ بازگشت سرمایه در مجموعه‌تان باشید.

7- کاهش آلودگی‌های زیستی

با در دست داشتن اطلاعاتی مربوط به چرخه عمر دارایی‌های عملیاتی که به صورت مستقیم در سازمان شما مورد استفاده قرار می‌گیرد و تخمین زمان استهلاک، که از طریق استفاده از سیستم‌های مدیریت دارایی حاصل می‌شود، می‌توان به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی کشور نیز کمک کرد.

مدیریت دارایی برای افراد چه مزایایی دارد؟

همان‌طور که در بالا نیز متذکر شدیم، مدیریت بهینه دارایی‌ها، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با ریسک کم‌تر و اطمینان از ثمربخش بودن سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به فعالیت‌های مالی کنند. به موارد زیر توجه کنید:

 1. ارزیابی و بررسی کلیه دارایی‌ها
 2. کاهش و مدیریت ریسک
 3. بهبود کارایی سرمایه‌گذاری با بررسی روندهای سرمایه‌گذاری
 4. مدیریت زمان
 5. سازماندهی سبد دارایی
 6. مدیریت دارایی‌ها از مکان‌های مختلف

چه سازمان‌ ها یا افرادی اقدام به مدیریت دارایی می‌ کنند؟

مدیریت دارایی چیست؟

اقتصاددانان، مدیران دارایی و تحلیل‌گران مالی، با بررسی وضعیت بازار و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو، همین‌طور، با لحاظ کردن شرایط و خواسته‌های شما مانند میزان پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری از جانب شما، ترجیحات و اهدافی که برای سرمایه‌گذاری مدنظرتان است؛ اقدام به تحلیل بازار کرده و به مدیریت دارایی چیست؟ نمایندگی از مشتریان خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند. و به شما این شانس را می‌دهند تا در بازارهای پرریسک، مزیت رقابتی به دست آورید و سرمایه اولیه‌تان را حفظ نمایید و به سود دست یابید.

شرکت‌های فعال در حوزه Asset Management، با پذیرش سرمایه شما، اقدام به سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازارهای مالی مختلف می‌کنند که احتمالأ وارد شدن و سرمایه‌گذاری در این بازارها به تنهایی برای شما مقدور و سنجیده نبود. از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به مواردی مانند خرید اوراق با درآمد ثابت، خرید اوراق مبتنی بر طلا که به واسطه سرمایه‌گذاری در این اوراق شما به طور مستقیم در بازار طلا و به طور غیر مستقیم در بازار ارز سرمایه‌گذاری می‌کنید، سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام شرکت‌های ارزنده و… اشاره کرد.

از جمله شرکت‌های فعال در حوزه Asset Management، می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی اشاره کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، که عمدتأ توسط بانک‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند، با جمع‌آوری مبالغ جزیی افراد اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند طلا، ارز، سهام، اوراق بهادار و یا حتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین شما با هر عددی که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارید- هرچند کم- می‌توانید در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنید و به این ترتیب می‌توانید مدیریت بهینه‌ای در دارایی‌تان را تجربه کنید.

برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو نکته توجه نمایید:

 1. برای هر صندوق سرمایه‌گذاری، امیدنامه یا اساسنامه نوشته شده است که اطلاعاتی در رابطه با نرخ گردش پرتفوی، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده در صندوق و کارمزد و هزینه‌ها و … ذکر می‌شود.
 2. صندوق‎های سرمایه‌گذاری به 4 دسته کلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سکه طلا تقسیم می‌شوند.

شرکت‌های سبدگردان، برای هر فرد به صورت مجزا و اختصاصی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند و مدیریت پرتفویشان را به عهده دارند و به همین دلیل نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تنوع و آزادی عمل بیش‌تری دارند.

سخن آخر

با توجه به ضرورت سرمایه‌گذاری و البته وجود ریسک و تنوع محیط‌های سرمایه‌گذاری در دنیای امروز، می‌توان اذعان داشت که شناخت مفاهیم مرتبط با مدیریت دارایی و سازمان‌ها و افراد فعال در این حوزه و البته سازوکار و مزایای آن به همان میزان سرمایه‌گذاری، ضرورت دارد تا بتوانیم در عین حفظ سرمایه اولیه، به سود نیز دست یابیم. دقیقأ در همین جاست که کاربردی بودن مفهوم مدیریت دارایی خود را به رخ به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران می‌کشد.

بنابراین در نظر بگیرید که با حداقل میزان سرمایه‌ای که در دست دارید؛ می‌توانید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنید و به سود برسید. همین‌طور اگر سرمایه کلانی دارید، می‌توانید با کمک گرفتن از متخصصان این حوزه و شرکت‌های سبدگردان، سرمایه خود را افزایش دهید.

مدیریت دارایی چیست؟

مدیریت دارایی چیست؟

مدیریت دارایی به مدیریت کلیه یا بخشی از سبد مشتری که توسط یک مؤسسه خدمات مالی که می‌تواند یک بانک سرمایه‌گذاری یا یک شخص باشد، می‌گویند. مؤسسات، خدمات سرمایه‌گذاری خود را به همراه طیف گسترده‌ای از محصولات سنتی و گزینه‌های جایگزین آنها را به مشتری ارائه می‌دهند که ممکن است در دسترس سرمایه‌گذار متوسط نباشد.

درک و فهم مدیریت دارایی چطور انجام می‌شود؟

مدیریت دارایی به‌معنای مدیریت سرمایه از طرف دیگران است. این روند در اصل دارای یک تعهد دوطرفه است – درک بهای دارایی‌های مشتری از یک طرف و از طرف دیگر، کاستن ریسک با گذشت زمان. برای این منظور یک حداقل سرمایه لازم است، به این معنی که این سرویس به‌طور کلی در دسترس افرادی با ارزش خالص سرمایهٔ بالا، اشخاص دولتی، شرکت‌ها و واسطه‌های مالی است.

نقش مدیر دارایی شامل تصمیم‌گیری در مورد این هست که چه سرمایه‌گذاری انجام و یا از آن اجتناب بشود که در نتیجه باعث رشد سبد مشتری شود. تحقیقات دقیق با استفاده از ابزارهای تحلیلی کلان و خرد انجام می‌شود. این تحقیقات شامل تجزیه‌وتحلیل آماری از روند حاکم بر بازار، مصاحبه با مقامات شرکت‌ها و هر چیز دیگری که می‌تواند در دستیابی به مدیریت دارایی چیست؟ هدف اعلام‌شده که افزایش ارزش دارایی مشتری است کمک کند، می‌شود. معمولاً مشاور در مواردی از قبیل حقوق صاحبان سهام، درآمد ثابت، املاک و مستغلات، کالاها، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

حساب‌هایی که توسط مؤسسات مالی نگهداری می‌شوند اغلب شامل امتیازاتی مربوط به نوشتن چک، کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی، وام‌های وثیقه‌ای، جابه‌جایی خودکار مانده‌های نقدی به صندوق‌های سرمایه بین بانکی و خدمات کارگزاری می‌شوند.

هنگامی که اشخاص پول خود را سپرده می‌کنند، معمولاً آن پول در صندوق‌های سرمایه بین بانکی قرار می‌گیرد که بازدهی بیشتری را نسبت به حساب‌های پس‌انداز و جاری می‌دهد. دارندگان حساب می‌توانند بین (Federal Deposit Insurance Company-backed ( FDIC و صندوق‌های غیرارز FDIC را انتخاب کنند. از مزایای اضافه شده برای دارندگان حساب در یک مؤسسه مالی این است که، به کلیه نیازهای بانکی و سرمایه‌گذاری آنها در همان مؤسسه پاسخ داده خواهد شد پس نیازی به داشتن حساب‌های کارگزاری مختلف در بانک‌های متعدد نیست.

اگر در مورد صندوق های سرمایه گذاری سوالی دارید و یا می‌خواهید اطلاعات خود را در این زمینه کامل کنید مقاله «صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟» را مطالعه نمایید.

این نوع حساب‌ها ناشی از تصویب قانون Gramm-Leach-Bliley در سال 1999 بود که جایگزین قانون Glass-Steagall شد. قانون Glass-Steagall در سال 1933 در دوران رکود بزرگ ایجاد شد و به مؤسسات مالی اجازه نمی‌داد که هم خدمات بانکی و هم امنیتی ارائه دهند.

نکات کلیدی:

 • مدیریت دارایی به معنای مدیریت سرمایه‌گذاری از طرف دیگران است.
 • هدف این است که در حالی که ریسک را کاهش می‌دهد، ارزش سبد مشتری را به مرور زمان افزایش دهد.
 • مدیریت دارایی خدمتی است که توسط مؤسسات مالی فراهم و به افرادی با ارزش خالص سرمایه بالا، اشخاص دولتی، شرکت‌ها و واسطه‌های مالی ارائه می‌شود.

نمونه‌ای از یک مؤسسه مدیریت دارایی

مدیریت دارایی چیست؟

Merrill Lynch برای تأمین نیاز مشتریانی که مایل بودند از طریق یک کانال حساب‌های بانکی مختلف و سرمایه‌گذاری‌های متعدد خود را پیگیری کنند، پیشنهاد یک حساب مدیریت نقدی (CMA) را ارائه کرد. این حساب به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به یک مشاور مالی شخصی را می‌داد.

Merrill Lynch برای تأمین نیاز مشتریانی که مایل بودند از طریق یک کانال حساب‌های بانکی مختلف و سرمایه‌گذاری‌های متعدد خود را پیگیری کنند، پیشنهاد یک حساب مدیریت نقدی (CMA) را ارائه کرد. این حساب به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به یک مشاور مالی شخصی را می‌داد. این مشاور، طیف وسیعی از معاملات ارزی و گزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل عرضه‌های عمومی اولیه (IPO) ای که در آن Merrill Lynch می‌توانست شرکت کند نیز می‌شد، را پیشنهاد می‌کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاور مالی مقاله «مشاور مالی کیست؟» را مطالعه نمایید.

نرخ سود سپرده‌های نقدی کم می‌شود. حساب‌های سپرده را می‌توان به هم متصل کرد به‌گونه‌ای که کل موجودی واجد شرایط، نرخ سود مناسب‌تری را دریافت کند. اوراق بهاداری که در حساب‌ها نگهداری می‌شود، زیر نظر Securities Investor Protection Corporation (SIPC) قرار می‌گیرد. SIPC دارایی‌های سرمایه‌گذارها را از خطرات و بلایای طبیعی محافظت نمی‌کند ولی از این دارایی‌ها در برابر عدم موفقیت مالی و معاملاتی محافظت می‌کند.

درکنار خدمات نوشتن چک معمولی، این حساب امکان دسترسی از نقاط مختلف جهان به Bank of America automated teller machines (ATM) را بدون هزینه تراکنش ارائه می‌دهد. خدمات پرداخت صورت‌حساب، انتقال سرمایه و حواله‌های الکترونیکی بانکی در دسترس است.

اپلیکیشن MyMerrill به کاربران این امکان را می‌دهد تا از طریق دستگاه تلفن همراه به حساب کاربری خود دسترسی پیدا کرده و تعدادی از عملیات‌های اولیهٔ مالی را انجام دهند. حساب‌هایی که بیش از 250،000 دلار دارایی واجد شرایط دارند، هم از هزینهٔ سالیانه 125 دلار و هم از هزینهٔ ارزیابی 25 دلار برای نگهداری از هر حساب زیرمجموعه آنها، معاف هستند.

تجربه یا نظر خود را در مورد مدیریت دارایی به اشتراک بگذارید. سپردن سرمایه خود به دیگران کار عاقلانه‌ای است؟

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی، عمل افزایش ثروت کل در طول زمان از طریق کسب و کار، نگهداری و خرید و فروش سرمایه گذاری هایی است که پتانسیل افزایش ارزش را دارند. متخصصان مدیریت دارایی این خدمات را برای دیگران انجام می دهند. همچنین ممکن است به آنها مدیر پرتفوی یا مشاور مالی نیز گفته شود. بسیاری به طور مستقل کار می کنند در حالی که دیگران ممکن است برای یک بانک سرمایه گذاری یا سایر مؤسسات مالی کار کنند.

درک بیشتر مدیریت دارایی

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی یک هدف دو جانبه دارد: افزایش ارزش و در عین حال کاهش ریسک. یعنی تحمل ریسک مشتری اولین سوالی است که باید مطرح شود. بازنشسته ای که با درآمد حاصل از پورتفوی زندگی می کند، یا مدیر صندوق بازنشستگی که بر صندوق های بازنشستگی نظارت دارد، ریسک گریز است (یا باید باشد). یک فرد جوان، یا هر فرد ماجراجو، ممکن است بخواهد در سرمایه گذاری های پرخطرتر شرکت کند. بسیاری از ما در حد وسط قرار داریم و مدیران دارایی سعی می کنند دقیقاً روحیات مشتری را شناسایی کنند.

نقش مدیر دارایی این است که تعیین کند برای تحقق اهداف مالی مشتری در محدوده تحمل ریسک مشتری چه سرمایه گذاری هایی انجام دهد یا از آن اجتناب کند. سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است شامل سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، کالاها، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و صندوق‌های سرمایه گذاری باشند که از جمله گزینه‌های شناخته‌شده‌تر هستند.

از مدیر دارایی مدیریت دارایی چیست؟ انتظار می رود با استفاده از ابزارهای تحلیلی کلان و خرد، تحقیقات دقیقی انجام دهد. این شامل تجزیه و تحلیل آماری روند های غالب بر بازار، بررسی اسناد مالی شرکت و هر چیز دیگری است که به دستیابی به هدف اعلام شده در مورد افزایش دارایی مشتری کمک می کند.

نحوه کار شرکت های مدیریت دارایی

شرکت های مدیریت دارایی برای تامین نیازهای سرمایه گذاری افراد و موسسات، با یکدیگر رقابت می کنند. حساب های نگهداری شده توسط موسسات مالی اغلب شامل امتیازات چک نویسی، کارت های اعتباری، کارت های نقدی، وام های حاشیه ای و خدمات کارگزاری است. وقتی افراد پول را به حساب خود واریز می کنند، معمولاً در یک صندوق بازار پول قرار می گیرد که بازدهی بیشتری نسبت به یک حساب پس انداز معمولی ارائه می دهد.

در ایالات متحده، دارندگان حساب می توانند بین صندوق های تحت حمایت شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و صندوق های غیر FDIC یکی را انتخاب کنند. همچنین مزیت اضافه شده برای دارندگان حساب این است که تمام نیازهای بانکی و سرمایه گذاری آنها می تواند توسط همان موسسه برآورده شود. این نوع حساب ها تنها از زمان تصویب قانون Gramm-Leach-Bliley در سال 1999 که جایگزین قانون Glass-Steagall شد، امکان پذیر بوده است. قانون گلس-استگال در سال 1933، که در دوران رکود بزرگ به تصویب رسیده بود، بین بانکداری و خدمات سرمایه گذاری جدایی ایجاد کرد.

نمونه ای از یک موسسه مدیریت دارایی در ایالات متحده

شرکت مریل لینچ

مریل لینچ یک حساب مدیریت نقدی (CMA) ارائه می دهد تا نیازهای مشتریانی را که می خواهند گزینه های بانکی و سرمایه گذاری را با یک وسیله نقلیه، زیر یک سقف دنبال کنند، برآورده کند.

این حساب به سرمایه گذاران امکان دسترسی به یک مشاور مالی شخصی را می دهد. این مشاور مالی، خدمات مشاوره و طیف وسیعی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد که شامل عرضه‌ اولیه های عمومی (IPO) است که مریل لینچ ممکن است در آن شرکت کند و همچنین معاملات ارز های خارجی.

نرخ بهره برای سپرده های نقدی طبقه بندی شده است. حساب های سپرده را می توان به یکدیگر متصل کرد تا همه وجوه واجد شرایط برای دریافت نرخ مناسب جمع شوند. اوراق بهادار نگهداری شده در حساب تحت چتر حمایتی شرکت حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار (SIPC) قرار می گیرد. SIPC دارایی های سرمایه گذار را در برابر ریسک ذاتی محافظت نمی کند، بلکه از آن دارایی ها در برابر شکست مالی خود شرکت کارگزاری محافظت می کند.

در کنار خدمات معمولی چک‌نویسی، این حساب دسترسی جهانی به دستگاه‌های باجه خودکار بانک آمریکا (ATM) را بدون کارمزد تراکنش ارائه می‌دهد. خدمات پرداخت قبض، انتقال وجه و حواله های تلگرافی نیز در دسترس است. همچنین اپلیکیشن MyMerrill به کاربران امکان می دهد از طریق یک دستگاه تلفن همراه به حساب کاربری دسترسی پیدا کرده و تعدادی از عملکردهای اساسی را انجام دهند.

حساب‌هایی با بیش از 250000 دلار در دارایی های واجد شرایط، از کارمزد 125 دلاری سالانه و ارزیابی 25 دلاری اعمال شده برای هر حساب فرعی که نگهداری می‌شود، کنار می روند.

یک شرکت مدیریت دارایی چه تفاوتی با یک کارگزاری دارد؟

موسسات مدیریت دارایی، شرکت های امانتی هستند. به این معنا که مشتریان آنها قدرت معامله اختیاری را در حساب های خود به آنها می دهند و آنها از نظر قانونی موظفند از طرف مشتری با حسن نیت عمل کنند. اما کارگزاران باید قبل از انجام معامله، اجازه مشتری را دریافت کنند. (کارگزاران آنلاین به مشتریان خود این امکان را می دهند تا تصمیمات خود را بگیرند و معاملات را خود را انجام دهند.)

شرکت های مدیریت دارایی بیشتر به افراد ثروتمند رسیدگی می کنند. آنها معمولاً حداقل آستانه سرمایه گذاری بالاتری نسبت به کارگزاری ها دارند و به جای کمیسیون، کارمزد دریافت می کنند. از سوی دیگر کارگزاری ها به روی هر سرمایه گذار باز هستند. این شرکت ها دارای استاندارد قانونی برای مدیریت صندوق به بهترین نحو و در راستای اهداف اعلام شده مشتریان خود می باشند.

یک مدیر دارایی چه کاری انجام می دهد؟

مدیر دارایی

یک مدیر دارایی در ابتدا با یک مشتری ملاقات می کند تا تعیین کند که اهداف مالی بلندمدت مشتری چیست و مشتری برای رسیدن به آن چه میزان ریسک را می پذیرد. پس از آن، مدیر ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌ها را پیشنهاد می‌کند که با اهداف منطبق باشد. همچنین مدیر مسئول ایجاد سبد سرمایه گذاری مشتری، نظارت روزانه بر آن، ایجاد تغییرات در آن در صورت نیاز و ارتباط منظم با مشتری در مورد این تغییرات است.

موسسات برتر مدیریت دارایی کدامند؟

تا سال 2021، پنج مؤسسه بزرگ مدیریت دارایی، بر اساس دارایی های جهانی تحت مدیریت (AUM)، عبارتند از:

 • The Vanguard Group با 6.1 تریلیون دلار
 • UBS Group با 3.5 تریلیون دلار
 • Fidelity Investments با 3.3 تریلیون دلار
 • State Street Global Advisors با 3 تریلیون دلار
 • Allianz با 2.5 تریلیون دلار

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم مدیریت دارایی و شرکت های انجام دهنده ی این فرایند و طیف وظایف آنها آشنا شدیم. به طور خلاصه و برای جمع بندی می توان گفت:

همه چیز درباره مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM)

مدیریت دارایی فناوری اطلاعات

در دنیای امروز، با توجه به پیچیده‌تر شده نرم افزارها و سخت افزاها، به دست آوردن اطلاعات دقیق و استفاده به موقع از آنها سخت‌تر شده است. از آنجا که بدون شناخت دقیق و درست این دارایی‌ها، نمی‌توانید خدمات موثر ارائه دهید، باید سعی کنید ضمن شناخت کامل، ایمنی آنها را نیز تضمین کرده و از دارایی‌ها محافظت کنید.

ابتدا ممکن است تهیه فهرست دارایی‌ها آسان به نظر برسد، اما اطمینان از معتبر و به روز بودن نسخه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، چندان ساده نیست. اینجاست که «مدیریت دارایی فناوری اطلاعات» یا ITAM مطرح می‌شود. امروز به شما خواهیم گفت مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) چیست و تا چه اندازه برای مدیریت موثر دارایی‌های IT سازمان‌ها ضروری است.

مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) چیست؟

ITAM، فرم کوتاه شده عبارت Information Technology Asset Management و به معنی مدیریت دارایی فناوری اطلاعات است. این سیستم، مجموعه افراد، فرآیندها و ابزارهایی را شامل می‌شود که برای مدیریت و محافظت از دارایی‌های IT یک سازمان ایجاد می‌شوند.

به بیان دیگر، مدیریت دارایی در فناوری اطلاعات، هر نوع اطلاعات، سیستم یا سخت افزار متعلق به کسب و کار است که در جریان فعالیت‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، دارایی‌ها می‌توانند هم شامل دارایی‌های فیزیکی مانند سخت افزارها و سرورها باشند و هم شامل دارایی‌های غیرفیزیکی مانند نرم افزار، سفارشات خرید و قراردادها.

متخصصان از طريق ITAM، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي موجود سازمان را بررسي مي‌کنند و تصميمات جامعي در مورد تمامي جنبه‌هاي مربوط به چرخه عمر دارايي مي‌گيرند.

فرآیند مدیریت دارایی فناوری اطلاعات، به معنی جمع‌آوری فهرست دقیق و کاملی از سخت افزار، نرم افزار و دارایی‌های سازمان و استفاده از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه تجاری در مورد خریدها و توزیع‌های مرتبط با فناوری اطلاعات است. می‌توانید ITAM را مجموعه‌ای از شیوه‌های تجاری در نظر بگیرید که که عملکردهای مالی، موجودی و قراردادی را برای بهینه سازی هزینه‌ها، پشتیبانی از مدیریت چرخه عمر و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، در محیط فناوری اطلاعات ترکیب می‌کند. ITAM، معمولا به عنوان زیرمجموعه‌ای از فرآیند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) به شما می‌رود.

مدیریت دارایی فناوری اطلاعات چیست

همان طور که گفتیم، مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM)، فرآیند فهرست نویسی، ردیابی و نگهداری دارایی‌های فناوری یک سازمان است که توانایی ردیابی و تحلیل قطعات مدیریت دارایی چیست؟ مالی و قراردادی را در برابر موجودی واقعی ترکیب می‌کند تا موفقیت خدمات را با درک بهتر نحوه پشتیبانی دارایی‌های فناوری اطلاعات از کسب و کار فراهم کند. این روش به عنوان یک راه‌حل جامع برای موفقیت سازمان به حساب می‌آید.

این روش ، چارچوبی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید چرخه عمر هر دارایی فناوری اطلاعات را از زمانی که برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرد تا زمانی که بازنشسته و از رده خارج می‌شود و همچنین حرکت بین آنها را مستند سازی و مدیریت کنید. یک نرم افزار ITAM، به شما امکان می‌دهد تا به راحتی موجودی سخت افزار و نرم افزار، صاحبان دارایی‌ها، تکالیف و سایر اطلاعات خود را در یک مکان مدیریت کنید.

برنامه‌های ITAM برای کمک به انجام موفق فرآیند مدیریت دارایی فناوری اطلاعات در دسترس سازمان‌ها قرار می‌گیرد. این روش، قادر است دارایی‌های سخت افزار، نرم افزار و شبکه را در سراسر سازمان شناسایی کرده، سپس داده را ضبط کند و در دسترس قرار دهد.

چرا مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) مهم است؟

 • از آنجا که سیستم ITAM، چیزی فراتر از ایجاد موجودی دارایی است، برای استفاده مداوم از داده‌ها جهت به حداکثر رساندن بازده، به حداقل رساندن ریسک‌ و افزایش ارزش تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • مدیران دارایی فناوری اطلاعات با جلوگیری از خریدهای غیرضروری دارایی و استفاده مطلوب و بهینه از منابع فعلی، می‌توانند هزینه‌های دریافت مجوز و پشتیبانی نرم افزار را کاهش دهند، ضایعات را حذف کنند و کارایی را بهبود ببخشند.
 • مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM)، به افزایش درک کسب و کار از ارزش تجاری فناوری اطلاعات کمک می‌کند، درک و ارتباط میان بخش IT و سایر بخش‌ها را بهبود می‌بخشد و قوانین و الزامات نظارتی تایید شده را نیز اعمال می‌کند.
 • سیستم ITAM، از طریق پشتیبانی فناوری اطلاعات، بهره‌وری را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های سربار مدیریت محیط فناوری اطلاعات را محدود می‌کند.
 • مدیریت موثر دارایی‌های فناوری اطلاعات، همچنین می‌تواند دید و کنترل دارایی‌های فناوری اطلاعات را بهبود ببخشد و قطعات مفقود شده سخت افزاری و نرم افزاری را به سرعت شناسایی و جایگزین کند.
 • این سیستم قادر است با ارائه اطلاعات دقیق در مورد دارایی‌های تحت تاثیر یک مشکل یا تغییر، از سایر فرآیندهای ITIL (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات) پشتیبانی کند.
 • ITAM، کسب و کارها را با امکان انتقال سریع‌تر و دقیق‌تر تغییرات در سح سازمان، چابک‌تر می‌کند.
 • داده‌های دارایی و پیکربندی فناوری اطلاعات، در عواقب رویدادها و اتفاقات غیر منتظره بسیار حیاتی و کارآمد است. یک ITAM مناسب می‌تواند به مدیران کمک کند تا تاثیر چنین رویدادهایی را به سرعت شناسایی کرده و برای بازیابی خدمات با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

مزایای مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) چیست؟

گفتیم، ITAM مدیریت دارایی های فناوری اطلاعات یک کسب و کار است. داشتن یک ITAM موفق و موثر، مزایای زیادی به همراه دارد که در این بخش به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای مدیریت دارایی فناوری اطلاعات

صرفه جویی در هزینه‌ها

با فرآیند مدیریت دارایی فناوری اطلاعات، چیزی در سازمان شما از بین نمی‌رود و گم نمی‌شود. به این معنی که مجوزها قابل استفاده مجدد هستند و می‌توانید از خریدهای تکراری جلوگیری کنید. با وجود ITAM، سازمان شما هنگام عقد قرارداد با تامین کنندگان سخت افزار و نرم افزار، موقعیت بهتری دارد.

با مشاهده و کنترل دارایی‌های فناوری اطلاعات در چرخه عمر دارایی، می‌توانید استفاده از دارایی‌ها را بهینه سازی کرده و هزینه‌ها را نیز کاهش دهید.

کاهش ریسک

همه می‌دانیم که همیشه خطرات مختلف در کمین کسب و کارهاست. در صورتی که افراد، فرآیندها و ابزارهای ITAM را دقیقا در جای خود قرار دهید، می‌توانید مطمئن باشید که خطرات ناشی از درک عمر دارایی‌های سخت افزاری وهمچنین خطر خرابی تجهیزات و تاثیر آن بر درآمد، اعتبار و حفظ مشتری کاهش پیدا می‌کند.

افزایش رضایتمندی مشتریان

با ایجاد ITAM در سازمان، فرآیند مدیریت حوادث و تحقق درخواست‌ها موثرتر می‌شوند. در این سیستم، درخواست‌ها به صورت کارآمد پردازش شده و به صورت کاملا واضح ردیابی می‌شوند. همچنین بهبود و ارتقای مدیریت دانش، منجر به کیفیت بهتر خدمات و در نهایت، افزایش رضایت مشتریان می‌شود.

افزایش کارایی

مدیریت دارایی فناوری اطلاعات، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات مناسبی و موثری بگیرید و نتایج مطلوبی به دست آورید. همچنین این سیستم، محیط پایداری برای تولید ایجاد می‌کند. وقتی می‌دانید چه چیزهایی دارید، می‌توانید ضمن تصمیم‌گیری در مورد هماهنگی آنها، وابستگی‌های مهم را نیز پیدا کنید. بنابراین، برای مدیریت یک رویداد مهم، اطلاعات اساسی و مهم را در اختیار خواهید داشت.

افزایش بهره وری

این روزها با دیجیتالی شدن نحوه عملکرد سازمان‌ها و مدیریت مدرن دارایی‌ها، کسب و کارها از اصول DevOps و SRE استقبال می‌کنند. آنها برای اینکه بتوانند عملکرد و خدمات جدید را به سرعت و بدون احتمال خطر ارائه دهند، به فرآیندها و ابزارهای مدیریت دارایی نیاز دارند. با توجه به افزایش اعتماد به سیستم‌ عامل‌ها و خدمات زیرساختی، مدیریت موثر دارایی‌ها می‌تواند سازمان‌ها را قادر به مدیریت مصرف خدمات درخواستی کند. با افزایش امکان کنترل مسئولیت‌های اختصاص داده شده، تیم‌ها می‌توانند ضمن جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری، میزان بهره‌ وری را افزایش دهند.

مطلب Sre چیست را بخوانید تا بدانید برای کسب و کار شما DevOps مناسب‌تر است یا Sre؟

بهبود استفاده از دارایی‌ها و از رده خارج کردن اموال قدیمی

استفاده از سیستم ITAM، اطلاعات سازمان را به روز می‌کند و به تیم‌ها امکان می‌دهد بدانند که کدام اموال، دیگر قابل استفاده نیستند و باید از رده خارج شوند. همچنین به جلوگیری از خریدهای غیرضروری و کاهش هزینه‌های صدور مجوز و پشتیبانی کمک می‌کند. به این ترتیب مبالغ قابل توجهی پس انداز می‌شود.

علاوه بر این، کنترل بیشتر، با اعمال سیاست‌های امنیتی و قانونی، ریسک‌ها و تهدیدات را کاهش می‌دهد و در نهایت، به نفع کل سازمان است.

پشتیبانی از روش‌های ITIL

مدیریت دارایی فناوری اطلاعات، برای پشتیبانی از فرآیندهای ITIL (رویکردی در مدیریت خدمات IT) از جمله مدیریت حوادث و مدیریت مشکلات، اهمیت زیادی دارد. از آنجا که تیم IT، کل سازمان را قادر به ابتکار عمل بیشتر می‌کند، تیم‌ها می‌توانند با وجود داده‌های کارآمد و مناسب، با سرعت حرکت کرده و تاثیر تغییرات را قبل از وقوع پیش بینی کنند.

فرآیند مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM) چگونه انجام می‌شود؟

از آنجا که ITAM یک فرآیند مستمر و سیستماتیک است، مفهوم چرخه عمر دارایی اغلب برای ساختار دادن به فعالیت‌ها و کمک به حمایت از تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • این چرخه با برنامه‌ریزی استراتژیک در سراسر سازمان شروع می‌شود تا مشخص کند:
 • چه دارایی‌هایی مورد نیاز است؟
 • نحوه تامین مالی برای تهیه این دارایی‌ها چگونه است؟
 • از چه راههایی می‌توان این دارایی‌ها را تهیه کرد؟
 • روش استفاده از آنها چگونه است؟

پاسخ به این سوالات، شامل برآوردهزینه کل مالکیت (TCO)، به همراه تجزیه و تحلیل هزینه فایده گزینه‌های جایگزین است.

 • مرحله بعد، مرحله تدارکات است. اکنون سازمان‌ها دارایی‌های مورد نیاز خود را می‌سازند، می‌خرند و یا اجاره می‌کنند.
 • پس از تدارکات، وارد مرحله یکپارچه سازی می‌شوید. در این مرحله، دارایی‌ها نصب شده و وارد اکوسیستم فناوری اطلاعات می‌شوند. این مرحله شامل ادغام صحیح و موثر دارایی‌ها با سایر اجزا، ایجاد فرآیندهای پشتیبانی و عملیات مشخص کردن مدل دسترسی کاربران است.
 • حفظ و ارتقای دارایی‌ها در مرحله بعد اتفاق می‌افتد. این مرحله برای به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها، افزایش عمر آنها، کاهش خطرات، کاهش هزینه‌های پشتیبانی، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و… ضروری است.
 • بازنشستگی و دفع دارایی، آخرین مرحله و مربوط به زمانی است که عمر مفید دارایی شما به پایان رسیده است. در این مرحله می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:
 • کاربران خود را به منابع دیگر انتقال دهید.
 • سوابق دارایی کسب و کار را به روز رسانی کنید.
 • قراردادهای پشتیبانی را لغو کنید.
 • مجوزها را تمدید نکنید.
 • برنامه ریزی برای دارایی‌های جایگزین را شروع کنید.

و در انتها…

امروز با مدیریت دارایی فناوری اطلاعات (ITAM)، کارکردها و ضرورت وجود آن در هر سازمان آشنا شدیم و گفتیم این سیستم، نوعی برنامه سازمان یافته است که در صورت اجرای کامل و دقیق، می‌تواند به عنوان یک سرمایه‌گذاری مناسب برای تجارت هر سازمانی مطرح شود. چرا که شما با داشتن درک صحیح از دارایی‌های خود، می‌توانید کیفیت را در برابر هزینه‌ها متعادل کرده، رضایت مشتریان را بهبود ببخشید و میزان ریسک را کاهش دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.